Ordin nr. 87 din 06/04/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari în domeniul apararii împotriva incendiilor

0
2657

Ordin nr. 87 din 06/04/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari în domeniul apararii împotriva incendiilor

Ordin nr. 87 din 06/04/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 14/04/2010
Intrare in vigoare: 14/04/2010
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 lit. v) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 259/2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă,
în considerarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă şi prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, urmăreşte punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 252/2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 27 august 2007.

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
Bucureşti, 6 aprilie 2010.
Nr. 87.

Metodologie din 06/04/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 14/04/2010
Intrare in vigoare: 14/04/2010
de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de autorizare a persoanelor ce efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.
(2) Fac obiectul autorizării potrivit prezentei metodologii următoarele lucrări:
a) proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
b) instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
c) proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;
d) instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
e) termoprotecţie cu vopsele termospumante;
f) termoprotecţie cu produse de torcretare;
g) ignifugarea materialelor combustibile;
h) întreţinerea instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor;
i) verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.
(3) Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se face prin metodologii specifice, aprobate în condiţiile legii.
Art. 2. – În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) autorizaţie – document emis de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă care dă dreptul titularului să efectueze lucrările în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzute de art. 1 alin. (2);
b) persoane – persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
c) personal – angajaţi ai persoanelor juridice, membri ai întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, precum şi persoane fizice autorizate, care deţin un certificat de competenţă profesională pentru unul sau mai multe dintre domeniile de autorizare prevăzute la art. 1 alin. (2);
d) certificat de competenţă profesională – document care atestă pregătirea profesională în domeniul pentru care se solicită autorizare.
Art. 3. – Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, denumită în continuare autorizare, se realizează contra cost, pe baza tarifelor stabilite potrivit art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 259/2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă.

CAPITOLUL II
Desfăşurarea activităţii de autorizare a persoanelor

Art. 4. – (1) Autorizarea se solicită în scris, pentru fiecare dintre lucrările prevăzute la art. 1 alin. (2), la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, denumit în continuare Centrul Naţional, unitate specializată din structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectoratul General.
(2) În cazul persoanei juridice, autorizarea se solicită pentru fiecare filială a acesteia, constituită potrivit legii, care urmează să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.
(3) Autorizaţia se acordă pe o perioadă nedeterminată.
(4) Modelul cererii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 5. – (1) Cererea de autorizare trebuie însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;
b) certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile înaintea solicitării autorizării de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să reiasă înregistrarea uneia sau mai multor activităţi pentru care se solicită autorizarea, conform Listei codurilor CAEN prevăzute în anexa nr. 2;
c) lista cu personalul semnată şi ştampilată de solicitant;
d) copii de pe certificatul/certificatele de competenţă profesională pentru ocupaţii specifice, care respectă Lista ocupaţiilor specifice prevăzută în anexa nr. 3;
e) Lista mijloacelor tehnice din dotare, semnată şi ştampilată de solicitant, întocmită conform anexei nr. 4, cu precizarea seriilor aparatelor din dotare;
f) buletine de verificare metrologică sau certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic pentru mijloacele de măsurare din dotare, supuse controlului metrologic legal;
g) procedura de lucru specifică activităţii pentru care se solicită autorizarea, care respectă structura-cadru prevăzută în anexa nr. 5, semnată şi ştampilată de solicitant, sau, atunci când există un sistem de management al calităţii pe domeniul pentru care se solicită autorizarea, dovada din care să rezulte implementarea acestuia şi procedura de lucru aferentă;
h) copie de pe autorizaţia emisă de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR pentru efectuarea activităţilor de umplere, reparare, verificare tehnică, scoatere din uz şi casare a recipientelor-butelii stingătoare de incendiu, în cazul persoanelor care solicită autorizarea pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu;
i) dovada achitării contravalorii prestărilor de servicii.
(2) În cazul instituţiilor/autorităţilor publice, situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se dovedesc prin prezentarea unor documente echivalente.
(3) Prin prezentarea certificatelor de competenţă profesională prevăzute la alin. (1) lit. d), persoanele care solicită autorizarea trebuie să facă dovada că personalul acoperă toate unităţile de competenţă specifice.
(4) Dotarea cu mijloace tehnice, dovedită potrivit alin. (1) lit. e), trebuie să respecte următoarele reguli:
a) generale:
1. să fie asigurată pe întreaga perioadă de autorizare a persoanei;
2. mijloacele tehnice nu trebuie să fie de tip hobby sau destinate uzului casnic/gospodăresc;
b) specifice:
1. să fie asigurată pentru fiecare sucursală, în cazul persoanelor juridice;
2. să fie asigurată pentru fiecare punct de lucru, în cazul în care se solicită autorizarea pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu.
Art. 6. – (1) Cererile se înregistrează în ordinea primirii lor.
(2) În termen de 5 zile de la înregistrarea cererii de autorizare, solicitantului i se trimite o confirmare, care trebuie să conţină următoarele:
a) informaţii privind completarea documentelor care însoţesc cererea de autorizare, dacă este cazul;
b) comunicarea termenului de procesare a cererii de autorizare şi a datei de la care începe să curgă: data înregistrării cererii de autorizare sau, după caz, data primirii documentaţiei complete;
c) căile de atac;
d) menţiunea privind autorizarea tacită, în cazul depăşirii termenului de procesare a cererii.
(3) Documentele solicitate suplimentar trebuie să fie depuse în cel mult 45 de zile de la data notificării, în caz contrar cererea se respinge.
Art. 7. – (1) Cererea de autorizare se soluţionează de către specialişti din structura de autorizare printr-un referat care cuprinde concluzii şi propuneri privind acordarea autorizaţiei sau, după caz, respingerea motivată a solicitării; referatul se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către şeful Centrului Naţional.
(2) Cererea solicitantului se procesează în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile, cu condiţia notificării solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de Centrul Naţional.
(3) În cazul în care cererea se respinge, solicitantul trebuie informat cu privire la decizia de respingere, cu precizarea motivelor care au stat la baza luării acestei măsuri.
(4) Modelul autorizaţiilor emise de Centrul Naţional este prevăzut în anexa nr. 6.
(5) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.
(6) Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea autorizaţiilor în termen de 6 luni de la data emiterii, acestea se clasează şi se îndosariază potrivit reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL III
Supravegherea persoanelor autorizate

Art. 8. – (1) Persoanele autorizate sunt supuse unei auditări de supraveghere.
(2) Auditul de supraveghere se realizează de Centrul Naţional şi/sau de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe baza unei proceduri de efectuare a auditului aprobată prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.
(3) În vederea realizării auditului de supraveghere fiecare inspectorat pentru situaţii de urgenţă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti desemnează cel puţin 2 specialişti pentru fiecare domeniu de autorizare prevăzut la art. 1 alin. (2). După centralizarea de către Centrul Naţional şi aprobarea de către inspectorul general al Inspectoratului General, lista auditorilor desemnaţi se afişează pe site-ul oficial al Inspectoratului General şi al Centrului Naţional.
Art. 9. – (1) Persoanele autorizate trebuie să permită accesul necondiţionat al auditorilor în spaţiile în care efectuează lucrări în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2), la toate documentele care au stat la baza autorizării, după caz, la documentele de provenienţă, certificatele de calitate, declaraţiile de conformitate pentru toate mijloacele tehnice din dotare şi substanţele utilizate şi la altele asemenea.
(2) Beneficiarii lucrărilor realizate de persoanele autorizate trebuie să permită accesul necondiţionat al auditorilor la toate lucrările efectuate sau aflate în curs de efectuare.
(3) Modul de efectuare a lucrărilor se verifică în cadrul a cel puţin 3 lucrări alese de auditor.
Art. 10. – (1) Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.
(2) Auditul de supraveghere planificat se efectuează cel puţin o dată la 2 ani şi se comunică persoanei autorizate cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
(3) Auditul de supraveghere inopinat se execută:
a) în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la lucrările aflate în curs de efectuare sau efectuate de persoana autorizată;
b) pe timpul verificării activităţii auditorilor de către reprezentanţii Inspectoratului General, prin structura specializată de supraveghere a pieţei.
Art. 11. – (1) În urma auditului de supraveghere se întocmeşte un referat de supraveghere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 în 3 exemplare, care se distribuie astfel:
a) exemplarul nr. 1, la Centrul Naţional;
b) exemplarul nr. 2, la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti;
c) exemplarul nr. 3, la persoana auditată.
(2) Referatul de supraveghere se comunică persoanei auditate şi Centrului Naţional, după caz, în termen de 15 zile de la data încheierii auditului de supraveghere.

CAPITOLUL IV
Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei

Art. 12. – (1) În cazul în care, în urma analizării referatului de supraveghere, se constată că persoana auditată nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, Centrul Naţional, prin structura de autorizare, întocmeşte un raport de suspendare a autorizaţiei.
(2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
a) abaterile constatate;
b) dispoziţia de suspendare a autorizaţiei;
c) atenţionarea persoanei auditate ca în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare să remedieze abaterile constatate;
d) căi de atac.
(3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către şeful Centrului Naţional.
(4) Raportul de suspendare se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării referatului de supraveghere la Centrul Naţional, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
a) persoanei auditate;
b) inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti.
Art. 13. – Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, persoana autorizată face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, prin depunerea la Centrul Naţional a unor documente în acest sens.
Art. 14. – Autorizaţia se retrage dacă:
a) se constată efectuarea lucrărilor autorizate cu produse necertificate, neagrementate tehnic şi/sau fără marcaj CE;
b) se constată efectuarea lucrărilor autorizate cu alt personal decât cel nominalizat în lista depusă potrivit art. 5 alin. (1) lit. c);
c) persoanele autorizate împiedică ori se sustrag de la efectuarea auditului;
d) în termen de un an, autorizaţia a fost suspendată de două ori;
e) se constată că persoana autorizată, pe perioada suspendării, efectuează lucrări în domeniul în care este autorizată;
f) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.
Art. 15. – (1) În cazul în care în urma analizării referatului de supraveghere se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 14, Centrul Naţional, prin structura de autorizare, întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
(2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
a) abaterile constatate;
b) dispoziţia de retragere a autorizaţiei;
c) căi de atac.
(3) Raportul de retragere se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către şeful Centrului Naţional.
(4) Raportul de retragere se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării referatului de supraveghere la Centrul Naţional, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
a) persoanei auditate;
b) inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti.
Art. 16. – (1) Persoana căreia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
(2) În cazul în care persoana solicită o nouă autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.
(3) Persoana căreia i-a fost retrasă de două ori autorizaţia nu mai poate solicita o nouă autorizare.

CAPITOLUL V
Preschimbarea autorizaţiilor

Art. 17. – (1) Preschimbarea autorizaţiilor intervine în următoarele situaţii:
a) la schimbarea formei juridice de organizare a persoanei autorizate, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) la schimbarea denumirii/numelui persoanei autorizate;
c) la schimbarea sediului social/profesional al persoanei autorizate.
(2) În vederea preschimbării autorizaţiei, persoanele trebuie să depună la Centrul Naţional următoarele documente:
a) cerere de preschimbare a autorizaţiei, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
b) autorizaţia în original;
c) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.

CAPITOLUL VI
Libera circulaţie a serviciilor

Art. 18. – (1) Persoanele autorizate stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot să efectueze lucrările în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute la art. 1 alin. (2), în regim transfrontalier în România numai după notificarea prealabilă a Centrului Naţional pentru fiecare lucrare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.
(2) Persoanele autorizate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot să efectueze lucrările în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute la art. 1 alin. (2), cu caracter permanent în România numai după notificarea prealabilă a Centrului Naţional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Notificarea trebuie însoţită de următoarele documente:
a) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie;
b) autorizaţia emisă de statul emitent, în copie şi în traducere autorizată;
c) lista cu personalul care deţine certificate de competenţă profesională corespunzătoare, semnată şi ştampilată de persoana autorizată;
d) certificate de competenţă profesională sau documente similare emise de autorităţi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în copie şi în traducere autorizată;
e) autorizaţie echivalentă ca scop cu autorizaţia emisă de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR pentru efectuarea activităţilor de umplere, reparare, verificare tehnică, scoatere din uz şi casare a recipientelor-butelii stingătoare de incendiu, în cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, în copie şi traducere autorizată.
Art. 19. – În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, Centrul Naţional contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

CAPITOLUL VII
Obligaţii ale persoanei autorizate şi căi de atac

Art. 20. – Persoanele autorizate au următoarele obligaţii:
a) să menţină condiţiile care au stat la baza autorizării, pe toată durata existenţei autorizaţiei;
b) să asigure ţinerea la zi a evidenţei lucrărilor efectuate, în registre speciale, întocmite conform modelelor prevăzute în anexele nr. 12-16;
c) să comunice în scris Centrului Naţional modificările survenite în condiţiile care au stat la baza autorizării, în termen de 10 zile de la data producerii acestora, prin transmiterea de documente actualizate.
Art. 21. – Contestarea deciziei de respingere a cererii de autorizare sau de suspendare/retragere a autorizaţiei se face conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 22. – (1) Certificatele de atestare emise până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate.
(2) Persoanele care au fost atestate până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii trebuie să respecte condiţiile care au stat la baza emiterii certificatelor de atestare.
Art. 23. – Verificarea activităţii auditorilor din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi din Centrul Naţional se face de către reprezentanţii Inspectoratului General, prin structura specializată de supraveghere a pieţei, pe baza procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.
Art. 24. – Pentru aplicarea prezentei metodologii Centrul Naţional elaborează proceduri specifice, aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.
Art. 25. – Listele cu persoanele autorizate, precum şi cele cărora li s-a retras autorizaţia se afişează şi se actualizează pe site-ul oficial al Inspectoratului General şi al Centrului Naţional şi/sau se publică în publicaţii de specialitate.
Art. 26. – Procedura de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, în termen de 60 de zile de la operaţionalizarea punctului de contact unic electronic.
Art. 27. – Prevederile prezentei metodologii se completează cu dispoziţiile-cadru ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009.
Art. 28. – Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1
la metodologie

– Model –

CERERE DE AUTORIZARE

Către
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………, în calitate de ………………… al ………………, persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială, cu sediul în localitatea …………….., judeţul ……………, str. ………………………. nr. ………., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ……………………….., solicit autorizarea pentru efectuarea lucrărilor de ……………………………………………………………………………………………………… .
În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un număr de ………. documente, ce atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor prevăzute în Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010.
Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010.

Data ………………. Semnătura ………………..
LS

ANEXA Nr. 4
la metodologie

LISTA MIJLOACELOR TEHNICE DIN DOTARE

1. Pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
1.1. Multimetru de măsură pentru mărimi electrice diverse – verificat metrologic/etalonat
1.2. Truse de scule tip electronist, electrician etc.
1.3. Maşină de găurit portabilă
1.4. Scară, schelă etc.
1.5. Dispozitiv detecţie cabluri electrice
1.6. Laptop
2. Pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
2.1. Compresor
2.2. Manometru pentru măsurarea presiunii – verificat metrologic/etalonat
2.3. Aparat de cântărit cu domeniu de măsurare 0-300 kg – verificat metrologic/etalonat
2.4. Generator de sudură cu acetilenă
2.5. Transformator (convertizor) pentru sudură
2.6. Maşină de găurit portabilă
2.7. Truse de scule tip lăcătuşărie, pentru electrician etc.
2.8. Polizor de banc
2.9. Dispozitiv de tăiat metale cu disc abraziv
2.10. Truse de chei fixe, inelare etc.
3. Pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie cu vopsele termospumante
3.1. Instalaţie de sablare
3.2. Instalaţie de aplicare a vopselelor cu presiune nominală de minimum 240 atm
3.3. Set duze
3.4. Dispozitiv de determinare a aderenţei grundului – verificat metrologic/etalonat
3.5. Aparat electronic de măsurat grosimea stratului uscat de vopsea – verificat metrologic/etalonat
3.6. Aparat de măsurat umiditatea şi temperatura suprafeţei metalului – verificat metrologic/etalonat
3.7. Dispozitiv de măsurat grosimea stratului umed
3.8. Etaloane pentru grade de curăţare
3.9. Dispozitive pentru pregătirea suprafeţei-suport – perii mecanice, manuale etc.
4. Pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie cu produse de torcretare
4.1. Instalaţie de punere în operă a produsului de torcretare
4.2. Aparat de măsurat umiditatea şi temperatura suprafeţei metalului – verificat metrologic/etalonat
4.3. Aparat de măsurare a grosimii stratului umed de produs de torcretare
4.4. Dispozitiv de măsurare a aderenţei stratului uscat
4.5. Dispozitive pentru pregătirea suprafeţei-suport – perii mecanice, manuale etc.
5. Pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile
5.1. Instalaţie de aplicare a vopselelor – compresor
5.2. Manometru pentru măsurarea presiunii – verificat metrologic/etalonat
5.3. Aparat de cântărit cu domeniu de măsurare 0-10 kg – verificat metrologic/etalonat
5.4. Aparat de măsurat umiditatea lemnului (umidometru) – verificat metrologic/etalonat
5.5. Aparat de măsurat umiditatea şi temperatura aerului (termohigrometru) – verificat metrologic/etalonat
5.6. Dispozitive pentru pregătirea suprafeţei-suport – perii mecanice, manuale etc.
6. Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor
6.1. Macara rulantă de cel puţin 5 t/f – verificată metrologic/etalonată
6.2. Palan până la 5 t/f – verificat metrologic/etalonat
6.3. Trusă mecanică auto
6.4. Trusă electrică auto
6.5. Utilaje pentru prelucrări prin aşchiere (strung, freză, maşină de găurit, polizor)
6.6. Generator de sudură cu acetilenă
6.7. Transformator (convertizor) pentru sudură
6.8. Instalaţie de aplicare a vopselelor – compresor
6.9. Manometru pentru măsurarea presiunii – verificat metrologic/etalonat.
7. Pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
7.1. Instalaţie de aplicare a vopselelor – compresor
7.2. Manometru pentru măsurarea presiunii – verificat metrologic/etalonat
7.3. Mijloace tehnice pentru măsurarea cantităţii de substanţă de stingere sau agent propulsor, adecvat dimensional (balanţă, cântar etc.) – verificat metrologic/etalonat:
– o bucată în intervalul 0-20 kg, cu precizie 10 grame sau mai ridicată;
– o bucată de minimum 200 kg, cu precizie 400 grame sau mai ridicată.
7.4. Truse de chei fixe, inelare etc.
7.5. Cilindru gradat pentru apă, spumant etc.

ANEXA Nr. 5
la metodologie

STRUCTURA-CADRU
a procedurii de lucru specifice

1. Scopul procedurii (se va preciza în clar scopul pentru care se elaborează procedura)
2. Domeniul de aplicare (se va preciza în clar domeniul unde se aplică procedura)
3. Definiţii/Terminologie (se vor preciza şi defini principalii termeni şi expresiile folosite în conţinutul procedurii)
4. Documente de referinţă (se va preciza legislaţia, actele normative, reglementările, standardele etc. ce urmează să fie aplicate pe timpul efectuării activităţii pentru care se solicită autorizarea)
5. Conţinutul procedurii:
a) precizări privind modul de efectuare a lucrărilor;
b) precizarea responsabilităţilor persoanelor implicate în activitatea pentru care se solicită autorizarea;
c) precizări privind asigurarea resurselor:
– resurse umane/personal – deţinerea competenţei necesare efectuării lucrărilor;
– asigurarea instruirii;
– menţinerea înregistrărilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilităţi şi experienţă;
– infrastructură:
▪ clădiri, spaţiu de lucru şi utilităţi asociate;
▪ servicii suport (transport, comunicare etc.);
– mediul de lucru;
d) servicii către clienţi:
– analiza cererilor clienţilor;
– modalităţi de determinare a satisfacţiei clienţilor;
– modul de tratare şi soluţionare a reclamaţiilor;
e) evidenţe:
– evidenţa lucrărilor efectuate;
– evidenţa clienţilor;
– evidenţa furnizorilor de substanţe, echipamente, piese de schimb, repere utilizate;
– evidenţa aparatelor de măsură şi control utilizate şi a buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de etalonare;
– evidenţa rapoartelor de încercare emise de laboratoare de încercări la foc acreditate (pentru lucrări de ignifugare a materialelor combustibile);
f) măsuri de remediere a lucrărilor necorespunzătoare şi de prevenire a apariţiei acestora.

NOTĂ:
Evidenţele se pot păstra pe suport electronic şi/sau pe suport hârtie.

ANEXA Nr. 8
la metodologie

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă/
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
al Judeţului ……………./Municipiului Bucureşti

Văzut
Şeful centrului naţional/Inspectorul-şef,
………………………………
(semnătura)
LS

REFERAT DE SUPRAVEGHERE
Nr. …………… din ……………….

Noi, …………………….. (gradul, numele şi prenumele), auditori din C.N.S.I.P.C./I.S.U. al Judeţului …………………./ Municipiului Bucureşti, şi domnul/doamna ……………………….. (numele şi prenumele), având funcţia de……………….., din partea ………….., cu sediul în localitatea ……………….., str. …………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., judeţul (sectorul) ………….., telefon/fax …………….., care efectuează lucrări de ………………………… …………………………………………….., în baza Autorizaţiei seria …… nr. ………………. din …………., am procedat la verificarea condiţiilor tehnico-organizatorice şi a lucrărilor efectuate/în curs de efectuare pentru îndeplinirea cerinţelor obligatorii din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010, şi am constatat următoarele:
– personalul:
Nume, prenume, număr certificat de competenţă profesională, ocupaţie pentru care deţine certificat şi perioada de valabilitate ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
– mijloacele tehnice din dotare:
Lista cuprinzând mijloacele tehnice din dotare corespunde/nu corespunde cu lista mijloacelor tehnice impusă.
Buletine de verificare metrologică/certificate de etalonare pentru …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… (Se vor preciza mijloacele tehnice, seriile acestora, numerele şi data emiterii buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de etalonare, organul emitent.)
– registrul de evidenţă a lucrărilor este/nu este ţinut la zi;
– personalul respectă/nu respectă procedura de lucru;
– spaţiul de lucru este/nu este adecvat condiţiilor de lucru;
– persoana are/nu are implementat un sistem de management al calităţii;
– documente de provenienţă, certificate de calitate şi conformitate pentru toate reperele şi substanţele utilizate …………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Pentru lucrările de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu se vor mai menţiona:
– autorizaţia emisă de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR pentru efectuarea activităţilor de umplere, reparare, verificare tehnică, scoatere din uz şi casare a recipientelor-butelii stingătoare de incendiu ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………; (Se vor preciza numărul autorizaţiei, data emiterii acesteia, perioada de valabilitate, domeniul de presiune şi volumul autorizat.)
– tipul produsului de stingere utilizat conform tipului de stingător certificat ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..;
Pentru lucrările de ignifugare a materialelor combustibile se vor menţiona şi numerele şi data emiterii rapoartelor de încercare emise de un laborator acreditat: …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Au fost verificate lucrările executate la următoarele obiective:
1. ……………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………….
Constatări în urma verificării lucrărilor:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prezentul referat de supraveghere s-a încheiat în 3 exemplare, distribuite după cum urmează:
– un exemplar la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă;
– un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului …………………/Municipiului Bucureşti;
– un exemplar la ……………………………………………………………….. (denumirea persoanei auditate)

Auditor, Am luat cunoştinţă.
……………………………………. …………………………………….
(semnătura) (semnătura şi ştampila din partea persoanei auditate)

ANEXA Nr. 9
la metodologie

– Model –

CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI

Către
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………….., în calitate de ……………… al …………………………., persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială, cu sediul în localitatea …….., judeţul ………., str. ……………………… nr. ……, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ………., autorizată pentru efectuarea lucrărilor de …………………………………………………………………………… cu Autorizaţia seria ……… nr. ………… din ……………., solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………… .
În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010.
Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010.

Data ………………. Semnătura ………………..
LS

ANEXA Nr. 10
la metodologie

– Model –

NOTIFICARE

Către
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010, subsemnatul/subsemnata, ………………………….., în calitate de …………….. al ………………………., cu sediul în …………………………………………………………………………., vă notificăm că deţinem Certificatul/Autorizaţia/Atestatul nr. …………………….. din ……………., emis/emisă de …………………. pentru efectuarea lucrărilor/prestarea serviciilor de …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………. pentru perioada …………………… .
Lucrările vor fi efectuate în localitatea ………………………………….., la obiectivul …………………., în perioada ……………………………… .

Data ………………. Semnătura ………………..
LS

ANEXA Nr. 11
la metodologie

– Model –

NOTIFICARE

Către
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010, subsemnatul/subsemnata, …………………………………………., în calitate de ……………………….. al ……………………………………………………, cu sediul în ………………………………….., vă notificăm că deţinem Certificatul/Autorizaţia/Atestatul nr. …………………….. din ……………., emis/emisă de ………………………………………………………………. pentru efectuarea cu caracter permanent a lucrărilor/prestarea serviciilor de ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
În susţinerea notificării depunem următoarele documente:
a) ……………………………………………………………….;
b) ……………………………………………………………….;
c) ……………………………………………………………….;
d) ……………………………………………………………….;
e) ……………………………………………………………… .

Data ………………. Semnătura ………………..
LS

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


8 − = 3