Licenţierea societăţiilor de pază si protecţie

0
3356

LICENŢIERE SOCIETĂŢI DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE

Cadrul legal:
Societăţile specializate de pază şi protecţie se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, a Normelor metodologice adoptate prin HG nr. 1010/2004 şi HG 935/2007.
Pentru obţinerea licenţei de funcţionare conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie se vor adresa la serviciul poliţiei de ordine publică din inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul social societatea.
Licenţa de funcţionare se eliberează numai în situaţia în care toţi asociaţii/administratorii societăţii îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.20 alin. 10 din Legea nr.333/2003 şi s-a obţinut avizul favorabil al Serviciului Român de Informaţii.
Documentaţia se va depune în două exemplare, unul în extras adresat Serviciului Român de Informaţii şi unul Poliţiei, ambele având filele numerotate şi certificate de reprezentatul societăţii (semnătura şi stampilă), piesele fiind consemnate în opisul lucrării cu referire la paginaţie.

Documente necesare obţinerii licenţei de funcţionare:
A. Pentru constituirea societăţilor comerciale, la cererea Oficiilor teritoriale ale registrului comerţului ori a reprezentanţilor societăţilor, se vor acorda avize de principiu societăţilor comerciale care au ca obiect principal de activitate codul CAEN revizuit – 8010 pentru activităţi de protecţie şi gardă.
Pentru acordarea avizului de principiu (prealabil), se va depune în două exemplare, (unul fiind destinat Serviciului Român de Informaţii, următoarele documente:
cererea de acordare adresată inspectoratului judeţean de poliţie sau DGPMB, după caz, pe raza căruia îşi are sediul social societatea;
actul constitutiv al societăţii comerciale, atestat sau autentificat;
dovada de rezervare a denumirii pentru înscrierea societăţii la Oficiul registrului comerţului;
documentele conducătorilor societăţii, respectiv:act identitate, curriculum vitae (elaborate conform HG 1021/2004), acte de studii, dovada pregătirii de specialitate; certificate medicale şi psihologice eliberate de laboratoare sau cabinete autorizate la categoria aplicată în domeniul securităţii naţionale, declaraţii că nu au făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea, certificate de poliţist sau autentificate de notar;
declaraţii de neimplicare în activitatea firmei pentru asociaţii sau acţionarii care nu vor deţine funcţii operative în societate;
documentele ale soţului/soţiei sau persoanei cu care conducătorii societăţii coabitează;

Eliberarea avizului de principiu se face după efectuarea verificărilor prevăzute la Secţiunea I din Anexa nr.1 a HG nr. 1010/2004. conţine referiri la obiectul de activitate, denumirea societăţii, avizarea asociatului/asociaţilor şi personalului de conducere (cu nominalizarea acestora, inclusiv CNP), avizul emis fiind valabil şi în procedura de licenţiere.
Nu se poate acorda avizul de principiu în situaţia adoptării de denumiri, însemne asemănătoare sau de natură să creeze confuzii cu cele ale autorităţilor statului, organismelor internaţionale ori altor societăţi licenţiate, fapt interzis de art. 22 alin. 4 din Legea nr.333/2003.

B. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, reprezentantul societăţii trebuie să depună la inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială îşi are sediul social, pe bază de opis, următoarele documente:
cerere adresată DGPMB sau inspectoratului judeţean de poliţie (după caz) în care se solicită efectuarea verificărilor în vederea licenţierii.
cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică, prin care se solicită licenţierea pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute de lege, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea societăţii, adresa sediului social/administrativ, telefon, fax; Cererea va fi formulată pentru a avea caracter oficial, cuprinzând număr şi dată de înregistrare la solicitant, iar numele semnatarului va fi consemnat în clar.
aviz de principiu eliberat de inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială va funcţiona societatea, dacă este cazul.
documentele de constituire a societăţii potrivit legislaţiei comerciale şi certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului care furnizează toate informaţiile înregistrate – document eliberat în baza Legii nr. 26/1990, emis cu dată recentă. Obiectul de activitate al societăţii trebuie să cuprindă codul CAEN revizuit: 8010- activităţi de protecţie şi gardă, ca activitate principală.
* copii ale documentelor de identitate, studii şi curriculum vitae ale asociaţilor şi administratorilor şi ale soţilor/soţiilor acestora;
* certificate medicale şi de atestare psihologică eliberate de unităţi autorizate, care să certifice capacităţile şi disponibilităţile conducătorilor societăţii pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
* documente din care să rezulte că personalul de conducere posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, respectiv atestate de absolvire a unor cursuri de calificare sau adeverinţe din care să rezulte că a profesat minimum un an în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor (dovada se face prin anexarea avizului poliţiei şi copiei după cartea de muncă). Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional persoanele care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
* declaraţie pe propria răspundere, autentificată, a asociatului/asociaţilor cu privire la disponibilitatea financiară a societăţii de a asigura dotarea cu uniformă şi mijloace individuale de autoapărare şi prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoaştere şi identificare, a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, a sistemelor de cronometrare şi numărare, a centralelor de supraveghere, a dispeceratelor, a tehnicii de calcul şi a softului utilizat, a armamentului, a altor mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societăţii în funcţie de obiectul de activitate;
* declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea, certificate de poliţist sau autentificate de notar;
prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, împreună cu planşele fotografice ale acestora, şi a notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti de faptul că societatea va avea sediul în zona de responsabilitate a acestora. Dovada de înregistrare se face iniţial cu cererea de solicitare a înregistrării denumirii şi siglei, decizia de constituire a depozitului eliberată de Oficiul de Stat pentru Înregistrarea Mărcilor şi plata taxei aferente, ulterior după obţinerea certificatului de înregistrare dovada se face cu acesta;
regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, folosindu-se modelul cadru postat pe site-ul Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică, adaptat particularităţilor societăţii, întocmit în două exemplare, unul pentru titular, iar celălalt pentru Poliţie.
Prin regulamentul de organizare şi funcţionare se va propune uniforma care se doreşte a fi aprobată pentru echiparea agenţilor de pază/intervenţie ai societăţii specializate, aceasta fiind stabilită cu respectarea HG nr. 935/2007.
La regulament se vor anexa planşele color cu prezentarea uniformelor, respectiv: vedere faţă, spate şi profil, precum şi a accesoriilor propuse a fi folosite, Articolele de echipament şi accesoriile vor fi ataşate şi în format electronic.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se vor prezenta în două exemplare, în xerocopie, respectiv xerocopie color pentru cererea de înregistrare a mărcii la O.S.I.M., cu excepţia certificatelor de cazier fiscal şi constatator care în exemplarul Poliţiei vor fi anexate în original.
Certificatele menţionate trebuie să fie în termenul de valabilitate la depunerea documentaţiei la unităţile teritoriale de poliţie.
Ambele regulamente vor fi anexate la exemplarul 1 (destinat Poliţiei), la celălalt dosar, care este destinat S.R.I. nu se va ataşa ROF.
NOTĂ: *Aceleaşi documente depuse cu ocazia solicitării avizului de principiu.
Stabilirea modelului de uniformă se face conform HG nr. 935/2007, după consultarea albumului cu descrierile şi prezentările foto ale articolelor de echipament din dotarea autorităţilor publice pentru a nu fi adoptate articole de echipament ori accesorii asemănătoare cu cele ale autorităţilor publice, de natură să creeze confuzii.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


3 + = 5