Norma metodologica din 1 septembrie 1997 privind activitatea de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva efractiei

0
1565

Norma metodologica din 1 septembrie 1997 privind activitatea de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva efractiei

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 283 din 20 octombrie 1997

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. –

Prezentele norme metodologice au fost elaborate pentru reglementarea activitatii de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva efractiei si se aplica de catre Inspectoratul General al Politiei si Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari – Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor in exercitarea atributiilor privind avizarea si certificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei, prevazute de art. 31 din Legea nr. 18/1996 si art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996.

Art. 2. –

Termenii utilizati in cuprinsul prezentelor norme metodologice au urmatorul inteles:

a) Activitatea de agrementare tehnica reprezinta totalitatea procedeelor si metodelor pentru stabilirea aptitudinilor de utilizare, conditiilor de fabricare, de transport de depozitare, punere in opera si de intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei.

b) Sistem de alarma impotriva efractiei este sistemul format din centrale de semnalizare, elemente de detectie, avertizare si/sau alte sisteme de protectie (fizica, mecanica).

c) Componenta este un subsistem al sistemului de alarma impotriva efractiei.

d) Certificarea este actiunea unei terte parti care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs proces sau serviciu, corespunzator identificat este in conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.

e) Certificat de conformitate este documentul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, care dovedeste capacitatea tehnica a furnizorului privind gradul de repetabilitate, unitarietate, performante si care creeaza incredere utilizatorilor.

f) Suspendare reprezinta masura de intrerupere temporara a valabilitatii certificarii, datorata utilizarii abuzive.

g) Retragere reprezinta actiunea de intrerupere a utilizarii certificatului de conformitate pana la rezolvarea neconformitatilor minore.

h) Anulare reprezinta actiunea prin care se declara nul certificatul de conformitate in situatia constatarii unor neconformitati majore.

i) Mentinerea certificarii reprezinta masura prin care se prelungeste valabilitatea certificatului de conformitate.

Art. 3. –

(1) Inspectoratul General al Politiei autorizeaza persoanele juridice specializate in proiectarea producerea, instalarea si intretinerea sistemelor de alarma impotriva efractiei in imobilele in care se pastreaza bunuri si valori si va urmari ca sistemele folosite si/sau componentele acestora sa fie certificate de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

(2) Autorizarea persoanelor juridice prevazute la alin. (1) se desfasoara pe baza metodologiei specifice aprobate de seful Inspectoratului General al Politiei.

Art. 4. –

Proiectele sistemelor de alarma impotriva efractiei se avizeaza, potrivit competentei legale, de Inspectoratul General al Politiei, pe baza metodologiei aprobate de seful Inspectoratului General al Politiei.

Art. 5. –

(1) In cazul in care sistemele de alarma impotriva efractiei sunt construite astfel incat au si functiuni de semnalizare a incendiului, solicitantul se va adresa si Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pentru obtinerea avizului necesar.

(2) Activitatea de avizare a utilizarii sistemelor de semnalizare a incendiilor se desfasoara pe baza metodologiei aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

Art. 6. –

Certificarea in vederea avizarii de catre Inspectoratul General al Politiei a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau numai a componentelor acestora se executa de catre Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor pe baza buletinelor de incercari eliberate de laboratoarele acestuia sau de alte laboratoare de incercari, acreditate sa execute astfel de lucrari.

Art. 7. –

Testarea si certificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei la Centrul de Studii Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor se executa contra cost conform standardelor nationale sau internationale in domeniu, aplicandu-se tarifele aprobate de Ministerul de Interne – Directia financiara si contabilitate, pe baza procedurii de lucru emise.

Art. 8. –

Certificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora, incercarile de rezistenta la actiunea chimica, mecanica, antiglont (si la foc) pentru case de bani, usi de tezaur, autoblindate pentru transportul valorilor, sticla de securitate si pentru alte mijloace de protectie fizica vor fi efectuate de Centrul de Studii Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, care va colabora, in vederea testarii, cu alte laboratoare acreditate si recunoscute de Inspectoratul General al Politiei.

Art. 9. –

Este interzisa utilizarea sistemelor de alarma impotriva efractiei si a echipamentelor de semnalizare a incendiului, care nu au fost testate, avizate si certificate, in conditiile legii.

Art. 10. –

Inspectoratul General al Politiei si Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari vor emite dispozitii catre unitatile din subordine, carora li se vor comunica organismele de certificare si lista laboratoarelor de incercari, acreditate sa certifice calitatea sistemelor de alarma impotriva efractiei.

Art. 11. –

Laboratoarele de incercari acreditate sunt cele a caror competenta a fost recunoscuta de un organism de acreditare a laboratoarelor, abilitat pe plan national sa desfasoare astfel de activitati.

Art. 12. –

Lista laboratoarelor de incercari acreditate sa execute testari ale sistemelor de alarma impotriva efractiei va fi publicata in revistele “Politia Romana” si “Pompierii Romani”.

 

CAPITOLUL II

Certificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei

Art. 13. –

Solicitantul adreseaza Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor o cerere (anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice), insotita de dosarul tehnic de prezentare a obiectului solicitarii, impreuna cu sistemele de alarma impotriva efractiei si/sau componentele acestora, care urmeaza sa fie testate in vederea certificarii.

Art. 14. –

(1) Dosarul tehnic de prezentare, elaborat de solicitant trebuie sa cuprinda: – caracteristici tehnice; – descrierea in detaliu a produsului. – conditii de montare; – instructiuni de utilizare; – instructiuni de intretinere-verificare; – norme sau metode de verificare a produsului din tara respectiva. – declaratia de conformitate (potrivit art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 168/1997); – certificat de calitate eliberat de firma producatoare.

(2) Pentru produsele care, temporar, nu se pot testa la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor se accepta, dupa caz buletine de incercare de la laboratoarele din strainatate, recunoscute in Romania, sau de la alte laboratoare acreditate de Institutul Roman de Standardizare – Reteaua Nationala a Laboratoarelor de Incercari din Romania.

(3) In cazul in care datele cuprinse in dosarul tehnic de prezentare nu sunt suficiente, se pot cere probe, documente si alte clarificari suplimentare, cu acordul si pe cheltuiala solicitantului.

Art. 15. –

Conditiile pentru primirea probelor (conform cu procedura de primire a probelor din Manualul Calitatii Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, aprobat de Reteaua Nationala a Laboratoarelor de Incercari din Romania sunt: – comanda ferma; – dosarul tehnic de prezentare, conform art. 14 alin. (1); – numarul de produse conform procedurii de lucru elaborate de Centrul de Studii Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.

Art. 16. –

Studierea dosarului tehnic prezentat de solicitant la care se adauga, dupa caz, buletinele de incercare pentru produsele testate de laboratorul de specialitate al Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, se realizeaza de o comisie de analiza numita prin ordin al sefului Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.

Art. 17. –

(1) Comisia de analiza intocmeste certificatul de conformitate (anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice) si il prezinta sefului Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor pentru semnare.

(2) Certificatul de conformitate va cuprinde: – tipul, denumirea si simbolul produsului, – standardele de referinta, documentele normative, – adresa, telefonul/faxul furnizorului, – locul de fabricatie/furnizare, – data certificarii, – termenul de valabilitate, – confirmarile periodice.

 

CAPITOLUL III

Suspendarea, retragerea sau anularea certificarii

Art. 18. –

In cazul constatarii unor abateri de la conditiile care au stat la baza certificarii, Inspectoratul General al Politiei si/sau Corpul Pompierilor Militari, dupa caz, prin subunitatile lor teritoriale, suspenda certificarea si atentioneaza persoana juridica pentru ca in cel mult 30 de zile sa remedieze deficientele constatate.

Art. 19. –

Abaterile constatate, atentionarea si termenul de suspendare se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit in 3 (trei) exemplare, care se comunica dupa cum urmeaza: – un exemplar persoanei juridice in cauza; – un exemplar unitatii teritoriale competente apartinand Inspectoratului General al Politiei si/sau Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, dupa caz; – un exemplar Inspectoratului General al Politiei si/sau Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, dupa caz.

Art. 20. –

(1) Suspendarea certificarii se ridica, daca persoana juridica in cauza dovedeste ca au fost eliminate cauzele care au dus la suspendare, constatate in urma verificarilor.

(2) Perioada de suspendare nu se adauga duratei de valabilitate a certificarii.

(3) Verificarea in vederea ridicarii suspendarii certificarii se efectueaza de unitatea care a dispus masura suspendarii.

Art. 21. –

(1) Daca in termen de 30 de zile persoana juridica careia i s-a aplicat suspendarea certificarii nu face dovada inlaturarii cauzelor care au stat la baza suspendarii, Inspectoratul General al Politiei sau Corpul Pompierilor Militari, dupa caz, prin unitatile lor teritoriale, pot retrage sau anula certificatul de conformitate.

(2) Retragerea sau anularea certificatului de conformitate se comunica persoanei juridice in cauza, unitatii teritoriale competente si Oficiului judetean pentru protectia consumatorilor.

 

CAPITOLUL IV

Mentinerea certificarii

Art. 22. –

Certificarea este mentinuta prin prelungirea, cu inca 2 ani, a termenului de valabilitate a certificatului de conformitate emis prin confirmarea periodica prevazuta la art. 2 lit. i) din prezentele norme metodologice.

Art. 23. –

Pentru mentinerea certificarii, persoana juridica trebuie sa depuna, cu cel putin 90 de zile inaintea expirarii termenului de valabilitate, o cerere de mentinere si certificatul de conformitate obtinut anterior.

Art. 24. –

(1) Certificarea se mentine fara a fi necesara efectuarea analizei, evaluarii si controlului calitatii.

(2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent persoanele juridice carora in ultimul an de valabilitate a certificatului de conformitate li s-a aplicat masura suspendarii, retragerii sau anularii acestuia.

Art. 25. –

Mentinerea certificarii se realizeaza prin confirmari periodice, precizate in certificatul de conformitate.

CAPITOLUL V

Contestatii

Art. 26. –

Impotriva deciziilor privind certificarea si/sau avizarea, prevazute in prezentele norme metodologice, se pot depune contestatii, dupa caz, la seful Inspectoratului General al Politiei si/sau la comandantul Corpului Pompierilor Militari.

Art. 27. –

(1) Analizarea contestatiilor se face de o comisie numita prin ordin de catre seful Inspectoratului General al Politiei si/sau comandantul Corpului Pompierilor Militari, dupa caz.

(2) Solutia propusa de comisie se prezinta, dupa caz sefului Inspectoratului General al Politiei si/sau comandantului Corpului Pompierilor Militari, dupa care se comunica contestatarului.

 

CAPITOLUL VI

Inregistrari privind certificarea

Art. 28. –

Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor pastreaza dosarele de certificare pe o durata care depaseste cu un an termenul de valabilitate a certificatului de conformitate.

Art. 29. –

Dosarele de certificare, care cuprind documentatia tehnica ce justifica certificarea, se completeaza cu documentele provenite din controale, cereri de mentinere, contestatii etc.

Art. 30. –

(1) La dosarele de certificare au acces cadrele Centrului de Studii Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor care participa la certificare, precum si persoanele juridice, la dosarul de certificare propriu.

(2) Accesul la dosarele de certificare se face pe baza aprobarii sefului Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

Art. 31. –

Prezentele norme metodologice se publica in revistele si buletinele de specialitate ale inspectoratului General al Politiei si ale Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

Art. 32. – Listele actualizate ale sistemelor de alarma impotriva efractiei, certificate, precum si listele persoanelor juridice autorizate si ale celor carora li s-a retras si anulat autorizarea se publica periodic in revistele si buletinele de specialitate precizate la art. 31.

Art. 33. – Persoanele juridice autorizate de Inspectoratul General al Politiei poarta intreaga raspundere pentru activitatile desfasurate ori in legatura cu acestea si nu se pot prevala de certificarea acordata de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, pentru a fi exonerate de raspundere sau pentru impartirea raspunderii care le revine potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

________________________________________

Catre

Seful Centrului de Studii

Subsemnatul(a) ……… in calitate de manager al ……………., persoana

juridica, cu sediul in localitatea ….., judetul …, strada ….. nr. …….,

tel/fax: ……., inregistrata la Registrul comertului ….. sub nr. .., solicit

certificarea sistemului de alarma impotriva efractiei, compus din …………..

In sustinerea cererii, anexez dosarul tehnic cuprinzand un numar de ………

documente care atesta indeplinirea conditiilor prevazute in Normele metodologice

privind activitatea de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva

efractiei.

 

 

Localitatea …….. Data ………

 

Semnatura ……………

________________________________________

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

MINISTERUL DE INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI

POMPIERILOR MILITARI

CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI

SI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA

SI STINGEREA INCENDIILOR

ORGANISM DE CERTIFICARE

A SISTEMELOR DE ALARMA IMPOTRIVA

EFRACTIEI

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. …..

________________________________________

CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA

SI STINGEREA INCENDIILOR – CERTIFICA CONFORMITATEA PRODUSULUI:

Tipul: …………………………………………………………………………

Denumirea: ………………………… Simbol: ………………………

STANDARDE DE REFERINTA: …………………………………

DOCUMENTE NORMATIVE: ……………………………………..

FURNIZORUL: ………………………………………………………….

Adresa:……………………………………………………………………….

Telefon: ……………… Fax: …………………………………………….

LOCUL DE FABRICATIE/FURNIZARE: ……………………..

Data certificarii: ………………………………………………

Termen de valabilitate: …………………………………..

 

SEF CENTRU DE

STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE

CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA SI

STINGEREA INCENDIILOR – FUNCTIONEAZA IN CONFORMITATE CU SR – EN 45011 – 93

________________________________________

 

verso

 

________________________________________

CERTIFICATUL DE CONFORMITATE a unui produs cu standardele de

referinta/normele reprezinta documentul care dovedeste capabilitatea tehnica a

furnizorului privind gradul de repetabilitate, unitarietate, performanta si

creeaza incredere utilizatorilor.

Titularii pot utiliza CERTIFICATUL DE CONFORMITATE in toate documentele ce

fac referire la produsul respectiv (proiect carte tehnica, fisa tehnica,

prospecte, reclame).

CERTIFICATUL DE CONFORMITATE este valabil numai pentru furnizorul

nominalizat si locul de fabricatie/furnizare indicat.

Dreptul de utilizare a CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE poate fi transmis

unui tert numai de catre organismul de certificare – Centrul de Studii,

Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.

Detinatorul CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE este obligat sa supravegheze

permanent conformitatea produsului certificat tinand seama de rezultatele

incercarilor esantionului de proba, prezentate in Raportul de Incercari.

Detinatorul CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE are obligatia sa informeze

organismul de certificare Centrul de Studii, Experimentari si Specializare

pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor asupra modificarilor aparute in

organizarea sa (cele care pot afecta sistemul calitatii), asupra modificarii

statutului legal, precum si asupra modificarii produsului de baza, a carui

conformitate cu standardele de referinta/normele a fost certificata.

CONFIRMARI PERIODICE

Sef Centru de Studii

Data……. Semnatura………. Stampila ……………… L.S. L.S. L.S.

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


3 + = 12