ORDIN nr. 695 din 1 septembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice …

0
1806

ORDIN nr. 695 din 1 septembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996

 

11 noiembrie 1996

Având în vedere prevederile art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor;
în baza prevederilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,
ministrul de interne emite prezentul ordin.

 

Art. 1.-
Se aproba Normele metodologice privind activitatea de agrementare tehnica în domeniul protectiei împotriva efractiei, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.-
Seful Inspectoratului General al Politiei si Comandantul Corpului Pompierilor Militari vor lua masuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3.-
Normele metodologice privind activitatea de agrementare tehnica în domeniul protectiei împotriva efractiei vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, precum si în revistele “Politia Româna” si “Pompierii Români”.

p. Ministru de interne,
Teodor Zaharia,
secretar de stat

ANEXA
NORME METODOLOGICE

privind activitatea de agrementare tehnica în domeniul protectiei împotriva efractiei


privind activitatea de agrementare tehnica în domeniul protectiei împotriva efractiei

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1.-
Prezentele norme metodologice au fost elaborate pentru reglementarea activitatii de agrementare tehnica în domeniul protectiei împotriva efractiei si se aplica de catre Inspectoratul General al Politiei si Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari – Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor în exercitarea atributiilor privind avizarea si certificarea sistemelor de alarma împotriva efractiei, prevazute de art. 31 din Legea nr. 18/1996 si art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.164/1996.

Art. 2.-
Termenii utilizati în cuprinsul prezentelor norme metodologice au urmatorul înțeles:

a) Activitatea de agrementare tehnica reprezinta totalitatea procedeelor si metodelor pentru stabilirea aptitudinilor de utilizare, conditiilor de fabricare, de transport, de depozitare, punere în opera si de întretinere a sistemelor de alarma împotriva efractiei.

b) Sistem de alarma împotriva efractiei este sistemul format din centrale de semnalizare, elemente de detectie, avertizare si/sau alte sisteme de protectie (fizica, mecanica).

c) Componenta este un subsistem al sistemului de alarma împotriva efractiei.

d) Certificarea este actiunea unei terte parti care dovedeste existenta încrederii adecvate ca un produs, proces sau serviciu, corespunzator identificat, este în conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.

e) Certificat de conformitate este documentul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, care dovedeste capacitatea tehnica a furnizorului privind gradul de repetabilitate, unitaritate, performante si care creeaza încredere utilizatorilor.

f) Suspendare reprezinta masura de întrerupere temporara a valabilitatii certificarii, datorata utilizarii abuzive.

g) Retragere reprezinta actiunea de întrerupere a utilizarii certificatului de conformitate pâna la rezolvarea neconformitatilor minore.

h) Anulare reprezinta actiunea prin care se declara nul certificatul de conformitate în situatia constatarii unor neconformitati majore.

i) Mentinerea certificarii reprezinta masura prin care se prelungeste valabilitatea certificatului de conformitate.

Art. 3.-
(1) Inspectoratul General al Politiei autorizeaza persoanele juridice specializate în proiectarea, producerea, instalarea si întretinerea sistemelor de alarma împotriva efractiei în imobilele în care se pastreaza bunuri si valori si va urmari ca sistemele folosite si/sau componentele acestora sa fie certificate de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

(2) Autorizarea persoanelor juridice prevazute la alin. (1) se desfasoara pe baza metodologiei specifice aprobate de seful Inspectoratului General al Politiei.

Art. 4.-
Proiectele sistemelor de alarma împotriva efractiei se avizeaza, potrivit competentei legale, de Inspectoratul General al Politiei, pe baza metodologiei aprobate de seful Inspectoratului General al Politiei.

Art. 5.-
(1) În cazul în care sistemele de alarma împotriva efractiei sunt construite astfel încât au si functiuni de semnalizare a incendiului, solicitantul se va adresa si Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pentru obtinerea avizului necesar.

(2) Activitatea de avizare a utilizarii sistemelor de semnalizare a incendiilor se desfasoara pe baza metodologiei aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

Art. 6.-
Certificarea în vederea avizarii de catre Inspectoratul General al Politiei a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau numai a componentelor acestora se executa de catre Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor pe baza buletinelor de încercări eliberate de laboratoarele acestuia sau de alte laboratoare de încercări, acreditate sa execute astfel de lucrari.

Art. 7.-
Testarea si certificarea sistemelor de alarma împotriva efractiei la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor se executa contra cost, conform standardelor nationale sau internationale în domeniu, aplicându-se tarifele aprobate de Ministerul de Interne – Directia financiara si contabilitate, pe baza procedurilor de lucru emise.

Art. 8.-
Certificarea sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora, încercările de rezistenta la actiunea chimica, mecanica, antiglont (si la foc), pentru case de bani, usi de tezaur, autoblindate pentru transportul valorilor, sticla de securitate si pentru alte mijloace de protectie fizica vor fi efectuate de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, care va colabora, în vederea testarii, cu alte laboratoare acreditate si recunoscute de Inspectoratul General al Politiei.

Art. 9.-
Este interzisă utilizarea sistemelor de alarma împotriva efractiei si a echipamentelor de semnalizare a incendiului, care nu au fost testate, avizate si certificate, în conditiile legii.

Art. 10.-
Inspectoratul General al Politiei si Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari vor emite dispozitii catre unitatile din subordine, carora li se vor comunica organismele de certificare si lista laboratoarelor de încercări, acreditate sa certifice calitatea sistemelor de alarma împotriva efractiei.

Art. 11.-
Laboratoarele de încercări acreditate sunt cele a caror competenta a fost recunoscuta de un organism de acreditare a laboratoarelor, abilitat pe plan national sa desfasoare astfel de activitati.

Art. 12.-
Lista laboratoarelor de încercări acreditate sa execute testari ale sistemelor de alarma împotriva efractiei va fi publicata în revistele “Politia Româna” si “Pompierii Români”.

CAPITOLUL II
Certificarea sistemelor de alarma împotriva efractiei

 

Art. 13.-
Solicitantul adreseaza Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor o cerere (anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice), însotita de dosarul tehnic de prezentare a obiectului solicitarii, împreuna cu sistemele de alarma împotriva efractiei si/sau componentele acestora, care urmeaza sa fie testate în vederea certificarii.

Art. 14.-
(1) Dosarul tehnic de prezentare, elaborat de solicitant, trebuie sa cuprinda:

– caracteristici tehnice;

– descrierea în detaliu a produsului;

– conditii de montare;

– instructiuni de utilizare;

– instructiuni de întretinere-verificare;

– norme sau metode de verificare a produsului din tara respectiva;

– declaratia de conformitate (potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 168/1997);

– certificat de calitate eliberat de firma producatoare.

(2) Pentru produsele care, temporar, nu se pot testa la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor se accepta, dupa caz, buletine de încercare de la laboratoarele din strainatate, recunoscute în România, sau de la alte laboratoare acreditate de Institutul Român de Standardizare – Reteaua Nationala a Laboratoarelor de Încercări din România.

(3) În cazul în care datele cuprinse în dosarul tehnic de prezentare nu sunt suficiente, se pot cere probe, documente si alte clarificari suplimentare, cu acordul si pe cheltuiala solicitantului.

Art. 15.-
Conditiile pentru primirea probelor (conform cu procedura de primire a probelor din Manualul Calitatii Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, aprobat de Reteaua Nationala a Laboratoarelor de Încercări din România) sunt:

– comanda ferma;

– dosarul tehnic de prezentare, conform art. 14 alin. (1);

– numarul de produse conform procedurii de lucru elaborate de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.

Art. 16.-
Studierea dosarului tehnic prezentat de solicitant, la care se adauga, dupa caz, buletinele de încercare pentru produsele testate de laboratorul de specialitate al Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, se realizeaza de o comisie de analiza numita prin ordin al sefului Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.

Art. 17.-
(1) Comisia de analiza întocmește certificatul de conformitate (anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice) si îl prezinta sefului Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor pentru semnare.

(2) Certificatul de conformitate va cuprinde:

– tipul, denumirea si simbolul produsului;

– standardele de referinta;

– documentele normative;

– adresa, telefonul/faxul furnizorului;

– locul de fabricatie/furnizare;

– data certificarii;

– termenul de valabilitate;

– confirmarile periodice.

CAPITOLUL III
Suspendarea, retragerea sau anularea certificarii.

 

Art. 18.-
În cazul constatarii unor abateri de la conditiile care au stat la baza certificarii, Inspectoratul General al Politiei si/sau Corpul Pompierilor Militari, dupa caz, prin subunitatile lor teritoriale, suspenda certificarea si atentioneaza persoana juridica pentru ca în cel mult 30 de zile sa remedieze deficientele constatate.

Art. 19.-
Abaterile constatate, atentionarea si termenul de suspendare se consemneaza într-un proces-verbal întocmit în 3 (trei) exemplare, care se comunica dupa cum urmeaza:

– un exemplar persoanei juridice în cauza;

– un exemplar unitatii teritoriale competente aparținând Inspectoratului General al Politiei si/sau Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, dupa caz;

– un exemplar Inspectoratului General al Politiei si/sau Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, dupa caz.

Art. 20.-
(1) Suspendarea certificarii se ridica, daca persoana juridica în cauza dovedeste ca au fost eliminate cauzele care au dus la suspendare, constatate în urma verificarilor.

(2) Perioada de suspendare nu se adauga duratei de valabilitate a certificarii.

(3) Verificarea în vederea ridicarii suspendarii certificarii se efectueaza de unitatea care a dispus masura suspendarii.

Art. 21.-
(1) Daca în termen de 30 de zile persoana juridica careia i s-a aplicat suspendarea certificarii nu face dovada înlăturării cauzelor care au stat la baza suspendarii, Inspectoratul General al Politiei sau Corpul Pompierilor Militari, dupa caz, prin unitatile lor teritoriale, pot retrage sau anula certificatul de conformitate.

(2) Retragerea sau anularea certificatului de conformitate se comunica persoanei juridice în cauza, unitatii teritoriale competente si Oficiului judetean pentru protectia consumatorilor.

CAPITOLUL IV
Mentinerea certificarii

 

Art. 22.-
Certificarea este mentinuta prin prelungirea, cu încă 2 ani, a termenului de valabilitate a certificatului de conformitate emis prin confirmarea periodica prevazuta la art. 2 lit. i) din prezentele norme metodologice.

Art. 23.-
Pentru mentinerea certificarii, persoana juridica trebuie sa depuna, cu cel putin 90 de zile înaintea expirarii termenului de valabilitate, o cerere de mentinere si certificatul de conformitate obtinut anterior.

Art. 24.-
(1) Certificarea se mentine fara a fi necesara efectuarea analizei, evaluarii si controlului calitatii.

(2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent persoanele juridice carora în ultimul an de valabilitate a certificatului de conformitate li s-a aplicat masura suspendarii, retragerii sau anularii acestuia.

Art. 25.-
Mentinerea certificarii se realizeaza prin confirmari periodice, precizate în certificatul de conformitate.

CAPITOLUL V
Contestatii

 

Art. 26.-
Împotriva deciziilor privind certificarea si/sau avizarea, prevazute în prezentele norme metodologice, se pot depune contestatii, dupa caz, la seful Inspectoratului General al Politiei si/sau la comandantul Corpului Pompierilor Militari.

Art. 27.-
(1) Analizarea contestatiilor se face de o comisie numita prin ordin de catre seful Inspectoratului General al Politiei si/sau comandantul Corpului Pompierilor Militari, dupa caz.

(2) Solutia propusa de comisie se prezinta, dupa caz, sefului Inspectoratului General al Politiei si/sau comandantului Corpului Pompierilor Militari, dupa care se comunica contestatarului.

CAPITOLUL VI
Înregistrări privind certificarea

 

Art. 28.-
Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor pastreaza dosarele de certificare pe o durata care depaseste cu un an termenul de valabilitate a certificatului de conformitate.

Art. 29.-
Dosarele de certificare, care cuprind documentatia tehnica ce justifica certificarea, se completeaza cu documentele provenite din controale, cereri de mentinere, contestatii etc.

Art. 30.-
(1) La dosarele de certificare au acces cadrele Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, care participa la certificare, precum si persoanele juridice, la dosarul de certificare propriu.

(2) Accesul la dosarele de certificare se face pe baza aprobarii sefului Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

 

Art. 31.-
Prezentele norme metodologice se publica în revistele si buletinele de specialitate ale Inspectoratului General al Politiei si ale Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

Art. 32.-
Listele actualizate ale sistemelor de alarma împotriva efractiei, certificate, precum si listele persoanelor juridice autorizate si ale celor carora li s-a retras si anulat autorizarea se publica periodic în revistele si buletinele de specialitate precizate la art. 31.

Art. 33.-
Persoanele juridice autorizate de Inspectoratul General al Politiei poarta întreaga raspundere pentru activitatile desfasurate ori în legatura cu acestea si nu se pot prevala de certificarea acordata de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, pentru a fi exonerate de raspundere sau pentru împărțirea raspunderii care le revine potrivit legii.

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

Catre
Seful Centrului de Studii

Subsemnatul(a) …………………………. ……………….în calitate de manager al …………………………………………………,

persoana juridica, cu sediul în localitatea ……………., judetul ………, strada …………….. nr. …,tel/fax: …………….,

înregistrata la Registrul comertului ………………. sub nr. ……, solicit certificarea sistemului de alarma împotriva efractiei,
compus din ……………………………………………………………………………………………………….. .

În sustinerea cererii, anexez dosarul tehnic cuprinzând un numar de ……………… documente care atesta îndeplinirea conditiilor prevazute
în Normele metodologice privind activitatea de agrementare tehnica în domeniul protectiei împotriva efractiei.

Localitatea ……… Data …………….. Semnatura

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

MINISTERUL DE INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI

CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI

SI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA

SI STINGEREA INCENDIILOR

ORGANISM DE CERTIFICARE

A SISTEMELOR DE ALARMA IMPOTRIVA EFRACTIEI

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. ……………….


Nr. ……………….
CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR – CERTIFICA CONFORMITATEA PRODUSULUI:

Tipul: …………………………………………………………………………………………………………

Denumirea: ………………………………………………. Simbol: ………………………………..

STANDARDE DE REFERINTA: …………………………………………………………………

DOCUMENTE NORMATIVE: ……………………………………………………………………..

FURNIZORUL: …………………………………………………………………………………………..

Adresa: ……………………………………………..Telefon: ………………Fax: ………………….

LOCUL DE FABRICATIE/FURNIZARE: ……………………………………………………..

Data certificarii: ………………….. Termen de valabilitate: ……………………………….

SEF CENTRU DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR – FUNCTIONEAZA ÎN CONFORMITATE CU SR – EN 45011 – 93

 

verso
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE a unui produs cu standardele de referinta/normele reprezinta documentul care dovedeste
capabilitatea tehnica a furnizorului privind gradul de repetabilitate, unitaritate, performanta si
creeaza încredere utilizatorilor. Titularii pot utiliza CERTIFICATUL DE CONFORMITATE în toate documentele
ce fac referire la produsul respectiv (proiect, carte tehnica, fisa tehnica, prospecte, reclame).

CERTIFICATUL DE CONFORMITATE este valabil numai pentru furnizorul nominalizat si locul de fabricatie/furnizare indicat.
Dreptul de utilizare a CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE poate fi transmis unui tert, numai de catre
organismul de certificare – Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.
Detinatorul CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE este obligat sa supravegheze permanent conformitatea produsului certificat,
ținând seama de rezultatele încercărilor esantionului de proba, prezentate în Raportul de încercări.

Detinatorul CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE are obligatia sa informeze organismul de certificare –
Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor asupra modificarilor aparute în
organizarea sa (cele care pot afecta “Sistemul calitatii”), asupra modificarii statutului legal, precum si asupra modificarii
produsului de baza, a carui conformitate cu standardele de referinta/normele a fost certificata.

CONFIRMARI PERIODICE

Sef Centru de Studii

Data…….Semnatura……..Stampila……. L.S. L.S. L.S.

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


+ 1 = 9