REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE AL SOCIETĂŢIILOR SPECIALIZATE DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE ÎN DOMENIUL PAZEI OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ŞI PROTECŢIEI PERSOANELOR

1
5845

Nr. din . .

Ex. nr. /

NR/DATA APROBARE IGPR

APROB

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECŢIA POLIŢIEI DE ORDINE PUBLICĂ

DE ACORD

ŞEFUL SERVICIULUI SISTEME DE SECURITATE

R E G U L A M E N T U L

DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE AL SOCIETĂŢII SPECIALIZATE DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE …………………………….SRL din

ÎN DOMENIUL PAZEI OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ŞI PROTECŢIEI PERSOANELOR

 

 

MODEL CADRU ELABORAT ÎN SPRIJINUL SOLICITANŢILOR DE LICENŢĂ ÎN DOMENIUL PAZEI

– se adaptează caracteristicilor societăţii, prin completarea conţinutului existent –

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art.1. S.C.”…………………………..” SRL are ca obiect principal de activitate, conform Actului Constitutiv şi certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J …/……/…… din ……………, executarea serviciilor de:

a) pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu ;

b) pază a transporturilor de bunuri şi valori importante precum şi servicii

de consultanţă în domeniu ;

c) protecţie personală specializată, denumită gardă de corp precum şi servicii de consultanţă în domeniu .

(se vor menţiona doar serviciile pentru care se solicită licenţierea)

 

Art.2. S.C.”…………………….” denumită în continuare „SOCIETATEA” îşi desfăşoară activitatea specifică aprobată în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare privind societăţile comerciale, legislaţia muncii, Legea nr.

333/2003, modificată şi completată, Legea nr.295/2004, H.G. nr. 130/2005, H.G.

nr.1010/2004, H.G. nr.935/2007 şi a prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

 

CAPITOLUL II

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A S.C.………………………………..

 

Art.3. SOCIETATEA îşi desfăşoară activitatea numai în sedii declarate şi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului.

Sediul social al societăţii este situat în …………., strada …, telefon …….şi sediul administrativ în ………., strada….., telefon …..

Societatea desfăşoară activităţi specifice de pază şi protecţie conform licenţei pe întreg teritoriul României, cu înregistrarea punctelor de lucru la autorităţile competente teritorial şi comunicarea la inspectoratul judeţean de

poliţie sau DGPMB.

 

Art.4. SOCIETATEA are următoarea structură organizatorică:

Exemplificăm orientativ:

– director general / administrator

– director adjunct

– şef serviciu pază

– şef serviciu transport bunuri, valori şi pregătirea personalului

– şef serviciu monitorizare şi intervenţii

 

Structura se particularizează la necesităţile societăţii în funcţie de serviciile pentru care se solicită licenţă !

 

CAPITOLUL III

CONDIŢII DE ANGAJARE

Art.5. – (1) SOCIETATEA îşi îndeplineşte sarcinile specifice în domeniul pazei folosind numai personal propriu angajat, calificat şi atestat.

(2) Selecţionarea personalului se face în conformitate cu legislaţia muncii şi a prevederilor art. 39 şi 40 din Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Art.6. – Societatea angajează numai personal de pază calificat şi atestat profesional.

Art.7. – După angajare, conducerea societăţii asigură personalului de pază, uniforma, însemnele societăţii, legitimaţia de serviciu şi ecusonul de identificare.

 

 

CAPITOLUL IV

PREGĂTIREA PERSONALULUI ŞI CONTROLUL ACESTUIA ÎN SERVICIU

 

Art.8. – (1) La preluarea unui obiectiv în pază conducerea societăţii organizează instructaje cu toţi agenţii de pază care vor presta servicii în cadrul acestuia, ocazie cu care se va aduce la cunoştinţă prevederile planului de pază, numai în părţile care îi privesc, elementele specifice de dispozitiv şi modul de îndeplinire a consemnelor şi pune la dispoziţie documentele specifice necesare executării serviciului de pază.

(2) Lunar, personalul de conducere, în baza tematicii specifice pe categorii de personal (agenţi pază, transport valori, gardă de corp, intervenţii) realizează pregătirea profesională a acestora (conform art.1 – 3 din Anexa nr. 5 a HG nr.1010/2004), consemnându-se în procese verbale sub semnătura celor prezenţi.

Art.9. În timpul executării serviciului agenţii de pază sunt controlaţi de şefii ierarhici, conducerea beneficiarului şi organele de poliţie, iar constatările vor fi consemnate în registrele de control constituite în acest sens.

 

CAPITOLUL V

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI

 

Art.10. Personalul de conducere: (Directorul general/ director, administrator) are următoarele obligaţii:

a)- asigură respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea pazei, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului, portul uniformei şi a însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie, şi apărare individuală conform legii.

b)- asigură dotarea personalului de pază cu uniforme, însemnele societăţii şi a dotărilor de intervenţie şi apărare.

c)- informează poliţia la termenele stabilite despre activităţile de pază şi protecţie desfăşurate;

d)- numeşte prin decizii persoanele cu funcţii de conducere şi coordonare a activităţilor specifice şi le stabileşte prin fişa postului;

e)- organizează, conduce şi verifică procesul de pregătire, ţine evidenţa rezultatelor obţinute de agenţii de pază, precum şi prezenţa acestora la astfel de activităţi;

f)- organizează, asigură si răspunde de întreaga activitate a serviciilor, in condiţii de maximă eficienţă, conform legii;

g)- asigură selecţionarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare activităţii de protecţie şi pază;

h)- asigură întocmirea tematicii de pregătire profesională anuală şi o prezintă spre avizare;

i)- asigură organizarea şi îndrumarea transportului de bunuri şi valori şi participă la elaborarea planurilor;

j)- asigură şi verifică existenţa documentelor specifice serviciului la obiective prevăzute de HG nr.1010/2004, modul de întocmire şi completare;

k)- dispune implementarea măsurilor dispuse de poliţişti prin procesele verbale de control;

l)- efectuează instructaj periodic cu personalul care conduce colectivele de pregătire specifică privind desfăşurarea procesului de pregătire în condiţii optime şi de eficienţă maximă;

m)– participă la întocmirea planurilor de pază la solicitarea beneficiarului;

n) – asigură colaborarea cu poliţia, în sensul de a sesiza evenimentele pozitive sau negative în legătură cu serviciul de pază, precum şi alte încălcări de lege comise în obiectivele păzite.

o) – comunică în scris, în termen de 15 (cincisprezece) zile Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Poliţiei de Ordine Publică şi Serviciului Poliţiei de Ordine Publică din inspectoratul judeţean de poliţiei pe

raza căruia îşi are sediul social, orice modificare produsă în organizarea, structura, adresa sediului, telefonul sau faxul societăţii.

p)- anunţă, în scris, Serviciul Poliţiei de Ordine Publică competent încetarea sau întreruperea activităţii pentru care a fost licenţiată, iar pentru o întrerupere a activităţii mai mare de 6 luni va depune licenţa de funcţionare

pentru a fi păstrată în evidenţa pasivă până la reluarea activităţii.

r)– informează SEMESTRIAL, până la data de 10 iunie, respectiv 10 decembrie, Serviciul Poliţiei de Ordine Publică din inspectoratul judeţean de poliţiei pe raza căruia îşi are sediul social, despre activitatea desfăşurată,

conform modelului transmis de poliţie. Punctele de lucru teritoriale vor depune informarea la serviciile de ordine publică din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea;

s) – actualizează în permanenţă registrul de evidenţă a contractelor.

 

Art. 11. – Personalul de pază, şefii de tură sau obiective au obligaţia să cunoască şi să respecte îndatoririle ce le revin, fiind direct răspunzători pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor, valorilor ori persoanelor încredinţate, conform art.47, art. 48 şi art. 49 din Legea nr. 333/2003 modificată şi completată şi a prevederilor planului de pază avizat.

Art. 12. – Pentru evidenţierea executării serviciului de pază vor fi completate documentele specifice întocmite în conformitate cu prevederile HG nr.1010/2004.

Art.13. – Personalul care execută gardă de corp are obligaţia să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru protecţia persoanelor încredinţate, conform art.47, art. 48 lit. d) ,j), o) şi art.50

din Legea nr. 333/2003 modificată şi completată şi a prevederilor planului de protecţie avizat de poliţie.

Art.14. – Conducerea societăţii asigură instruirea personalului desemnat

pentru respectarea planului de protecţie avizat de poliţie.

Art. 15. – SOCIETATEA efectuează transporturi de bunuri şi valori numai cu autovehicule speciale care au dotarea necesară, în baza planurilor de pază

avizate de poliţie, având asigurată însoţirea cu personal atestat şi înarmat în condiţiile legii.

Art.16. – Conducerea societăţii va asigura respectarea prevederilor

art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.333/2003 şi ale planului de pază de către personalul de pază pe timpul operaţiunilor de încărcare / descărcare şi pe timpul deplasării pe itinerariile stabilite.

 

 

CAPITOLUL VI

DESCRIEREA UNIFORMEI DE SERVICIU, A ÎNSEMNELOR DISTINCTIVE ŞI DOTAREA PERSONALULUI

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Art. 17. – Personalul de pază în timpul executării serviciului este echipat cu uniforma aprobată, asigurată cu titlu gratuit de către conducerea societăţii, în raport de specificul activităţilor şi acţiunilor întreprinse, precum şi a condiţiilor atmosferice.

Art. 18. – Nu se vor folosi în serviciu alte articole vestimentare diferite de cele care fac parte din uniforma aprobată potrivit prevederilor prezentului regulament.

Art. 19. – Lista cuprinzând articolele de echipament şi numărul acestora, însemnele şi accesoriile specifice, precum şi durata normată de folosinţă sunt cuprinse în anexa nr. 1.

SECŢIUNEA a 2-a

Uniforma de serviciu

 

Art. 20. – Uniforma de serviciu se compune din:

1. Coifură: şapcă, şepcuţă, căciulă, beretă (basc), fes.

2. Îmbrăcăminte: sacou, bluzon, geacă, vestă, bluză de protecţie împotriva frigului, pantalon, îmbrăcăminte groasă (scurte matlasate sau îmblănite, hanorace, impermeabile de ploaie, şube, haine de piele etc.).

3. Lenjerie: cămaşă, cămaşă-bluză cu mânecă lungă sau scurtă, tricou.

4. Încălţăminte: pantofi, bocanci, ghete.

5. Echipament divers: cravată, fular, centură, curea.

 

ATENŢIE!

TOATE ARTICOLELE DE ECHIPAMENT VOR FI DESCRISE ÎN ARTICOLE DE TEXT DISTINCTE, PRECIZÂNDU-SE CULOAREA, CROIALA ŞI

TIPARUL, CONFORM CELOR DE MAI JOS :

 

Art. 21. – (1) Şapca, de culoarea , are calota de formă , menţinută în interior cu un arc de oţel pentru evitarea deformării, acoperit cu o bandă de susţinere. La partea exterioară, corespunzător benzii de susţinere, este aplicată o bandă de ţesătură întăritoare de culoare . Cozorocul, tot de culoare , de formă , se fixează de şapcă. Lateral, în stânga şi în dreapta şepcii, pe banda de susţinere exterioară, la îmbinarea acesteia cu

cozorocul, se fixează 2 nasturi din metal , care sunt legaţi peste partea superioară de îmbinare a benzii de susţinere cu cozorocul printr-un şnur împletit dublu, de culoare (anexa nr. ).

(2) Însemnul se fixează pe locul dintre marginea superioară a cozorocului şi extrema din faţă a calotei.

(3) Bereta are culoarea , având două pliuri laterale pe toată lungimea. Pe partea din faţă, central, se aplică însemnul (anexa nr. ).

———————–

 

Art. 22. – (1) Sacoul se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din material textil de culoare , adaptată pentru ţinuta vară-iarnă, croit drept, puţin cambrat în talie, cu şliţ în spate.

(2) Sacoul pentru bărbaţi este prevăzut pe partea din faţă cu două rânduri de nasturi, a câte 3 pe rând (anexa nr. ), iar cel pentru femei, cu 3 nasturi pe un singur rând (anexa nr. ). Nasturii sunt confecţionaţi din

(3) Sacoul este prevăzut cu două buzunare ascunse, laterale, cu clapetă, la nivelul ultimului rând de nasturi, la bărbaţi, şi la cel al ultimului nasture, la femei. În partea superioară, stânga sus, fiecare model are aplicat un buzunar.

 

Art. 23. – Pantalonul se confecţionează din acelaşi material ca şi sacoul şi are croiala dreaptă, fără manşetă. Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale şi cu un buzunar la spate, închis prin clapetă cu nasture de format mic. Modelul pantalonului este acelaşi pentru bărbaţi şi femei (anexele nr. şi ).

—————————–

————————-

 

SECŢIUNEA a 3-a

Uniforma de intervenţiei sau protecţie

Art. 24. – Uniforma de intervenţie sau protecţie se compune din:

a) combinezon;

b) salopete;

c) cizme de cauciuc sau bocanci.

Art. 25. – (1) Combinezonul (salopeta) este confecţionat în varianta vară- iarnă din material impermeabil, de culoarea , cu glugă detaşabilă. Este prevăzut cu 4 buzunare cu burduf, cu clape închise cu capse, două în partea superioară şi două în partea posterioară, la limita bazinului (anexa nr. ).

(2) Pentru echipele care au în dotare câini, folosiţi la activităţile specifice, se confecţionează salopeta, care se realizează după modelul combinezonului şi este formată din bluză şi pantalon.

 

Însemnele distinctive

Art. 26. – Bluzonul, vesta, bluza de protecţie, scurta matlasată sau îmblănită, hanoracul, şuba, haina de piele, cămaşa bluză, combinezonul, sacoul, geaca şi salopeta ori alte accesorii exterioare vor fi inscripţionate vizibil, pe partea din spate, cu denumirea şi sigla societăţii, aprobate de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, înălţimea caracterului de literă fiind minim 70 mm.

Art. 27.- (1) Ecusonul de identificare este confecţionat din metal de formă dreptunghiulară, având dimensiunile de mm, prevăzut cu sistem de prindere, care va fi purtat în timpul serviciului pe articolul de echipament la vedere, în zona superioară pe parte stângă.

(2) Ecusonul se inscripţionează cu numele şi prenumele agentului de pază şi denumirea societăţii.

Art. 28. – Emblema pentru mânecă reproduce modelul şi caracteristicile siglei aprobate de OSIM, are dimensiunile şi este confecţionată din . Marginea de culoare are lăţimea de 4 mm. Emblema se aplică pe mâneca stângă a sacoului, a bluzonului, a scurtei, a combinezonului /salopetei şi a impermeabilei de ploaie, la 100 mm sub limita superioară a cusăturii mânecii, respectiv la nivelul umărului (anexa nr. ).

 

ATENŢIE ! ARTICOL OPŢIONAL.

Art. 29. – Însemnul pentru piept, în formă de , are dimensiunile de mm/ mm, fondul de culoare şi o margine de culoare de mm. În partea superioară este înscris cuvântul “SC “, în culoare albă, iar

în cea inferioară cuvântul “AGENT” sau “AGENT DE INTERVENŢIE”….., tot în culoare . În centrul însemnului este inscripţionată sigla societăţii în culorile declarate. Este confecţionat din metal inoxidabil, emailat, cu sistem de prindere, pentru veston şi cămăşi (anexa nr. ).

ATENŢIE ! ARTICOL OPŢIONAL.

Art. 30. – Orice modificare ulterioară a articolelor de echipament este supusă aprobării Inspectoratului General al Poliţiei Române prin actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare.

 

SECŢIUNEA a 5-a

DOTAREA CU MIJLOACE DE APĂRARE

Art. 31. – (1) Dotarea personalului cu mijloace de apărare se face în conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003, modificată şi completată şi a Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu normele de aplicare. (2) Folosirea acestor mijloace se face numai în scop de apărare, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 32. – Personalul de pază sau gardă de corp are obligaţia de a purta în timpul serviciului ecusonul de identificare cu numele şi prenumele, precum şi cu denumirea societăţii specializate angajatoare.

Art. 33. – Conducerea societăţii va recupera uniforma, legitimaţia de serviciu şi ecusonul de identificare de la personalul de pază şi protecţie care a încetat raporturile de serviciu;

 

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 34 – (1) Licenţa de funcţionare nu poate constitui obiectul tranzacţiei în cazul cesionării părţilor sociale ale societăţii comerciale.

(2) Înainte de cesionarea totală a părţilor sociale administratorul societăţii va depune originalul licenţei de funcţionare la inspectoratul judeţean de poliţie competent pentru anulare.

(3) Cesionarea parţială a părţilor sociale se va face doar după obţinerea avizelor pentru persoanele nou cooptate în funcţiile care urmează a fi deţinute în societate.

Art. 35. – Prezentul regulament a fost încheiat în 4 exemplare, din care unul revine societăţii.

Art. 36. – Prezentul regulament anulează regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat cu nr. ……… din . .200_.

 

ACEST ARTICOL SE MENŢIONEAZĂ NUMAI ÎN CAZUL ACTUALIZĂRII REGULAMENTULUI APROBAT ANTERIOR

ADMINISTRATOR

NUME ŞI PRENUME (ÎN CLAR)

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA

RECOMANDĂM CA ORIGINALUL LICENŢEI DE FUNCŢIONARE SĂ NU FIE PLASTIFIAT IN VEDEREA EFECTUĂRII MENŢIUNII ŞI APLICĂRII ŞTAMPILEI I.G.P.R. CU OCAZIA REÎNNOIRII

Articole componente ale uniformei de serviciu si durata normata de folosinta (ani)

ANEXA Nr. 1

 

Nr. Denumirea articolului Bucati Durata normata de
crt.• (perechi) folosinta (ani)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• 1. • Scurta pentru toamna-iarna • 1 • 3

• 2. • Bluzon pentru primavara-vara • 1 • 2

• 3. • Costum de iarna pentru barbati

• – sacou • 1 • 1

• – pantalon • 2 • 1

• 4. • Costum de vara pentru barbati

• – sacou • 1 • 1

• – pantalon • 2 • 1

• 5. • Costum de vara pentru femei

• – sacou • 1 • 1

• – fusta • 1 • 1

• – pantalon • 1 • 1

• 6. • Costum de iarna pentru femei

• – sacou • 1 • 1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• – fusta • 1 • 1

• – pantalon • 1 • 1

• 7. • Camasa cu mâneca lunga • 4 • 1

• 8. • Camasa cu mâneca scurta • 4 • 1

• 9. • Pulover • 1 • 2

•10. • Vesta • 1 • 2

•11. • Sapca • 1 • 1

•12. • Bereta • 1 • 1

•13. • Cravata • 1 • 1

•14. • Curea • 1 • 1

•15. • Pantofi pentru barbati • 1 • 1

•16. • Pantofi pentru femei • 1 • 1

•17. • Ghete pentru barbati • 1 • 2

•18. • Cizme pentru femei • 1 • 2

•19. • Bocanci • 1 • 2*)

•20. • Manta de ploaie pentru barbati • 1 • 3

•21. • Manta de ploaie pentru femei • 1 • 3

•22. • Combinezon /salopete • 1 • 1*)

•23. • Fular din lâna • 1 • 2

•24. • Fular subtire • 1 • 2

•25. • Geanta • 1 • 3

•26. • Manusi • 1 • 2

•27. • Însemne:

• – pentru mâneca • 6 • 1

• – pentru sapca • 1 • 1

• – pentru boneta • 1 • 1

• – pentru piept • 1 • 3

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • – identificare • 1 • 3

• • – revere • 2 • 3

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

 

 

ANEXA Nr.

COSTUM BĂRBAŢI

 

Costum barbati paza si protectie

 

 

 

 

 

ANEXA Nr.

CĂMAŞĂ CU MÂNECĂ SCURTĂ

 

Camasa cu maneca scurta paza si protectie

 

 

 

 

 

ANEXA Nr.

COMBINEZON

 

Combinezon paza si protectie

 

Descarca aici varianta PDF.

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua! sunt din Brasov ,am 59 de ani si doresc sa ma angajez ca agent de paza si protectie.Ptr.asta trebuie sa fac un curs de specialitate Stii-ti cumva in Brasov astfel de cursuri unde se fac?..Ca studii am rama cu un Liceu industrial,si calificari fara rost in tara noastra….Va multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ


9 + = 15