ORDONANTA DE URGENTA nr. 161 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor

0
1829

ORDONANTA DE URGENTA nr. 161 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor

 

Publicata în Monitorul Oficial cu numarul 557 din data de 9 noiembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

 

Art.I

Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:

“Lege privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor”

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 1. – (1) Persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unei persoane din cadrul societatilor specializate de paza, în conditiile prezentei legi. Persoana specializata angajata, denumita în continuare garda de corp, este obligata sa respecte în întreaga sa activitate dispozitiile acestei legi, ale celorlalte prevederi legale în materie, precum si clauzele contractului încheiat, îndeplinindu-si sarcinile cu buna-credinta si în serviciul exclusiv al persoanei aparate.

(2) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de forma capitalului social, institutiile publice, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.”

3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 5. – (1) Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza întocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei, care este obligatoriu si pentru modificarea planului de paza. Acest aviz nu este necesar în cazul unitatilor la care paza se asigura cu efective de jandarmi.

(2) Prin planul de paza se stabilesc, în principal: numarul de posturi si amplasarea acestora, efectivul de personal de paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si alarma, masurile necesare pentru asigurarea transportului valorilor importante, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor. De asemenea, vor fi prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice serviciului de paza.

(3) În cazul unitatilor la care paza se asigura cu efective de jandarmi planul de paza se întocmeste, de comun acord, de unitatea de jandarmi si unitatea la care se asigura paza.

(4) Documentele specifice necesare în vederea executarii si evidentei serviciului de paza si modelele acestora se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.”

4. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (4)-(8) cu urmatorul cuprins:

“(4) La solicitarea persoanelor fizice si juridice, în situatii ce nu sufera amânare, altele decât cele prevazute la alin. (1) si (2), comandantul Jandarmeriei Române poate aproba asigurarea temporara a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori si transporturi speciale.

(5) Prin situatii ce nu sufera amânare se înțelege starile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine si tulburare grava a ordinii publice, stare infractionala ridicata, calamitati, catastrofe, furturi frecvente din proprietatea publica sau privata, care impun luarea de îndata, sub paza cu efective de jandarmi, a unor obiective, locuri, portiuni de teren, altele decât cele prevazute la alin. (1) si (2).

(6) Paza cu efective de jandarmi, aprobata în conditiile alin. (4), se ridica dupa încetarea situatiei deosebite care a impus instituirea acesteia.

(7) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizeaza prin hotarâre a Guvernului în cazurile prevazute la alin. (1) si (2), respectiv prin ordin al comandantului Jandarmeriei Române, în situatiile mentionate la alin. (4).

(8) În situatia în care unitatile carora li s-a prevazut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi îsi schimba, îsi restrâng sau îsi înceteaza activitatea ori renunta la aceasta forma de paza, prin hotarâre a Guvernului de ridicare a pazei se vor stabili si modalitatile de redistribuire a efectivelor disponibilizate si a alocatiilor bugetare aprobate în acest scop.”

5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 7. – (1) Unitatile care beneficiaza de paza cu efective de jandarmi încheie contracte de prestari de servicii cu unitatile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu.

(2) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se efectueaza contra cost, conform tarifelor stabilite de Ministerul de Interne la nivelul cheltuielilor ocazionate de îndeplinirea serviciului de paza, avizate de Oficiul Concurentei.

(3) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se poate efectua si în conditiile în care, în contrapartida, beneficiarul prestarilor de servicii ofera, la rândul sau, bunuri sau servicii, daca acestea sunt necesare Jandarmeriei Române.

(4) Conditiile efectuarii serviciului de paza conform prevederilor alin. (3) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului în termen de 60 de zile*).

(5) Unitatile bugetare si sediile misiunilor diplomatice, precum si unitatile extrabugetare de interes strategic sau care detin instalatii ori obiective de o deosebita importanta nationala, beneficiare de paza cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plata, se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

(6) Veniturile realizate din paza efectuata de unitatile de jandarmi, potrivit legii, se retin integral de catre acestea ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital.

(7) Contractele încheiate între unitatile de jandarmi si unitatea la care se asigura paza au valabilitate pe toata durata de aplicabilitate a actului normativ prin care s-a instituit paza militara. Clauzele contractelor pot fi modificate periodic, cu acordul ambelor parti.

(8) Conducatorii unitatilor beneficiare de paza, contra cost, cu efective de jandarmi se vor obliga prin contractul încheiat sa constituie, sub forma unei scrisori de garantie bancara, pe numele prestatorului de serviciu, suma aferenta prestarii serviciului contractat pe o perioada de 3 luni.

(9) Instalarea pazei se va face numai dupa asigurarea de catre beneficiarul serviciului de paza a conditiilor stabilite prin contractul încheiat.

(10) În cazul nerespectarii obligatiilor prevazute de lege si a celor contractuale de catre beneficiarii de paza, ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atentionarea, în scris, a conducatorilor acestora, prin ordin al comandantului Jandarmeriei Române.

(11) Ridicarea pazei prin ordin al comandantului Jandarmeriei Române în conditiile prevazute în alin. (10) se poate face si în cazul în care conducatorul unitatii beneficiare de paza refuza încheierea sau reactualizarea contractului cu unitatea de jandarmi care asigura efectivele.”

6. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:

“(2) Efectivele de jandarmi care asigura paza la obiective cu un grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleasi sporuri pentru conditii periculoase, vatamatoare sau grele de munca, dupa caz, ca si ale personalului din obiectivul respectiv.”

7. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

“(3) Personalul de paza al corpurilor specializate se doteaza cu uniforme, însemne si mijloace de autoaparare corespunzatoare celor stabilite prin propriile regulamente de organizare si functionare.”

8. Alineatele (1) si (2) ale articolului 16 vor avea urmatorul cuprins:

“Art. 16. – (1) Primarii sunt obligati sa ia masuri ca în comune si sate sa se asigure paza bunurilor publice si ale cetatenilor prin formele prevazute de prezenta lege si de catre locuitorii acestora prin rotatie, conform hotarârilor consiliilor locale, dupa consultarea prealabila a locuitorilor. Consultarea locuitorilor se realizeaza prin adunari populare organizate pe sate.

(2) Persoanele care executa paza prin rotatie trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a)-d), sa nu depaseasca maximul vârstei de pensionare si sa poarte însemne distinctive în timpul executarii serviciului de paza.”

9. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 17. – (1) Personalul de paza se compune din paznici, portari, controlori acces sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii ori desemnate sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza.

(2) Pentru instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza la unitatile unde numarul posturilor de paza este de peste 20, structura de conducere necesara este formata din sef serviciu paza, sef tura, sef instruire.

(3) La celelalte unitati unde numarul de paznici este sub 20, activitatile specifice de paza se îndeplinesc de catre un împuternicit al conducerii unitatii.

(4) Seful serviciului de paza sau împuternicitul cu paza se subordoneaza direct conducerii unitatii si stabileste împreuna cu aceasta masurile cele mai eficiente de paza.”

10. Alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:

“(2) Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unitatilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc, sprayuri lacrimogene si alte mijloace de aparare autorizate de lege, în raport cu importanta obiectivelor, a bunurilor si a valorilor pazite.”

11. La articolul 18, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:

“(3) La unitatile unde functioneaza paza cu efective de jandarmi si paza proprie, verificarea, avizarea, dotarea cu arme de foc, instruirea si controlul personalului de paza se efectueaza de catre unitatea de jandarmi care coordoneaza sistemul unic de paza.”

12. Literele a), b), c) si e) ale alineatului (1) al articolului 19 vor avea urmatorul cuprins:

“a) sa fie cetatean român si sa aiba vârsta cuprinsa între 21 de ani si maximul vârstei de pensionare prevazut de lege;

b) sa aiba aptitudini fizice, psihice si profesionale adecvate functiei;

c) sa fie cunoscuta ca persoana corecta, cu o buna conduita cetateneasca si sa nu fi suferit condamnari;

e) sa fie absolvent al învațamântului gimnazial si sa fie atestat de organul competent.”

13. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 20. – (1) Atestarea personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de garda de corp se face dupa obtinerea avizului organelor de politie sau jandarmerie, dupa caz, si absolvirea unor cursuri de calificare, cu durata minima de 45 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Româna, de corpurile gardienilor publici sau de societatile specializate de paza avizate de Ministerul de Interne si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

(2) Cursurile de calificare se desfasoara în baza unei tematici specifice, aprobate de Inspectoratul General al Politiei sau de Comandamentul National al Jandarmeriei, dupa caz, sub supravegherea si îndrumarea acestor institutii si se finalizeaza prin examinarea si atestarea absolventilor de catre o comisie din care face parte un reprezentant al inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, si un reprezentant al directiei judetene de munca si protectie sociala sau al Directiei de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, dupa caz, din subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

(3) În cazul cursurilor organizate de Jandarmeria Româna, din comisia de atestare face parte si un reprezentant al comandamentului de jandarmi judetean sau al Comandamentului de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

(4) Înscrierea la cursurile de calificare se face în baza cererii candidatului, a documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 19 si a avizului politiei sau jandarmeriei, dupa caz.

(5) Personalul de paza si garda de corp, care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 19, se verifica si se avizeaza, în termen de 30 de zile de la data solicitarii, de catre inspectoratele de politie judetene sau de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori de catre unitatile jandarmeriei, mentionate la art. 18 alin. (3), dupa caz.

(6) Contravaloarea cursurilor de calificare se suporta de catre candidat.

(7) Situatia nominala a persoanelor calificate se comunica de catre organizatorii cursurilor de calificare prevazuti la alin. (1) la Inspectoratul General al Politiei, în termen de 10 zile de la data absolvirii cursului, precum si la inspectoratul de politie judetean sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe raza careia domiciliaza, care vor organiza evidenta personalului calificat.

(8) Solicitarea avizarii se face de catre conducatorul unitatii care organizeaza cursurile de calificare sau, dupa caz, al celei unde este angajat personalul de paza sau garda de corp.

(9) Încadrarea personalului în serviciul de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor sau de garda de corp se face pe baza avizului prevazut la alin. (4), a certificatului de cazier judiciar si a atestatului primit la terminarea cursului de calificare si se comunica, în termen de 10 zile, dupa caz, la unitatea de politie sau de jandarmi competenta teritorial.

(10) În cazul retragerii avizului cel în cauza nu mai poate fi mentinut în serviciul de paza.

(11) Conducatorii unitatilor prevazute la art. 1 alin. (2) care detin secrete de stat sau care desfasoara activitati de interes strategic sunt obligati sa solicite, pe lânga avizul organelor de politie sau ale jandarmeriei prevazut la alin. (4), si avizul Serviciului Român de Informatii pentru personalul angajat în vederea executarii serviciului de paza.”

14. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 21. – (1) Societatile specializate de paza se înfiinteaza si functioneaza conform legii, cu autorizarea Inspectoratului General al Politiei si cu avizul Serviciului Român de Informatii.

(2) Societatile prevazute la alin. (1) vor avea ca obiect principal activitatea de paza. Personalului acestor societati îi este interzisa culegerea de informatii care exced obiectului de activitate în domeniul pazei.

(3) Conducatorii societatilor specializate de paza trebuie sa obtina avizul inspectoratului judetean de politie sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, în a caror raza teritoriala îsi au sediul societatile respective. Conducatori ai societatilor specializate de paza sunt asociatul/asociatii, precum si persoanele care asigura conducerea operativa a activitatilor de paza, îndeplinind functii de administratori, directori executivi ori alte functii similare.

(4) Organul de politie competent poate acorda avizul persoanelor prevazute la alin. (3) care au cetatenie româna si domiciliul în tara, au împlinit vârsta de 21 de ani, poseda pregatire corespunzatoare atributiilor ce le revin, sunt cunoscute cu o buna conduita cetateneasca si nu au suferit condamnari.”

15. La articolul 22, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:

“(4) Echipamentul personalului de paza va fi inscriptionat numai cu denumirea si sigla societatii, aprobate cu ocazia autorizarii. Pe autovehiculele din dotarea societatilor specializate de paza se inscriptioneaza numai denumirea, sigla si numerele de telefon ale societatii. Echiparea si folosirea de girofaruri sau sirene pe autovehiculele societatilor specializate de paza este interzisa.

(5) Societatile specializate de paza, ca persoane juridice române, se pot asocia cu societati de paza straine, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.”

16. La capitolul II, dupa sectiunea a 4-a se introduce Sectiunea a 5-a “Garda de corp” cuprinzând articolele 221 si 222 cu urmatorul cuprins:

SECTIUNEA a 5-a

Garda de corp

 

Art. 221. – (1) Garda de corp poate fi exercitata de catre personalul societatilor specializate de paza, înfiintate potrivit legii, cu autorizarea Inspectoratului General al Politiei.

(2) Persoanele fizice pot angaja garda de corp numai pe baza de contract de prestari de servicii încheiat cu societatile specializate de paza prevazute la alin. (1).

Art. 222. – (1) Personalul care executa serviciul de garda de corp este obligat ca în activitatile desfasurate sa respecte legile în vigoare si sa nu lezeze în vreun fel drepturile si libertatile cetatenesti.

(2) În timpul serviciului personalul care executa garda de corp are pe lânga obligatiile prevazute la art. 26 lit. f), g), h), i), k), n), o) si urmatoarele obligatii specifice:

a) sa poarte în timpul serviciului uniforma, însemnele, mijloacele de aparare si de protectie cu care este dotat, inclusiv armamentul autorizat de politie, pe care le foloseste numai în cazurile si în conditiile prevazute de lege. Portul armamentului este interzis în sediile institutiilor publice;

b) sa apere persoana careia îi asigura garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau bunurile acesteia;

c) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanei beneficiare de garda de corp, când aceasta a fost ranita;

d) sa nu execute, la cererea beneficiarului de garda de corp, activitati care depasesc limita atributiilor sale legale;

e) sa anunte politia de îndata ce intra în posesia unor date sau informatii despre iminenta pregatire sau săvârșire a unor infractiuni;

f) sa opreasca si sa imobilizeze, în functie de posibilitati, persoanele care au savârsit fapte prevazute de legea penala împotriva persoanei careia îi asigura paza si sa le predea de îndata la cea mai apropiata unitate de politie;

g) în cazul săvârșirii uneia dintre faptele prevazute la lit. f) sa asigure, în limita posibilitatilor, paza locului faptei si a mijloacelor materiale de proba pâna la sosirea politiei, fara a-si abandona misiunea de garda de corp;

h) sa se subordoneze autoritatilor statului si sa-si dea concursul la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fara a încalca obligatiile fata de persoana pe care o are în paza;

i) sa coopereze cu autoritatile statului cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

(3) Modul de actiune în diverse situatii al personalului ce executa serviciul de garda de corp se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare propriu al societatii specializate de paza, aprobat de Inspectoratul General al Politiei cu ocazia autorizarii acesteia.”

17. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 23. – (1) Transportul valorilor importante constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale si pietre pretioase, valori stiintifice, tehnice, de cultura si arta, precum si transportul armelor, munitiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substantelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substante periculoase se efectueaza cu mijloace de transport anume destinate, asigurate, dupa caz, cu jandarmi, gardieni publici, paznici proprii sau ai societatilor specializate de paza, înarmati cu arme de foc, în conditiile legii.

(2) Efectivele necesare pazei bunurilor si valorilor prevazute la alin. (1) se stabilesc, de comun acord, de catre conducatorii unitatilor care asigura efective de paza si beneficiari, prin planul de paza si prin contract, avându-se în vedere cuantumul, importanta acestora, situatia operativa, mijloacele de transport folosite, durata, conditiile meteo si reglementarile legale în vigoare. Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel putin o persoana înarmata.

(3) Pentru efectivele care asigura paza transportului bunurilor si al valorilor prevazute la alin. (1), beneficiarii vor asigura, dupa caz, conditii corespunzatoare pentru executarea serviciului, astfel:

a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de garda pentru transportul pe calea ferata;

b) masini blindate pentru transportul valorilor;

c) masini semiblindate sau special amenajate pentru însoțirea transportului auto;

d) compartimente special amenajate sau rezervate pentru transporturi navale sau aeriene.”

18. Alineatele 1 si 2 ale articolului 24 vor avea urmatorul cuprins:

“Art. 24. – (1) Mijloacele auto destinate transportului valorilor si al bunurilor prevazute la art. 23 alin. (1) se certifica potrivit legii, se amenajeaza în mod corespunzator, se doteaza cu dispozitive tehnice de paza si alarma, care sa asigure securitatea deplina a persoanelor însoțitoare si a valorilor transportate, si se echipeaza cu tehnica de transmisiuni radio, pe frecventele aprobate conform legii.

(2) Pe timpul transporturilor valorilor în afara localitatilor sau când situatia din zona o impune, conducatorul unitatii va asigura cel putin un echipaj de însoțire pentru paza si protectia valorilor.”

19. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 25. – (1) Conducatorii unitatilor sunt obligati sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarma împotriva efractiei, în locurile de pastrare, depozitare si manipulare a bunurilor si a valorilor prevazute la art. 23, a suportilor magnetici de date si informatii, a documentelor si datelor cu caracter secret de stat, precum si în locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea caracter.

(2) Elementele de protectie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate pastrarii, depozitarii si manipularii bunurilor si valorilor de orice fel trebuie sa fie certificate ca rezista la efractie.

(3) Prin elemente de protectie mecano-fizice în sensul prezentei legi se înțelege ziduri, plase, blindaje, case de fier, dulapuri metalice, tezaure, geamuri si folie de protectie, grilaje, usi si încuietori.

(4) Prin sisteme de alarma împotriva efractiei în sensul prezentei legi se înțelege un ansamblu de echipamente electronice compus din centrala de comanda si semnalizare optica si acustica, detectoare de prezenta, antisoc si acustice, butoane si pedale de panica, control acces si televiziune cu circuit închis, cu posibilitati de înregistrare si stocare a imaginilor si datelor, de natura sa asigure o protectie corespunzatoare obiectivelor si persoanelor.

(5) Instalarea, precum si orice modificare adusa sistemelor de alarma împotriva efractiei se realizeaza numai dupa avizarea proiectelor de catre organul de politie competent sau, în situatia prevazuta la art. 18 alin. (3), de catre unitatea competenta de jandarmi, care controleaza stadiul lucrarilor, inclusiv punerea în functiune.

(6) Proiectele sistemelor de alarma împotriva efractiei se întocmesc în conformitate cu normele tehnice stabilite prin hotarâre a Guvernului.”

20. Litera b) a alineatului (1) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:

“b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, în raport cu importanta, marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective, cu specificul productiei si cu locul de dispunere a acestora. La obiectivele în care paza se executa cu efective de jandarmi, analiza si stabilirea masurilor se realizeaza împreuna cu comandantul unitatii de jandarmi care a aprobat planul de paza.”

21. Dupa litera f) a alineatului 1 al articolului 29 se introduc literele f1) si f2) cu urmatorul cuprins:

“f1) asigura corp de garda pentru efectivele de jandarmi destinate serviciului de paza si fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia;

f2) încheie contracte de prestari de servicii în domeniul pazei, garzii de corp, transporturilor de valori, pentru realizarea mijloacelor de protectie mecano-fizice si instalarea sistemelor de alarma împotriva efractiei, numai cu societatile sau persoanele autorizate ori cu corpurile gardienilor publici;”

22. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 30. – În vederea asigurarii pazei si sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, unitatile Ministerului de Interne au urmatoarele atributii:

a) asigura paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor si valorilor, stabilite prin hotarâre a Guvernului sau, dupa caz, prin ordin al comandantului Jandarmeriei Române, în conditiile prezentei legi;

b) avizeaza planurile de paza la unitatile la care paza nu este asigurata cu efective de jandarmi, acorda sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unitati, în pregatirea personalului de paza si urmaresc executarea întocmai a masurilor stabilite prin planul de paza;

c) acorda asistenta în organizarea activitatii de paza si de garda de corp si asigura, în mod gratuit, armamentul necesar în vederea dotarii institutiilor publice autorizate prin legea de înființare, organizare si functionare sa detina si sa foloseasca arme de foc si munitii, cu exceptia celor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala; asigura prin închiriere, în limita disponibilului, armamentul necesar dotarii personalului de paza pentru celelalte unitati;

d) avizeaza încadrarea personalului de paza sau retrage avizul acordat acestuia, în conditiile legii;

e) autorizeaza functionarea societatilor specializate de paza si elibereaza avizul pentru conducatorii acestora;

f) autorizeaza activitatea de proiectare, producere, instalare si întreținere a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora, precum si a mijloacelor de protectie mecano-fizice si de monitorizare a alarmelor, în obiective, avizeaza conducatorii si personalul tehnic al societatilor specializate în aceste domenii sau retrag acest aviz când nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;

g) controleaza modul în care se respecta dispozitiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor si a valorilor, precum si a celor privind garda de corp si stabilesc masurile ce urmeaza sa fie luate, cât si termenele în care acestea trebuie îndeplinite de catre conducatorul unitatii.”

23. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 31. – (1) În cadrul masurilor de paza a obiectivelor, a bunurilor si a valorilor, conducatorii unitatilor prestatoare, precum si ai unitatilor beneficiare sunt obligati sa asigure numai folosirea mijloacelor de protectie mecano-fizice si de alarma împotriva efractiei care sunt certificate.

(2) Certificarea calitatii mijloacelor de protectie mecano-fizice prevazute la alin. (1) si a componentelor acestora produse în România sau importate se face de catre un laborator de încercari din tara, autorizat si acreditat, potrivit legii.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unitatile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.”

24. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 32. – În proiectele de executie a constructiilor destinate producerii, pastrarii sau detinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrarilor de modernizare, modificare si transformare a acestora trebuie sa se prevada construirea sau introducerea mijloacelor de protectie mecano-fizice si instalarea sistemelor tehnice de paza si alarma împotriva efractiei.”

25. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 33. – (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot desfasura activitati de proiectare, producere, instalare si întreținere a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora, precum si a mijloacelor de protectie mecano-fizice, numai cu autorizarea Inspectoratului General al Politiei.

(2) Persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. (1) sunt obligate ca în termen de 10 zile sa comunice, în scris, unitatii de politie competente orice modificare intervenita în structura si organizarea activitatii pentru care au fost autorizate.

(3) Emiterea avizului pentru conducatorii societatilor specializate prevazute la alin. (1) si pentru personalul tehnic al acestora se realizeaza de inspectoratele de politie judetene sau de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza carora îsi are sediul societatea.

(4) Conducatorii societatilor specializate prevazute la alin. (1) vor fi avizati si de Serviciul Român de Informatii.

(5) Avizarea conducatorilor societatilor specializate în domeniile prevazute la alin. (1) si a personalului tehnic se face cu respectarea conditiilor prevazute la art. 19, cu exceptia conditiei de vârsta.”

26. Dupa articolul 33 se introduc articolele 331 si 332 cu urmatorul cuprins:

“Art. 331. – Se interzice comercializarea, în orice mod, a mijloacelor de alarma împotriva efractiei, a mijloacelor de protectie mecano-fizice sau a componentelor acestora, fara prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un laborator autorizat din tara, a standardului national sau international si fara precizarea clasei de siguranta conform normelor europene în care se încadreaza.

Art. 332. – Beneficiarii, conducatorii si personalul societatilor specializate în domeniul sistemelor de alarma si al mijloacelor de protectie mecano-fizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întreținere.”

27. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 36. – Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

a) neluarea masurilor de organizare si functionare a pazei, prevazute la art. 3, 4, 5 alin. (4), 14, 15 si 16;

b) neluarea masurilor prevazute la art. 24 alin. (1) sau nerespectarea prevederilor art. 25;

c) neîntocmirea planului de paza, conform art. 5, sau a celui de transport de valori, conform art. 23 alin. (2), si neîndeplinirea sarcinilor prevazute în acestea ori a masurilor stabilite de politie;

d) încadrarea sau mentinerea în functie a personalului de paza, de orice fel, cu nerespectarea dispozitiilor art. 19 alin. (1) si ale art. 20;

e) încalcarea de catre personalul de paza ori garda de corp a obligatiilor prevazute la art. 222, art. 26 lit. a)-e), f), j), k)-n) si la art. 27 lit. a), b), d) si e);

f) neîndeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiilor prevazute la art. 20 alin. (9), art. 29 lit. a), b), d), e), f) si g) si la art. 33 alin. (2);

g) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1), (3), (4) si (5), ale art. 221 alin. (2), ale art. 331 si 332;

h) instalarea de sisteme tehnice de alarma împotriva efractiei sau de componente ale acestora, cu încalcarea prevederilor art. 31 alin. (1), precum si nerespectarea prevederilor art. 32 si ale art. 42 alin. (2), (3), (5), (6) si (7).”

28. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 37. – Contraventiile prevazute la art. 36 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, contraventiile prevazute la lit. g) si h);

b) cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, contraventiile prevazute la lit. a), b), c), d) si f);

c) cu amenda de la 200.000 lei la 1.000.000 lei, contraventiile prevazute la lit. e).”

29. Dupa articolul 37 se introduc articolele 371, 372 si 37 3 cu urmatorul cuprins:

“Art. 371. – (1) Săvârșirea într-un interval de 3 luni a cel putin doua dintre contraventiile prevazute la art. 36 lit. g) si h) atrage suspendarea, pe o perioada de la o luna la 3 luni, a dreptului societatii sanctionate de a încheia noi contracte si de a angaja personal.

(2) Masura prevazuta la alin. (1) se dispune, la propunerea agentului constatator, de inspectoratul judetean de politie sau de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza careia îsi are sediul societatea sanctionata si se comunica Inspectoratului General al Politiei.

(3) Unitatea de politie mentionata la alin. (2) va comunica, în scris, masura suspendarii, societatii sanctionate, care o poate contesta în justitie, în conditiile legii.

Art. 372. – (1) Săvârșirea uneia dintre urmatoarele fapte atrage anularea autorizatiei de functionare:

a) comiterea, de catre conducatorii societatii specializate de paza sau ai celor autorizate în domeniul sistemelor de alarma împotriva efractiei ori al componentelor acestora, al mijloacelor de protectie mecano-fizice sau de monitorizare a alarmelor unor obiective, a unor infractiuni în legatura cu activitatea acestor societati;

b) refuzul nejustificat de a asigura accesul lucratorilor de politie si ai jandarmeriei special desemnati pentru exercitarea atributiilor legale de control, pentru luarea masurilor de prevenire în obiectivele pazite sau asistate prin mijloace tehnice antiefractie si în organizarea activitatii de garda de corp;

c) depasirea limitelor obiectului de activitate al societatii specializate de paza, precum si culegerea de informatii care exced acestuia. În situatia în care se constata ca informatiile culese de personalul societatii specializate de paza sau ca activitatile desfasurate de aceasta vizeaza siguranta nationala, se informeaza, de îndata, autoritatile competente cu atributii în domeniul sigurantei nationale;

d) refuzul nejustificat de a furniza datele, informatiile sau documentele solicitate de catre reprezentantii autoritatilor publice competente potrivit legii, aflati în exercitiul functiunii;

e) exercitarea în fapt a atributiilor de organizare si functionare a activitatii societatii specializate de paza de catre persoane care au suferit condamnari pentru infractiuni savârsite cu intentie;

f) repetarea în interval de un an a uneia dintre faptele care atrag masura suspendarii.

(2) Anularea autorizatiei se dispune de catre Inspectoratul General al Politiei si se comunica Oficiului registrului comertului pe raza caruia functioneaza societatea specializata de paza la data expirarii termenului prevazut la alin. (5) sau la data rămânerii definitive a hotărârii judecatoresti prin care s-a contestat aceasta masura.

(3) În cazul prevazut la alin. (1) lit. a) anularea autorizatiei se dispune dupa rămânerea definitiva a hotărârii judecatoresti de condamnare a persoanei în cauza.

(4) În cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d) anularea autorizatiei se dispune în baza actului de constatare motivat, întocmit de reprezentantii autoritatilor publice competente.

(5) Dupa anularea autorizatiei conducatorul societatii specializate de paza este obligat sa rezilieze contractele încheiate cu beneficiarii în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei masuri.

(6) Masura anularii autorizatiei de functionare poate fi atacata în justitie, potrivit legii, de catre societatea sanctionata, iar pâna la rămânerea definitiva a hotărârii judecatoresti nu se aplica prevederile alin. (5) referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii.

Art. 373. – (1) Masura retragerii avizului personalului de paza sau garzii de corp se ia în mod obligatoriu în urmatoarele situatii: a) persoana a savârsit o infractiune în legatura cu serviciul; b) persoana a fost sanctionata contraventional de cel putin doua ori într-o luna pentru încalcarea dispozitiilor art. 26 si 222 sau a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice; c) persoana si-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii functiei de paznic sau garda de corp.

(2) Masura retragerii avizului se propune de agentul constatator care s-a sesizat ca personalul de paza sau garda de corp se afla în vreuna dintre situatiile prevazute la alin. (1) si se dispune de catre autoritatile prevazute la art. 20 alin. (4).

(3) Persoana careia i s-a retras avizul poate contesta aceasta masura în justitie, în conditiile legii.

(4) La nivelul Inspectoratului General al Politiei va fi organizata o evidenta informatizata a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de paza, precum si a celor carora le-au fost retrase avizele de catre unitatile competente ale Ministerului de Interne.

30. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 38. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute în prezenta lege se fac de catre politisti, jandarmi, precum si de catre primar sau împuternicitii acestuia, conform competentelor ce le revin, potrivit legii.

(2) Dupa expirarea termenului legal de contestare a procesului-verbal prin care s-a constatat contraventia sau dupa rămânerea definitiva si irevocabila a hotărârii judecatoresti prin care masura aplicata se considera legala, agentul constatator are obligatia sa comunice masura sanctionarii contraventionale inspectoratului de politie judetean sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe teritoriul careia îsi are sediul societatea specializata de paza sanctionata.”

31. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 40. – Contraventiilor prevazute în prezenta lege, cu exceptia celor reglementate la art. 36 lit. g) si h), le sunt aplicabile dispozitiile art. 25 si 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.”

32. Dupa articolul 40 se introduc articolele 401 si 402 cu urmatorul cuprins:

“Art. 401. – Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani urmatoarele fapte:

a) exercitarea fara autorizatie a activitatii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor sau de garda de corp;

b) exercitarea fara autorizatie a activitatii de proiectare, producere, instalare si întreținere a mijloacelor de protectie mecano-fizice sau a sistemelor de alarma împotriva efractiei;

c) exercitarea activitatilor prevazute la lit. a) si b) în perioada de suspendare a autorizatiei sau de anulare a acesteia.

Art. 402. – Implicarea de catre conducatorii unitatilor cu paza proprie, ai corpurilor specializate de paza sau ai societatilor specializate de paza a personalului propriu în actiuni de forta, în executari silite, recuperari de debite, conflicte de munca sau de opunere la desfasurarea actiunilor de restabilire a ordinii de drept de catre autoritatile publice competente se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.”

33. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 42. – (1) Corpul gardienilor publici, societatile specializate de paza si cele din domeniul sistemelor de alarma împotriva efractiei autorizate de Inspectoratul General al Politiei pot înfiinta dispecerate de zona care sa monitorizeze si sa transmita alarmele de la sistemele electronice conectate.

(2) Înființarea dispeceratelor de zona potrivit alin. (1) se face numai dupa avizarea proiectului si a regulamentului de organizare si functionare de catre Inspectoratul General al Politiei.

(3) Avizul mentionat la alin. (2) este obligatoriu si pentru societatile care realizeaza doar monitorizarea tehnica a sistemelor.

(4) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarma local se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii acestora.

(5) Interventia echipajelor mobile în cazul receptarii semnalelor de alarma de la abonatii conectati se va realiza cu personal calificat din cadrul corpurilor gardienilor publici ori al societatilor specializate de paza.

(6) În situatiile în care interventia este confirmata si fortele proprii sunt depasite de amploarea evenimentului, prin dispecerat se anunta politia locala în vederea prinderii infractorilor si cercetarii locului faptei. În celelalte cazuri, dupa prinderea infractorilor, acestia vor fi predati de îndata unitatilor de politie competente teritorial.

(7) Mentionarea în planul de paza a faptului ca obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarma la un dispecerat de monitorizare si transmitere a alarmelor este obligatorie.”

Art. II

 

În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarâre a Guvernului se vor stabili normele metodologice privind:

a) autorizarea societatilor de paza si avizarea personalului acestora;

b) autorizarea activitatilor de proiectare, producere, instalare si întreținere a sistemelor de alarma împotriva efractiei si a mijloacelor de protectie mecano-fizice si avizarea personalului acestora;

c) avizarea dispeceratelor de monitorizare a alarmelor;

d) procedura de suspendare sau de anulare a autorizatiei societatii specializate de paza, precum si procedura retragerii avizului personalului de paza;

e) normele tehnice ce trebuie respectate cu ocazia proiectarii si realizarii sistemelor de alarma împotriva efractiei.

Art. III

 

(1) Personalul de paza care nu a urmat cursurile de calificare în conditiile prevazute la art. 20 si care este încadrat în una dintre formele de paza prevazute la cap. II sectiunile a 3-a si a 4-a va fi supus atestarii, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, în termen de un an de la data publicarii acesteia.

(2) Societatile specializate de paza care nu îndeplinesc conditiile prevazute la art. 21 alin. (1) vor fi supuse autorizarii sau avizarii, dupa caz, în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Desfasurarea activitatilor de paza de catre societatile specializate prevazute la alin. (2) dupa expirarea termenului de 6 luni constituie infractiunea prevazuta la art. 401 lit. a).

Art. IV

 

Legea nr. 18/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata dupa aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Liviu Lucian Albu

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

p. Ministrul functiei publice,
Ioan Onisei,
secretar de stat

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


− 3 = 5