Ordin Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale

0
3233

ORDIN Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004
pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale

Art. 1
Se aproba Normele tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME TEHNICE
privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale

CAP. 1
Dispozitii generale

Art. 1
(1) Persoanele fizice si juridice care detin si/sau comercializeaza detectoare de metale sunt obligate sa obtina, in prealabil, autorizatia inspectoratului de politie al judetului, respectiv a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, sediul, si sa se inregistreze la aceste autoritati.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica unitatilor si formatiunilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Protectie si Paza.
(3) In vederea detinerii detectoarelor de metale de catre personalul de specialitate atestat si inscris in Registrul arheologilor, acesta are obligatia ca, inainte de a obtine autorizatia prevazuta la alin. (1), sa obtina avizul prealabil emis de Ministerul Culturii si Cultelor.

CAP. 2
Eliberarea autorizatiei de detinere

Art. 2
(1) In vederea obtinerii autorizatiei de detinere a detectoarelor de metale, persoana fizica trebuie sa fi implinit varsta de 18 ani si sa depuna la unitatea de politie prevazuta la art. 1 alin. (1) urmatoarele documente:
a) cerere-tip, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;
b) buletinul sau cartea de identitate (xerocopie si original);
c) actul cu care se dovedeste ca solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie si original);
d) chitanta emisa de unitatile C.E.C., din care sa reiasa ca a fost achitata suma de 100.000 lei reprezentand taxa pentru autorizatie;
e) certificat de cazier judiciar.
(2) Nu se elibereaza autorizatia prevazuta la alin. (1) persoanei care este cercetata sau arestata pentru savarsirea infractiunilor prevazute la art. 23^2 si 23^3 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, sau care a suferit condamnari pentru asemenea infractiuni.
(3) Detectorul de metale va fi detinut si utilizat numai de titularul autorizatiei.
(4) Instrainarea detectorului de metale se va face numai dupa ce a fost radiat din evidentele unitatii de politie.
Art. 3
(1) Eliberarea autorizatiei de detinere a detectoarelor de metale de catre persoanele juridice se face pe baza urmatoarelor documente:
a) cerere-tip, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice;
b) buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal al institutiei, precum si ale angajatilor care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu (xerocopie si original);
c) statutul societatii (original si xerocopie);
d) actul cu care se dovedeste ca solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie si original);
e) chitanta emisa de unitatile C.E.C., din care sa reiasa ca a fost achitata suma de 200.000 lei reprezentand taxa pentru autorizatie;
f) certificat de cazier judiciar pentru persoanele prevazute la lit. b).
(2) Autorizatia va cuprinde denumirea, sediul si datele de stare civila ale reprezentantului legal al institutiei, precum si caracteristicile de identificare ale detectorului de metale si va fi insotita de tabelul nominal privind angajatii autorizati sa utilizeze detectorul de metale.
(3) Detectorul de metale detinut de catre o persoana juridica va putea fi instrainat in conditiile prevazute de art. 2 alin. (4).
Art. 4
Autorizatia de detinere a detectoarelor de metale se elibereaza solicitantului dupa 10 zile de la depunerea documentatiei prevazute mai sus si are forma si continutul conform anexei nr. 4 sau 5, dupa caz, la prezentele norme tehnice.

CAP. 3
Eliberarea autorizatiei de comercializare

Art. 5
Agentii economici care comercializeaza detectoare de metale trebuie sa aiba prevedere in acest sens in obiectul de activitate al societatii si sa fie autorizati conform legii.
Art. 6
In vederea obtinerii autorizatiei pentru comercializarea detectoarelor de metale, agentul economic solicitant va depune la unitatea de politie prevazuta la art. 1 alin. (1) urmatoarele documente:
a) cerere-tip, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice;
b) actul de inregistrare a societatii, impreuna cu statutul (copie si original), din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale;
c) actul de identitate al administratorului societatii, precum si ale tuturor persoanelor angajate ca vanzatori de detectoare de metale (copie si original);
d) chitanta din care sa reiasa ca a fost platita la C.E.C. suma de 300.000 lei reprezentand taxa pentru autorizatie;
e) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor prevazute la lit. c).
Art. 7
(1) Spatiul destinat comercializarii detectoarelor de metale trebuie sa aiba un afisaj stradal cu denumirea agentului economic si a obiectului de activitate si totodata sa fie prevazut cu sistem de alarma ori sa se incheie contract de prestari de servicii cu o societate de paza si securitate sau sa aiba paza proprie permanent.
(2) Spatiul de comercializare trebuie sa fie folosit in exclusivitate pentru comertul cu detectoare de metale.
(3) Ofiterul de politie caruia i-a fost repartizata lucrarea de eliberare a autorizatiei va verifica, inclusiv prin deplasare la fata locului, indeplinirea de catre solicitant a criteriilor minime de autorizare, intocmind o nota in acest sens.
Art. 8
Autorizatia de comercializare a detectoarelor de metale se elibereaza in termen de 10 zile de la depunerea documentatiei complete si se emite conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la prezentele norme tehnice.
Art. 9
(1) Orice modificare privind sediul sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizatia trebuie comunicata unitatii de politie care a eliberat autorizatia, in termen de 5 zile de la data producerii acesteia, in scopul efectuarii modificarilor in baza de date.
(2) Autorizatia de comercializare poate fi retrasa, pe o perioada nedeterminata, prin dispozitie a sefului unitatii de politie competent, atunci cand se constata ca nu sunt respectate prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, si ale prezentelor norme tehnice.
Art. 10
Autorizatia de detinere sau de comercializare a detectoarelor de metale este emisa de ofiterul de politie care indeplineste atributii pe linia protejarii patrimoniului cultural national, numit prin dispozitie a sefului unitatii de politie competent, iar inregistrarea se face in registrul special constituit.
Art. 11
Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

 

———————————————————————————————————————————————————————

ANEXA 1
la normele tehnice

CERERE
formulata de persoana fizica pentru obtinerea autorizatiei de detinere a detectoarelor de metale

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………………., domiciliat/domiciliata in localitatea ………………………………….., judetul …………………………………, telefon …………………., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria …………….. nr. ………………, eliberat/eliberata de …………………………………….. la data de ……………, CNP …………………………….., pe baza documentelor prevazute in Normele tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, va rog sa imi eliberati autorizatia de detinere a detectorului de metale marca ……………………, seria ………….. nr. ………………….., pe care l-am cumparat de la …………………………….., cu sediul in ……………………….., dovedind cu actul ……………………………………………………., urmand sa-l folosesc la ……………………………………………… .
Mentionez ca am luat cunostinta de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003.

Data intocmirii ……………… Semnatura ……………………

 

———————————————————————————————————————————————————————

ANEXA 2
la normele tehnice

CERERE
formulata de persoana juridica pentru obtinerea autorizatiei de detinere a detectoarelor de metale

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………………., domiciliat/domiciliata in localitatea ………………………………….., judetul ……………………………, telefon ………………………., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ………….. nr. …………………, eliberat/eliberata de ………………………………………. la data de ……………, CNP …………………………….., reprezentant legal al Societatii ………………………………………………., pe baza documentelor prevazute in Normele tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, va rog sa imi eliberati autorizatia de detinere a detectorului de metale marca ……………………, seria ………………. nr. ………………….., care a fost cumparat de la …………………………….., cu sediul in …………………………….., dovedind cu actul ……………………, urmand sa fie folosit la …………………………………………….. .
Manipularea lui se face de catre …………………………………… ……………………………………………………………………, angajati cu contract de munca ai societatii.
Mentionez ca au luat cunostinta de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, atat reprezentantul legal al societatii, cat si cei care manipuleaza detectorul de metale.

Data intocmirii ……………… Semnatura ……………………

 

———————————————————————————————————————————————————————

ANEXA 3
la normele tehnice

CERERE
formulata de agentii economici pentru obtinerea autorizatiei de comercializare a detectoarelor de metale

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………………., domiciliat/domiciliata in localitatea ………………………………….., judetul ………………………….., telefon ……………………….., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ………….. nr. …………………, eliberat/eliberata de …………………………………… la data de ……………, CNP …………………………….., reprezentant legal al Societatii ………………………………………………………….., pe baza documentelor prevazute in Normele tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, va rog sa imi eliberati autorizatia de comercializare a detectoarelor de metale de catre societatea comerciala sus-mentionata, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003.
Mentionez ca avem magazine de comercializare la adresele:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Gestionarii acestor magazine sunt numitii:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Data intocmirii ……………… Semnatura ……………………

 

———————————————————————————————————————————————————————

ANEXA 4
la normele tehnice

Antet
Nr. ……… din …………

AUTORIZATIE
de detinere a detectoarelor de metale de catre persoanele fizice

In baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, se autorizeaza pentru detinerea detectorului de metale marca …………………………, seria ……………………, domnul/doamna ……………………………………………………………………., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria …………… nr. ……………….., eliberat/eliberata de …………………… la data de …………………, CNP ………………………………. .

Inspector-sef al inspectoratului de politie judetean
(Director general al Directiei Generale de
Politie a Municipiului Bucuresti),

 

———————————————————————————————————————————————————————

ANEXA 5
la normele tehnice

Antet
Nr. ……… din …………

AUTORIZATIE
de detinere a detectoarelor de metale de catre persoanele juridice

In baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, se autorizeaza pentru detinerea detectorului de metale marca ………………., seria ……………………, persoana juridica ……………………………………………………………………., cu sediul in ………………… ……………….., inregistrata la …………………………. sub nr. ……………….., reprezentata prin domnul/doamna …………………………………, domiciliat/domiciliata in …………………………………….., judetul ……………………., posesor/posesoare al B.I./C.I. seria ……………… nr. ………………., eliberat/eliberata de ……………………….. la data de ……………., CNP ………………………………. .

Inspector-sef al inspectoratului de politie judetean
(Director general al Directiei Generale de
Politie a Municipiului Bucuresti),

 

———————————————————————————————————————————————————————

ANEXA 6
la normele tehnice

Antet
Nr. ……… din …………

AUTORIZATIE
de comercializare a detectoarelor de metale

In baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificata si completata prin Legea nr. 462/2003, se autorizeaza pentru comercializarea detectoarelor de metale persoana juridica ………………………………………………………….., cu sediul in …………………………………………………….., inregistrata la …………………………….. sub nr. ………………, reprezentata prin domnul/doamna ………………………………………………….., domiciliat/domiciliata in …………………………, judetul …………, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ………….. nr. ……………….., eliberat/eliberata de ……………………………………… la data de …………………., CNP …………………….. .

Inspector-sef al inspectoratului de politie judetean
(Director general al Directiei Generale de
Politie a Municipiului Bucuresti),

 

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


− 1 = 5