Model Plan de Paza

2
12257

S.C. _____________________ S.R.L.
Str. ___________________ nr._____
Tel/fax.________________________
Nr. înregistrare ____/_____________

AVIZAT
I.P.J. BRASOV

PLAN DE PAZĂ
al _________________________
cu sediul în__________________

Întocmit azi __________, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3 din Legea 333/2003.

CAPITOLUL I
CARACTERISTICILE OBIECTIVULUI PĂZIT

Va cuprinde: denumirea societăţii, sediul societăţii, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului, obiectul de activitate, locul de desfăşurare a activităţii unităţii, situaţia amănunţită a orientărilor în teren a obiectivului, întinderea acestuia, obiectivele cu care se învecinează, specificul obiectivului, situaţia depozitelor şi secţiilor din cadrul acestuia, numărul de angajaţi(bărbaţi/femei), organizarea schimburilor de lucru (nr. salariaţi pe schimburi), etc.

CAPITOLUL II
NUMĂRUL DE POSTURI ŞI AMPLASAREA ACESTORA

Va cuprinde numărul de posturi şi amplasarea acestora, tipul acestora(fix/mobil, permanent/temporar, neînarmat, modul de asigurare al pazei(pază proprie înarmată, societăţi specializate de pază şi protecţie-se va menţiona nr. şi data eliberării licenţei IGPR, gardieni publici, mixt).

CAPITOLUL III
NECESARUL DE PERSONAL PENTRU PAZĂ

Pentru acoperirea posturilor de pază sunt angajaţi ___ agenţi pază, din care calificaţi profesional, atestaţi de politie, dotaţi corespunzător. ( pistol model, calibru, nr. cartuşe.)

CAPITOLUL IV
AMENAJĂRILE, INSTALAŢIILE ŞI MIJLOACELE TEHNICE DE PAZĂ ŞI DE ALARMARE

Amenajări( împrejmuiri, iluminat public sau propriu, alte mijloace mecano fizice), instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi alarmare (nr./data aviz proiect sistem de alarmare şi de către cine este avizat).
Se va menţiona dispeceratul de monitorizare şi transmitere a semnalelor de alarmă la care este conectat sistemul de alarmă (TVCI).

CAPITOLUL V
CONSEMNUL POSTURILOR

Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate.
A. Consemnul general cuprinde îndatoririle agentului de pază, indiferent de postul încredinţat şi sunt următoarele:

 membrii dispozitivului de pază şi protecţie sunt obligaţi să presteze astfel serviciul încât să asigure îndeplinirea clauzelor contractuale cu beneficiarul;
 să cunoască situaţia operativă în fiecare moment al îndeplinirii misiunii precum şi modalităţile de intervenţie în caz de pericol iminent asupra obiectivului ori a personalului acestuia;
 să respecte prevederile legale privind regimul armelor şi muniţiilor, precum şi pe cele privind portul şi uzul de armă;
 să realizeze intervenţia operativă pentru evitarea sau curmarea unor acte de ameninţare ce ar putea interveni din afara ori dinăuntrul obiectivului, ori ca urmare a unor pericole determinate de calamităţi naturale ori cazuri fortuite;
 să acţioneze pentru asigurarea unei pregătiri de specialitate specifică prestării serviciilor de protecţie şi pază la nivelul cerut de îndeplinirea ireproşabilă a sarcinilor;
 să asigure respectarea principiilor de bază care permit desfăşurarea unei activităţi corespunzătoare: să nu mintă, să nu fure, să nu doarmă în postul de pază;
 să păstreze curăţenia şi să facă curat la locul de muncă;
 să nu acţioneze în forţă decât dacă toate celelalte metode şi procedee nu au dat rezultate sau atunci când acţiunile de atac se săvârşesc prin surprindere sau atentează la securitatea acestora;
 să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce-i revin, să nu fie sub influenţa alcoolului, să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în timpul serviciului;
 să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul postului pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii obiectivului păzit;
 să păzească cu vigilenţă obiectivul şi bunurile primite în pază şi să asigure integritatea acestora;
 să cunoască prevederile legale privind accesul în obiectiv şi regulile stabilite în planul de pază;
 să ia toate măsurile ce decurg din consemnul particular al postului pentru prevenirea producerii de incendii, explozii, inundaţii, verificând existenţa unor surse ce le-ar putea declanşa ;
 să ia măsuri pentru prevenirea actelor ce tulbură ordinea şi liniştea publică în vederea prevenirii distrugerii şi degradării de bunuri ce pot avea loc în raza postului de pază;
 să cunoască sistemul de legătură între agenţii de pază, modul de acţiune şi cooperare a acestora cu alte forţe şi în alte situaţii, şi să aplice cu stricteţe prevederile din planul de pază referitoare la alarmarea dispozitivului în cazuri deosebite;
 să nu părăsească postul încredinţat decât în situaţia în care sprijină agenţii de pază din posturile învecinate, organele de poliţie sau alte forţe în rezolvarea unor situaţii sau evenimente produse pe raza postului, continuând în acelaşi timp supravegherea propriului post. Dacă se îmbolnăveşte sau este rănit, cheamă prin orice mijloace şeful de tură sau obiectiv, continuând să-şi îndeplinească misiunea până la sosirea unuia din aceştia;
 să sesizeze organele în drept în legătură cu orice faptă de natură să prejudicieze obiectivul, iar la nevoie să dea concursul pentru rezolvarea situaţiei create;
 să păstreze secretul de serviciu;
 să aibă o ţinută regulamentară completă şi îngrijită, precum şi dotarea cu materiale necesare executării serviciului;
 să fie în măsură a mânui mijloacele tehnice de pază şi alarmare, legătură, iluminare, stins incendii pe care le are în primire;
 în timpul serviciului, agentului de pază îi este interzis să încredinţeze mijloacele din dotare altei persoane; să întreprindă acţiuni ce nu au legătură cu îndeplinirea serviciului; să poarte discuţii în afara celor de serviciu cu persoanele cu care intră în contact; să încredinţeze sau să părăsească postul înainte de a fi schimbat;
 la ieşirea din serviciu predă postul pe bază de proces verbal şi raportează şefului de tură (obiectiv) evenimentele produse, în afara celor deosebite care se raportează imediat;
 să folosească (acolo unde există astfel de dotări) staţiile radio – emisie – recepţie numai cu respectarea instrucţiunilor de folosire şi codificare a convorbirilor.

A. Consemnul particular al fiecărui post :

CAPITOLUL VI
LEGĂTURA ŞI COOPERAREA CU ALTE ORGANE
CU ATRIBUŢII DE PAZĂ A OBIECTIVELOR, BUNURILOR , VALORILOR SI PERSOANELOR

Pentru rezolvarea unor situaţii ce se pot ivi (incendii, ataca supra obiectivului, tulburarea ordinii publice) legătura cu alte organe şi forţe se va face astfel :
 alarmarea întregului personal al societăţii se face prin : fluier, voce sau telefoanele mobile de serviciu ;
 cooperarea se va face cu organele de Poliţie ale municipiului Oradea, la numărul de telefon 112 şi de asemenea cu Pompierii militari sau Salvarea, la acelaşi număr de urgenţă (112).
 alarmeaza prin strigate, fluier, sonerie sau orice alte mijloace posturile de paza de la unitatile invecinat

CAPITOLUL VII
MODUL DE ACŢIUNE IN DIFERITE SITUAŢII

Atac terorist, încercare de pătrundere frauduloasa în obiectiv, încercare de sustragere de bunuri, materiale şi documente secrete, incendii, calamităţi naturale, apariţia unor grupuri turbulente în apropierea obiectivului, verificarea documentelor persoanelor.

 atac terorist
 încercare de pătrundere frauduloasă în obiectiv
 încercare de sustragere de bunuri, valori sau documente
 incendiu
 calamităţi naturale
 defecţiuni ale instalaţiei electrice
 tulburarea ordinii publice.

a) ATAC TERORIST
Prin atac terorist se înţelege totalitatea acţiunilor întreprinse cu violenţă sau
mână înarmată de un infractor sau grup, asupra personalului punctului de lucru în vederea sustragerii de valori, distrugerii de bunuri şi instalaţii ori sechestrării de persoane.
Atribuţiile personalului de pază sunt următoarele :
 comunică pe scurt evaluarea preliminară a situaţiei (locul atacului, efectivele şi dotarea tehnică a atacatorilor) altor forţe de ordine şi conducerii unităţii şi declanşează sistemul de alarmă ;
 dacă este posibil intervine pentru contracararea atacului, folosind eficient tehnicile de luptă specifice ;
 participă la acţiunea operativă a personalului firmei, poliţiei sau altor forţe de ordine ce intervin, subordonându-se direct celui mai mare în funcţie sau comandantului forţei de poliţie ce intervine;
 în momentul intervenţiei forţelor de ordine venite în ajutor are obligaţia de a delimita strict grupul de infractori faţă de alte persoane neimplicate în cazul accidentului;
 imediat după respingerea atacului terorist va anunţa conducerea S.C. ……………………….. despre situaţia existentă;
 contactează rapid:
o pompierii în cazul existenţei unui incendiu ca urmare a atacului ;
o salvarea în cazul existenţei unei persoane rănite ca urmare a atacului;
o organele de poliţie dacă situaţia iese de sub control sau a fost victime.
o consemnează evenimentul în documentele de evidenţiere a activităţii de pază specificând : ora, numărul atacatorilor, semnalmentelor acestora, modul de acţiune şi acţiunile întreprinse de personalul de pază.

b) ÎNCERCAREA DE PĂTRUNDERE FRAUDULOASĂ ÎN OBIECTIV

Atribuţiile personalului de pază în cazul unei încercări de pătrundere frauduloasă în obiectiv sunt următoarele :
 se deplasează rapid în acel loc, unde intervine în stoparea acţiunii de pătrundere frauduloasă în obiectiv, imobilizând şi predând elementele infractoare organelor de poliţie;
 colaborează cu forţele de ordine care intervin pentru prinderea infractorilor;
 consemnează evenimentele în registrul aferent, specificând data, ora, locul şi modul de acţiune al elementelor infractoare;
 şeful formaţiei pază informează conducerea societăţii prezentând evenimentul şi acţiunile întreprinse.

c) ÎNCERCAREA DE SUSTRAGERE DE BUNURI MATERIALE, VALORI MONETARE SAU DOCUMENTE

Atribuţiile personalului de pază sunt următoarele :
 se deplasează urgent la locul respectiv, eventual împreună cu alte forţe de ordine cu care colaborează, intervine pentru stoparea acţiunii de sustragere, imobilizând şi predând autorii organelor de poliţie;
 contactează conducerea societăţii şi comunică evenimentul, solicitând la nevoie şi intervenţia altor forţe de ordine din zonă, întocmind un proces verbal de constatare;
 informează conducerea societăţii, prezentând evenimentul şi acţiunile întreprinse;
 consemnează evenimentul în documentele de evidenţiere a activităţii, menţionând data, ora, locul, descrierea evenimentului datele infractorului, modul de acţiune al acestora, cantitatea de bunuri materiale, valori sau tipul documentelor sustrase.

d) INCENDIU, CALAMITĂŢI NATURALE, DEFECŢIUNI ALE INSTALAŢIEI ELECTRICE, TULBURAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE

Personalul de pază are următoarele obligaţii:
– anunţă imediat :
o pe şeful de formaţie : dl. …………………………. la tel. ………………
o pe dl. ……………………………la tel. …………………… şi
o pe responsabilul cu situaţiile de urgenţă, dl. …………………………. la tel. …………………
o care la rândul lor mobilizează personalul necesar pentru lichidarea evenimentului, informând concomitent şi organul de poliţie ;
– dacă evenimentul nu poate fi lichidat cu forţe proprii se contactează pompierii militari la nr. de tel. 112 ;
– după sosirea pompierilor militari, personalul existent va acţiona sub comanda acestora, contribuind la lichidarea evenimentului. Personalul de pază asigură securitatea bunurilor şi interzice pătrunderea persoanelor străine sau ieşirea nejustificată a personalului din incinta societăţii, luându-se concomitent măsuri de intensificare a pazei şi supravegherii obiectivului ;
– se vor lua măsuri de salvare a bunurilor, documentelor şi valorilor deţinute în obiectiv, prin scoaterea acestora din zona incendiului, zonelor calamitate;
– în cazul existenţei unor persoane rănite, ajută la deplasarea acestora în afara zonei incendiului (zonei calamitate) acordându-le primul ajutor şi anunţând salvarea la tel. 112 ;
– în cazul tulburării ordinii în timpul programului de lucru personalul de pază va alarma unitatea anunţând imediat conducerea, care va constitui echipaje pentru întărirea pazei şi lichidarea situaţiei create, anunţând organele de poliţie;
– în cazul în care acţiunea nu poate fi lichidată cu forţele proprii solicită sprijinul organelor de poliţie;
– personalul de pază va închide uşa de acces în incinta obiectivului şi va intensifica paza şi supravegherea obiectivului
În cazul producerii unor calamităţi naturale, personalul de pază are următoarele atribuţii:
 contactează după caz conducerea unităţii, pompierii, salvarea, organele de poliţie prezentându-le situaţia ivită;
 se deplasează rapid la locul evenimentului, unde intervine pentru închiderea sursei de apă sau a altor surse ce au provocat inundaţii;
 dacă defecţiunea nu poate fi remediată cu mijloace proprii, contactează cea mai apropiată unitate de instalaţii sanitare şi conducerea societăţii pentru a interveni cu mijloace specifice;
 în cazul unei inundaţii de proporţii, comunică evenimentul conducerii societăţii care ia măsuri imediate pentru a scoate de sub sarcină întreaga instalaţie electrică a imobilului;

 acţionează cu calm evitând prin comportament instalarea stării de panică, păstrând ordinea în activitatea de evacuare a eventualelor persoane aflate în obiectiv, consemnează evenimentul în registru, specificând: data, ora, locul, cauzele şi urmările inundaţiei precum şi acţiunile întreprinse.
În cazul producerii unui cutremur sau a unei explozii, personalul de pază
are următoarele atribuţii:
 se adăposteşte într-un loc mai sigur (grindă, stâlp de rezistenţă, structură, temelie) pentru a nu fi accidentat;
 după încetarea calamităţii verifică dacă sunt accidentaţi şi acordă primul ajutor victimelor dacă este cazul;
 printr-un comportament calm dar ferm stăpâneşte fenomenul de panică, procedând la evacuarea ordonată a eventualelor persoane aflate în obiectiv;
 blochează căile de acces în obiectiv, pentru a evita sustragerile de bunuri materiale, valori monetare sau documente.

CAPITOLUL VIII
REGULILE DE ACCES ÎN OBIECTIV

Regulile de acces potrivit dispoziţiilor conducătorului unităţii sau a Regulamentului de Ordine Interioară.

CAPITOLUL IX
DOCUMENTE SPECIFICE SERVICIULUI DE PAZA

Conform anexei 4 din H.G. 1010/2004.

CAPITOLUL X
DISPOZIŢII FINALE

Planul de pază a fost întocmit de conducerea societăţii cu sprijinul de specialitate al I.P.J. Brasov – S.P.O.P – Compartiment Sisteme Pază.
Controlul dispozitivului de pază se efectuează de poliţişti şi persoanele împuternicite de conducerea unităţii.
Modificările care survin la prezentul Plan de Pază implică refacerea acestuia în termen de 5 zile şi înaintarea spre avizare la I.P.J. Brasov – S.P.O.P.
Planul de pază a fost întocmit în 2 sau 3(dacă este cazul) exemplare şi intră în vigoare la data aprobării lui, exemplarele vor fi repartizate astfel:
 I.P.J. Brasov – S.P.O.P
 Beneficiar
 Prestator

SEMNĂTURA CONDUCĂTORULUI
ŞTAMPILA UNITĂŢII

ANTET UNITATE

C Ă T R E,

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI BRASOV
SERVICIUL POLIŢIEI DE ORDINE PUBLICĂ

Alăturat vă înaintăm spre avizare PLANUL DE PAZĂ al …………………………………………,situată in ………………………………………… întocmit în … exemplare a câte ….. file fiecare.
Menţionăm faptul că există/nu există un litigiu de patrimoniu asupra imobilului sau terenului ce urmează a fi păzit, anexându-vă alăturat( act de proprietate sau folosinţă).

SEMNĂTURA CONDUCĂTOR UNITATE

NOTA : Se va face dovada proprietăţii asupra spaţiului sau a dreptului de folosinţă ( extras CF, contract de închiriere, alte forme).

2 COMENTARII

  1. Nu gasesc fisa postului pentru agent de paza (badiduard)
    in discoteci,care lucreaza doua seri(nopti)pe saptamana.
    Cum angajez? Doua ore pe zii?

    Multumesc anticipat pentru eventuale lamuriri.

    ADMINISTRATOR HARALY Ferenc,

  2. Ma-ti putea ajuta cu fisa postului sefului de formatie paza? desigur diferita de fisa sef serviciu, pentru ca nu o gasesc nici macar in C.O.R. Va multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ


8 − 2 =