MODEL PLAN TRANSPORT VALORI

1
6817

Unitatea(beneficiarul)………….

Adresa……..

Tel………….

Nr…………

AVIZAT

INSPECTORATUL GENERAL

AL POLITIEI ROMANE

DIRECTIA POLITIEI DE ORDINE PUBLICA

 

DE ACORD,

Şeful serviciului “Regim Paza”

PLAN DE PAZA

AL TRANSPORTURILOR INTERJUDETENE DE (BUNURI sau VALORI) aparţinând……………………….

 

Întocmit astăzi __________________ in conformitate cu prevederile art. 25, 26 şi 27 din Legea nr.333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor.

 

CAP.I BUNURILE SI VALORILE DE TRANSPORTAT

 

În conformitate cu prevederile contractului nr. ……..din…….., încheiat între……………………………, cu sediul în………………………denumit în continuare BENEFICIAR şi …………………………….., cu sediul în……………………………………………….având licenţa I.G.P.R-D.P.O.P. nr………din…………denumit în continuare PRESTATOR, obiectul contractului constă în asigurarea serviciilor de transport a …………(bunurile sau valorile transportate) aparţinând……………………….. cu autovehicule (blindate, semiblindate sau special amenajate) şi personalul de pază înarmat (propriu sau aparţinând prestatorului,) atestat în conformitate cu prevederile legale.

Bunurile si valorile ce fac obiectul transportului constau in …………………………………………………………………………………….

şi sunt transportate la/de la …. (sucursala BNR, sucursala judeţeana, centrala, alta banca sau alta agenţie etc.), cu un număr de ___autovehicule (special amenajate sau blindate ) însoţite de personal de paza înarmat cu arme de foc, (în condiţiile legii) si depuse la … (tezaurul /casieria centrala a sucursalei BNR, sucursalei , centralei, ori altei bănci, agenţii din teritoriu, etc.)

Bunurile şi valorile transportate sunt asigurate printr-un contract de asigurare ( poliţa nr………./din………) încheiat între …………şi…………. prin care s-au stabilit: măsuri de siguranţă obligatorii pentru efectuarea transportului; cazuri de excludere de la plata despăgubirilor; suma asigurată (valoarea maximă asigurată/transport/ autovehicul blindat si autovehicul special amenajat etc.).

 

CAP.II – CONDIŢIILE DE MEDIU ADECVATE NATURII BUNURILOR ŞI VALORILOR CARE SE TRANSPORTĂ

Pe perioada transportului, bunurile şi valorile sunt ambalate/împachetate în…………………., depozitate în compartimentul de tezaur al autovehiculului/lăzi metalice, fiind asigurate condiţii de protecţie la foc, umezeală, temperaturi foarte scăzute, lovire, etc.

Mijloacele auto destinate transportului bunurilor şi valorilor sunt dotate în funcţie de anotimp cu……………………………………………………………., astfel încât condiţiile atmosferice nu pot influenţa negativ bunurile transportate.

CAP. III – SITUATIA OPERATIVA

Unitatea (beneficiarul) deţine (parterul şi……..) imobilului situat în str…………

Principalul obiect de activitate (al beneficiarului) îl constituie (conform statutului fiecărei unităţi), în baza autorizaţiei/licenţei eliberate de………………………………….

(în continuare, in funcţie de specificul fiecărei unităţi, se va face o descriere a casieriilor/antetezaurului/tezaurului/camerei de procesare a masei monetare şi zonei de încărcare-descărcare a valorilor din punct de vedere al amplasării lor în cadrul unităţii, al dotării cu elemente de protecţie mecano-fizice, cu sisteme electronice de detectare – alarmare împotriva efracţiei si incendiului şi a dispozitivului de pază).

Încărcarea-descărcarea valorilor monetare la sediul unităţii se desfăşoară într-un spaţiu special amenajat/neamenajat (după caz) si in condiţii de siguranţă maximă.

Pe timpul încărcării sau descărcării valorilor, se blochează accesul în zona apropiată, fiind necesare măsuri de pază suplimentare pentru a diminua “riscul străzii”.

În cazul preluării unor valori, la punctele care nu sunt prevăzute cu ecluze sau curţi interioare, operaţiunea efectuându-se “la vedere”, se impune luarea de măsuri suplimentare.

Vor face obiectul pregătirii permanente a personalului de pază, datele şi informaţiile privind frecvenţa unor fenomene antisociale, condiţii meteo şi starea căilor de comunicaţii, furnizate de către organele abilitate, mass-media care pot conduce la concluzia pregătirii unor acţiuni în forţă asupra transportului de valori sau modificarea condiţiilor normale de transport. De asemenea, vor fi stabilite şi prelucrate cu ocazia instruirii personalului de pază, zonele sau punctele vulnerabile din traseele de bază şi cele de rezervă ( uşile de acces în locaţii, uşile exterioare şi interioare, lifturile destinate alimentării tezaurelor/camerelor de valori/casierii, punctele de încărcare/descărcare alimentare sau colectare valori, zonele împădurite, aglomerate etc.) care prezintă interes operativ şi pot fi vizate de elementele infractoare.

 

CAP.IV – DURATA TRANSPORTULUI

Transporturile de valori efectuate de către ……………….. se desfăşoară astfel:

a) Transporturi cu periodicitate prestabilită (zilnice, săptămânale, lunare) efectuate între ……………………………….şi………… (se vor enumera locaţiile)

b) Transporturi ocazionale (transporturi care se desfăşoară la intervale de timp nedeterminate) între ……………………………….şi:………………………………… (se vor enumera locaţiile)

Transporturile de valori cu perioadă prestabilită se desfăşoară între orele… – …. , de regulă, pe timp de zi.

CAP.V- MIJLOACELE DE TRANSPORT FOLOSITE

Transporturile de valori efectuate de unitatea________ se realizează cu autovehicule blindate/ semiblindate (după caz) marca _______, certificate potrivit legii, de către…………..(laboratorul sau organismul de certificare abilitat), încadrându-se în clasa de siguranţă…………. Acestea sunt amenajate cu …(se vor descrie compartimentele tezaurelor: dispunere, materialele din care sunt confecţionate, uşile – amplasare, sistemele de închidere electronice şi mecanice ale acestora, cine le acţionează şi dacă există vreo condiţionare, tipul parbrizului şi al celorlalte geamuri, alte amenajări), sunt dotate cu următoarele dispozitive tehnice de pază şi alarmare: …(tip, cum este protejată zona tezaurului, mod de utilizare, şi alte particularităţi) şi sunt echipate cu tehnică de transmisiuni radio pe frecvenţa………aprobată conform legii, care asigură legătura cu dispeceratul prestatorului.

Transportul curent a unor valori de mai mică importanţă, se realizează cu autovehicule marca………., prevăzute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu duble încuietori şi sistem de alarmare pentru acestea.

În cazul transportului unor valori importante, în afara localităţii sau când situaţia din zona ori de pe traseu o impune, conducătorul unităţii va mai asigura cel puţin un autovehicul cu echipaj de însoţire (escortă) pentru paza bunurilor sau a valorilor respective.

Când transportul de numerar si alte valori se efectuează cu mai multe mijloace de transport, acestea vor circula în aşa fel încât, pe tot parcursul, să se poată supraveghea reciproc şi să comunice între ele prin mijloacele de legătură radio.

Autovehiculul de escorta se deplasează, de regulă, în spatele autovehiculului de transport valori, în imediata apropiere a acestuia, fără a da posibilitatea intercalării altor participanţi la trafic.

* Se vor prezenta numai autovehiculele folosite efectiv pentru transport.

 

CAP.VI VARIANTELE DE TRANSPORT

Traseele de deplasare ale vehiculelor care transportă valori vor fi stabilite de comun acord, de către conducătorul unităţii care asigură efectivele de pază şi cel al unităţii beneficiare.

La stabilirea lor, se va avea în vedere evitarea drumurilor/străzilor înguste, izolate, împădurite sau aglomerate, expuse ambuteiajelor sau blocărilor în traseu.

Aceste trasee vor fi stabilite în minimum două variante şi se va avea în vedere ca transporturile să se efectueze de fiecare dată pe alt traseu, la ore diferite şi în conformitate cu graficul de sosire/plecare existent la sediul unităţii, după cum urmează:

Varianta 1(de bază):

Punct de plecare: – … (casieria, centrala/trezoreria, sucursala etc.), situată în localitatea …..……… se vor menţiona drumurile judeţene, naţionale, autostrăzile, principalele localităţi tranzitate şi punctul de sosire (banca, sucursala etc.), situată în localitatea……..

Varianta 2 (de rezervă):

Punct de plecare: – … (casieria, centrala/trezoreria, sucursala etc.), situată în localitatea …..……… se vor menţiona drumurile judeţene, naţionale, autostrăzile, principalele localităţi tranzitate şi punctul de sosire (banca, sucursala etc.), situată în localitatea……..

Varianta 3 (de rezervă):

Punct de plecare: – … (casieria, centrala/trezoreria, sucursala etc.), situată în localitatea …..……… se vor menţiona drumurile judeţene, naţionale, autostrăzile, principalele localităţi tranzitate şi punctul de sosire (banca, sucursala etc.), situată în localitatea……..

CAP VII – DISPOZITIVUL DE PAZĂ AL TRANSPORTURILOR

Pe autovehiculele folosite pentru transportul bunurilor şi a valorilor sunt echipaje formate din personalul de pază (conform formei de pază adoptate de fiecare beneficiar) şi alte persoane stabilite de acesta, în sarcina cărora intra paza si securitatea valorilor. Aceasta activitate este executata de … persoane.

Fiecare echipaj este compus din casier colector, însoţitori transport valori şi conducător auto. Doi dintre membrii echipajului, cu excepţia conducătorului auto, sunt înarmaţi cu pistoale……… (model) şi un număr de ….. cartuşe, calibru………mm, conform anexei. Însoţitorii transporturilor de valori sunt calificaţi profesional şi atestaţi de poliţie iar conducătorul auto va fi avizat de poliţie.

Şeful echipajului este unul dintre însoţitorii transport de valori sau casierul colector care va ţine legătura cu conducerea unităţii, sesizând toate evenimentele care pot pune în pericol valorile transportate, precum şi plecarea în/şi din punctele de colectare a valorilor.

Însoţitorii de transport valori sunt dotaţi cu arme de foc, uniforme de serviciu, echipament de protecţie (veste antiglonţ, sprayuri lacrimogene, bastoane de cauciuc sau tip tomfe, etc.) şi însemne distinctive pe care le poartă pe timpul executării serviciului.

Activitatea specifică de asigurare a pazei şi securităţii transporturilor de bunuri şi alte valori este coordonată de………………cu funcţia de …………………………………

În raport de importanţa bunurilor şi valorilor transportate, în afara localităţilor sau când situaţia din zonă o impune, se va asigura cel puţin un echipaj de însoţire, marca …………., folosit pentru escortă, pe tot traseul sau numai pe unele segmente ale acestuia, care prezintă un grad mai ridicat de periculozitate. Autovehiculul de escortă va fi deservit de un echipaj format din conducător auto şi însoţitor transport valori înarmat cu pistol……… (model) şi un număr de …..cartuşe, calibru………mm, ambii avizaţi de poliţie.

Pe timpul transportului, se va asigura legătura permanentă cu echipajele de însoţire a transportului de valori, pentru comunicarea atingerii punctelor de încărcare/descărcare, eventualelor modificări în derularea misiunii, precum şi informarea conducerii (beneficiarului, prestatorului, după caz) cu toate situaţiile sau evenimentele apărute şi modul de rezolvare a acestora.

 

CAP. VIII – CONSEMNUL POSTURILOR

 

A. – CONSEMNUL GENERAL

 

În timpul serviciului, personalul care asigură paza transportului are următoare obligaţii:

a) să cunoască îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea bunurilor şi valorilor încredinţate;

b) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile ale zonei din cadrul obiectivului în care se efectuează încărcarea-descărcarea valorilor destinate transportului, şi pe cele de pe traseele pe care se efectuează transportul pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii bunurilor păzite;

c) să păstreze bunurile şi valorile încredinţate pentru transport şi să asigure integritatea acestora;

d) să permită prezenta în autovehiculul care execută transportul, precum şi în zona de încărcare descărcare numai persoanelor desemnate în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;

e) să aducă la cunoştinţa şefului său ierarhic şi conducerii sucursalei despre producerea oricărui eveniment în timpul executării şi despre măsurile luate;

f) în caz de incendiu, la mijlocul de transport să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a celorlalţi membri ai echipajului, a valorilor şi bunurilor cărora le asigura securitatea, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;

g) în cazul producerii unui accident care ar afecta mijlocul de transport, să ia primele măsuri pentru salvarea celorlalţi membri ai echipajului precum şi evacuarea valorilor transportate;

h) să sesizeze poliţia în legătura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unităţii;

i) să păstreze secretul de serviciu, dacă prin natura atribuţiilor sale, are acces la asemenea date si informaţii;

j) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu care este dotat si să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;

k) să nu se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;

l) să se prezinte la serviciu în uniforma de serviciu, curată şi îngrijită.

m) să nu absenteze fără motive temeinice si fără sa anunţe in prealabil conducerea unităţii despre aceasta;

n) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor ilegale, şi să fie respectuos în raporturile de serviciu;

o) să execute, în raport de specificul bunurilor şi valorilor păzite orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază;

p) să respecte consemnul general şi particular al postului;

Echipajul care efectuează transportul de valori este direct răspunzător de protejarea bunurilor şi valorilor încredinţate.

Nerespectarea atribuţiilor reieşite din prevederile legale şi prezentul plan de pază, din necunoaştere sau rea credinţa, atrage răspunderea disciplinară, administrativă sau penală, după caz.

B.- CONSEMNUL PARTICULAR

1. Îndatoriri comune

Echipajul (casier, însoţitori transport valori, conducător al mijlocului de transport) care efectuează transportul de bunuri şi alte valori va fi instruit cu 30 de minute înainte de plecarea în misiune de către …………………………..sau altă persoană împuternicită de către conducerea unităţii.

Instructajul va consta în:

– verificarea existenţei documentelor de transport ;

– verificarea sumară a stării de sănătate a echipajului;

– verificarea ţinutei de serviciu, a dotării acestuia cu mijloace de autoapărare, existenţei armamentului celor care îl au în dotare şi a funcţionarii mijloacelor de comunicaţie;

– verificarea cunoaşterii consemnelor particulare şi a modului de acţiune in diverse situaţii (prelucrându-se prevederi legale, teme specifice, etc.);

– indicarea traseului obligatoriu pe care trebuie sa îl parcurgă, atât la ducere cât şi la întoarcere, traseele de rezervă, precum şi punctele de staţionare pentru predarea-primirea valorilor;

– menţionarea modului de cooperare cu echipajul de însoţire (dacă există);

Armamentul şi muniţia se ridica zilnic, pe baza de semnătură, în registrul tip de predare- primire a armamentului.

 

2.Îndatoririle echipajului la luarea în primire a valorilor care se transportă.

a) Însoţitorii de transport valori:

– să se prezinte la obiectiv la ora stabilită şi să participe la instructajul;

– verifică interiorul autovehiculului de transport valori, sistemul de închidere şi siguranţă al acestuia;

– să cunoască locurile şi punctele vulnerabile de pe traseul de parcurs (zone cu situaţie infracţională ridicată, zone industriale, pieţe, zone aglomerate, zone acoperite, puncte obligatorii de trecere (defilee, poduri, viaducte);

– să poarte uniformele de serviciu, armamentul, muniţia şi materialele din dotare;

– să folosească armamentul numai în condiţiile legii;

– la încărcarea valorilor în autovehiculul de transport staţionat în exteriorul unităţii sau al celorlalte puncte de colectare, deviază circulaţia persoanelor pe trotuarul de vis-à-vis, nepermiţând vreunei persoane să se apropie de autovehicul;

– urmăreşte închiderea uşilor maşinii de transport valori şi asigurarea acestora în vederea deplasării;

– este interzisă participarea acestora la operaţiunile de manipulare a bunurilor sau valorilor, având misiunea de supraveghere si pază.

b) Casierul colector:

– participă la instructaj;

– verifică ca, în zona compartimentului casierie/tezaur, la efectuarea operaţiunilor de predare–primire a valorilor monetare să nu fie prezente alte persoanele decât cele desemnate de către conducerea unităţii să execute asemenea activităţi, accesul altor persoane fiind strict interzis;

– primeşte sacii speciali cu valori, după o verificare amănunţită a acestora, urmărind dacă sforile sigiliilor sunt intacte, iar seria cleştelui este bine imprimată şi corespunde cu cea a unităţii emitente;

– transportă valorile astfel împachetate la autovehiculul de valori, garat în spaţiul special amenajat din incinta imobilului sau, dacă acesta nu există, pe drumul cel mai scurt către acesta;

– nu permite depozitarea în lada de depozitare a valorilor (tezaurul) autovehiculului de transport a altor materiale care nu fac obiectul transportului;

– închide (tezaurul, lada de valori), păstrează în permanenţă asupra sa cheia de la acestea (o cheie la casier şi una la însoţitorul de valori);

– dacă este înarmat, poartă armamentul din dotare şi face uz de armă în condiţiile şi în cazurile prevăzute de lege.

c) Conducătorul autovehiculului:

– împreuna cu casierul şi însoţitorul de valori, contribuie la asigurarea şi protejarea valorilor ce le-au fost încredinţate;

– verifică autovehiculul înainte de plecarea în cursă (sisteme din dotare, aspect, alimentare, staţie radio) şi pregăteşte autovehiculul pentru misiune (foaie de parcurs, ordin de deplasare, piese de rezervă, scule pentru depanarea defecţiunilor uşoare) ;

– cunoaşte foarte bine caracteristicile traseelor folosite pentru deplasarea transportului (obstacole, porţiuni in lucru, puncte vulnerabile);

– supraveghează zona în care se desfăşoară activităţile specifice legate de manipularea valorilor iar, în caz de agresiune, va bloca uşile maşinii şi va informa de urgenţa despre eveniment la sediul unităţii prin mijloacele de comunicare avute la dispoziţie;

– nu părăseşte autovehiculul de transport valori pe timpul luării în primire a valorilor;

– deplasează autovehiculul la locul de încarcare-descărcare, lăsând motorul autovehiculului pornit;

– identifică locuri de refugiu în cazul în care autovehiculul ar fi atacat;

– cuplează sistemul de alarmă al lăzii de valori la terminarea operaţiunilor de încărcare/descărcare;

– blochează uşile la plecarea în cursă.

3. Îndatoririle echipajului pe timpul transportului de valori:

a) Însoţitorii de valori

– urmăreşte respectarea cu stricteţe a itinerarului de deplasare stabilit prin ordinul de deplasare ;

– supraveghează permanent traseul sesizând orice autovehicul suspect care ar urmări transportul, intensificând observarea în punctele obligatorii de trecere şi locurile aglomerate din mediul urban. La nevoie, cere sprijinul agenţilor de circulaţie pentru asigurarea priorităţii, la apariţia blocajelor de circulaţie;

– interzice luarea de persoane străine în autovehiculul care transporta valorile, precum şi opririle neplanificate, în vederea rezolvării unor probleme personale;

– în apărarea valorilor;

– în caz de necesitate, solicită sprijin prin intermediul poliţiei de pe raza judeţului unde are loc evenimentul;

– urmăreşte ca deplasarea să se execute în conformitate cu prevederile Codului Rutier (O.U.G. nr. 195/12.12.2002 privind circulaţia pe drumurile publice) şi H.G. nr. 85/23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Rutier;

– în cazul opririi ca urmare a unor defecţiuni tehnice sau accident, însoţitorul de valori ia măsuri de pază şi apărare a transportului de valori nepermiţând apropierea persoanelor străine de mijlocul de transport, anunţând în acelaşi timp conducerea unităţii despre incidentul petrecut;

– în situaţia blocării traseului de deplasare, alege o varianta de rezervă, anunţând în prealabil conducerea unităţii;

– executa paza şi apărarea transportului de valori în orice situaţie s-ar afla, putând face uz de arma în condiţiile prevăzute de lege;

– asigura păstrarea secretului asupra transportului de valori (sume, destinatari, orar, traseu etc.)

b) Casierul colector

– asigură supravegherea traseului de deplasare, sesizând celorlalţi membri ai echipajului orice situaţie suspecta apărută;

– participă la paza şi apărarea transportului în orice situaţie s-ar afla, putând face uz de arma în condiţiile prevăzute de lege, dacă este înarmat;

– sesizează însoţitorul de transport în orice problemă suspectă cu privire la securitatea valorilor;

– asigura păstrarea secretului transportului de valori .

c) Conducătorul auto:

– nu se abate de la traseul stabilit decât în cazuri extreme, cu aprobarea conducerii unităţii sau a şefului de echipaj;

– sesizează orice autovehicul suspect în trafic, intensificând observarea acestuia în punctele obligatorii de trecere şi aglomerările din mediul urban;

– în caz de atac prin blocarea drumului cu un alt autovehicul, nu opreşte sub nici o forma, încercând să evite autovehiculul care blochează drumul, prin ocolirea acestuia sau întoarcerea spre locul de plecare, iar in cazul in care nici una din aceste variante nu este posibilă, va încerca să degajeze drumul prin împingerea în lateral a autovehiculului suspect, continuând apoi deplasarea cu măsuri sporite de siguranţă, pană la cea mai apropiată locaţie a poliţiei situată pe traseul de deplasare;

– în caz de defecţiune a autovehiculului, va informa conducerea societăţii, va stabili cauza defecţiunii, luând (dacă este posibil) măsuri de remediere a acesteia;

– în caz de incendiu, caută să scoată autovehiculul în afara părţii carosabile a drumului, participând la operaţiunile de stingere şi limitare a pagubelor produse de acesta;

– execută deplasarea în conformitate cu prevederile Codului Rutier (O.U.G. nr. 195/12.12.2002 privind circulaţia pe drumurile publice) si H.G. nr. 85/23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Rutier.

 

4) Îndatoririle echipajului la sosirea la destinaţie a transportului de valori:

a) Însoţitorii de valori:

– în locurile de oprire şi staţionare, coboară primii şi asigură paza şi apărarea autovehiculului de transport valori în timpul desfăşurării activităţii de descărcare-încărcare a bunurilor sau valorilor transportate;

– asigură intrarea autovehiculului la rampa de încărcare – descărcare;

– interzice circulaţia persoanelor pe trotuar, în situaţia în care nu sunt amenajate rampe de încărcare-descărcare;

– la reîntoarcere la unitatea de bază, predă armamentul, şi celelalte materiale din dotare la locul special destinat şi amenajat în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) Casierul colector:

– anunţă compartimentul ……………….(trezorerie, casierie etc.) la sosirea la destinaţie;

– descarcă valorile transportate, după ce tezaurul/casieriile, au fost deschise;

– verifică, împreună cu casierul primitor, sigiliile aplicate pe saci;

– semnează documentele bancare necesare predării-primirii valorilor transportate;

– preda armamentul şi muniţia la locul special destinat, în conformitate cu reglementările in vigoare.

c) Conducătorul auto:

– asigură parcarea autovehiculului la rampa de descărcare sau, în lipsa acesteia, cât mai aproape de locul în care se desfăşoară activităţile specifice legate de manipularea valorilor;

– supraveghează zona în care se desfăşoară activităţile specifice legate de manipularea valorilor, iar, în caz de agresiune, va bloca uşile maşinii şi va informa de urgenţă despre eveniment la sediul unităţii prin mijloacele de comunicare avute la dispoziţie;

– nu părăseşte autovehiculul de transport valori pe timpul predării valorilor, lăsând motorul autovehiculului pornit.

Echipajul de însoţire (atunci când se constituie), conform competenţelor are aceleaşi atribuţiuni ca şi ale echipajului de transport valori, aflându-se în subordinea şefului de echipaj de pe autovehiculul de transport valori.

 

Cap. IX DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE ŞI DE AUTOAPĂRARE.

 

Transportul bunurilor şi valorilor aparţinând …… se efectuează cu autovehicule special amenajate conform prevederilor art. 27 alin.(4) din Legea nr. 333/2003 sau autovehicule blindate, semiblindate, certificate potrivit legii (după caz).

Autovehiculele blindate asigură securitatea deplină a persoanelor însoţitoare, a bunurilor, valorilor şi produselor speciale transportate fiind dotate cu :

– tezaur blindat, prevăzut cu minimum două încuietori, ale căror chei se vor păstra de casier şi însoţitorul de transport valori;

– geamuri antiglonţ;

– locaşuri pentru deschiderea focului în cazuri excepţionale;

– sistem de legătura radio sau telefon mobil;

– sistem de blocare automată a uşilor în trafic;

– sistem de alarmă acustica şi semnalizare optică;

– tehnică de transmisiuni radio;

– alte dotări.

Autovehiculele special amenajate şi autovehiculul de însoţire vor fi dotate cu mijloace tehnice de legătură (telefon mobil sau staţie radio şi stingătoare de incendiu, oglinzi retrovizoare, etc.).

Însoţitorii de transport valori sunt dotaţi cu arme de foc, uniforme de serviciu, echipament de protecţie (veste antiglonţ, sprayuri lacrimogene, bastoane de cauciuc sau tip tomfe, etc.) şi însemne distinctive pe care le poartă pe timpul executării serviciului.

Cap. X MODUL DE ACŢIUNE A PERSONALULUI DE PAZĂ ÎNSĂRCINAT CU ASIGURAREA SECURITĂŢII TRANSPORTULUI DE VALORI, IN DIFERITE SITUATII

a) Întreruperea transportului ca urmare a apariţiei unor defecţiuni tehnice la autovehiculul care transportă valori:

 

– echipajul informează conducerile beneficiarului şi transportatorului cu privire la eveniment şi locul în care se afla autovehiculul;

– însoţitorul de transport valori şi casierul iau masuri de asigurare a pazei circulare a autovehiculului de transport pe timpul staţionării, nepermiţând apropierea persoanelor străine de acesta;

– se va scoate mijlocul de transport în afara carosabilului sau cât mai aproape de marginea acestuia;

– conducătorul auto va stabili cauza şi va lua măsuri de remediere a acestuia ;

– în cazul în care defecţiunea nu poate fi remediată în scurt timp, se va solicita trimiterea altui mijloc de transport, în care se vor transfera valorile monetare, după care se va continua deplasarea pe itinerarul stabilit sau de întoarcere la unitate, după caz, informându-se despre reluarea transportului;

– autovehiculul de escortă (atunci când se constituie) se încadrează în dispozitivul de paza al transportului.

b) Întreruperea transportului în cazul unui atac asupra mijlocului de transport:

– se va anunţa imediat, prin mijloacele de legătura cu care este dotat autovehiculul, poliţia de pe raza de competenţă teritorială şi conducerea unităţii, solicitând ajutorul acestora;

– se verifică dacă sistemul de alarmare al mijlocului de transport este în funcţiune;

– se vor lua măsuri urgente de părăsire a zonei prin mărirea vitezei de deplasare pentru a ieşi din situaţia creată, evitarea angajării directe a luptei cu atacatorii precum şi ocolire a eventualelor obstacole de pe itinerarul de deplasare;

– in situaţia in care acest lucru nu este posibil, în funcţie de particularităţile terenului, tăria şi forţa atacului, se va acţiona pentru respingerea acestuia, folosind armamentul din dotare, cu respectarea prevederilor legale;

– după înlăturarea atacului, dacă autovehiculul nu prezintă avarii, se va relua traseul stabilit sau un itinerar de rezervă, după ce se primeşte aprobarea conducerii unităţii;

– autovehiculul de escortă (atunci când se constituie), se va manevra în aşa fel încât să asigure protecţia autovehiculului de transport valori, barând calea celor care atacă din lateral sau din spate.

– dacă a fost posibilă respingerea atacului, se procedează la imobilizarea şi capturarea infractorilor, pentru a fi predaţi poliţiei, se iau măsuri de acordare a primului ajutor persoanelor rănite şi conservarea mijloacelor materiale de probă, până la sosirea echipei de cercetare la faţa locului.

 

c) În cazul în care autovehiculul de transport este urmărit de un alt autovehicul suspect :

– şeful de echipaj anunţă conducerea unităţii despre eveniment şi locul unde se afla autovehiculul;

– se pregăteşte armamentul din dotare;

– se reţin caracteristicile autovehiculului suspect ( marca, număr de înmatriculare, culoarea) precum şi numărul ocupanţilor, eventual unele semnalmente ale acestora etc;

– anunţă cea mai apropiată unitate de poliţie sau echipaj întâlnit pe traseu;

– echipajul de însoţire (atunci când se constituie) îndeplineşte aceleaşi activităţi ca şi cel de pe autovehiculul de transport valori;

– aduce la cunoştinţa conducerii unităţii aspectul, pentru a fi informată poliţia, în vederea efectuării de verificări şi anticipării unor potenţiale fenomene infracţionale de profil;

 

d) Întreruperea transportului ca urmare a apariţiei unui blocaj in trafic:

– se stabileşte natura evenimentului rutier (alunecări de teren, lucrări la partea carosabilă a drumului, accidente rutiere de mari proporţii, manifestaţii etc.);

– anunţă conducerea unităţii despre eveniment, natura lui şi locul unde se află autovehiculul;

– după obţinerea aprobării, se trece la traseul de rezervă sau se va reveni la sediul unităţii, în funcţie de indicaţiile primite;

– echipajul de însoţire (atunci când se constituie) clarifică natura evenimentului rutier, ia măsuri de paza pe timpul staţionării autovehiculului de transport valori.

 

e) Întreruperea transportului în cazul producerii unui accident de circulaţie:

În situaţia în care autovehiculul care transportă valori este implicat într-un accident de circulaţie din culpă sau provocat, acesta va fi oprit urmând ca echipajul să-i asigure paza;

– se anunţă imediat conducerea unităţii despre producerea evenimentului şi se solicită intervenţia organelor de politie pentru efectuarea cercetărilor conform prevederilor legale;

– se acordă asistenţă medicală de urgenţă în cazul în care din accident au rezultat răniţi, asigurându-se şi paza autovehiculului de transport valori;

– după efectuarea cercetărilor, dacă autovehiculul nu a suferit avarii care sa-l facă impropriu pentru circulaţie, se poate continua transportul până la destinaţie;

– dacă autovehiculul implicat în accident nu mai poate continua deplasarea, se va solicita alt autovehicul în care se vor transfera valorile transportate, urmând să se continue misiunea pe itinerarul stabilit;

– echipajul de escorta (atunci când se constituie) participă la măsurile de pază ale autovehiculului de transport valori.

 

f) Întreruperea transportului în cazul producerii unui incendiu la mijlocul de transport:

– se scoate autoturismul în afara carosabilului sau cât mai aproape de marginea acestuia ;

– se limitează efectele incendiului prin folosirea stingătoarelor de incendiu din dotarea autovehiculului;

– se salvează valorile transportate şi se asigura paza acestora;

– se solicită sprijinul pompierilor ;

– se informează conducerea unităţii şi se solicită înlocuirea autovehiculului, dacă este cazul;

– echipajul de însoţire (atunci când se constituie) participă la stingerea şi limitarea efectelor incendiului, asigurând în acelaşi timp paza autovehiculului de transport valori.

 

g) Întreruperea transportului ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile:

– se anunţă conducerea unităţii despre producerea evenimentului şi locul unde se află, după care vor lua măsurile de adăpostire a autovehiculului în care se află valorile monetare, organizând paza acestuia;

– autovehiculul va fi scos în afara părţii carosabile a drumului. Dacă este posibil, va fi parcat în apropierea unei unităţi de politie, jandarmerie, altă unitate a beneficiarului;

– după încetarea condiţiilor meteo nefavorabile care au generat întreruperea transportului, cu acordul conducerii unităţii, se reia transportul pe traseul stabilit sau pe cel de rezervă;

– echipajul de însoţire (atunci când se constituie) participă la paza autovehiculului de transport valori.

 

h) Întreruperea transportului ca urmare a producerii unor calamităţi naturale:

Atunci când au survenit cutremure, inundaţii, alunecări de teren, prăbuşirea podurilor, pasajelor etc.) etc. care au dus la deteriorarea carosabilului pe itinerarul de deplasare, autovehiculul va fi scos în afara părţii carosabile şi se vor desfăşura în continuare următoarele activităţi:

– se va informa conducerea unităţii cu privire la eveniment ;

– conducerea unităţii se va documenta la factorii de gestionare şi coordonare a activităţilor de înlăturare a dezastrelor pentru a stabili traseele operaţionale;

– se va continua deplasarea pe noul traseu stabilit de conducerea băncii, sau se va reveni la punctul de plecare iniţial;

– în tot acest timp, vor fi luate măsuri de protejare şi apărare a valorilor;

– echipajul de însoţire (atunci când se constituie) participă la măsurile de pază a autovehiculului de transport valori.

În cazul în care transporturile de bunuri şi valori sunt întrerupte sau întârziate din diferite motive, iar continuarea acestora pe timpul nopţii nu prezintă condiţii de siguranţă, autovehiculele vor fi parcate în apropierea unităţilor de poliţie sau în locaţii de pe traseele de deplasare stabilite iniţial, la alte unităţi bancare sau colaboratori, informându-se factorii interesaţi şi asigurându-se paza acestora.

 

CAP.X DISPOZITII FINALE

 

Planul de pază al transporturilor interjudeţene de valori monetare a fost întocmit cu sprijinul d-lui…………………………… din cadrul IGPR- DPOP.

Eventualele modificări ulterioare, vor fi aduse la cunoştinţa poliţiei în termen de 5 zile, prin refacerea planului de transport valori interjudeţean şi transmiterea lui spre avizare organului de poliţie competent.

Instruirea pregătirea şi controlul personalului de paza a transportului de valori va fi efectuată de domnul…………….., numit prin decizie să coordoneze această activitate.

Documentele necesare executării serviciului de paza şi asigurare a securităţii transportului de valori conform. Anexei IV la H.G. nr.1010/2004:

– Registru de predare-primire a serviciului;

– Registru de predare –primire a armamentului;

– Registru unic de control;

– Registru de evenimente;

– Registru de instruire.

Prezentul “Plan de transport interjudeţean” a fost întocmit în 4(patru) exemplare care, după avizare, vor fi distribuite şi păstrate astfel:

-1 exemplar la_______________(beneficiar);

-1 exemplar la IGPR – DPOP;

-1 exemplar la SPOP din IPJ…………… (unde îşi are sediul beneficiarul);

-1 exemplar la societatea specializată de pază (prestator).

Fac parte integrantă din Planul de transport interjudeţean de valori, următoarele anexe:

– tabelul nominal cu personalul de pază şi însoţitorii, avizaţi de poliţie destinaţi să poarte armament în timpul serviciului (tabelul va cuprinde următoarele rubrici; nume, prenume, nr. atestatului, număr ordin de serviciu);

– tabelul nominal cu conducătorii auto (tabelul va cuprinde următoarele rubrici: nume, prenume, data şi numărul avizului);

– tabelul nominal cu casierii sau alţi mânuitori de valori, desemnaţi de către beneficiar să participe la efectuarea transportului;

– tabelul cu autovehiculele folosite pentru transportul bunurilor şi valorilor şi al celor de escortă (marcă, nr. de înmatriculare, blindat, amenajat, de însoţire);

– tabelul cu telefoanele poliţiilor judeţene care sunt tranzitate;

– nominalizarea responsabililor pentru efectuarea transportului de valori, atât din partea beneficiarului, cât şi a transportatorului;

– copia licenţei de funcţionare a societăţii specializată de pază.

 

 

BENEFICIAR PRESTATOR

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

 

Notă: Modelul prezentului plan cadru de pază al transporturilor de bunurilor şi valori în sistem interjudeţean se adaptează fiecărei situaţii în parte, fiind valabil şi pentru transporturile locale (care se avizează de inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz).

 

Descarca aici versiune PDF.

1 COMENTARIU

  1. Va rog sa-mi comunicati; cine avizeaza planurile de paza de la obiectivele asigurate cu paza Politiei Locale,si daca personalul de paza din cadrul acestei institutii trebuie sa urmeze cursul de Agent de securitate ? Va multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ


5 + = 10