Model Plan de Protectie Persoane

2
5836

Denumire societate de pază

Sediu social, telefon, licenţă I.G.P.R. Nr. ___________ din ___.___.200_

 

APROB

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECŢIA POLIŢIEI DE ORDINE PUBLICĂ

sau

INSPECTOR ŞEF AL I.P.J. __________

 

DE ACORD

 

Şeful Serviciului ,,REGIM PAZĂ”

sau

Şeful Serviciului Poliţiei de Ordine Publică

 

P L A N D E P R O T E C Ţ I E P E R S O A N E


al _______ (numele persoanei protejate, calitatea acesteia, date de stare civilă)

 

 

 

CAPITOLUL I:

SITUAŢIA OPERATIVĂ

Domnul / Doamna ________ este _______ (calitatea), având domiciliul temporar / se va de plasa în perioada ________ în municipiul _______. La domiciliul temporar, acesta / aceasta dispune de următoarele dotări: 1 (una) locuinţă tip _______, cu un număr de ____ camere, 1 (una) curte interioară, alte dependinţe specifice (garaje, boxe, beciuri, etc.), 1 (un) teren de tenis, etc.

Obiectivul se învecinează cu:

n la Nord cu _______;

n la Sud cu ________;

n la Est cu ________;

n la Vest cu ________.

 

Obiectivul are 1 (un) administrator angajat – d-nul / d-na __________ – care îşi desfăşoară activitatea specifică, în funcţie de programul stabilit şi aprobat de _________ şi de necesităţi (dacă este cazul).

 

CAPITOLUL II:

DISPOZITIVUL DE PROTECŢIE

Însoţirea şi gardarea d-lui / d-nei _____________ se realizează cu personalul şi logistica aparţinând societăţii specializate de pază _________________ S.R.L. / S.A., cu sediul în ___________________, şi punct de lucru în __________________ (se vor specifica numai acele puncte de lucru unde persoana protejată se va deplasa sau îşi va desfăşura activitatea).

Societatea prestatoare asigură, conform contractului __________, însoţirea şi gardarea numitului / numitei ____________, atât la domiciliu / reşedinţă, pe timpul deplasării la / de la locul de muncă, precum şi în alte deplasări efectuate până la limitele de frontieră ale României, cu un număr de ____ agenţi de însoţire şi gardare persoane, înarmaţi / neînarmaţi, cu pistol cal. ______ mm., model ____________ şi _______ cartuşe, care îşi desfăşoară activitatea în regim permanent / temporar (se va specifica intervalul orar), în funcţia de programul şi doleanţele persoanei a cărei însoţire şi gardare o asigură.

Agentul / agenţii de însoţire şi gardare va / vor fi dotat / dotaţi cu: _______________.

 

CAPITOLUL III:

CONSEMNUL POSTULUI

Misiunea dispozitivului de însoţire şi gardare constă în apărarea persoanei protejate de primejdii şi situaţii care i-ar pune în pericol viaţa, integritatea sau libertatea (asasinat, omucidere, ameninţări deliberate cu moartea, şantaj, ultraj, răpire, etc.), asigurarea protecţiei acesteia împotriva hărţuirii, a situaţiilor jenante sau a vătămării corporale şi intervenţia energică, hotărâtă, pentru prevenirea oricărui eveniment care ar pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanei a cărei însoţire şi gardare o asigură, în condiţiile prevăzute de lege, fără a încălca, prin acţiunile sale, drepturile şi libertăţile altor persoane.

A. CONSEMNUL GENERAL – conform art. 50, Capitolul VI, Secţiunea a-II-a din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

În timpul serviciului, agentul de însoţire şi gardare persoane, este obligat:

– să respecte cu stricteţe prevederile art. 47-48, Cap. VI, Secţ I din Legea nr. 333/2003;

– să reprezinte cu demnitate, fermitate şi eleganţă societatea şi interesele acesteia şi pe cele ale beneficiarilor serviciilor de protecţie;

– să se încadreze riguros în graficul, disciplina şi ritmul programului de lucru şi de pregătire care i-au fost fixate, la specificul activităţii prestate;

– să manifeste consideraţie, disponibilitate şi, în situaţii limită, spirit de sacrificiu faţă de persoana a cărei protecţie o asigură;

– să nu admită compromisuri şi să fie apt să prevină comiterea oricărui act infracţional;

– să apere persoana a cărei protecţie o asigura împotriva unor atacuri care pun in pericol viaţa, integritatea corporala, sănătatea sau bunurile acesteia;

– să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare, când aceasta a fost rănită;

– să nu execute, chiar şi la cererea beneficiarului serviciului de însoţire si gardare, activităţi care exced atribuţiilor sale legale;

– să anunţe unitatea de Politie cea mai apropiată, de îndată ce intră in posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregătire sau săvârşire a unor infracţiuni;

– să oprească si să imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte de natură a pune in pericol viaţa, integritatea corporala, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecţia şi să le predea, de îndată, la cea mai apropiată unitate de Poliţie, fără a-şi abandona atribuţiile specifice de protecţie a persoanei;

– să participe, la cererea autorităţilor statului care au atribuţii in domeniul apărării ordinii publice si siguranţei naţionale, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încalcă obligaţiile faţă de persoana a cărei protecţie o asigură;

– să coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii in domeniul apărării, ordinii publice si siguranţei naţionale;

– să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite, precum şi pe cele care încalcă normele interne, stabilite prin regulamente proprii;

– în cazul infracţiunilor flagrante, să acţioneze cu mijloacele de autoapărare din dotare, pentru prinderea făptuitorilor, să oprească şi să predea organelor de poliţie bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii, luând măsuri pentru conservarea şi paza lor, întocmind proces-verbal de eveniment;

– să menţină permanent legătura cu dispecerul de serviciu prin mijloacele de legătură avute la dispoziţie şi să raporteze orice situaţie observată în teren şi acţiunile întreprinse pentru soluţionarea acesteia;

– să încunoştiinţeze de îndată conducerea unităţii şi pe şeful său ierarhic despre producerea oricărui eveniment în timpul serviciului si măsurile luate;

– să păstreze secretul de stat sau de serviciu, dacă prin natura atribuţiilor are acces la asemenea informaţii;

– să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor unde se impune o altă ţinută;

– sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de autoapărare, de protecţie si armamentul din dotare si să facă uz de armă numai în condiţiile prevăzute delege;

– să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să consume asemenea băuturi în timpul serviciului;

– să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe, în prealabil, conducerea societăţii despre aceasta;

– să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici şi ale beneficiarului, cu excepţia celor vădit nelegale si să fie respectuos în raporturile de serviciu;

– să execute, în raport cu specificul obiectivului, orice alte sarcini ce i-au fost încredinţate potrivit planului de protecţie întocmit;

– să nu recurgă la acţiuni în forţă, decât atunci când toate celelalte metode şi procedee de constrângere nu au dat rezultate sau atunci când se săvârşesc acţiuni prin surprindere care pot pune în pericol grav viaţa, integritatea sau securitatea proprie sau a persoanei a cărei protecţie o asigură.

B. CONSEMNUL PARTICULAR

Personalul aflat în serviciul de însoţire şi gardare persoane are următoarele atribuţii specifice:

• supraveghează în mod direct şi permanent zona de responsabilitate din locaţia ______________, prin observare şi patrulare;

• permite accesul personalului angajat, în obiectiv, în strictă conformitate cu dispoziţiile date de către persoana a cărei protecţie o asigură;

• verifică permanent zona de responsabilitate, consemnând eventualele nereguli constatate in caietul proces-verbal de predare-primire a serviciului si raportând despre acestea şefilor ierarhici;

• însoţeşte permanent persoana a cărei protecţie o asigură la / de la locul de muncă, precum şi pe alte trasee, până la limita frontierei de stat a României;

• însoţeşte şi asigură protecţia domnului / doamnei _____________ şi a familiei acestuia / acesteia pe timpul deplasării pe următoarele itinerare:

– _____________________;

– _____________________;

– _____________________;

– alte itinerare stabilite de persoana beneficiară a serviciilor de însoţire şi gardare, în funcţie de situaţie şi împrejurări.

Pe timpul executării serviciului agentului / agenţilor de însoţire şi gardare persoane îi / le este interzis:

– să încredinţeze arma din dotare (dacă este cazul) altor persoane;

– să întreprindă acţiuni, care nu au legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

– să poarte discuţii cu alte persoane, în afară de cele impuse de natura serviciului;

– să doarmă sau să încredinţeze misiunea unei alte persoane;

– să părăsească misiunea, înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi schimbat, atunci când serviciul de pază si protecţie se execută pe mai multe schimburi.

 

CAPITOLUL IV:

AMENAJĂRI INSTALAŢII ŞI MIJLOACE TEHNICE

DE PAZĂ ŞI ALARMARE

Personalul de pază aparţinând S.C. ____________________ S.R.L. / S.A. poartă uniforma, accesoriile, mijloacele de autoapărare din dotare şi însemnele specifice societăţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aprobat de Inspectoratul General al Poliţie Române cu prilejul licenţierii, şi ale Regulamentului de Ordine Interioara al S.C. _________________ S.R.L. / S.A.

Agenţii de însoţire şi gardare pot fi înarmaţi ulterior avizării planului de protecţie.

În unele situaţii, agentul / agenţii de însoţire si gardare persoane poate / pot purta, cu acordul beneficiarului serviciilor o ţinuta civilă, decentă.

Obiectivul – ____________________ – dispune / nu dispune de mijloace şi aparatură necesară pazei şi protecţiei, având, în schimb, asigurat un iluminat foarte bun, eficient, pe întreg perimetrul exterior (sau alte aspecte care trebuie specificate, dacă este cazul).

 

CAPITOLUL V

MOD DE ACŢIUNE. LEGĂTURĂ ŞI COOPERARE CU ALTE

SERVICII CU ATRIBUŢII DE PAZĂ

Pentru rezolvarea unor probleme specifice, personalul aflat în serviciul de pază are materialele din dotare si posibilităţi de legătură cu echipajul de intervenţie prin telefonul propriu al beneficiarului.

În vederea rezolvării situaţiilor deosebite, agentul de pază acţionează pentru interzicerea pătrunderii neautorizate a oricăror persoane şi intervine, în cooperare cu agenţii de intervenţie, cu promptitudine şi fermitate în scopul respingerii, imobilizării, reţinerii, identificării şi predării acestora, organelor de poziţie, conservarea probelor, urmelor şi identificare a martorilor.

Înainte şi după desfăşurarea acţiunii, agentul de pază va reţine şi, ulterior, va transmite organelor de Poliţie, toate datele referitoare la numărul participanţilor, semnalmentele acestora, numărul de înmatriculare şi marca mijloacelor de transport folosite, mijloacele utilizate pentru realizarea atacului, direcţia de deplasare a fugarilor, etc.

Pentru cooperarea în astfel de cazuri cu alte organe şi instituţii abilitate se vor utiliza următoarele posibilităţi de legătura telefonică:

• S.C. __________________ S.R.L. /S.A.

• Dispecerat _______________________ –

• Poliţia – 955

• I.P.J. ____________ – ___________

• Pompierii – 981

• Salvarea – 961

*_____________________

*_____________________

*_____________________.

 

CAPITOLUL VI

REGLEMENTAREA ACCESULUI ÎN OBIECTIV

 

 

Accesul în obiectiv – _________________ – se realizează în strictă conformitate cu dispoziţiile date de către beneficiarul serviciilor de protecţie, astfel:

– Personalul propriu – pe baza tabelului nominal, aprobat de patron, actualizat periodic;

– Alt personal, pe baza aprobării verbale comunicată agentului de pază de către una dintre persoanele care au acest drept, respectiv patronul societăţii sau, în lipsa acestuia, ________________________.

 

CAPITOLUL VII

RESPONSABILITĂŢI CE REVIN

BENEFICIARUL SERVICIILOR DE PROTECŢIE

 

Potrivit Legii nr. 333/2003, privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, beneficiarul serviciilor de pază si protecţie are următoarele obligaţii:

• răspunde, conform art. 3 din Legea nr. 333/2003, pentru luarea tuturor măsurilor de asigurare a pazei şi protecţiei proprii, a bunurilor şi valorilor deţinute;

• analizează temeinic nevoile stricte de protecţie proprie şi pentru membrii familiei sale;

• stabileşte efectivele de agenţi de însoţire şi gardare necesare şi atribuţiile acestora;

• controlează modul în care aceştia îşi îndeplinesc sarcinile în serviciul de protecţie în diferite situaţii;

• asigură amenajările şi instalaţiile necesare desfăşurării serviciului de însoţire şi gardare;

• asigură condiţii de transport ale agenţilor de însoţire şi gardare la şi de la serviciu, cu autoturismele proprii;

• asigură condiţiile de cazare şi masa personalului aflat în serviciu pe timpul însoţirii şi gardării, în afara localităţii de reşedinţă;

• stabileşte regulile privind accesul in obiectiv;

• să nu repartizeze personalului aflat în serviciul de însoţire şi gardare alte sarcini, în afara celor prevăzute în planul de protecţie întocmit şi avizat de unitatea de Poliţie competentă teritorial, atât în timpul serviciului, cât şi în timpul liber;

• să nu dea dispoziţii sau ordine cu caracter vădit nelegal, agenţilor aflaţi în serviciul de însoţire şi gardare persoane, precum şi dispoziţii care ar încălca, prin efectul lor, drepturile şi libertăţile altor persoane.

 

CAPITOLUL VIII

UZUL DE ARMĂ

 

Prin uz de armă se înţelege executarea tragerii cu armă de foc asupra persoanelor sau bunurilor, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor.

Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau a misiunilor militare în următoarele situaţii:

a. împotriva acelora care atacă militarii aflaţi în serviciul de gardă, pază, escortă, protecţie, menţinerea şi restabilirea ordinii de drept, precum şi împotriva celor care, prin actul săvârşit, prin surprindere, pun în pericol obiectivul păzit;

b. împotriva acelora care ataca persoanele învestite cu exerciţiul autorităţii publice sau cărora, potrivit legii, li se asigură protecţie;

c. împotriva persoanelor care încearcă să pătrundă ori să iasă ilegal în sau din unităţile, subunităţile militare ori din perimetrele sau zonele păzite – vizibil delimitate – stabilite prin consemn;

d. pentru imobilizarea infractorilor care, după săvârşirea unei infracţiuni, încearcă să fugă;

e. împotriva oricărui mijloc de transport folosit de persoanele prevăzute la punctele b) si c), precum şi împotriva conducătorilor acestora care refuză să oprească la semnalele regulamentare ale organelor abilitate, existând indicii temeinice că au săvârşit o infracţiune ori că este iminentă săvârşirea unei acţiuni;

f. pentru imobilizarea sau reţinerea persoanelor cu privire la care sunt indicii temeinice că au săvârşit o infracţiune şi care ripostează sau încearcă să riposteze cu arma sau cu alte obiecte care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanei;

g. pentru a împiedica fuga de sub escorta sau evadarea celor aflaţi în stare legală de detenţie;

h. împotriva grupurilor de persoane sau a persoanelor izolate care încearcă să pătrundă fără drept în sediile sau în perimetrele autorităţilor sau instituţiilor publice;

i. în executarea intervenţiei antiteroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de terorişti, în scopul reţinerii sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor şi restabilirii ordinii publice;

Persoanele autorizate să deţină, să poarte şi să folosească arme pentru pază sau autoapărare pot face uz de armă şi în legitimă apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii.

Pentru ca agentul de însoţire şi gardare persoane, să poată folosi armamentul din dotare în condiţiile prevăzute de lege, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

– să existe un atac material, direct, iminent, injust, care să pună în pericol viaţa şi sănătatea sa, a persoanei a cărei protecţie o asigură, ori a altor persoane sau să existe ostatici;

– obiectul, perimetrul sau terenul sa fie vizibil delimitat;

– prin consemn, să-i fie date în răspundere persoanele respective ;

– să existe un atac material, direct, injust şi iminent asupra obiectivului, perimetrului sau terenului ori asupra persoanelor date în răspundere sau în încercarea de a fi eliberate;

– prin folosirea armamentului să nu fie pusă în pericol viaţa altor persoane;

– infractorul să fie surprins în flagrant;

– după somaţie să încerce să fugă; în acest caz poate fi executat foc si asupra pneurilor vehiculelor folosite de infractori pentru a fugi;

– să nu poată fi folosit un alt mijloc pentru imobilizarea infractorului.

Agentul de însoţire şi gardare persoane care face uz de armă trebuie să respecte următoarele reguli:

– se face uz de armă numai după efectuarea somaţiilor legale. Somaţiile legale sunt: “Stai” – în caz de nesupunere a celui somat; “Stai, că trag” – dacă persoana nu se supune nici acestei somaţii verbale, se va trage un foc de avertisment în sus, în plan vertical;

– focul de avertisment trebuie astfel realizat încât pericolul pentru persoană să fie cât mai mult evitat;

– în cazul în care, după executarea somaţiei legale, persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia, trăgând pe cât posibil, la picioare, astfel încât să se realizeze imobilizarea şi să se evite uciderea;

– dacă persoana somată se supune, nu se mai face uz de armă.

În acest caz, se va cere celui în cauză să ridice mâinile şi se va trece la executarea controlului corporal şi al îmbrăcămintei, după care va fi reţinut, până la venirea Poliţiei, procedând după regulile specifice acestei activităţi.

În situaţiile prevăzute de literele a), b), f) si j) se poate face uz de armă fără somaţie, dacă lipseşte timpul necesar pentru aceasta.

În cazul folosirii armelor împotriva autovehiculelor se execută un foc în plan vertical, iar apoi se trage în pneurile acestora în scopul imobilizării.

Uzul de armă se poate face fără somaţie în cazul atacului prin surprindere exercitat asupra agentului de însoţire şi gardare sau asupra persoanei a cărei protecţie o asigură, precum şi pentru reţinerea infractorilor care ripostează cu arme albe, de foc daca lipseşte timpul real pentru somaţie.

Împotriva persoanelor care opun rezistenţă, au asupra lor diferite obiecte sau arme, somaţiile şi uzul de armă vor fi făcute de către agentul de însoţire şi gardare persoane, din poziţia de asigurare a securităţii persoanelor protejate.

Uzul de armă, în condiţiile si situaţiile prevăzute de Legea 17/1996 se face în astfel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se foloseşte arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morţii acestora.

Daca uzul de armă şi-a atins scopul se încetează recurgerea la un asemenea mijloc. Persoanei rănite trebuie să i se acorde primul ajutor si îngrijiri medicale. Se interzice uzul de armă:

– împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide si persoanelor cu semne vădite de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune in pericol viaţa sau integritatea corporală a unei persoane;

– în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane sau s-ar viola teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin.

Agentul de însoţire şi gardare, care a făcut uz de armă este obligat:

– – să raporteze evenimentul de îndată şefului său ierarhic;

– – să identifice martorii oculari;

– – să asigure, de urgenţă, primul ajutor persoanei rănite prin:

– – oprirea hemoragiei;

– – pansarea plăgilor,

– – imobilizarea membrelor fracturate;

– – transportarea victimei la spital si internarea ei;

— să asigure, când este cazul, paza cadavrului, acoperindu-1 pentru a fi ferit de persoanele curioase;

– – să asigure paza locului faptei si a bunurilor personale ale persoanei rănite;

– – să înlăture curioşii;

— să păzească locul respectiv pentru a nu fi agresat de prietenii si rudele victimei.

Folosirea abuzivă a armei atrage răspunderea disciplinară sau penală a agentului de însoţire şi gardare persoane si creează o atmosferă defavorabilă la adresa societăţii de pază.

Gravă este însă situaţia în care agentul de însoţire si gardare persoane nu foloseşte armamentul din dotare, deşi sunt întrunite condiţiile legale pentru aceasta, fiind ultragiat sau pus în imposibilitate a de a executa atribuţiile de serviciu , chiar dezarmat.

 

CAPITOLUL IX

MODUL DE ACŢIUNE ÎN DIFERITE SITUAŢII

Personalul de însoţire si gardare persoane aparţinând S.C. __________________ S.R.L. / S.A. este permanent instruit cu privire la prevenirea unor evenimente negative, care ar pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanei protejate, asigurarea modului de intervenţie, limitarea si lichidarea efectelor, acţionând diferenţiat, în raport cu natura acestora şi timpul în care se produc, în următoarele cazuri:

A. În caz de atac terorist:

• avertizează persoana a cărei protecţie o asigură;

• foloseşte metoda „ceasornicului” pentru a determina direcţia din care vine atacul şi direcţionează persoana protejată în direcţia opusă acesteia;

• protejează persoana cu corpul sau ia masuri de asigurare a retragerii acesteia într-un adăpost (sau în mijlocul de deplasare avut la dispoziţie);

• acţionează, folosind materialele de autoapărare din dotare şi procedeele de luptă cunoscute, pentru respingerea atacului (inclusiv cu folosirea armamentului, dacă situaţia impune acest lucru), dacă atacul terorist este materializat prin plasarea unui dispozitiv exploziv sau de altă natură;

• interzice accesul persoanei protejate sau altor persoane străine în zona periculoasă;

• evacuează personalul din apropiere dacă este cazul;

• supraveghează de la distanţă obiectul suspect, până la sosirea forţelor speciale, în toate situaţiile;

• anunţă unitatea de Poliţie cea mai apropiată şi pompierii, salvarea, dacă este cazul;

• acţionează pentru protecţia şi salvarea persoanelor a căror protecţie o asigură, a bunurilor şi valorilor acestora;

• anunţă conducerea societăţii de pază;

• raportează imediat şefilor ierarhici în caz de incendiu;

• avertizează persoana protejată;

• participă la luarea primelor măsuri pentru localizarea si stingerea incendiului, fără a-şi neglija misiunea de bază, de protecţie si securitate a persoanei;

• urmăreşte anunţarea operativă a pompierilor, salvării, poliţiei şi conducerii societăţii de pază;

• ia măsuri de evacuare a persoanei protejate, a bunurilor şi valorilor aparţinând acesteia, din raza incendiului, asigurând totodată protecţia şi securitatea acestora;

• nu permite intrarea în zona a unor persoane suspecte de a săvârşi infracţiuni.

B. În caz de calamităţi naturale:

• avertizează persoana a cărei protecţie o asigură;

• ia măsuri, în zona de responsabilitate, pentru depistarea eventualelor surse de incendiu si acţionează pentru localizarea, limitarea si lichidarea efectelor acestora;

• anunţă, după caz, politia, pompierii, salvarea şi conducerea societăţii de pază;

• urmăreşte şi participă, în zona de responsabilitate, la scoaterea materialelor şi valorilor din zona afectată, continuându-şi îndeplinirea misiunii de pază.

 

  1. C. În cazul apariţiei unor defecţiuni tehnice la autovehiculul care transportă persoana protejată:

 

• echipajul informează conducerea societăţii specializate de pază şi protecţie cu privire la eveniment şi locul în care se afla autovehiculul;

agentul / agenţii de însoţire şi gardare va / vor lua măsuri de asigurare a pazei circulare a autovehiculului şi a persoanei protejate, pe timpul staţionării, nepermiţând apropierea persoanelor străine de acesta;

• se va scoate mijlocul de transport în afara carosabilului sau cât mai aproape de marginea acestuia;

• agentul de însoţire şi gardare va stabili cauza şi va lua masuri de remediere a acesteia;

• în cazul în care defecţiunea nu poate fi remediată în scurt timp, se va solicita societăţii prestatoare de servicii sau beneficiarului, în funcţie de caz, trimiterea altui mijloc de transport, după care se va continua deplasarea pe itinerarul stabilit sau altul, stabilit de persoana protejată, caz în care va fi anunţat dispeceratul societăţii furnizoare de servicii de protecţie;

• autovehiculul de escortă (atunci când se constituie) se încadrează în dispozitivul de protecţie.

 

D. În cazul în care autovehiculul în care se află persoana protejată este urmărit de un alt autovehicul suspect :

agentul / agenţii de însoţire şi gardare anunţă conducerea unităţii despre eveniment si locul unde se afla autovehiculul;

• se pregăteşte armamentul din dotare;

• se reţin caracteristicile autovehiculului suspect (marcă, număr de înmatriculare, culoarea), precum şi numărul ocupanţilor, eventual unele semnalmente ale acestora, etc.;

• echipajul de escortă (atunci când se constituie) îndeplineşte aceleaşi activităţi ca şi cel din autovehiculul în care se află persoana a cărei protecţie o asigură;

• aduce la cunoştinţa conducerii societăţii specializate de pază şi protecţie aspectul, pentru a fi informată poliţia, în vederea efectuării verificărilor specifice şi anticiparea unor potenţiale fenomene infracţionale de profil.

 

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

Prezentul PLAN DE PROTECŢIE a fost întocmit de către conducerea S.C. ______________________ S.R.L. / S.A., cu sprijinul de specialitate al domnului ________________ din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului ______________ – Serviciul Poliţiei de Ordine Publică (sau Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, dacă protecţia se asigură pe raza mai multor judeţe).

Eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţă unităţii care a avizat prezentul Plan de protecţie, în termen de 5 (cinci) zile, care va dispune refacerea sau completarea acestuia, după caz.

Instruirea pregătirea si controlul personalului de protecţie va fi efectuată de domnul ________________, numit prin decizie să coordoneze această activitate.

Fac parte integrantă din Planul de protecţie, următoarele anexe:

– tabelul nominal cu personalul de pază, avizat şi atestat de Poliţie (tabelul va cuprinde următoarele rubrici; nume, prenume; nr. atestatului, număr ordin de serviciu);

– tabelul cu telefoanele poliţiilor judeţene care sunt tranzitate;

– copia licenţei de funcţionare a societăţii specializate de pază.

Planul de protecţie a fost întocmit in 3 (trei) exemplare:

– Exemplar nr. l – Persoana protejată;

– Exemplar nr. 2 – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului ______________ – Serviciul Poliţiei de Ordine Publică (sau Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, dacă protecţia se asigură pe raza mai multor judeţe);

– Exemplar nr. 3 – S.C ______________________ S.R.L. / S.A. (prestatorul de servicii de protecţie).

 

 

BENEFICIAR DIRECTOR GENERAL

SOCIETATE SPECIALIZATĂ DE PAZĂ

NOTĂ: Modelul prezentului plan cadru de protecţie se adaptează fiecărei situaţii în parte. Planul de protecţie este supus avizării conform competenţei teritoriale. Dacă protecţia se asigură pe raza mai multor judeţe, acesta va fi avizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Poliţiei de Ordine Publică.

2 COMENTARII

  1. Va rog frumos ,as dori sa fac cursul de paza si escorta,sunteti din pitesti, va rog sa mi dati un nr de tel sa vb, va multumesc.

  2. iti dau un nr. de tel si suni dar este din Targoviste.
    Nr. 0724820964, il cheama Alex

LĂSAȚI UN MESAJ


1 + = 7