REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE IN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

0
5327

NR. ÎNREGISTRARE IGPR -DPOP

APROB
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
DIRECTOR AL DIRECŢIEI POLIŢIEI DE ORDINE PUBLICĂ

DE ACORD

ŞEFUL SERVICIULUI

SISTEME DE SECURITATE

 

R E G U L A M E N T

 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL S.C. …………..…………………..….. IN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

 

CAPITOLUL 1.

DISPOZIŢII GENERALE

 

1.1. Societatea comercială ………….…………………… cu sediul social în……………………….. şi lucrativ(administrativ) în .………………… tel/fax……., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu codul unic………………., atribut fiscal…. şi număr de ordine J…/………/……………, îşi desfăşoară activitatea în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei în baza licenţei de funcţionare nr………..

1.2. Activitatea societăţii în domeniul sistemelor de alarmare se desfăşoară în conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, normele metodologice adoptate prin HG 1010/2004, Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de Poliţie, contractele de prestări servicii, standardele profesionale precum şi cu respectarea actelor normative privind prestarea de servicii.

1.3. Societatea va funcţiona numai la sediile declarate şi înregistrate la Oficiul registrului comerţului şi poate presta următoarele activităţi licenţiate, conform codului CAEN 8020 – activităţi de servicii privind sistemele de securizare:

Atenţie! Se vor menţiona numai activităţile solicitate pentru care sunt îndeplinite condiţiile legale de licenţiere.

1.3.1.- activităţi de instalare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;

1.3.2.- activităţi de întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;

1.3.3.- activităţi de proiectare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

(textul se elimină dacă nu se solicită licenţă pentru proiectare);

1.3.4.- activităţi de producere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei sau a componentelor acestora (textul se elimină dacă nu se solicită licenţă pentru producţie);

1.3.5.- activităţi de consultanţă în domeniu.

 

CAPITOLUL 2

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SOCIETĂŢII

 

2.1. S.C. …………………………… este organizată după următoarea structură………

Atenţie! se va prezenta modul de organizare al societăţii în funcţie de serviciile prestate, compartimentele pot fi şi comasate în cazul firmelor mici:

– Director general

– Director executiv care coordonează activitatea din domeniul sistemelor de alarmare.

Compartimente/birouri tehnice organizate:

– compartimentul de proiectare format din specialişti cu competenţe obţinute în elaborarea, verificarea şi aprobarea proiectelor de execuţie a instalaţiilor de curenţi slabi;

– compartimentul de producţie format din minim o echipă de specialişti avizaţi;

– compartimentul de instalare format din minim o echipă de specialişti avizaţi;

– compartimentul de întreţinere şi service format din minim o echipă de specialişti avizaţi;

2.2. În cadrul societăţii, responsabilitatea privind activităţile derulate în domeniul sistemelor de alarmare revine directorului şi şefului de compartiment tehnic.

2.3. Deschiderea de puncte de lucru ori sucursale va fi anunţată în scris, la

inspectoratul judeţean de poliţie competent ori Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, după declararea punctului la Oficiul registrului comerţului şi înregistrarea fiscală locală, conform legii.

 

CAPITOLUL 3

CONDIŢII DE ANGAJARE A PERSONALULUI

3.1. Angrenarea personalului de conducere ori tehnic în activităţile specifice domeniului sistemelor de alarmare se face după obţinerea avizului Poliţiei.

3.2. Solicitarea avizului se face la serviciul poliţiei de ordine publică din

inspectoratele judeţene de poliţie pe raza căruia societatea ori punctul de lucru îşi are sediul, depunând pentru aceasta documentele prevăzute de actele normative care reglementează domeniul.

3.3. După angajare, salariatul va primi înainte de intrarea în serviciu, legitimaţia,

dotarea şi echipamentul necesar desfăşurării activităţii.

 

 

CAPITOLUL 4

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI

 

4.1. Atribuţiile directorului general/tehnic/executiv : Atenţie! Se alege în funcţie de organigramă!

Directorul general/ tehnic răspunde de întreaga activitatea desfăşurată în domeniul sistemelor de alarmare, având în principal următoarele atribuţii:

– controlează personalul angajat cu privire la respectarea cadrului legal şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

– aprobă proiectele de sisteme de alarmare; (textul se elimină dacă nu se solicită licenţă pentru proiectare)

– controlează modul de execuţie a lucrărilor;

– conduce activitatea de pregătire profesională a personalului;

– controlează păstrarea confidenţialităţii datelor deţinute de personalul angajat cu privire la sistemele instalate.

– asigură folosirea de echipamente certificate calitativ;

– transmite semestrial Serviciului poliţiei de ordine publică din inspectoratul judeţean ori Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti activităţile

desfăşurate (nă la data de 15 ale lunilor iunie şi decembrie);

4.2. Atribuţiile şefului compartimentului/biroului tehnic(dacă postul nu există, atribuţiile vor fi trecute la pct. 4.3.):

– verifică şi controlează respectarea de către personalul angajat a proiectelor avizate, normativelor şi standardelor profesionale din domeniu;

– verifică proiectele aplicaţiilor de sisteme; (textul se elimină dacă nu se solicită licenţă pentru proiectare)

– verifică respectarea proiectelor aprobate de poliţie, cu ocazia montajului;

– verifică calitatea execuţiei lucrărilor şi conexiunilor echipamentelor componente pentru a asigura funcţiunile proiectate

– participă, la solicitare, la cercetarea la faţa locului ori la analizele de caz în situaţia producerii de furturi din obiectivele protejate cu sisteme de alarmare,

asigurând detaliile tehnice necesare elucidării împrejurărilor comiterii faptei, stabilind deficienţele sistemelor de alarmare.

4.3. Atribuţiile personalului tehnic:

– întocmeşte proiectele de sisteme cu respectarea H.G nr.1010/2004, a normativelor tehnice şi standardelor profesionale; (textul se elimină dacă nu se solicită licenţă pentru proiectare)

– execută instalaţiile cu respectarea proiectelor aprobate;

– instalează aparatura primită conform specificaţiilor tehnice ale acestora pentru asigurarea funcţiunilor proiectate;

– sesizează conducerii societăţii, punctele vulnerabile ale sistemului de alarmare, descoperite;

– intervine operativ la defecţiunile semnalate;

– păstrează confidenţialitatea datelor din obiectivele unde instalează sisteme de alarmare;

– execută cu responsabilitate lucrările de verificare şi testare a echipamentelor componente ale sistemelor în cadrul reviziilor periodice;

– solicită beneficiarului schimbarea codurilor de utilizare a sistemelor în cazul în care a intrat accidental în posesia acestora;

– să deţină legitimaţia de serviciu în obiectivele unde desfăşoară activităţi;

– consemnează în documentele specifice;

 

CAPITOLUL 5

PREGĂTIREA ŞI CONTROLUL PERSONALULUI

 

 

5.1. Conducerea societăţii va asigura pregătirea profesională de bază şi continuă a specialiştilor asigurând cunoaşterea reglementărilor din domeniu (legislaţie, standarde profesionale, specificaţii echipamente, norme tehnice etc.)

5.2. Controlul şi verificarea personalului tehnic va avea în vedere următoarele aspecte:

• respectarea normelor tehnice privind sistemele de alarmare împotriva efracţiei şi a celorlalte instrucţiuni şi reglementări tehnice cu ocazia proiectării aplicaţiilor;

• executarea lucrărilor cu respectarea proiectelor, a specificaţiilor tehnice de montaj a aparatelor a standardelor profesionale şi normelor tehnice în domeniu;

• verificarea funcţionării la parametrii proiectaţi a echipamentelor cu ocazia efectuării reviziile tehnice periodice;

• înregistrarea în registrul special a solicitărilor de remediere a defecţiunilor de către beneficiari;

• verificarea păstrării confidenţialităţii datelor despre lucrările executate;

• consemnarea în documente a operaţiunilor efectuate;

• respectarea regulilor de protecţia muncii.

 

CAPITOLUL 6

DOTAREA SOCIETĂŢII

 

6.1. Dotarea personalului care deserveşte compartimentul tehnic va fi asigurată de către societate.

6.2. Pentru desfăşurarea activităţilor societatea are în dotare:

Atenţie! Se va prezenta dotarea societăţii necesară activităţii în domeniul pentru care solicită licenţierea

• …………

• ……..

• ………

6.3. Personalul societăţii va fi dotat cu legitimaţie de serviciu, care cuprinde:

denumirea societăţii, numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, precum şi numărul avizului poliţiei. Pe verso sunt trecute vizele trimestriale ale conducerii societăţii. Modelele legitimaţiei se anexează în planşa foto.

6.4. La obiectivele protejate cu sisteme de alarmă executate de societate se vor afişa stikere de forma ……..având următorul conţinut………… Modelul se anexează la regulament.

6.5. Conducerea societăţii va asigura condiţii de păstrare în siguranţă a proiectelor aplicaţiilor executate, realizându-se un control la accesul acestora prin evidenţierea într- un registru special instituit.

 

CAPITOLUL 7

MODUL DE DERULARE A ACTIVITĂŢILOR LICENŢIATE

 

7.1 ACTIVITATEA DE INSTALARE

7.1.1. Începerea lucrărilor pentru obiectivele supuse avizării se face cu anunţarea prealabilă în scris a Serviciului poliţiei de ordine publică din inspectoratul judeţean de poliţie pe raza căruia se află obiectivul.

7.1.2. Instalarea echipamentelor va începe, de regulă, după avizarea proiectelor de poliţie, cu respectarea configuraţiei, a specificaţiei de aparatură, a standardelor de firmă şi a standardelor profesionale.

7.1.3. Lucrările de execuţie se vor derula numai cu personal avizat de poliţie, cu respectarea normelor din domeniu şi cu utilizarea de echipamente certificate calitativ.

7.1.4. Recepţia la punerea în funcţiune se realizează cu participarea poliţiei pentru obiectivele avizate, ocazie cu care se verifică respectarea proiectului aprobat, funcţionalitatea echipamentelor şi îndeplinirea rolului acestora, aspecte care se consemnează într-un proces-verbal.

7.1.5. Reprezentatul societăţii va asigura şcolarizarea utilizatorilor, le va acorda atestate profesionale nominale şi vor preda beneficiarului cărţile tehnice ale echipamentelor instalate.

7.1.6. Evidenţa lucrărilor executate de societate se va ţine într-un registru instituit în acest sens, în care se vor consemna datele de identificare ale beneficiarului şi personalul tehnic care a participat la execuţia lucrării.

7.2. ACTIVITATEA DE ÎNTREŢINERE ŞI SERVICE

7.2.1. Societatea se angajează să intervină operativ la deranjamentele anunţate de beneficiarii sistemelor. Remedierea defecţiunilor se va face în termen de 12 ore în localitatea unde societatea instalatoare îşi are sediul sau punctul de lucru şi 24 de ore în afara localităţii.

7.2.2. Reprezentantul societăţii prestatoare va comunica beneficiarului numerele de telefon şi fax la care poate sesiza defecţiunea sistemului, în perioada de garanţie sau de întreţinere.

7.2.3. Specialiştii societăţii nu vor solicita beneficiarului codurile de utilizare, iar în cazul deconspirării codului, se va aduce la cunoştinţa persoanei deţinătoare acest lucru în vederea schimbării codului. Codurile de utilizare vor fi programate de beneficiar şi cunoscute numai de personalul abilitat al acestuia.

 

7.3. ACTIVITATEA DE PROIECTARE (punctul se elimină dacă nu se solicită licenţă pentru proiectare)

7.3.1. Proiectarea aplicaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se realizează de persoane care au obţinut competenţe în acest domeniu şi au avizul poliţiei;

7.3.2. Elaborarea proiectelor se face în conformitate cu normele stabilite prin H.G. nr. 1010/2004, cu respectarea normativelor, specificaţiilor tehnice şi a standardelor profesionale.

7.3.3. Proiectul pentru o aplicaţie se emite în două exemplare, din care cel certificat de poliţie în urma avizării va fi predat beneficiarului sistemului pe bază de proces verbal, iar celălalt care se reface, dacă este cazul, cu observaţiile poliţiei va fi păstrat în condiţii de siguranţă la sediul societăţii proiectante.

7.3.4. Modificările ulterioare aduse proiectelor sunt materializate prin fişe modificatoare care se vor ataşa proiectelor, după avizarea poliţiei.

 

7.4. ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE A ECHIPAMENTELOR

(subcapitolul se elimină dacă nu se solicită licenţă pentru producţie)

7.4.1. Lansarea în producţie a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se va realiza după obţinerea acordului Inspectoratului General al Poliţiei Române- Direcţia Poliţiei de Ordine Publică.

7.4.2. Comercializarea se va face după omologarea şi certificarea echipamentelor de către organele abilitate în acest sens şi obţinerea avizului final de la poliţie.

7.4.3 În cazul descoperii de vicii, defectări repetate ori nefuncţionare la parametrii proiectaţi, societatea va sista producţia până la eliminarea acestora.

 

CAPITOLUL 8

DISPOZIŢII FINALE

 

8.1. Reprezentatul societăţii va preda, în scris, beneficiarului, codul “instalatorului” în condiţiile în care nu mai efectuează întreţinerea sistemului ori beneficiarul solicită aceasta.

8.2. Instalatorul va preda beneficiarului Registrul de verificare tehnica periodică a sistemului executat. În registru se vor consemna: data si ora constatării evenimentului, persoana constatatoare, data si ora remedierii defecţiunii, persoana care a asigurat service-ul, defecţiunea si modul de remediere, semnături, acesta păstrându-se de către beneficiar.

8.3. În activitatea societăţii se vor folosi următoarele documente specifice:

• registru cu evidenţa sistemelor proiectate şi executate;

• registru cu procesele verbale de predare – primire a sistemelor executate;

• registru pentru consemnarea defecţiunilor semnalate de beneficiari;

• registru de procese-verbale de instruire şi atestare profesională a utilizatorilor.

Toate aceste registre vor fi numerotate şi înregistrate la secretariatul societăţii.

8.4. Responsabilităţi ce revin persoanelor cu funcţii de conducere:

• comunică Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică echipamentele cu rată ridicată de defectare, ori viciile ascunse ale acestora, precum şi cele care nu îşi îndeplinesc rolul funcţional pentru care au fost destinate ori facilităţile proiectate;va interzice folosirea echipamentelor care nu prezintă siguranţă în funcţionare ori sistate de poliţie ca urmare a viciilor semnalate;

• are obligaţia informării SPOP competent teritorial, atunci când descoperă vicii ori vulnerabilităţi ale sistemelor la care execută service sau mentenanţă, inclusiv când beneficiarul nu ia măsuri de eliminare a acestora;

• va colabora în limitele legii cu poliţia, în sensul de a sesiza evenimentele negative în legătură cu serviciul;

• se angajează să nu facă concurenţă neloială altor societăţi de profil, iar eventualele conflicte vor fi soluţionate pe cale legală;

• se obligă să anunţe la Serviciul Poliţiei de Ordine Publică, încetarea sau întreruperea temporară pe o perioadă mai mare de 6 luni a activităţii pentru care societatea a fost licenţiată, când va depune licenţa în evidenţă pasivă, până la reluarea activităţii.

• comunică în scris, în termen de 15 zile, Inspectoratului General al Poliţiei Române- Direcţia Poliţiei de Ordine Publică şi inspectoratului judeţean ori Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căruia îşi are sediul principal, modificările survenite în structura/organizarea societăţii, schimbarea adreselor, sediilor, nr. telefon.

• semestrial, până la data de 15 ale lunilor iunie şi decembrie, reprezentantul societăţii va depune informarea la Serviciul Poliţiei de Ordine Publică din inspectoratul judeţean de poliţie ori DGPMB pe raza căruia are sediul, despre numărul sistemelor executate, sisteme aflate în întreţinere, personal tehnic avizat şi celelalte date solicitate conform modelului transmis de poliţie sau afişat pe site-ul IGPR.

• are obligaţia recuperării legitimaţiilor de serviciu ale angajaţilor la încetarea relaţiilor de muncă, pentru eliminarea dreptului de acces în unităţile beneficiare de service a sistemelor şi va informa beneficiarii cu privire la interdicţia accesului respectivei persoane, schimbându-se codurile de acces la sistemele pe care acesta le cunoaşte.

Director Executiv/Tehnic,

………(nume şi prenume)…………

(semnătura şi ştampila)

Administrator,

…………(nume şi prenume)……..

(semnătura şi ştampila)

Descarcati aici versiunea PDF.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


8 − = 6