LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

0
2271

LEGE nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii
sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul
de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror
acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.
(2) Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile
specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau
detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza
si protectie.
ART. 2
(1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale,
regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare,
societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin
bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza
acestora.
(2) Persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unor societati specializate
de paza si protectie, in conditiile prezentei legi.
ART. 3
(1) In functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii
unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile
de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitati concrete de organizare si de
executare a pazei, dupa caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau
paza prin societati specializate.
(2) Unitatile grupate pe un anumit spatiu pot organiza, cu avizul politiei, paza in comun cu
gardieni publici, paza proprie sau prin societatile specializate de paza. Conducatorii acestor unitati
stabilesc forma de paza, obligatiile si raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind
intocmirea planului de paza.
(3) La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii
acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de
securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii
bunurilor.
(4) Protectia demnitarilor romani si a celor straini pe timpul sederii in Romania, a familiilor
acestora, paza sediilor de lucru si a resedintelor acestora se asigura de Serviciul de Protectie si
Paza, conform atributiilor prevazute in legea speciala de organizare si functionare a acestuia.
(5) Protectia magistratilor, a politistilor si jandarmilor, precum si a membrilor de familie ai
acestora, in cazurile in care viata, integritatea corporala sau avutul acestor persoane sunt supuse
unor amenintari, se asigura de Ministerul de Interne*), potrivit legii.
———
*) Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul
Administratiei si Internelor.
ART. 4
Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice
titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1).
ART. 5
(1) Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale carei
bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru
fiecare caz de modificare a planului de paza.
(2) Pentru unitatile la care paza se asigura cu efective de jandarmi, avizul politiei nu este
obligatoriu.
(3) Prin planul de paza se stabilesc in principal: caracteristicile obiectivului pazit, in zona
respectiva, numarul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza,
amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor,
legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si
persoanelor si modul de actiune in diferite situatii. De asemenea, vor fi prevazute si regulile de
acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice serviciului de
paza.
(4) In cazul unitatilor in care paza se asigura cu efective ale jandarmeriei, ale societatilor
specializate de paza si protectie, ale gardienilor publici sau combinat, intocmirea planului de paza
se face de catre conducatorii unitatilor beneficiare impreuna cu comandantii/sefii acestor efective.
(5) Documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza, cu exceptia celui
executat cu efective de jandarmi, si modelele acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
CAP. II
Formele de paza
SECTIUNEA 1
Paza cu efective de jandarmi
ART. 6
(1) Paza obiectivelor de importanta deosebita pentru apararea tarii, activitatea statului, economie,
stiinta, cultura si arta, ale unor institutii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor
diplomatice sau ale unor agentii si reprezentante economice straine, a sediilor unor organizatii
internationale, precum si a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigura cu efective de
jandarmi.
(2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura si la sediile unor organisme internationale care
desfasoara activitati pe teritoriul tarii, la cererea expresa a acestora, adresata Guvernului
Romaniei.
(3) Unitatile bugetare si sediile misiunilor diplomatice, precum si unitatile de interes strategic care
detin instalatii ori obiective de o deosebita importanta nationala, beneficiare de paza cu efective de
jandarmi, care sunt exceptate de la plata, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4) Obiectivele de importanta deosebita care nu sunt asigurate cu paza militara in timp de pace si
se iau in paza, la mobilizare, de catre Jandarmeria Romana se stabilesc, din timp de pace, prin
hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si se aproba, la declararea mobilizarii, prin
hotarare a Guvernului.
(5) Obiectivele si valorile prevazute la alin. (1) si (2), precum si personalul, mijloacele materiale si
financiare necesare asigurarii pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotarare a
Guvernului.
(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in situatii care nu sufera amanare, la propunerea
comandantului Jandarmeriei Romane, ministrul de interne poate aproba asigurarea temporara a
pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori si transporturi speciale, altele decat
cele prevazute la alin. (1) si (2).
(7) Prin situatii care nu sufera amanare se intelege starile de fapt caracterizate prin tensiuni
interne, acte de dezordine si tulburarea grava a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din
proprietatea publica sau privata, care impun luarea de indata sub paza cu efective de jandarmi a
unor obiective, amplasamente, suprafete de teren, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2),
precum si situatiile in care organele de stat cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si
sigurantei nationale, in caz de pericol iminent, solicita expres aceasta interventie.
(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobata in conditiile alin. (6), se ridica dupa incetarea situatiei
deosebite care a impus instituirea acesteia.
(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizeaza, de regula, prin hotarare a Guvernului, in
cazurile prevazute la alin. (1) si (2), respectiv prin ordin al ministrului de interne, la propunerea
comandantului Jandarmeriei Romane, in toate situatiile in care beneficiarii pazei, indiferent de
modalitatea prin care a fost instituita aceasta, nu respecta obligatiile prevazute de lege sau cele
contractuale, refuza incheierea ori reactualizarea contractului.
(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face in termen de
60 de zile de la atentionarea in scris a conducatorilor acestora, prin ordin al ministrului de interne,
la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane.
(11) In situatia in care unitatile carora li s-a prevazut prin acte normative asigurarea pazei cu
efective de jandarmi isi schimba, isi restrang sau isi inceteaza activitatea ori renunta la aceasta
forma de paza, prin hotarare a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili si modalitatile de
redistribuire a efectivelor disponibilizate si a alocatiilor bugetare aprobate in acest sens.
(12) Instalarea pazei se va face numai dupa asigurarea de catre beneficiarul serviciului de paza a
conditiilor stabilite prin contractul incheiat cu unitatea de jandarmi si prin planul de paza intocmit.
ART. 7
(1) Unitatile care beneficiaza de paza cu efective de jandarmi incheie contracte de prestari de
servicii cu unitatile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu.
(2) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se efectueaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite
de Ministerul de Interne, potrivit legii.
(3) Serviciul de paza se poate efectua si in conditiile in care, in contrapartida, beneficiarul
prestarilor de servicii ofera, la randul sau, bunuri sau servicii, daca acestea sunt necesare
Jandarmeriei Romane.
(4) Conditiile efectuarii serviciului de paza, conform alin. (3), se stabilesc prin hotarare a
Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(5) Veniturile realizate din paza si prestarea altor servicii, organizate si executate, potrivit legii, de
unitatile de jandarmi se retin integral de catre acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent,
care vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital.
ART. 8
(1) Paza cu efective de jandarmi se organizeaza si se executa potrivit planului de paza, cu
respectarea prevederilor art. 5.
(2) Efectivele de jandarmi care asigura paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia
de aceleasi sporuri pentru conditii periculoase, vatamatoare sau grele de munca, dupa caz, ca si
personalul din obiectivul respectiv.
ART. 9
In unitatile unde, concomitent cu paza asigurata cu efective de jandarmi, functioneaza si paza
proprie, cu gardieni publici sau prin societati specializate de paza si protectie, acestea se vor
integra, din punct de vedere operativ, in sistemul unic de paza realizat si condus de catre
jandarmerie.
SECTIUNEA a 2-a
Paza cu gardieni publici si paza proprie
ART. 10
Paza bunurilor si a valorilor detinute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, in conditiile
legii, si prin Corpul gardienilor publici, conform Legii nr. 26/1993 privind infiintarea, organizarea
si functionarea Corpului gardienilor publici.
ART. 11
Paza proprie se organizeaza in raport cu natura obiectivelor, a bunurilor si valorilor ce urmeaza a
fi pazite, cu amplasarea, intinderea si vulnerabilitatea pe care le prezinta unele unitati si locuri din
incinta acestora, cu numarul de schimburi in care se desfasoara activitatea, punctele de acces si cu
alte criterii specifice.
ART. 12
(1) Paza proprie se realizeaza cu personal calificat, angajat al unitatii beneficiare, conform legii.
(2) In functie de numarul personalului de paza, conducerea unitatii va numi un sef de serviciu sau
un imputernicit care sa asigure selectia, incadrarea, echiparea, dotarea cu armament si mijloace de
protectie, precum si pentru instruirea, planificarea si controlul acestuia.
(3) La unitatile unde numarul posturilor de paza este de peste 20, structura de conducere necesara
este formata din seful serviciului de paza si seful de tura.
(4) La celelalte unitati unde numarul de paznici este sub 20, activitatile specifice de paza se
indeplinesc de catre un imputernicit al conducerii unitatii.
(5) Seful serviciului de paza sau imputernicitul cu paza se subordoneaza direct conducerii unitatii
si stabileste impreuna cu aceasta masurile cele mai eficiente de paza.
ART. 13
(1) Personalul de paza proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte
persoane stabilite de conducerea unitatii, din persoanele desemnate sa asigure instruirea, controlul
si coordonarea activitatii de paza. Se asimileaza personalului de paza si persoanele care cumuleaza
atributiile de paza cu alte atributii de serviciu.
(2) Personalul din paza proprie se doteaza cu uniforme, echipament de protectie si insemne
distinctive, pe care le poarta pe timpul executarii serviciului.
ART. 14
(1) Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unitatilor poate fi dotat cu arme de foc,
bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene si alte mijloace, in raport cu importanta
obiectivelor, a bunurilor si valorilor pazite.
(2) La unitatile unde functioneaza paza proprie si paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme
de foc, avizarea, instruirea si controlul personalului de paza se efectueaza de catre unitatea de
jandarmi care coordoneaza sistemul unic de paza.
SECTIUNEA a 3-a
Paza in mediul rural
ART. 15
Unitatile situate pe teritoriul localitatilor rurale isi organizeaza paza conform prevederilor
prezentei legi.
ART. 16
Conducatorii unitatilor care detin, cu orice titlu, terenuri agricole sunt obligati sa organizeze paza
de camp prin una dintre formele de paza prevazute de lege.
ART. 17
(1) Paza cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare si de pescuit, a
conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a
retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se asigura de catre conducatorii unitatilor
centrale de profil, prin corpuri specializate de paza.
(2) Corpurile specializate de paza se organizeaza si functioneaza in structura unitatii beneficiare,
in baza unui regulament aprobat prin hotarare a Guvernului.
ART. 18
(1) In localitatile rurale se organizeaza paza comunala.
(2) Primarul raspunde pentru intocmirea planului de paza a comunei si este obligat sa ia masuri
pentru a asigura paza bunurilor publice si ale cetatenilor.
(3) Avizarea planului de paza, instruirea si controlul personalului de paza din localitatile rurale se
efectueaza de catre organele locale de politie.
(4) Paza comunala se efectueaza prin rotatie de catre locuitorii comunei sau prin oricare dintre
formele de paza prevazute de lege. Obligatia de paza comunala revine fiecarei familii care are
domiciliul sau resedinta pe teritoriul comunei si se indeplineste de cate un membru al acesteia, o
singura data la fiecare rotatie.
(5) Persoanele care nu corespund cerintelor legii pentru a indeplini atributii de paza sau care,
datorita ocupatiilor profesionale, nu pot sa execute serviciul de paza sunt obligate sa achite
contravaloarea prestatiilor datorate, in cuantumul stabilit prin hotarare a consiliului local. Plata se
poate face si prin prestarea altor servicii in folosul comunei, in conditiile stabilite de consiliul
local.
(6) Persoanele care detin proprietati in localitate si nu au domiciliul sau resedinta pe raza acesteia
sunt obligate la plata unei contributii, al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului
local. Plata se poate face si prin bunuri, produse ori prin prestarea altor servicii in folosul comunei,
in conditiile stabilite de consiliul local.
(7) Sumele realizate in conditiile alin. (5) si (6) vor fi utilizate pentru procurarea de echipamente
de protectie, insemne si mijloace de autoaparare sau utilitare necesare bunei executari a serviciului
de paza comunala.
(8) In cazurile in care paza se efectueaza si prin alte forme prevazute de lege, plata serviciului de
paza comunala se va asigura din fondurile bugetare locale.
(9) Persoanele care executa paza prin rotatie, potrivit alin. (4), trebuie sa indeplineasca conditiile
prevazute la art. 39 lit. a)-c), sa fie absolventi cel putin ai invatamantului primar si sa poarte
insemne distinctive in timpul executarii serviciului de paza.
(10) Sunt scutiti de la obligatia de a efectua paza comunala: pensionarii, bolnavii cronici incurabili
ori cei cu deficiente fizice care ii fac inapti pentru serviciul de paza, persoanele care au implinit
varsta de 60 de ani, militarii, politistii, preotii si pompierii.
ART. 19
Autoritatile administratiei publice locale care organizeaza paza in localitatile rurale sunt obligate
sa puna la dispozitie persoanelor care indeplinesc serviciul de paza prin rotatie echipament de
protectie, mijloace de autoaparare, mijloace de iluminat pe timp de noapte si sa asigure accesul
rapid la mijloacele de alarmare in caz de pericol, precum si fortele de interventie in sprijinul
acestora, in caz de nevoie.
SECTIUNEA a 4-a
Paza si protectia prin societati specializate
ART. 20
(1) Societatile specializate de paza si protectie sunt societati comerciale private care se constituie
si functioneaza potrivit legislatiei comerciale si prevederilor prezentei legi, avand ca obiect de
activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri si valori
importante, in conditii de maxima siguranta a acestora, precum si protectia persoanelor.
(2) Societatile specializate de paza si protectie functioneaza in baza licentei eliberate de
Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii,
pentru cel putin unul dintre obiectele de activitate prevazute la alin. (4), care poate fi reinnoita la
fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informatii poate constitui
temei pentru anularea licentei de functionare.
(3) Pentru obtinerea licentei de functionare este necesara intrunirea urmatoarelor conditii:
a) prezentarea regulamentului de organizare si functionare a societatii;
b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, cu mijloacele
audio-video, aparatura de recunoastere si identificare, sistemele de alarma impotriva efractiei,
sistemele de cronometrare si numarare, cu centrele de supraveghere si dispeceratele, tehnica de
calcul si softul utilizat, cu armamentul si alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea
societatii, in functie de obiectul de activitate;
c) prezentarea dovezilor de inregistrare cu denumirea societatii si a insemnelor distinctive
inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
d) prezentarea notificarii prin care se incunostinteaza consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul
General al Municipiului Bucuresti despre faptul ca societatea va avea sediul social in zona de
responsabilitate a acestora;
e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obtinerea licentei de functionare;
f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care executa activitati de paza si protectie.
(4) Societatile specializate de paza si protectie pot avea unul sau mai multe dintre urmatoarele
obiecte de activitate:
a) servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si servicii de consultanta in
domeniu;
b) servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori importante, precum si servicii de
consultanta in domeniu;
c) servicii de protectie personala specializata, denumita garda de corp, si servicii de consultanta in
domeniu.
(5) Prin servicii de paza se intelege:
a) paza proprietatii impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive;
b) paza proprietatii impotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni
producatoare de pagube materiale;
c) detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot
provoca o paguba;
d) paza proprietatii intelectuale;
e) paza mediului inconjurator;
f) furnizarea catre autoritatile competente a informatiilor legate de incidentele aparute in timpul
activitatii de paza.
(6) Prin servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori importante se intelege:
a) organizarea si asigurarea pazei transportului terestru, pe apa sau aerian al unor bunuri de
importanta deosebita, valori sau al oricarui alt obiect pe care beneficiarul serviciului il denumeste
astfel;
b) organizarea si asigurarea pazei transportului unor date si informatii, indiferent de suportul pe
care acestea se afla si de modalitatea aleasa pentru transmitere;
c) organizarea si asigurarea, potrivit legislatiei in vigoare, a protejarii mijloacelor de comunicatii;
d) organizarea si asigurarea transportului pentru persoanele care solicita sa fie transportate in
conditii de maxima siguranta;
e) furnizarea catre autoritatile competente a datelor despre incidentele aparute in timpul activitatii
de transport.
(7) Prin serviciu de protectie specializata a persoanei – garda de corp – se intelege:
a) protejarea vietii si integritatii corporale a persoanei aflate sub protectie;
b) protejarea persoanei aflate sub protectie impotriva hartuirii, pedepsita de lege;
c) protejarea persoanei aflate sub protectie in timpul transportului;
d) furnizarea catre autoritatile competente a informatiilor legate de incidentele aparute in timpul
activitatii de protectie.
(8) Prin serviciu de consultanta se intelege:
a) asistenta cu privire la activitatile care fac obiectul prevederilor alin. (5)-(7);
b) intocmirea de analize, evaluari si rapoarte asupra riscurilor la adresa securitatii persoanei,
proprietatii sau mediului.
(9) Conducatorul societatii specializate de paza si protectie trebuie sa obtina avizul inspectoratului
de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a
carei raza teritoriala isi are sediul societatea respectiva.
(10) Unitatea de politie competenta poate acorda avizul persoanei prevazute la alin. (9), care are
cetatenie romana si domiciliul in tara, a implinit varsta de 21 de ani, poseda pregatire
corespunzatoare atributiilor ce ii revin, este cunoscuta ca avand o buna conduita cetateneasca si nu
a suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie.
ART. 21
(1) Personalului din societatile specializate de paza si protectie ii este interzis sa culeaga date si
informatii.
(2) In situatia in care intra in posesia unor date si informatii care vizeaza siguranta nationala,
personalul mentionat la alin. (1) are obligatia sa informeze, de indata, autoritatile competente cu
atributii in domeniul sigurantei nationale.
ART. 22
(1) Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie sunt obligati sa asigure respectarea
prevederilor legale si a regulamentelor proprii in organizarea si functionarea acestei forme de
paza, in angajarea, pregatirea si controlul personalului, portul uniformei si al insemnelor
distinctive, precum si in dotarea cu mijloace de interventie si aparare individuala, conform legii.
(2) Plata serviciilor de paza si protectie prestate de catre societatile specializate se face pe baza
contractelor incheiate cu beneficiarii.
(3) Societatile specializate de paza si protectie au obligatia de a pastra evidenta contractelor in
registre speciale.
(4) Societatile specializate de paza si protectie nu pot adopta insemne, uniforme, legitimatii,
accesorii de echipament sau denumiri identice, asemanatoare sau de natura sa conduca la confuzii
intre acestea, precum si cu cele ale autoritatilor publice ori ale organismelor internationale la care
Romania este parte.
(5) Modelul echipamentului personalului de paza si protectie se stabileste prin hotarare a
Guvernului si se inscriptioneaza cu denumirea si sigla societatii, aprobate cu ocazia acordarii
licentei. Pe autovehiculele din dotarea societatilor specializate se inscriptioneaza numai
denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licenta de catre politie si numerele de
telefon ale societatii. Montarea si folosirea de mijloace de semnalizare luminoasa sau acustica pe
autovehiculele societatilor de paza si protectie sunt interzise.
(6) Societatile specializate de paza si protectie se pot asocia cu societati sau firme straine de profil,
cu respectarea prevederilor legii.
SECTIUNEA a 5-a
Garda de corp
ART. 23
(1) Garda de corp se asigura de catre societatile specializate de paza si protectie care au primit
licenta in acest scop, numai prin personal special atestat.
(2) Persoanele fizice pot angaja garda de corp numai pe baza de contract incheiat cu societatile
specializate de paza si protectie prevazute la alin. (1).
ART. 24
Personalul care executa serviciul de garda de corp este obligat ca in activitatile desfasurate sa
respecte legile in vigoare si sa nu lezeze in vreun fel drepturile si libertatile cetatenilor.
CAP. III
Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante, precum si a transporturilor cu caracter
special
ART. 25
(1) Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante, constand in sume de bani, titluri de
credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, metale si pietre pretioase, valori stiintifice, tehnice, de
cultura si arta, se asigura cu mijloace de transport anume destinate si se realizeaza, dupa caz, cu
jandarmi, gardieni publici, personal propriu sau al unei societati specializate de paza si protectie,
inarmati cu arme de foc, in conditiile legii.
(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau in: arme, munitii, tehnica de
lupta, materii explozive, stupefiante, substante toxice, materiale nucleare sau alte materii
radioactive ori alte materii sau substante periculoase, se efectueaza cu mijloace de transport anume
destinate si se asigura cu efective de jandarmi, cu exceptia celor organizate si executate cu efective
ale Ministerului Apararii Nationale.
(3) Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante sau a produselor cu caracter special,
aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei, pe calea ferata ori rutiera, se asigura cu efective de
jandarmi.
ART. 26
(1) Paza transporturilor de bunuri si valori sau a celor cu caracter special se organizeaza si se
executa potrivit prevederilor planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se
transporta impreuna cu unitatea prestatoare, cu avizul politiei, care este obligatoriu si in cazul
modificarii acestuia. Acest aviz nu este necesar in cazul unitatilor la care paza transportului se
asigura cu efective de jandarmi sau cu cele apartinand unor institutii cu atributii in domeniul
apararii si sigurantei nationale.
(2) Prin planul de paza se stabilesc in principal: bunurile si valorile de transportat, conditiile de
mediu adecvate naturii bunurilor si valorilor care se transporta, situatia operativa, durata
transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de paza,
consemnul general si particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice si de
autoaparare, modul de actiune in diferite situatii, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(3) De regula, transporturile de bunuri sau valori importante ori cele speciale se efectueaza pe
timp de zi.
(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel putin o persoana
inarmata, in cadrul localitatii, si de minimum doua, in afara acesteia.
(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a celor speciale,
prevazute la art. 25, se stabilesc de comun acord, de catre conducatorul unitatii care asigura
efectivele de paza si cel al unitatii beneficiare, prin planul de paza si prin contract.
(6) Pentru efectivele care asigura paza transporturilor bunurilor si valorilor, inclusiv a celor cu
caracter special prevazute la art. 25 alin. (2), beneficiarii vor asigura, dupa caz, conditii
corespunzatoare pentru executarea serviciului, astfel:
a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de garda, pentru transportul pe calea ferata;
b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau
produselor speciale, precum si pentru echipajele care asigura paza acestora;
c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene.
(7) Bunurile si valorile prevazute la art. 25 se asigura la o societate de asigurari de catre
beneficiarul contractului de transport ori de catre transportator, dupa caz, potrivit intelegerii dintre
parti.
ART. 27
(1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor si valorilor sau celui cu caracter special,
prevazute la art. 25, se certifica, potrivit legii, de catre un laborator sau de un organism de
certificare abilitat, care stabileste, conform standardelor, clasa de siguranta in care se incadreaza.
Acestea se amenajeaza in mod corespunzator, se doteaza cu dispozitive tehnice de paza si
alarmare, destinate sa asigure securitatea deplina a persoanelor insotitoare, a bunurilor, valorilor si
produselor speciale transportate, si se echipeaza cu tehnica de transmisiuni radio pe frecventele
aprobate conform legii.
(2) Pe timpul transporturilor bunurilor si valorilor importante sau al celor cu caracter special in
afara localitatilor sau cand situatia din zona o impune, conducatorul unitatii va asigura cel putin un
echipaj de insotire pentru paza si protectia bunurilor sau a valorilor respective.
(3) Transporturile de bunuri sau valori importante ori cele cu caracter special vor fi monitorizate
de politie si jandarmerie, dupa caz.
(4) Autovehiculele care in mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mica
importanta vor fi prevazute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu incuietori, sistem de
alarmare, si vor fi insotite de una sau mai multe persoane, desemnate din cadrul unitatii respective,
sau de agenti de paza. Certificarea acestor autovehicule nu este obligatorie.
CAP. IV
Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei
SECTIUNEA 1
Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei
ART. 28
(1) Conducatorii unitatilor care detin bunuri, valori si suporturi de stocare a documentelor, a
datelor si informatiilor cu caracter secret de stat sunt obligati sa asigure paza, mijloacele mecanofizice
de protectie si sistemele de alarmare impotriva efractiei in locurile de pastrare, depozitare si
manipulare a acestora, precum si in locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea
caracter.
(2) Proiectele ce vizeaza masurile prevazute la alin. (1) se avizeaza de catre institutiile abilitate,
potrivit actelor normative ce privesc protectia informatiilor clasificate.
(3) Elementele de protectie mecano-fizice incorporate imobilelor destinate pastrarii, depozitarii si
manipularii bunurilor si valorilor de orice fel trebuie sa fie certificate ca rezista la efractie,
corespunzator gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectivului pazit.
(4) In sensul prezentei legi, prin elemente de protectie mecano-fizice se intelege: ziduri, plase,
blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri si folie de protectie, grilaje, usi si
incuietori.
(5) In sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare impotriva efractiei se intelege ansamblul de
echipamente electronice compus din: centrala de comanda si semnalizare optica si acustica,
detectoare de prezenta, antisoc si acustice, butoane si pedale de panica, control de acces si
televiziune cu circuit inchis cu posibilitati de inregistrare si stocare a imaginilor si datelor, de
natura sa asigure o protectie corespunzatoare obiectivelor si persoanelor.
(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea in functiune a sistemelor de alarmare impotriva
efractiei, se avizeaza si se controleaza potrivit prevederilor alin. (2).
(7) Proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei se intocmesc in conformitate cu normele
tehnice stabilite prin hotarare a Guvernului.
ART. 29
(1) In cadrul masurilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, conducatorii unitatilor
prestatoare, precum si ai unitatilor beneficiare sunt obligati sa asigure numai folosirea mijloacelor
de protectie mecano-fizice si de alarmare impotriva efractiei care sunt certificate.
(2) Certificarea calitatii mijloacelor de protectie mecanofizice prevazute la alin. (1) si a
componentelor acestora, produse in Romania sau importate, se face de catre un laborator de
incercari din tara, autorizat si acreditat, potrivit legii.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unitatile din cadrul structurilor si institutiilor din
domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.
ART. 30
In proiectele de executie a constructiilor destinate producerii, pastrarii sau detinerii unor bunuri ori
valori importante sau a lucrarilor de modernizare, modificare si transformare a acestora trebuie sa
se prevada construirea sau introducerea mijloacelor de protectie mecano-fizice si instalarea
sistemelor tehnice de paza si alarmare impotriva efractiei.
ART. 31
Se interzice comercializarea, in orice mod, a mijloacelor de alarmare impotriva efractiei, a
mijloacelor de protectie mecano-fizice sau a componentelor acestora fara prezentarea certificatului
de calitate, eliberat de un laborator autorizat din tara, a standardului national sau international si
fara precizarea clasei de siguranta in care se incadreaza, conform normelor europene.
ART. 32
Beneficiarii, conducatorii si personalul societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare
si al mijloacelor de protectie mecano-fizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea
informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute in intretinere.
ART. 33
Clasificarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei se face in raport cu importanta bunurilor si
a valorilor ce urmeaza a fi aparate si cu categoria de importanta a constructiei de catre societatile
de asigurare.
SECTIUNEA a 2-a
Licentierea societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei
ART. 34
(1) Persoanele fizice sau juridice pot desfasura activitati de proiectare, producere, instalare si
intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei sau a componentelor acestora numai pe
baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, reinnoita la fiecare 3 ani, si cu
avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, eliberat in termen de 30 de zile.
(2) Persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. (1) sunt obligate ca, in termen de 15 zile, sa
comunice in scris unitatii de politie competente orice modificare intervenita in structura si
organizarea activitatii pentru care a fost eliberata licenta.
(3) Conducatorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora si persoanele fizice care
desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma
impotriva efractiei sau a componentelor acestora se avizeaza de inspectoratele de politie judetene
sau de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza careia societatea isi are
sediul ori persoana fizica, domiciliul.
ART. 35
(1) Societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de
informatii, inregistrarile audio sau video care excedeaza obiectului de activitate pentru care li s-a
acordat licenta, precum si instalarea de echipamente disimulate care sa le permita executarea
acestor activitati.
(2) Conducatorii societatilor specializate in proiectarea, producerea, instalarea si intretinerea
sistemelor de alarmare impotriva efractiei sunt obligati sa asigure respectarea prevederilor legale
si a regulamentelor proprii de organizare si functionare, aprobate cu ocazia acordarii licentei.
(3) Societatile specializate in domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societati sau firme
de profil straine, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
SECTIUNEA a 3-a
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare
ART. 36
(1) Unitatile de jandarmi, Corpul gardienilor publici, societatile specializate de paza si protectie,
precum si cele din domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei pot infiinta dispecerate de
zona care sa monitorizeze si sa transmita alarmele de la sistemele electronice conectate la
echipajele de interventie.
(2) Infiintarea dispeceratelor de zona, potrivit alin. (1), se face numai dupa avizarea
regulamentului de organizare si functionare de catre Inspectoratul General al Politiei Romane. Fac
exceptie unitatile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii.
(3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza
contractelor incheiate cu beneficiarii acestora.
(4) Interventia echipajelor mobile in cazul receptarii semnalelor de alarma de la abonatii conectati
se va realiza cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al corpurilor gardienilor publici ori al
societatilor specializate de paza si protectie.
(5) In situatiile in care interventia este confirmata si fortele proprii sunt depasite de amploarea
evenimentelor, prin dispecerat se anunta unitatea de politie competenta, in vederea prinderii
infractorilor si a cercetarii locului faptei. In celelalte cazuri, dupa prinderea infractorilor, acestia
vor fi predati de indata unitatilor de politie competente teritorial.
(6) Mentionarea in planul de paza a faptului ca obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului
de alarma la un dispecerat de monitorizare si transmitere a semnalelor de alarma este obligatorie.
CAP. V
Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza si garda de corp
SECTIUNEA 1
Selectia si angajarea personalului de paza si garda de corp
ART. 37
Raspunderea pentru selectia, angajarea, nivelul pregatirii, echiparea si dotarea personalului de
paza si garda de corp revine angajatorului.
ART. 38
Personalul cu atributii de paza se compune din: agenti de paza, portari, controlori de acces,
supraveghetori, insotitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii ori desemnate
sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza.
ART. 39
Persoana care urmeaza sa indeplineasca atributii de paza sau protectie trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie cetatean roman si sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
d) sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.
ART. 40
(1) Angajarea personalului cu atributii de paza sau garda de corp se face pe baza atestatului
eliberat de politie, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala, a certificatului
de cazier judiciar si, dupa caz, a avizului politiei pentru portarma.
(2) Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului profesional prevazut la alin. (1) persoanele
care fac dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
SECTIUNEA a 2-a
Atestarea si pregatirea personalului de paza si garda de corp
ART. 41
(1) Atestarea personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor,
valorilor si de garda de corp se face dupa obtinerea avizului din partea organelor de politie si
absolvirea unor cursuri de calificare, cu durata minima de 90 de zile, contra cost, organizate de
Jandarmeria Romana, Serviciul de Protectie si Paza, corpurile gardienilor publici sau societatile
specializate de paza si protectie, precum si de alte persoane juridice care au inscris in obiectul de
activitate aceasta prestatie, avizate de Ministerul de Interne.
(2) Cursurile de calificare se desfasoara pe baza unei tematici specifice, avizata, dupa caz, de
Inspectoratul General al Politiei Romane, Comandamentul National al Jandarmeriei Romane sau
Serviciul de Protectie si Paza, si se finalizeaza prin examinarea absolventilor de catre o comisie
din care fac parte reprezentanti ai politiei sau jandarmeriei si ai autoritatii publice care raspunde de
ocuparea si formarea profesionala.
(3) Dupa sustinerea examenului si obtinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare
profesionala, absolventului i se elibereaza de catre Inspectoratul General al Politiei Romane
atestatul in baza caruia va putea exercita profesia de agent de paza sau garda de corp.
(4) Inscrierea la cursurile de calificare se face pe baza cererii candidatului, a documentelor care
atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 39 si a avizului politiei.
(5) Personalul de paza si garda de corp, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 39, se verifica
si se avizeaza, in termen de 30 de zile de la data solicitarii, de catre unitatea de politie competenta
teritorial.
(6) Solicitarea avizarii se face de catre conducatorul unitatii care organizeaza cursurile de
calificare sau, dupa caz, al celei unde este angajat personalul de paza sau garda de corp.
(7) Este interzisa admiterea la cursurile de calificare a candidatilor care nu au obtinut avizul
politiei.
(8) In cazul savarsirii de infractiuni cu intentie sau abateri in legatura cu serviciul, pentru care
legislatia muncii prevede desfacerea contractului de munca, avizul politiei este anulat de drept, iar
atestatul este retras, acest lucru comunicandu-se unitatii de politie competente teritorial, in vederea
excluderii din evidenta centralizata.
(9) Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), care detin secrete de stat sau care
desfasoara activitati de interes strategic, sunt obligati sa solicite, pe langa avizul politiei prevazut
la alin. (4), si avizul Serviciului Roman de Informatii, pentru personalul angajat in vederea
executarii serviciului de paza.
SECTIUNEA a 3-a
Dotarea personalului de paza
ART. 42
Angajatorii sunt obligati sa doteze personalul de paza si garda de corp cu uniforma, insemne
distinctive si, dupa caz, echipament de protectie, pe care acesta le poarta numai in timpul
executarii serviciului.
ART. 43
Personalul de paza sau garda de corp are obligatia de a purta in timpul serviciului un ecuson de
identificare cu numele si prenumele, precum si cu denumirea unitatii la care este angajat.
ART. 44
(1) Uniforma si insemnele se stabilesc de catre angajator. Aceasta va fi inscriptionata numai cu
denumirea si sigla societatii angajatoare.
(2) Este interzis societatilor private de paza sa adopte insemne, uniforme, accesorii sau denumiri
similare ori asemanatoare cu cele ale autoritatilor publice. Societatilor private de paza li se
interzice si folosirea de cagule, masti pentru protectia fetei si catuse metalice.
ART. 45
(1) In raport cu importanta si natura obiectivelor, bunurilor si valorilor pazite, cu avizul politiei
sau al jandarmeriei, dupa caz, personalul de paza sau garda de corp poate fi dotat cu arme de foc,
bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mica si alte
mijloace de aparare, autorizate prin lege.
(2) Dotarea cu arme de foc a personalului de paza sau garda de corp se face numai dupa avizarea,
dupa caz, de catre politie sau jandarmerie, a planului de paza/protectie a obiectivului/persoanei ori
a transportului de bunuri si valori importante sau speciale.
ART. 46
(1) Armamentul si munitia se asigura prin inchiriere, contra cost, de catre unitatea de politie sau
jandarmi competenta teritorial.
(2) Cel putin semestrial, sub supravegherea unitatilor de politie sau jandarmi competente
teritorial, se vor organiza trageri de antrenament cu personalul de paza si garda de corp dotat cu
arme de foc.
(3) Contravaloarea munitiei consumate se suporta de angajator.
CAP. VI
Atributiile personalului de paza si garda de corp
SECTIUNEA 1
Atributiile personalului de paza
ART. 47
Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct
raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate.
ART. 48
In timpul serviciului, personalul de paza este obligat:
a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni
producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;
b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure
integritatea acestora;
c) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile
interne;
d) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit
infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite
prin regulamentele proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe
faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri
pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri;
e) sa incunostinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre
producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;
f) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de
substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura
sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia
primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;
g) in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a
valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia;
h) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz
de dezastre;
i) sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si
dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;
j) sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea
date si informatii;
k) sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si armamentul cu care
este dotat si sa faca uz de arma numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
l) sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia locurilor de
munca unde se impune o alta tinuta;
m) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de
bauturi in timpul serviciului;
n) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despre
aceasta;
o) sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie
respectuos in raporturile de serviciu;
p) sa execute, in raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile pazite, precum si orice alte
sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza;
q) sa respecte consemnul general si particular al postului.
ART. 49
Seful formatiei de paza, pe langa obligatiile prevazute la art. 48, are si urmatoarele atributii:
a) sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea de paza, precum si modul de executare a
serviciului de catre personalul din subordine;
b) sa informeze de indata conducerea unitatii si politia despre evenimentele produse pe timpul
activitatii de paza si sa tina evidenta acestora;
c) sa propuna conducerii unitatii masuri pentru perfectionarea activitatii de paza;
d) sa tina evidenta armamentului si a munitiei din dotarea personalului de paza, sa asigure
pastrarea, intretinerea, depozitarea si folosirea acestora, potrivit legii;
e) sa execute programul de pregatire profesionala specifica a personalului de paza din subordine.
SECTIUNEA a 2-a
Atributiile garzii de corp
ART. 50
(1) In timpul serviciului, personalul care executa garda de corp are, pe langa obligatiile prevazute
la art. 48 lit. d) si j)-o), si urmatoarele obligatii specifice:
a) sa apere persoana careia ii asigura garda de corp impotriva unor atacuri care pun in pericol
viata, integritatea corporala, sanatatea sau bunurile acesteia;
b) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanei beneficiare de garda de corp, cand aceasta a fost
ranita;
c) sa nu execute, la cererea beneficiarului de garda de corp, activitati care depasesc limita
atributiilor sale legale;
d) sa anunte unitatea de politie de indata ce intra in posesia unor date sau informatii despre
iminenta pregatire sau savarsire a unor infractiuni;
e) sa opreasca si sa imobilizeze, in functie de posibilitati, persoanele care au savarsit fapte de
natura a pune in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau bunurile persoanei careia ii
asigura protectia si sa le predea de indata la cea mai apropiata unitate de politie, fara a-si abandona
atributiile de garda de corp;
f) sa participe, la cererea autoritatilor statului, la indeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru
prinderea infractorilor, fara a incalca obligatiile fata de persoana pe care o are in paza;
g) sa coopereze cu autoritatile statului care au atributii in domeniul apararii, ordinii publice si
sigurantei nationale.
(2) Personalului prevazut la alin. (1) ii este interzis portul armamentului in sediile institutiilor
publice.
ART. 51
Modul de actiune al personalului care executa serviciul de garda de corp se stabileste prin planul
de protectie intocmit de societatea specializata de paza, avizat de unitatea de politie competenta
teritorial.
CAP. VII
Obligatiile conducatorilor de unitati
ART. 52
Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), in care functioneaza sisteme de paza, au
urmatoarele obligatii:
a) raspund de organizarea si functionarea pazei unitatilor, bunurilor si valorilor pe care le detin,
cu orice titlu;
b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, in raport cu natura,
importanta, marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective, cu specificul productiei si cu locul de
dispunere a acestora; in obiectivele in care paza se executa cu efective de jandarmi, analiza si
stabilirea masurilor se realizeaza impreuna cu comandantul unitatii de jandarmi care a aprobat
planul de paza;
c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selectionarea persoanelor cu profil moral
corespunzator, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activitati;
d) iau masuri de instruire specifica a personalului de paza si controleaza modul in care acesta isi
executa atributiile de serviciu;
e) asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza,
precum si introducerea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor tehnice de
legatura, de paza si de alarma impotriva efractiei;
f) asigura echiparea personalului de paza cu uniforma si insemne distinctive, in conditiile legii;
g) asigura corp de garda sau incapere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, gardieni publici
ori cele ale societatilor specializate destinate serviciului de paza si fondurile necesare pentru
acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia;
h) incheie contracte de prestari de servicii in domeniul pazei, garzii de corp, pentru instalarea
sistemelor de alarma impotriva efractiei, numai cu societatile sau persoanele ori prin corpurile
gardienilor publici carora li s-a acordat licenta, dupa caz, de catre Inspectoratul General al Politiei
Romane;
i) asigura spatiile si amenajarile necesare pastrarii in deplina siguranta a armamentului si a
munitiei destinate serviciului de paza;
j) stabilesc reguli privind accesul si circulatia in interiorul obiectivului pazit;
k) stabilesc responsabilitati pentru sefii compartimentelor de munca, in ceea ce priveste paza si
siguranta utilajelor si instalatiilor.
ART. 53
Indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 52 se realizeaza, dupa caz, cu sprijinul de specialitate al
unitatilor de politie sau jandarmi competente teritorial.
CAP. VIII
Obligatiile Ministerului de Interne
ART. 54
Ministerul de Interne asigura, prin structurile de specialitate, coordonarea, indrumarea si controlul
activitatilor de paza si protectie pe teritoriul Romaniei.
ART. 55
In scopul asigurarii pazei si a sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, Politiei Romane ii
revin urmatoarele atributii principale:
a) avizeaza planurile de paza ale unitatilor la care paza nu este asigurata cu efective de jandarmi si
stabileste, dupa caz, necesitatea dotarii personalului implicat cu armament si munitie aferenta;
b) acorda sprijin de specialitate in organizarea pazei la aceste unitati in pregatirea personalului de
paza si urmareste executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de paza;
c) elibereaza licente de functionare societatilor specializate de paza si emite avizul pentru
conducatorii acestora, in conditiile legii;
d) elibereaza atestate pentru incadrarea personalului de paza sau retrage atestatul acordat, cand nu
mai sunt indeplinite conditiile legale care au stat la baza eliberarii acestuia;
e) avizeaza personalul care solicita sa urmeze cursuri de calificare in domeniul pazei si garzii de
corp;
f) avizeaza, dupa caz, planurile tematice de pregatire a personalului de paza si garda de corp;
g) avizeaza planurile tematice pentru cursurile de atestare profesionala a personalului de paza;
h) avizeaza proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efractiei, propuse a se instala in
unitatile prevazute la art. 2 alin. (1);
i) indruma si supravegheaza, dupa caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare
al personalului de paza si garda de corp;
j) acorda asistenta in organizarea activitatii de paza si garda de corp si asigura, in mod gratuit,
armamentul necesar in vederea dotarii personalului institutiilor publice autorizate prin lege de
infiintare, organizare si functionare sa detina si sa foloseasca arme de foc si munitii, cu exceptia
celor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
k) asigura, prin inchiriere, contra cost, in limita disponibilului, armamentul necesar dotarii
personalului de paza pentru celelalte unitati;
l) controleaza modul in care se respecta dispozitiile legale cu privire la paza obiectivelor, a
bunurilor si a valorilor, precum si a celor privind garda de corp si stabileste masurile ce urmeaza
sa fie luate;
m) avizeaza regulamentele de organizare si functionare a dispeceratelor de zona care
monitorizeaza sisteme de alarma;
n) elibereaza licente de functionare societatilor specializate in activitati de proiectare, producere,
instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora si
de monitorizare a alarmelor in obiective sau retrage licenta acestora, in conditiile legii;
o) avizeaza conducatorii si personalul tehnic al societatilor specializate sau retrage acest aviz cand
nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
p) avizeaza personalul de paza si garda de corp pentru portarma;
q) controleaza si indruma activitatea societatilor specializate;
r) tine evidenta licentelor, atestatelor si a avizelor acordate, precum si a celor retrase si furnizeaza,
la cererea beneficiarilor serviciilor de paza si protectie, date in acest sens.
ART. 56
In scopul asigurarii pazei si sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, Jandarmeriei Romane ii
revin urmatoarele atributii principale:
a) asigura paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si a
transporturilor unor valori importante sau speciale, stabilite prin hotarare a Guvernului sau, dupa
caz, prin ordin al ministrului de interne, in conditiile prezentei legi;
b) avizeaza planurile de paza la unitatile la care paza este asigurata cu efective de jandarmi si
stabileste, dupa caz, necesitatea dotarii personalului implicat cu armament si munitie aferenta;
c) acorda sprijin de specialitate in organizarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor in
pregatirea personalului de paza, asigura in mod gratuit armamentul necesar, in vederea dotarii
personalului de paza, si urmareste executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de paza a
institutiilor publice autorizate;
d) asigura, prin inchiriere, contra cost, in limita disponibilului, armamentul necesar dotarii
personalului de paza pentru celelalte unitati;
e) organizeaza cursuri de calificare si avizeaza, dupa caz, planurile tematice de pregatire a
personalului de paza si garda de corp;
f) indruma si supravegheaza, dupa caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare
al personalului de paza numai pentru unitatile unde functioneaza paza mixta cu jandarmi.
CAP. IX
Raspunderi si sanctiuni
ART. 57
Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala,
disciplinara, contraventionala sau penala.
ART. 58
Desfasurarea de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si intretinere a
sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat sau fara licenta
de functionare prevazuta de lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la
3 ani.
ART. 59
Implicarea, de catre conducatorii unitatilor cu paza proprie, ai corpurilor gardienilor publici, ai
corpurilor specializate de paza, ai societatilor specializate de paza si protectie, a personalului
propriu in desfasurarea de actiuni de forta, executari silite, recuperari de debite, conflicte de
munca ori de opunere la desfasurarea actiunilor de restabilire a ordinii de drept de catre autoritatile
publice competente, precum si nerespectarea dispozitiilor art. 21 se pedepsesc cu inchisoare de la
1 la 5 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
ART. 60
Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte:
a) neluarea masurilor de organizare si functionare a pazei, prevazute la art. 3 alin. (1) si (3), art. 5
alin. (1), art. 17 alin. (1) si la art. 18 alin. (2) si (3);
b) neluarea masurilor prevazute la art. 25, art. 27 alin. (1), (2) si (4) si la art. 29 alin. (1);
c) neintocmirea planului de paza, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori
valori, conform art. 26 alin. (1), si neindeplinirea sarcinilor prevazute in acestea ori a masurilor
stabilite de unitatea de jandarmi;
d) incadrarea sau mentinerea in functie a personalului de paza de orice fel, cu incalcarea
dispozitiilor art. 20 alin. (10), art. 22 alin. (1) si (4) si ale art. 39;
e) incalcarea de catre personalul de paza ori garda de corp a obligatiilor prevazute la art. 48-51;
f) neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiilor prevazute la art. 52;
g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. (2), art. 41 alin. (7) si (9) si ale art. 42;
h) instalarea de sisteme tehnice de alarma impotriva efractiei sau de componente ale acestora cu
incalcarea prevederilor art. 28 alin. (6) si (7), precum si nerespectarea prevederilor art. 30 si 31;
i) refuzul de a asigura accesul reprezentantilor autoritatilor publice aflati in exercitiul functiunii, al
personalului politiei sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atributiilor legale de
control, pentru luarea masurilor de prevenire in obiectivele pazite sau asistate prin mijloace
tehnice antiefractie si in organizarea activitatii de garda de corp;
j) depasirea limitelor obiectului de activitate al societatii specializate sau al corpurilor gardienilor
publici;
k) refuzul de a furniza datele, informatiile sau documentele solicitate de catre reprezentantii
autoritatilor publice competente, potrivit legii, aflati in exercitiul functiunii;
l) executarea, in fapt, a atributiilor de organizare si functionare a activitatii societatilor
specializate de catre persoane care au suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie;
m) nerespectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii licentei de functionare.
ART. 61
Contraventiile prevazute la art. 60 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, contraventiile prevazute la lit. g)-m);
b) cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, contraventiile prevazute la lit. a)-d) si f);
c) cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, contraventia prevazuta la lit. e).
ART. 62
(1) Licenta de functionare se anuleaza in urmatoarele cazuri:
a) la savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 60 lit. i)-k), daca faptuitorul are
calitatea de conducator al societatii care are ca obiect de activitate paza si/sau protectia, precum si
a contraventiilor prevazute la art. 60 lit. l) si m);
b) la repetarea, in interval de un an, a faptelor care atrag masura suspendarii;
c) la savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 59;
d) la savarsirea de catre conducatorii societatilor specializate de paza si protectie, ai celor
licentiate in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei ori al componentelor acestora sau
al celor de monitorizare a sistemelor de alarmare a unor infractiuni in legatura cu activitatea
acestor societati.
(2) Anularea licentei de functionare se dispune de catre Inspectoratul General al Politiei Romane
sau, dupa caz, de catre instanta de judecata si se comunica oficiului registrului comertului pe raza
caruia functioneaza societatea specializata de paza si protectie, in termen de 10 zile de la data
ramanerii definitive a procesului-verbal de contraventie sau a hotararii judecatoresti prin care s-a
respins plangerea impotriva procesului-verbal de contraventie.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) si d), anularea licentei se dispune dupa ramanerea
definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare a faptuitorului.
(4) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-d), anularea licentei se dispune in baza actului de
constatare motivat, intocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului judetean de politie
sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza careia isi are sediul
societatea sanctionata, si se comunica Inspectoratului General al Politiei Romane si societatii
respective.
(5) Dupa anularea licentei de functionare, conducatorul societatii specializate de paza este obligat
sa rezilieze contractele incheiate cu beneficiarii, in termen de 10 zile de la comunicarea in scris a
acestei masuri.
(6) Masura anularii licentei de functionare poate fi atacata in justitie, potrivit legii, de catre
societatea sanctionata, iar pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti nu se aplica
prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii.
(7) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane se organizeaza evidenta informatizata a
tuturor societatilor care au primit licenta de functionare in domeniul pazei, garzii de corp, instalarii
sistemelor de alarmare impotriva efractiei si monitorizarii acestor sisteme.
ART. 63
(1) Masura retragerii atestatului personalului de paza sau garzii de corp revine Inspectoratului
General al Politiei Romane si se ia in mod obligatoriu in urmatoarele situatii:
a) persoana a savarsit o infractiune in legatura cu serviciul;
b) persoana a fost sanctionata contraventional de cel putin doua ori in 6 luni pentru incalcarea
dispozitiilor art. 48-50 sau a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;
c) persoana si-a pierdut aptitudinile fizice necesare in vederea indeplinirii functiei de paznic sau
garda de corp ori a fost declarata iresponsabila, potrivit legii.
(2) Masura retragerii atestatului se propune de agentul constatator care s-a sesizat ca personalul de
paza sau garda de corp se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la alin. (1) si se dispune de catre
unitatea din care face parte agentul constatator, comunicandu-se de indata angajatorului si
persoanei sanctionate.
(3) Persoana careia i s-a retras atestatul poate contesta aceasta masura in justitie, in conditiile legii.
(4) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane va fi organizata o evidenta informatizata
a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de paza, precum si a celor carora le-au
fost retrase atestatele de catre unitatile competente ale Ministerului de Interne.
ART. 64
Savarsirea intr-un interval de 3 luni a cel putin doua dintre contraventiile prevazute la art. 60 lit. g)
si h) atrage suspendarea, pe o perioada de la o luna la 3 luni, a dreptului societatii sanctionate de a
incheia noi contracte si de a angaja personal.
ART. 65
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta lege se fac de catre
politisti, jandarmi, precum si de catre primari sau imputerniciti ai acestora, conform competentelor
ce le revin, potrivit legii.
ART. 66
Contraventiilor prevazute la art. 60 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
ART. 67
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face
plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit
contraventia.
CAP. X
Dispozitii finale
ART. 68
(1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor, precum si a transporturilor cu caracter
special apartinand structurilor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei
nationale se asigura in conformitate cu reglementarile stabilite in cadrul acestora.
(2) Serviciul de Protectie si Paza coordoneaza actiunea tuturor fortelor de paza si protectie de la
unitatile care beneficiaza de paza proprie, in care demnitarii din competenta sa isi desfasoara
activitatea permanent sau temporar.
ART. 69
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului se
vor stabili:
a) normele metodologice privind eliberarea, suspendarea si anularea licentelor si a avizelor
prevazute de prezenta lege;
b) normele tehnice care trebuie respectate cu ocazia proiectarii si realizarii sistemelor de alarmare
impotriva efractiei;
c) documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza si modelele acestora;
d) documentele pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire si atestare a
personalului de paza.
ART. 70
Societatile specializate de paza si protectie si cele care desfasoara activitati de proiectare,
producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, infiintate pana la
data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si dispeceratele de monitorizare a sistemelor de
alarmare, infiintate pana la aceeasi data, sunt obligate ca, in termen de 6 luni de la data intrarii in
vigoare a hotararii Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice, sa obtina licentele si
avizele de functionare, completandu-si, dupa caz, regulamentele de organizare si functionare cu
activitatile prevazute de lege.
ART. 71
Personalul de paza care nu a urmat cursurile de calificare in conditiile prevazute la cap. V si care
este incadrat in una dintre formele de paza prevazute la sectiunile 2-5 ale cap. II va fi supus
atestarii in conditiile prezentei legi, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a acesteia.
ART. 72
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
(2) La aceeasi data, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si
valorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu
modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea
pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC
Bucuresti, 8 iulie 2003.
Nr. 333.
———–

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


4 + 2 =