LEGE nr. 18 din 4 aprilie 1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor

0
2042

LEGE nr. 18 din 4 aprilie 1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor

 

Publicata în Monitorul Oficial cu numarul 75 din data de 11 aprilie 1996

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1.-
Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice sau alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.

Art. 2.-
În functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii unitatilor prevazute la art. 1, cu concursul de specialitate al politiei sau al jandarmeriei, stabilesc modalitatile concrete de organizare si de executare a pazei, dupa caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societati specializate.

Unitatile grupate pe un anumit spatiu, cu avizul politiei, pot organiza paza în comun cu gardieni publici, paza proprie sau prin societati specializate de paza. Conducatorii acestor unitati stabilesc forma de paza, obligatiile si raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de paza.

La celelalte unitati, unde nu se poate realiza un sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute împrejmuiri, grile, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.

Art. 3.-
Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 1 si 2.

Art. 4.-
Conducatorii unitatilor prevazute la art. 1 sunt obligati ca, în cadrul masurilor de paza, sa introduca si sisteme de alarma împotriva efractiei, corespunzatoare importantei si specificului obiectivelor si bunurilor ce trebuie pazite.

Art. 5.-
Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza întocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei, care este obligatoriu si pentru modificarea planului. Acest aviz nu este necesar în cazul unitatilor la care paza se asigura cu efective de jandarmi.

Prin planul de paza se stabilesc, în principal: numarul de posturi si amplasarea acestora, efectivul de personal de paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarma, masurile necesare pentru asigurarea transportului valorilor importante, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor. De asemenea, vor fi prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii.

CAPITOLUL II
Formele de paza

Sectiunea I
Paza cu efective de jandarmi

Art. 6.-
Paza obiectivelor de importanta deosebita pentru apararea tarii, activitatea statului, economie, stiinta, cultura si arta, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agentii si reprezentante economice straine, precum si a valorilor deosebite se asigura cu efective de jandarmi.

Paza cu efective de jandarmi se poate asigura si la sediile unor organisme internationale care desfasoara activitati pe teritoriul tarii, la cererea expresa a acestora, adresata Guvernului României.

Obiectivele si valorile prevazute la alin. 1 si 2, precum si personalul, mijloacele materiale si financiare necesare asigurarii pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

Art. 7.-
Unitatile care beneficiaza de paza militara încheie contracte de prestari de servicii cu unitatile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu.

Serviciul de paza cu efective de jandarmi, se efectueaza contra cost, conform tarifelor legale. Unitatile bugetare beneficiare de paza cu efective de jandarmi, exceptate de la plata se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

Art. 8.-
Paza cu efective de jandarmi se organizeaza si se executa potrivit planului de paza întocmit de comandantul unitatii militare si de conducatorul unitatii beneficiare, cu respectarea prevederilor art. 5.

Art. 9.-
În unitatile unde functioneaza concomitent paza cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societati specializate de paza, acestea se integreaza în sistemul unic de paza militara.

Sectiunea a II-a
Paza cu gardieni publici

Art. 10.-
Paza bunurilor si valorilor detinute de persoanele juridice sau fizice se poate asigura si prin Corpul gardienilor publici.

Art. 11.-
Paza cu efective de gardieni publici se face conform Legii nr. 26/1993 privind înființarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici.

Sectiunea a III-a
Paza proprie

 

Art. 12.-
Obiectivele, bunurile si valorile, altele decât cele prevazute la art. 6, care necesita a fi pazite în mod permanent, se pot asigura prin paza proprie cu personal anume angajat.

Art. 13.-
Paza proprie se organizeaza în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor si a valorilor ce urmeaza a fi pazite, cu amplasarea, întinderea si vulnerabilitatea pe care le prezinta unele unitati si locuri din incinta acestora, cu numarul de schimburi în care se desfasoara activitatea, punctele de acces si alte criterii specifice.

Art. 14.-
Conducatorii unitatilor care detin, cu orice titlu, terenuri agricole sunt obligati sa organizeze paza proprie pe câmp.

Paznicii de câmp sunt obligati sa asigure paza tuturor bunurilor de pe terenurile agricole, date în consemn, si sa sesizeze, la timp, organele competente despre producerea de calamitati, aparitia unor daunatori si alte evenimente de natura sa produca pagube agriculturii sau care produc poluarea mediului din zona.

Art. 15.-
Paza cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare si de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se asigura de catre conducatorii unitatilor centrale de profil prin corpuri specializate de paza.

Corpurile specializate de paza se organizeaza si functioneaza în baza unui regulament aprobat prin hotarâre a Guvernului.

Art. 16.-
Primarii sunt obligati sa ia masuri ca în comune si sate sa se asigure paza bunurilor publice si ale cetatenilor de catre locuitorii acestora, prin rotatie, de catre gardieni publici, paznici salariati sau prin societatile specializate de paza, conform hotărârilor consiliilor locale, dupa consultarea prealabila a locuitorilor.

Persoanele care executa paza prin rotatie trebuie sa îndeplinească conditiile prevazute la art. 19 lit. a)-d).

Plata serviciului de paza se va asigura din fondurile bugetare locale.

Art. 17.-
În functie de numarul personalului de paza propriu, format din paznici, portari si controlori de acces, necesar fiecarei unitati, se constituie formatii de paza conduse de un sef de paza, cu urmatoarea structura: categoria I, cu peste 100 de posturi personal de paza; categoria a II-a, cu posturi de personal de paza între 51-100; categoria a III-a cu posturi de personal de paza între 20-50. În unitatile în care numarul personalului de paza este sub 20, conducatorii acestora vor numi un salariat care sa îndeplinească atributiile sefului de paza.

Art. 18.-
Personalul din paza proprie se doteaza cu uniforma, echipament de protectie si însemne distinctive, pe care le poarta în timpul executarii serviciului. Conditiile de acordare a uniformei, echipamentului de protectie, descrierea, baremul, precum si însemnele distinctive se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unitatilor poate fi dotat cu arme de foc, arme albe, bastoane din cauciuc, sprayuri lacrimogene si alte mijloace de aparare individuala, în raport cu importanta obiectivelor, bunurilor si valorilor pazite.

Art. 19.-
Persoana care urmeaza a fi încadrata ca paznic trebuie sa îndeplinească urmatoarele conditii:

a) sa fie cetatean român si sa fi împlinit vârsta de 21 de ani;

b) sa aiba aptitudini fizice si profesionale adecvate functiei;

c) sa fie cunoscuta ca persoana corecta, cu o buna conduita cetateneasca si sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni comise cu intentie;

d) sa aiba serviciul militar satisfacut;

e) sa fie absolvent al scolii generale.

Pot fi încadrate în functia de paznic si femei care îndeplinesc conditiile prevazute la alin. 1, cu exceptia celei de la lit. d).

Art. 20.-
Personalul din paza proprie se încadrează în munca numai cu avizul organului de politie. În cazul retragerii avizului, cel în cauza nu mai poate fi mentinut în serviciul de paza.

Sectiunea a IV-a
Paza prin societati specializate

 

Art. 21.-
Societatile specializate de paza se înființează si functioneaza conform legii, cu autorizarea Inspectoratului General al Politiei.

Conducatorii societatilor specializate de paza trebuie sa obtina avizul Inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, în a caror raza teritoriala îsi au sediul societatile respective.

Organul de politie competent poate acorda avizul persoanelor care au cetatenia româna si domiciliul în tara, au împlinit vârsta de 21 de ani, poseda pregatire corespunzatoare atributiilor ce le revin, sunt cunoscute cu o buna conduita cetateneasca si nu au antecedente penale.

Art. 22.-
Conducatorii societatilor specializate de paza sunt obligati sa asigure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii în organizarea si functionarea acestei forme de paza, în angajarea, pregatirea si controlul personalului, portul uniformei si al însemnelor distinctive, precum si în dotarea cu mijloace de interventie si aparare individuala, corespunzator art. 18-20 din prezenta lege.

Plata serviciilor de paza prestate de catre societatile specializate de paza se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii.

Societatile specializate de paza nu pot adopta însemne, uniforme, accesorii de echipament sau denumiri asemanatoare cu cele ale autoritatilor publice de natura sa conduca la confuzii între societatile specializate de paza si autoritatile publice.

CAPITOLUL III
Paza transportului unor valori importante

Art. 23.-
Transportul valorilor importante, constând în sume de bani, titluri de credit, cecuri ori alte înscrisuri de valoare, metale si pietre pretioase, valori stiintifice, tehnice, de cultura si arta, precum si transportul armelor, munitiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, al substantelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substante periculoase, se efectueaza cu mijloace de transport anume destinate, asigurate, dupa caz, cu jandarmi, gardieni publici, paznici proprii sau ai societatilor specializate de paza, înarmați cu arme de foc, în conditiile legii.

Cuantumul sumelor de bani, al valorilor si al bunurilor ce urmeaza a fi pazite si transportate potrivit alin. 1 se stabilesc de conducatorul unitatii detinatoare si se consemneaza în planul de paza sau în contractul pentru prestarea serviciilor de paza.

Art. 24.-
Mijloacele destinate pentru transportul valorilor si al bunurilor prevazute la art. 23 alin. 1 se amenajeaza în mod corespunzator si se doteaza cu dispozitive tehnice de paza si de alarma care sa asigure securitatea deplina a acestora.

In cazul în care transportul sumelor de bani si al altor valori nu se face cu mijloace anume destinate, conducatorul unitatii ia masuri ca persoana care efectueaza astfel de transporturi sa fie însoțită de una sau de mai multe persoane desemnate din cadrul unitatii sau, când situatia impune, de paznici.

Persoana anume desemnata sau paznicul, prevazuti la alin. 2, pot fi înarmați cu arme de foc, în conditiile legii.

Art. 25.-
Conducatorii unitatilor sunt obligati sa asigure paza si sistemele de alarma împotriva efractiei în locurile de pastrare, depozitare si manipulare a bunurilor prevazute la art. 23, a informatiilor, documentelor, datelor si obiectelor cu caracter secret, precum si în locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea caracter.

Proiectele de instalare a sistemelor de alarma împotriva efractiei se avizeaza de catre organul de politie competent.

CAPITOLUL IV
Obligatiile si drepturile personalului de paza

 

Art. 26.-
Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor încredințate.

În timpul serviciului, personalul de paza este obligat:

a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;

b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile primite în paza si sa asigure integritatea acestora;

c) sa permita accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne; sa efectueze controlul la intrarea si la iesirea din incinta unitatii a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor si altor bunuri;

d) sa nu permita accesul în obiectivele pazite persoanelor aflate în stare de ebrietate;

e) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au săvârșit infractiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul pazit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar în cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luând masuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodata un proces-verbal despre luarea acestor masuri;

f) sa în încunoștințeze, de îndată, conducerea unitatii si pe seful sau ierarhic despre producerea oricarui eveniment în timpul executarii serviciului si despre masurile luate;

g) în caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, de combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si în orice alte împrejurări care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de îndată la cunostinta celor în drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri imediat dupa constatare;

h) în caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pe pompieri si sa anunte conducerea unitatii si politia;

i) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor si a valorilor în caz de calamitati;

j) sa sesizeze politia în legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin politiei pentru prinderea infractorilor;

k) sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii;

l) sa poarte în timpul serviciului armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai în cazurile si conditiile prevazute de lege;

m) sa poarte uniforma si însemnele distinctive numai în timpul serviciului;

n) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi în timpul serviciului; sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte, în prealabil, conducerea unitatii despre aceasta;

o) sa execute întocmai dispozitiile sefilor ierarhici si sa fie respectuos în raporturile de serviciu;

p) sa execute, în raport cu specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor pazite, orice alte sarcini care i-au fost încredințate potrivit planului de paza.

Art. 27.-
Seful formatiei de paza, pe lânga obligatiile prevazute la art. 26, are si urmatoarele atributii:

a) sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea de paza, precum si modul de executare a serviciului de catre personalul din subordine;

b) sa informeze, de îndată, conducerea unitatii si politia despre evenimentele privind activitatea de paza si sa tina evidenta acestora;

c) sa propuna conducerii unitatii masuri pentru perfectionarea activitatii de paza;

d) sa tina evidenta armamentului si a munitiei din dotarea personalului de paza, sa asigure pastrarea, întreținerea, depozitarea si folosirea acestora, potrivit legii;

e) sa execute programul de pregatire profesionala specifica a personalului de paza din subordine.

Art. 28.-
Personalul de paza este asimilat, pe timpul executarii serviciului, persoanelor care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.

CAPITOLUL V
Obligatiile conducatorilor de unitati

Art. 29.-
Conducatorii unitatilor prevazute la art. 1, în care functioneaza sisteme de paza, au urmatoarele obligatii:

a) raspund de organizarea si functionarea pazei unitatilor, bunurilor si valorilor pe care le detin, cu orice titlu, aceste unitati;

b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, în raport cu importanta, marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective, specificul productiei si locul de dispunere a acestora;

c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selectionarea persoanelor cu profil moral corespunzator, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activitati;

d) iau masuri de instruire specifica a personalului de paza si controleaza modul cum acesta îsi executa atributiile de serviciu;

e) asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si introducerea, întreținerea si mentinerea în stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de alarma împotriva efractiei;

f) asigura echiparea personalului de paza cu uniforma si însemnele distinctive, în conditiile legii;

g) asigura spatiile si amenajarile necesare pastrarii în deplina siguranta a armamentului si a munitiei destinate serviciului de paza;

h) stabilesc reguli privind accesul si circulatia în interiorul obiectivului pazit;

i) stabilesc responsabilitati pentru sefii compartimentelor de munca, în ceea ce priveste paza si siguranta utilajelor si instalatiilor.

Îndeplinirea acestor sarcini se realizeaza cu sprijinul de specialitate al politiei.

CAPITOLUL VI
Atributiile organelor Ministerului de Interne

Art. 30.-
În vederea asigurarii pazei si sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, organele Ministerului de Interne au urmatoarele atributii:

a) asigura paza cu efective de jandarmi a obiectivelor si a bunurilor stabilite prin hotarâre a Guvernului;

b) acorda sprijin de specialitate la organizarea pazei în unitati si urmaresc executarea întocmai a masurilor stabilite prin planurile de paza;

c) avizeaza încadrarea personalului de paza si a celui care executa proiectul de instalare, instaleaza sau asigura întreținerea mijloacelor de alarma si de paza si retrag avizul când el nu mai îndeplineste conditiile prevazute de lege;

d) acorda asistenta în activitatea de instruire a personalului de paza; asigura, în mod gratuit, autoritatilor si institutiilor publice, precum si agentilor economici cu capital de stat, armamentul necesar dotarii personalului de paza; asigura, pe baza de contract de închiriere, dotarea cu armament a personalului de paza din celelalte unitati; conduc sedintele de tragere cu personalul de paza, încasând de la beneficiari contravaloarea munitiei folosite;

e) controleaza modul în care se respecta dispozitiile legale cu privire la paza unitatilor, a bunurilor si a valorilor; stabilesc masurile ce urmeaza a fi luate, cât si termenele în care acestea trebuie îndeplinite de catre conducatorul unitatii.

CAPITOLUL VII
Sisteme de alarma împotriva efractiei

Art. 31.-
În cadrul masurilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, conducatorii de unitati sunt obligati sa asigure numai folosirea sistemelor de alarma împotriva efractiei, care sunt certificate.

Certificarea sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora, produse în tara sau importate, se face de catre un laborator de încercari pentru sistemele de alarma împotriva efractiei, autorizat si acreditat potrivit legii.

Art. 32.-
În proiectele de executie a constructiilor destinate producerii, pastrarii sau detinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrarilor de modernizare, modificare si transformare a acestora trebuie sa se prevada instalarea sistemelor tehnice de paza si de alarma împotriva efractiilor.

Art. 33.-
Activitatea privind proiectarea, producerea, instalarea si întreținerea sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora se poate desfasura numai de persoanele fizice sau juridice autorizate de Inspectoratul General al Politiei.

Art. 34.-
Clasificarea sistemelor de alarma împotriva efractiei se face în raport cu importanta bunurilor si valorilor ce urmeaza a fi aparate si cu categoria de importanta a constructiei, de catre societatile de asigurare.

CAPITOLUL VIII
Sanctiuni

 

Art. 35.-
Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.

Art. 36.-
Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte, daca nu sunt savârșite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

a) neluarea masurilor de organizare si functionare a pazei prevazute la art. 3, 4, 14, 15 si 16;

b) neluarea masurilor prevazute la art. 23 alin. 1, art. 24 alin. 1 si 2 si art. 25;

c) neîntocmirea planului de paza, conform art. 5, precum si neîndeplinirea sarcinilor prevazute în acesta ori a masurilor stabilite de politie;

d) încadrarea sau mentinerea în functie a personalului de paza, fara avizul politiei, prevazut la art. 20;

e) încălcarea de catre personalul de paza a obligatiilor prevazute la art. 26 si 27;

f) neîndeplinirea obligatiilor, de catre conducatorii unitatilor, prevazute la art. 29;

g) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. 1 si 2, art. 22, art. 33 si art. 43;

h) instalarea de sisteme tehnice de alarma împotriva efractiei sau componente ale acestora, cu încălcarea prevederilor art. 31 alin. 1 si art. 33.

Art. 37.-
Contraventiile prevazute la art. 36 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 500.000 lei la 2.500.000 lei, contraventiile prevazute la lit. g) si h);

b) cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei, contraventiile prevazute la lit. a), b), c), d) si f);

c) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei, contraventia prevazuta la lit. e).

Art. 38.-
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de politisti, precum si de primar si de împuterniciții acestuia.

Art. 39.-
Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria în a carei raza teritoriala s-a savârșit contraventia.

Art. 40.-
Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

 

Art. 41.-
Paza obiectivelor, a bunurilor si a valorilor aparținând componentelor sistemului national de aparare se asigura în conformitate cu reglementarile stabilite în cadrul acestor institutii.

Art. 42.-
Corpul gardienilor publici si societatile specializate de paza pot înființa dispecerate de zona care sa semnaleze patrunderile prin efractie în unitatile si la persoanele fizice la care sunt instalate sisteme de alarma.

Art. 43.-
Societatile specializate de paza, precum si persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si întretinere a sistemelor de alarma împotriva efractiei, înființate până la apariția prezentei legi, sunt obligate ca în termen de 3 luni de la publicarea acesteia sa obtina autorizatiile prevazute la art. 21 si, respectiv, la art. 33.

Art. 44.-
Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României.

Pe aceeasi data Decretul nr. 477/1983 privind paza bunurilor, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 11 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NASTASE

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 11 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României. p.

PRESEDINTELE SENATULUI

DAN VASILIU

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


8 − 7 =