NORMELE TEHNICE care trebuie respectate cu ocazia proiectarii si realizarii sistemelor tehnice de protectie

0
6016

Normele tehnice care trebuie respectate cu ocazia proiectarii si realizarii sistemelor tehnice de protectie si de alarmare împotriva efractiei

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1 – (1) În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (7) si art. 69 litera “b” din Legea nr. 333/2003, se emit prezentele norme, ce se aplica cu ocazia proiectarii, instalarii si utilizarii sistemelor tehnice de protectie si de alarmare împotriva efractiei.

(2) Normele se adreseaza atât societatilor licentiate specializate sa execute astfel de lucrari cât si beneficiarilor de sisteme tehnice de protectie si de alarmare, având caracter obligatoriu.

(3 Aplicatiile cu sisteme de alarmare împotriva efractiei se vor proiecta, instala si utiliza cu respectarea prezentelor norme.

Art. 2 – Configuratia sistemelor tehnice de protectie si de alarmare împotriva efractiei va fi stabilita în functie de importanta, valorilor umane si materiale si a nivelului de risc evaluat.

Art. 3 – (1) Echipamentele si elementele componente ale acestor sisteme pot fi utilizate în România în conformitate cu prevederile legii.

(2) În vederea certificarii componentelor sistemelor de alarmare împotriva efractiei se înfiinteaza în cadrul Inspectoratului General al Politiei Române un laborator de încercari pentru clasificarea acestora si stabilirea clasei de securitate în care se încadrează.

Art. 4 – Sunt supuse avizarii proiectele sistemelor de alarmare destinate: unitatilor financiar-bancare, institutiile de interes public, cazinourile, casele de schimb valutar si amanet, spatiile comerciale mari, magazinele de arme si munitii, statiile de comercializare a produselor petroliere, detinatorii de produse ori substante toxice, unitatile speciale si alte obiective cu aglomerari de persoane ori valori însemnate.

CAPITOLUL II

Echipamentele componente ale sistemelor tehnice de

protectie si de alarmare împotriva efractiei

Art. 5 – (1)Sistemele tehnice de protectie si de alarmare împotriva efractiei realizeaza securitatea mecanica si electronica a obiectivului protejat.

(2) Configurarea se realizeaza prin asocierea de elemente de protectie mecanica si echipamente electronice astfel încât împreuna sa se completeze si sa realizeze gradul de siguranta corespunzator nivelului de risc evaluat.

(3) Securitatea mecanica consta în amenajari realizate cu elemente de protectie care au rolul de a asigura conditii sigure de natura a nu periclita viata sau integritatea persoanelor, respectiv valorilor.

(4) Securitatea electronica se realizeaza prin instalarea de echipamente cu destinatii pentru: detectarea patrunderii neautorizate sau împotriva efractiei, control acces si supraveghere video.

Art. 6 – Structura subsistemului antiefractie este alcatuita din: centrala de alarma cu tastaturile de operare, telecomenzi, elementele de detectie si echipamentele de avertizare si semnalizare.

Art. 7 – Subsistemul de control acces cuprinde unitatea centrala care gestioneaza punctele de control, unitati de comanda, cititoarele, broastele sau yalele electromagnetice de actionare a usilor.

Art. 8 – Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componenta camerele video, echipamentele de multiplexare, vizualizare si stocare a imaginilor.

Art. 9 – Protectia mecano-fizica se asigura cel putin în spatiile în care depoziteaza si manipuleaza valori.

Art. 10 – Clasele de siguranta a mijloacelor mecano-fizice folosite vor fi stabilite cu respectarea prevederilor standardelor românești sau europene.

CAPITOLUL III

Reguli de proiectare a sistemelor de alarmare împotriva efractiei

Art. 11 – (1) Proiectele sistemelor de alarmare vor fi întocmite de personalul tehnic avizat al societatilor licentiate în acest sens, cu respectarea prezentelor norme tehnice.

(2) Proiectarea aplicatiilor cu sisteme de alarmare împotriva efractiei se realizeaza cu respectarea normelor în domeniu si a celor proprii unitatilor, ținându-se seama de gradul de protectie stabilit de conducerea unitatilor în functie de valorile ce trebuie protejate (umane si materiale), existenta si situarea zonelor vitale, caile de acces, circulatia personalului propriu si al clientilor, amenajarile mecano-fizice realizate, tipul pazei, amplasarea dispozitivului de paza si departarea fata de echipajul specializat de interventie cu care unitatea are contract de prestari servicii.

Art. 12 – Proiectele de executie ce urmeaza a fi avizate se vor prezenta la Serviciul politiei de ordine publica al inspectoratului judetean pe a carui raza teritoriala se afla obiectivul sau la Directia Generala de Politiei a Municipiului Bucuresti, dupa caz, si vor cuprinde urmatoarele documente:

a) cererea de avizare a beneficiarului, care va contine: adresa beneficiarului si a obiectivului ce urmeaza a fi protejat, numarul de telefon/fax, obiectul proiectului si termenul de realizare, societatea care executa lucrarea si numarul licentei emise de Inspectoratul General al Politiei Române,

personalul care a întocmit, verificat si aprobat proiectul si seful de lucrare cu numerele avizelor eliberate de politie;

b) planul cuprinzând amplasamentul si împrejurimile obiectivului la care urmeaza sa se execute lucrarea de instalare a sistemului de alarmare împotriva efractiei, cu denumirea strazilor si a cladirilor cu care se învecinează (schiță);

c) elemente privind constructia: tipul constructiei (veche, noua, reamenajata, în constructie), dimensiunile încăperilor (înălțime, lungime, latime), cât si destinatia acestora, toate fiind realizate la o scara convenabila. La cladirile vechi sau la cele care se reamenajeaza, în mod obligatoriu, trebuie sa se faca referire la materialele de constructie, grosimea peretilor exteriori, a plafoanelor si pardoselilor, cât si peretilor camerelor unde se pastreaza valori. Pentru suprafetele vitrate, ferestre si usile de acces se va preciza modul de protejare cu mijloace mecano-fizice si clasa de siguranta a acestora.

d) prezentarea tabelara a structurii sistemului de alarmare împotriva efractiei (efractie, control acces, TVCI) propus pentru instalare: denumirea si tipul elementelor (componentelor), numarul acestora, denumirea firmei producatoare, furnizorul, avize de calitate;

e) descrierea zonelor protejate prin sistemul de alarmare împotriva efractiei, elementul de detectie alocat, modul de programare al zonei si partitia din care face parte (prezentare tabelara), iar notarea elementelor de detectie din structura sistemului de alarmare împotriva efractiei se va regasi în desenele proiectului.

f) specificarea locului de amplasare al centralei de alarmare împotriva efractiei si a tastaturilor de comanda precum si al echipamentelor de control acces si TVCI;

g) calculul energetic al sistemului din care sa rezulte autonomia acestuia în cazul scoaterii din functiune a retelei de tensiune;

h) datele tehnice de catalog ale elementelor sistemului de alarmare împotriva efractiei, performante, domenii de utilizare, descrierea functionala, posibilitati de programare si alte facilitati cu anexarea prospectelor producatorului;

i) modul de asigurare a garantiei, service-lui si interventiei în cazul defectarii sistemului de alarmare împotriva efractiei. Termenul maxim de remediere a defectiunilor sistemelor de alarmare împotriva efractiei instalate în obiectivele de importanta va fi de maxim 12 ore în localitatea firmei instalatoare, respectiv 24 ore în alte localitati;

j) jurnalul de cabluri;

k) documentele de certificare pentru echipamentele utilizate, emise de un laborator acreditat conform legii;

l) desenele obiectivului cu amplasarea elementelor componente sistemului, care vor fi întocmite la o scara convenabila, folosindu-se simboluri standardizate.

Art. 13 – (1) Proiectele vor fi întocmite cu respectarea urmatoarelor cerinte:

a) întocmirea în doua exemplare, unul se va preda beneficiarului pe baza de proces verbal, celalalt se va pastra de proiectant în regimul documentelor secrete de serviciu, cu respectarea legii.

b) înregistrarea proiectelor de proiectant, atribuirea unui cod si numerotarea filelor, cu specificarea numarului total de file, în antetul sau subsolul carora se vor trece codul si denumirea firmei proiectante;

c) realizarea paginii de titlu, cu mentionarea obiectivului si a personalului care a întocmit documentatia;

(2) Accesul la proiectele sistemelor de alarmare împotriva efractiei este permis numai personalului autorizat, care are atributii profesionale în legatura cu acesta.

CAPITOLUL IV

Reguli ce trebuiesc respectate la producerea echipamentelor

componente ale sistemelor de alarmare împotriva efractiei

Art. 14 – Producerea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate electronica se realizeaza numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Române, cu îndeplinirea urmatoarelor conditii:

a) – sa fie conforme cu standardele românești sau internationale;

b) – sa asigure functiile proiectate si aprobate.

Art. 15 – Nu este permisa modificarea produselor fara acordul producatorului si organelor de politie.

CAPITOLUL V

Reguli ce trebuiesc respectate la amplasarea echipamentelor

componente ale sistemelor de alarmare împotriva efractiei

Art. 16 – (1) Centrala de alarma va fi amplasata într-un loc mai putin frecventat de angajatii unitatii si inaccesibil persoanelor straine.

(2) Tastatura de comanda a sistemului de alarmare împotriva efractiei se amplaseaza la distanta fata de centrala si va fi cât mai aproape posibil de zona intrarii, pentru reducerea timpului de temporizare declarat zonei de intrare, durata fiind stabilita la cel mai scurt timp posibil.

(4) La obiectivele protejate cu sisteme, unde exista paza umana, în spatiul postului de paza va fi instalata tastatura cu caractere alfanumerice pentru receptionarea mesajelor în clar si în mod silentios pentru situatiile de hold-up.

(5) Detectoarele de prezenta vor supraveghea, cu prioritate, valorile protejate si caile posibile de patrundere dinspre exterior si vor fi fixate pentru nu permite modificarea zonei supravegheate.

(6) Toate elementele componente ale sistemului vor fi protejate împotriva interventiei neautorizate si vor fi montate conform prospectului producatorului.

(7) Traseele de cabluri ale sistemului se vor realiza prin tubulatura sau jgheab aparent de mascare.

(8) Semnalizarea starii de alarmare împotriva efractiei va fi realizata atât local, prin intermediul a cel putin doua avertizoare acustice, din care unul de exterior cu autoalimentare si flash luminos, cât si la distanta.

(11) Sirenele vor fi amplasate la o înălțime maxima permisa de spatiu pentru a îngreuna anihilarea lor, iar cea exterioara într-o pozitie vizibila din strada principala limitrofa.

(12) Comunicatorul radio utilizat pentru conectarea sistemului local la dispeceratul de monitorizare, va fi supravegheat prin detector de prezenta declarat pe zona instantanee si se va monta într-o zona cât mai neaccesibila.

Art. 17 – (1) Este interzisa instalarea sistemelor de alarmare împotriva efractiei fara sursa de rezerva care sa asigure autonomia energetica în caz de cadere a retelei de tensiune.

(2) Sursa principala de alimentare a sistemului trebuie sa fie reteaua electrica de tensiune, iar cea de rezerva: acumulatorii, UPS ori grupuri generatoare, care sa poata asigura functionarea normala a acestuia minim 24 de ore cu 30 de minute în starea de avertizare sonora. În cazul obiectivelor amplasate în zone izolate din mediul rural, autonomia va creste la 72 de ore. În situatia existentei grupului generator, dimensionarea acumulatorilor se face numai pentru perioada de pornire a grupului.

(3) Pentru echipamentele TVCI se va asigura o autonomie la înregistrare de cel putin 30 minute de la caderea retelei de tensiune.

(4) Racordarea la reteaua electrica de tensiune a sistemului de alarmare se va realiza printr-un circuit separat de alti consumatori de energie electrica, iar tabloul electric respectiv va fi protejat împotriva deschiderii de persoane neautorizate.

Art. 18 – (1) Prin subsistemul de control acces se va limita patrunderea persoanelor neautorizate în spatiile protejate (casierie, informatica, dispecerat paza, acces spre tezaur).

Art. 19 – (1) Amplasarea camerelor de luat vederi în zonele de acces în unitate trebuie sa asigure o imagine de detaliu pentru memorarea tuturor persoanelor care au intrat în unitate (vedere din fata) si o imagine de ansamblu pentru zona de lucru cu publicul.

(2) Spatiul care nu este permanent iluminat si este supravegheat prin camere TV va fi prevazut cu proiector în infrarosu.

(3) În situatiile în care nu exista dispecerat local, videorecorderul sau înregistratorul digital se va amplasa într-un spatiu bine protejat, asigurat si încuiat corespunzator, pentru eliminarea posibilitatii sustragerii casetelor video sau a înregistratorului digital, în special în timpul producerii unui eveniment.

CAPITOLUL VI

Activitatea de instalare si utilizare a sistemelor de

alarmare împotriva efractiei

Art. 20 – (1) Instalarea echipamentelor poate începe, de regula, dupa obtinerea avizului de la organul de politie competent pe proiectul aplicatiei.

(2) Executantul va asigura respectarea proiectului avizat.

Art. 21 – (1) Beneficiarul sistemului are obligatia schimbarii periodice a codurilor de utilizare a echipamentelor si ori de câte ori a fost sesizat ca unuia dintre utilizatori i-a fost desconspirat codul si va testa periodic functionarea sistemului.

(2) La receptia de terminare a lucrarilor si punerea în functiune (numai pentru obiective importante), beneficiarul are obligatia de a solicita la inspectoratul judetean de politie participarea specialistului politiei, care va verifica respectarea proiectului avizat.

(3) Instalatorul va asigura instruirea personalului utilizator apartinând beneficiarului, ocazie cu care va fi încheiat un document în acest sens.

CAPITOLUL VII

Asigurarea întreținerii și service-ului sistemelor de

alarmare împotriva efractiei

Art. 22 – (1) Sistemele de alarmare împotriva efractiei trebuie periodic verificate si întreținute de personal al firmei instalatoare, sau dupa caz, de firma care asigura service-ul.

(2) Beneficiarii sistemelor supuse avizarii sunt obligati sa încheie contract de service cu societati licentiate, cu respectarea timpului de interventie la deranjamente care nu trebuie sa depaseasca 12 ore în localitate, respectiv 24 ore pentru societatile cu sediul în afara localitatii obiectivului si de remediere în maxim 24 ore.

Art. 23 – (1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efractiei, firma executanta va preda obligatoriu beneficiarului-utilizator urmatoarele documente:

a)- proiectul sistemului de alarmare împotriva efractiei si avizul organului de politie;

b)- instructiuni de utilizare a sistemului de alarmare împotriva efractiei;

c)- documentele care atesta instruirea profesionala a personalului utilizator;

d)- jurnalul sistemului de alarmare împotriva efractiei.

(2) În jurnalul sistemului de alarmare împotriva efractiei vor fi consemnate toate persoanele care au participat la instalarea si punerea în functiune a sistemului de alarmare împotriva efractiei si apoi evenimentele tehnice survenite în functionarea sa.

(3) Pastrarea jurnalului se face de catre beneficiarul-utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licentiate care asigura service-ul.

(4) În jurnal se vor mentiona evenimentele care au influentat functionarea sistemului si verificarile tehnice periodice, consemnându-se:data si ora aparitiei defectului, data si ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, semnatura.

(5) Verificarile tehnice periodice includ toate operatiunile necesare pentru mentinerea operationala si în stare de functionare a sistemului de alarmare împotriva efractiei, urmarindu-se daca, sistemul este functional în totalitatea sa, elementele de detectie au suferit deteriorari, deplasari ori mascari care reduc din zona supravegheata si asigura transmitere la distanta a semnalelor.

Art. 24 – La solicitarea beneficiarului societatea care a instalat sistemul sau a asigurat întretinerea acestuia are obligatia predarii, pe baza de proces verbal, codurilor de programare a centralelor si documentatia aferenta.

CAPITOLUL VIII

Activitatea de monitorizare a sistemelor de alarmare

Art. 25 – (1) Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efractiei se pot conecta la dispeceratele de monitorizare a alarmelor avizate de politie.

(2) Prin monitorizarea unui sistem trebuie sa se asigure transmiterea catre centru de monitorizare a cel putin 5 tipuri de semnale (efractie, hold-up, armare/dezarmare, cadere retea tensiune, etc) precum si verificarea cel putin o data la 12 ore a starii sistemului obiectivului conectat.

Art. 26 – În functie de categoria obiectivelor monitorizate, echipamentele dispeceratelor vor asigura verificarea starii sistemului conectat, în urmatoarele conditii:

a) obiective rezidentiale – cel putin o data la 24 ore;

b) obiective comerciale – cel putin o data la 12 ore;

c) obiective financiar-bancare – cel putin o data la 3 ore;

d) obiective strategice – cel putin o data la ora.

(3) Este interzisa conectarea pe linie telefonica a obiectivelor cu retea de telecomunicatii vulnerabila (traseele de cable sunt realizate aparent, cofret în exterior neasigurat etc.), fara acordul beneficiarului.

(4) Pentru obiectivele conectate pe linie telefonica, sistemul de alarmare împotriva efractiei local va asigura monitorizarea liniei telefonice folosite, realizând totodata si avertizarea prin sirena exterioara în caz de defectiune ori sabotaj.

(5) Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnica a timpului de sosire a agentilor la obiectiv, pentru determinarea exacta a perioadei de interventie la evenimentul înregistrat.

(6) Organizarea dispeceratelor de zona se realizeaza prin monitorizarea sistemelor de alarmare ale obiectivelor din localitatea unde functioneaza centrul si zonele limitrofe, asigurându-se o interventie la eveniment în timp util.

CAPITOLUL IX

Sistemele de alarmare împotriva efractiei destinate

unitatilor financiar-bancare

Sectiunea 1

Reguli privind conceptia sistemelor

Art. 27 – (1) Structura sistemului de alarmare împotriva efractiei va corespunde urmatoarelor cerinte:

a) – se va aloca câte o zona sau adresa distincta în centrala de alarmare împotriva efractiei fiecarui element de detectie, cu exceptia cazurilor în care pentru o încăpere s-au prevazut mai multe detectoare;

b) – se vor organiza partitii în centrala de alarmare împotriva efractiei pentru zonele antetezaur – tezaur, postul de paza, oficiul de calcul, traseele personalului de paza spre grupul sanitar, usile de acces, sau pentru alte compartimente stabilite de factorii de decizie ai unitatii;

c) – se vor aloca obligatoriu, tastaturi pentru partitia tezaurului si postului de paza, aceasta din urma fiind de tip alfanumeric;

e) – butoanele si pedalele de panica vor fi cu retinere si deblocare cu cheie (memorare mecanica), iar la casierie butoanele se vor dubla cu pedale;

h) – butonul de panica destinat personalului de paza va fi mobil.

h) – se va asigura transmisia semnalelor de alarma persoanelor autorizate.

Sectiunea a 2-a

Echipamentele utilizate si functiile acestora:

Art. 28 – (1) Echipamentele sistemului antiefractie pot fi utilizate în aplicatiile sistemelor de securitate din institutiile financiar-bancare daca îndeplinesc functiile descrise mai jos.

(2) Centrala de alarmare împotriva efractiei va dispune de urmatoarele facilitati:

a)- memorarea de evenimente în timp real, cu posibilitatea vizualizarii si listarii acestora;

b)- numar corespunzator de zone pentru alocarea elementelor de detectie din fiecare spatiu supravegheat (fac exceptie elementele din aceeasi încăpere);

c)- partitionarea zonelor pentru asigurarea individualizarii anumitor spatii ori trasee;

d)- tastatura alfanumerica detasabila pentru montare la distanta;

e)- coduri de utilizare pentru individualizarea acestora;

f)- comunicator pentru transmitere la distanta.

Art. 29 – (1) Echipamentele din cadrul subsistemului de televiziune cu circuit închis – TVCI pot fi utilizate în aceste aplicatii daca sunt de înalta rezolutie, în conformitate cu standardele europene, dispun de compensarea automata a luminii si vor cuprinde ca parte componenta obligatorie, înregistrarea permanenta a imaginilor din zonelor supravegheate.

(2) Compactarea datelor în vederea înregistrării simultane a tuturor imaginilor preluate de camerele TV, se va realiza numai cu ajutorul multiplexoarelor care au functia de generare data si ora.

(3) Înregistrarea imaginilor se va realiza cu ajutorul videorecorderelor time lapse ori echipamente digitale de înregistrare si redare care corespund cerintelor tehnice din prezentele norme.

(4) Camerele TV vor fi de format 1/2 ori 1/3 inch, cu obiectiv interschimbabil pentru alegerea unei largimi si profunzimi adecvate a imaginilor, în functie de zona supravegheata, urmarindu-se ca din imaginile înregistrate sa se poata realiza identificarea persoanelor.

(5) Pentru vizualizarea imaginilor multiplexate, se vor prevedea monitoare TV cu diagonala mai mare de 14 inch.

(6) Arhivarea imaginilor înregistrate se va realiza pe o perioada de 30 de zile.

Art. 30 – Echipamentele de înregistrare si redare trebuie sa dispuna de urmatoarele facilitatile:

a) – sa asigure înregistrarea imaginilor de pe fiecare camera;

b) – dispune de facilitatea copierii unor imagini selectate;

c) – calitatea imaginii sa permita identificarea persoanelor;

d) – sa fie omologate pentru aceasta destinatie.

Art. 31 – (1) În situatia producerii de evenimente, casetele ori suportii cu imaginile înregistrate se pastreaza pâna la solutionarea cazului, iar pentru cele de competenta politiei, casetele se pun la dispozitia organelor de cercetare, la solicitarea scrisa a acestora.

(2) Instalatorul sistemului va pune la dispozitia organului de cercetare, logistica necesara pentru prelucrarea imaginilor stocate.

Art. 32 – Echipamentele din componenta subsistemului de control acces vor asigura urmatoarele functii:

a) memorarea în timp real a accesarilor punctelor de control;

b) monitorizarea usilor, semnalizarea în caz de rămânere a ușii în poziție deschisă și alarmare pentru deschidere neautorizatș (fără confirmare);

c) corelare de functii cu data si ora;

Art. 33 – Elementele de protectie mecano-fizice vor avea clasele de siguranta stabilite în functie de valorile protejate si nivelul de risc evaluat.

Art. 34 – (1) Ferestrele exterioare situate pâna la o înălțime de 3 metrii, vor fi fixe si vor asigura întârzierea patrunderii în unitate.

(2) – Usile exterioare destinate transferului de valori vor fi actionate numai din interior.

(3)- Casieria în sistem închis trebuie sa asigure protectia la actiunea armelor de foc a persoanelor.

(4)- Casieria în sistem deschis sunt dotate cu distribuitoare de numerar cu deschidere temporizata.

(5)- Distribuitoarele automate de numerar se vor fixa pentru a asigura o rezistenta la smulgere de minimum 800 daN.

CAPITOLUL X

Structura minima a sistemului de alarmare împotriva

efractiei pe categorii de obiective

Sectiunea 1

Unitatile financiar-bancare

Art. 35 – (1) Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronica va avea urmatoarea componenta:

a) Subsistemul antiefractie va proteja punctele de acces în unitate si spatiile cu valori;

Echipamentele vor asigura memorarea în timp real pe o durata de cel putin 30 de zile a evenimentelor, partitionarea pentru zonele de acces, valori si trasee de patrulare, posibilitatea transmiterii semnalelor la dispecerat.

Zonele de importanta vor fi protejate prin detectori cu principii diferite de functionare, inclusiv cu senzori tip “capcana” (neprecizati în proiect).

De asemenea, personalul de conducere si din zonele cu riscuri vor dispune de elemente de semnalare a pericolului si coduri personalizate de acces în sistem.

b) Subsistemul de control acces va limita accesul persoanelor neautorizate în spatiile importante, va memora în timp real (30 zile) accesarile punctelor de control si va permite deschiderea din interior în caz de calamitati;

c) Subsistemul de televiziune cu circuit închis (TVCI) va supraveghea zonele de acces în unitate (imagine frontala-vedere de detaliu), zonele de lucru cu publicul si de vehiculare a valorilor, inclusiv bancomatele;

Art. 36 – Ferestrele sau/si vitrajele exterioare situate pâna la o înălțime de 3 metri vor fi prevazute cu geamuri rezistente la atacuri manuale, având clasa de rezistenta corespunzatoare standardului european EN 356, daca nu sunt protejate prin alte elemente de securitate mecanica.

(2) – Usile exterioare destinate zonelor de valori vor avea una din clasele de rezistenta prevazute de standardul european ENV 1627.

(3) – Camerele, containerele si dulapurile de date vor avea clasa de rezistenta conform tipurilor de purtatori de date (hârtie, dischete, discuri optice etc.), conform SR EN 1047.

(4) – Ghiseele de casierie se vor certifica si vor avea cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de standardele europene EN 1063 si EN 1522.

(5) – Tezaurul, seifurile, inclusiv ale distribuitoarelor automate de numerar vor avea cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de standardul european SR EN 1143, nivelul de rezistenta stabilindu-se în functie de valorile protejate.

Sectiunea a 2-a

Sisteme destinate obiectivelor comerciale:

supermarketuri, marketuri, cash & carry, spatii comerciale mari

Art. 37 – (1) Sistemul de alarmare împotriva efractiei va cuprinde:

Subsistem antiefractie, TVCI si control acces;

(2) Subsistemul antiefractie trebuie sa asigure protejarea cailor de acces în spatiul obiectivului si a zonelor cu valori precum si memorarea în timp real a evenimentelor pe o durata de 30 de zile;

În situatiile în care exista vitrina pentru supravegherea acestora se vor prevede detectoare de geam spart.

Echipamentele din structura TVCI vor asigura înregistrarea imaginilor pe cel putin 30 de zile si vor fi protejate împotriva agresorilor.

Art. 38 – (1) Suprafetele vitrate unde sunt expuse valori vor prezenta cel putin gradul de rezistenta minim prevazut de standardul european EN 356.

(2) – Seifurile vor avea cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de standardul european SR EN 1143.

(3) – Spatiile de depozitare si de prelucrare a valorilor monetare vor asigura protectia la efractie cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de standardul european ENV 1627.

Sectiunea a 3-a

Sistemele destinate caselor de schimb valutar, amanet,

magazinelor de comercializare arme si munitii si casierii

colectoare

Art. 39 – (1) Sistemele pentru case de schimb valutar, amanet, magazinele de comercializare arme si munitii si casierii colectoare vor avea în componenta: echipamente antiefractie, control acces, TVCI si protectie mecanica

(2) Echipamente vor asigura: memorarea evenimentelor în timp real pe o perioada de 20 zile, transmiterea la distanta, protejarea casei de bani cu senzori de vibratii si a spatiului de amplasare a acesteia cu detectoare cu principii diferite de functionare, cel putin doua detectoare, tastatura montata la distanta, coduri de utilizare individualizate,

Echipamentele din structura TVCI vor fi montate conspirat si vor fi asigurate mecanic împotriva agresorilor, asigurând înregistrarea imaginilor pe o perioada de minim 10 zile.

Art. 40 – (1) Peretii despartitori ai casei de schimb/amanet vor avea rezistenta mecanica corespunzatoare claselor prevazute de standardul european ENV 1627.

(2) Ghiseele de schimb vor fi prevazute cu geam antiglont si sertar cu preluare indirecta a valorilor, asigurând protectie la actiunea armelor de foc corespunzatoare standardului european EN 1522.

(3) Seifurile vor avea cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de standardul european SR EN 1143, iar cele sub 1000 kg vor fi fixate în zid ori pardoseala.

Art. 41 – În situatia în care obiectivele din aceasta gama nu au paza umana permanenta, sistemul se va conecta la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.

Sectiunea a 4-a

Sistemele destinate institutiilor de utilitate publica

Art. 42 – Subsistemul antiefractie va proteja spatiile unde se detin bunuri, valori ori documente clasificate.

Art. 43 – Supravegherea video se va realiza în zonele de acces si în spatiile destinate publicului.

Art. 44 – Arhivarea imaginilor înregistrate se vor pastra minim 30 de zile.

Sectiunea a 5-a

Sistemele pentru spatiile destinate manifestarilor culturale ori sportive: stadioane, sali de sport, sali de spectacole

Art. 45 – Subsistemul antiefractie va proteja zonele cu valori, asigurându-se si sesizarea starilor de pericol a persoanelor.

Art. 46 – Se va realiza supravegherea video a cailor de acces, a holurilor precum si zona tribunelor destinate spectatorilor.

Art. 47 – Arhivarea imaginilor înregistrate se vor pastra minim 10 zile.

Sectiunea a 6-a

Sistemele pentru spatiile de depozite cu diverse destinatii, statii de comercializare produse petroliere

Art. 48 – Subsistemul antiefractie va proteja zonele cu valori, asigurându-se si sesizarea starilor de pericol a persoanelor.

Art. 49 – Se va realiza supravegherea video a cailor de acces, a holurilor precum si zona pompelor de distributie, asigurându-se identificarea numerelor autovehiculelor si persoanelor din zona.

Art. 50 – Arhivarea imaginilor înregistrate se vor pastra minim 20 zile.

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

Art. 51 – Modificarile si completarile sistemelor de alarmare împotriva efractiei se vor efectua numai de firme licentiate, dupa obtinerea avizului politiei, acestea urmând a fi anexate proiectului initial.

Art. 52 – Modernizarea ori înlocuirea echipamentelor componente sistemelor de securitate se va executa la expirarea duratei medii de buna functionare a produselor ori când nu mai îndeplineste conditiile de functionare.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


+ 3 = 5