HOTARARE nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

0
1988

HOTARARE nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 mai 2012


Ţinând cont de dispoziţiile art. 11 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind mãsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societãţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeanã, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, precum şi al art. 5 şi 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
(1) Adoptarea mãsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevãzute de lege se realizeazã pe baza unei analize de risc la securitate fizicã.

(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizicã se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Constituie contravenţie încãlcarea prevederilor din normele metodologice, dupã cum urmeazã:
1. nerespectarea mãsurilor minimale de securitate prevãzute la art. 2 alin. (2) din anexã;
2. încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexã referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizicã;
3. neîndeplinirea de cãtre conducãtorii unitãţilor a obligaţiei prevãzute la art. 4 alin. (2) din anexã;
4. nedepunerea planului de pazã la organele de poliţie competente, conform art. 5 alin. (3) din anexã;
5. nerespectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din anexã;

6. încãlcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din anexã privind adoptarea însemnelor, uniformelor, legitimaţiilor sau accesoriilor de echipament;
7. nerespectarea de cãtre conducãtorii societãţilor specializate de pazã şi protecţie a dispoziţiilor art. 31 din anexã;
8. nerespectarea obligaţiei de înfiinţare a registrului special de evidenţã a contractelor de prestãri de servicii, conform art. 32 din anexã;
9. neconsemnarea în registrul special de evidenţã a contractelor de prestãri de servicii, conform art. 32 din anexã;
10. neîndeplinirea obligaţiei de asigurare a pregãtirii continue prevãzute la art. 44 alin. (4) din anexã;
11. nerespectarea de cãtre personalul de pazã şi gardã de corp a dispoziţiilor art. 50 alin. (3) din anexã;
12. nerespectarea de cãtre personalul de pazã şi gardã de corp a obligaţiilor prevãzute la art. 52 alin. (3) din anexã;
13. nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) şi art. 53 alin. (2) din anexã;

14. nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. a) din anexã;
15. nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din anexã;
16. nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. c) şi art. 57 alin. (3) din anexã;
17. neluarea mãsurilor prevãzute la art. 66 alin. (3) din anexã;
18. nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 67 alin. (3) şi art. 85 alin. (1) din anexã;
19. nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 67 alin. (2) din anexã;
20. nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 67 alin. (4) din anexã;
21. nerespectarea dispoziţiilor referitoare la proiectarea şi modificarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei prevãzute la art. 70 din anexã;

22. nerespectarea de cãtre persoana care a încetat raporturile de muncã cu o societate specializatã în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din anexã;
23. nerespectarea de cãtre societãţile specializate în sisteme de alarmare a obligaţiilor prevãzute la art. 86 din anexã;
24. nerespectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi (2) din anexã;
25. nerespectarea dispoziţiilor art. 92 din anexã referitoare la preluarea semnalelor de la sistemele conectate;
26. neluarea mãsurilor prevãzute la art. 94 din anexã;
27. nerespectarea obligaţiei privind asigurarea timpilor de intervenţie, conform art. 97 din anexã;
28. nerespectarea prevederilor art. 99 alin. (4) din anexã.
ART. 4
(1) Contravenţiile prevãzute la art. 3 se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) cu amendã de la 100 lei la 300 lei, cele prevãzute la pct. 11, 12 şi 19;
b) cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevãzute la pct. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 21, 22, 23, 26, 27 şi 28;
c) cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevãzute la pct. 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17, 20, 24 şi 25;
d) cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevãzute la pct. 15;
e) cu amendã de la 20.000 lei la 50.000 lei, cele prevãzute la pct. 14.
(2) Sancţiunile prevãzute la alin. (1) pot fi aplicate şi persoanei juridice, dupã caz.
ART. 5

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de cãtre poliţişti, jandarmi, precum şi de cãtre primari sau împuterniciţi ai acestora, conform competenţelor care le revin potrivit legii.
ART. 6
(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute la art. 4, agentul constatator fãcând menţiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(2) Contravenţiilor prevãzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 7
(1) În termen de 18 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, modul de funcţionare a unitãţilor prevãzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a societãţilor specializate de pazã şi protecţie şi a celor care desfãşoarã activitãţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, licenţiate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, precum şi a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate pânã la aceeaşi datã, trebuie sã fie potrivit cerinţelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta hotãrâre.
(2) Licenţele de funcţionare, avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti pentru conducãtorul societãţii specializate de pazã şi protecţie/societãţii specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, atestatele profesionale prevãzute la art. 41 din Legea nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi avizele pentru proiectele sistemelor de alarmare, acordate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, rãmân valabile dacã îndeplinesc condiţiile prevãzute de normele metodologice aprobate prin prezenta hotãrâre.
ART. 8

(1) Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 2 alin. (2), care intrã în vigoare la data publicãrii.
(2) Instrucţiunile privind elaborarea analizei de risc la securitate fizicã se emit în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a art. 2 alin. (2).
(3) La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, Hotãrârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevãzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 10 august 2004, cu modificãrile ulterioare, se abrogã.

PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemneazã:
—————
Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Nicolae Ivãşchescu,
secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drãgoi

Bucureşti, 11 aprilie 2012.
Nr. 301.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Paza obiectivelor, bunurilor, şi valorilor şi protecţia persoanelor prin forţe şi mijloace civile se realizeazã cu sprijinul şi sub coordonarea, îndrumarea şi controlul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al unitãţilor subordonate, care urmãresc respectarea prevederilor legale în acest domeniu de activitate.
(2) Paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţia persoanelor prin forţe şi mijloace militare se realizeazã cu sprijinul şi sub coordonarea, îndrumarea şi controlul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi al unitãţilor subordonate, care urmãresc respectarea prevederilor legale în acest domeniu de activitate.
(3) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplicã activitãţilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special aparţinând structurilor şi instituţiilor din cadrul sistemului de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, care se asigurã în conformitate cu reglementãrile stabilite în cadrul acestora.
ART. 2
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevãzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege, unitãţile prevãzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unitãţi indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie sã adopte mãsuri de securitate în formele prevãzute de Lege, completate cu mãsuri procedurale.
(2) Cerinţele minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unitãţi, sunt prevãzute în anexa nr. 1.
(3) Adoptarea mãsurilor de securitate prevãzute la alin. (1) se realizeazã în conformitate cu analiza de risc efectuatã de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizicã.
(4) Pânã la adoptarea standardului ocupaţional pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizicã, analizele de risc pot fi elaborate de specialişti cu o vechime în domeniul evaluãrii riscului la securitatea fizicã mai mare de 5 ani.
(5) Analiza de risc la securitate fizicã trebuie sã asigure identificarea vulnerabilitãţilor şi a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizicã şi sã indice mãsurile de protecţie necesare obiectivului analizat.

ART. 3
(1) Pentru unitãţile care îşi desfãşoarã activitatea printr-o reţea formatã din subunitãţi sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurãrii mãsurilor de securitate în întreaga reţea revine conducerii unitãţii centrale.
(2) Organizarea în comun a pazei se poate efectua, cu avizul poliţiei, în situaţiile în care unitãţile funcţioneazã în acelaşi imobil, perimetru sau spaţiu alãturat, caz în care obligaţia asigurãrii mãsurilor de securitate revine conducãtorilor unitãţilor care deţin cota de proprietate ori folosinţã majoritarã sau administratorului obiectivului, cu consultarea celorlalţi deţinãtori.
(3) Pentru asigurarea pazei, ordinii şi siguranţei localurilor publice, hotelurilor, motelurilor, campingurilor, cluburilor, pensiunilor, discotecilor şi altor locuri de distracţie sau de agrement, administratorii acestora au obligaţia de a folosi personal de pazã calificat şi atestat, potrivit legii.
ART. 4
(1) Conducãtorii unitãţilor care opereazã cu numerar au obligaţia implementãrii unor mãsuri eficiente în scopul asigurãrii protecţiei personalului şi a valorilor pe timpul manipulãrii, procesãrii, depozitãrii sau transportului şi descurajãrii sãvârşirii infracţiunilor contra patrimoniului, precum şi în scopul acordãrii sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificãrii fãptuitorilor.
(2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nopţii îşi desfãşoarã activitatea mai puţin de 3 angajaţi, conducãtorii unitãţilor au obligaţia executãrii şi folosirii unui ghişeu special amenajat care sã asigure protecţia la atacuri manuale asupra casierului.
(3) În situaţia unitãţilor la care activitatea de procesare, depozitare şi transport de valori este externalizatã, obligaţia pentru adoptarea acestor mãsuri de securitate revine prestatorului licenţiat al acestor servicii.

ART. 5
(1) Planul de pazã este documentul în baza cãruia se organizeazã paza şi se întocmeşte cu respectarea prevederilor art. 5 din Lege.
(2) În situaţii excepţionale, pentru asigurarea provizorie a protecţiei unitãţii, pe o perioadã de maximum 7 zile pot fi instituite mãsuri de pazã care nu necesitã întocmirea planului de pazã şi avizarea acestuia.
(3) Planul de pazã se depune la structura de poliţie organizatã la nivelul unitãţii administrativ-teritoriale pe raza cãreia se aflã obiectivul, denumitã în continuare unitate de poliţie competentã teritorial, cu cel puţin 24 de ore înainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestãri de servicii ori deciziei conducerii, în cazul pazei proprii.
(4) Actualizarea planului de pazã se face numai în situaţia modificãrii suprafeţei, topografiei obiectivului, a dispozitivului de pazã, a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin intermediul unor acte adiţionale.
ART. 6
În situaţia în care mãsurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unitãţii ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizicã, prevãd utilizarea numai a mijloacelor mecanofizice şi a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare şi intervenţie, fãrã a se institui pazã cu personal uman, nu se întocmeşte plan de pazã.
ART. 7

În cazul în care are loc schimbarea furnizorului serviciilor de pazã sau al serviciilor de monitorizare şi intervenţie, fostul furnizor este obligat, la solicitarea scrisã a beneficiarului, sã asigure prestarea serviciilor, contra cost, conform prevederilor contractuale, pânã ce noul furnizor va realiza instituirea serviciului de pazã sau conectarea în întregime a sistemelor tehnice de alarmare ale unitãţii, dar nu mai mult de 30 de zile de la data comunicãrii deciziei de reziliere a contractului.
ART. 8
(1) Unitatea de poliţie competentã teritorial analizeazã planul de pazã şi acordã avizul de specialitate în cel mult 30 de zile de la data înregistrãrii solicitãrii.
(2) Avizul de specialitate se acordã dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) planul de pazã conţine toate datele şi informaţiile prevãzute la art. 5 alin. (3) din Lege;
b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosinţã asupra obiectivului ce urmeazã a fi asigurat cu pazã;
c) existã un contract de prestãri de servicii încheiat cu respectarea prevederilor legale şi în termen de valabilitate cu o societate specializatã de pazã şi protecţie ce deţine licenţã de funcţionare valabilã, în cazul în care paza se efectueazã prin astfel de societãţi;
d) analiza de risc la securitatea fizicã a fost efectuatã potrivit prezentelor norme metodologice.

(3) În situaţia existenţei unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosinţã asupra obiectivului se acordã aviz de specialitate pentru planul de pazã depus de beneficiarul care face dovada înscrierii acestor drepturi în registrul de carte funciarã şi prezintã documente care atestã dreptul de proprietate sau de folosinţã. În aceste cazuri, regulile privind accesul în obiectiv se stabilesc de pãrţile în litigiu, pânã la soluţionarea acestuia.
(4) Avizul poliţiei pentru planul de pazã se retrage când nu mai sunt îndeplinite cumulativ condiţiile care au stat la baza acordãrii, caz în care beneficiarul şi prestatorul aplicã mãsurile de restabilire a situaţiei legale.
ART. 9
(1) Planurile de pazã a cãilor ferate, pãdurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânãtoare şi de pescuit, conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, sistemelor de irigaţii şi a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se adapteazã caracteristicilor funcţionale ale acestora.
(2) Planurile de pazã destinate unor obiective care depãşesc limitele unei unitãţi administrativ-teritoriale se avizeazã în comun de unitãţile de poliţie competente teritorial, cererea fiind depusã la unitatea pe raza cãreia se aflã suprafaţa cea mai mare a obiectivului.
ART. 10
(1) Documentele specifice executãrii şi evidenţierii serviciului de pazã prin forţe şi mijloace civile şi modelele acestora sunt cuprinse în anexa nr. 2.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) se înregistreazã la prestator şi se vizeazã spre neschimbare de beneficiar, iar dupã completare prestatorul asigurã pãstrarea acestora pe o duratã de minimum 2 ani. În cazul instituirii pazei proprii, documentele se înregistreazã şi se pãstreazã de cãtre unitate.

(3) Controlul modului în care sunt consemnate activitãţile desfãşurate în documentele specifice executãrii şi evidenţierii serviciului de pazã revine şefului de obiectiv, în cazul efectuãrii pazei prin societãţi specializate de pazã şi protecţie, sau şefului formaţiunii, pentru paza proprie.

CAP. II
Formele de pazã

SECŢIUNEA 1
Paza cu efective de jandarmi

ART. 11
(1) Achiziţia şi instalarea sistemelor electronice de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor a cãror pazã şi protecţie se executã cu efective de jandarmi se realizeazã de cãtre beneficiar, potrivit legii.
(2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor pãzite cu efective de jandarmi se conecteazã la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române.

ART. 12
(1) Paza, protecţia şi intervenţia cu efective de jandarmi se organizeazã şi se efectueazã potrivit planului de pazã şi protecţie, întocmit de cãtre conducãtorii unitãţilor beneficiare împreunã cu unitatea de jandarmi care asigurã efectivele pentru pazã şi protecţie, dupã efectuarea analizei de risc de cãtre o comisie numitã de comandantul/şeful unitãţii de jandarmi.
(2) Comisia prevãzutã la alin. (1) este formatã din ofiţeri specialişti, cu atribuţii în domeniu, din cadrul unitãţii care are în administrare obiectivele, bunurile şi valorile sau asigurã efectivele destinate pazei şi protecţiei, şi comandanţii/şefii structurilor de pazã şi protecţie; la lucrãrile comisiei participã şi reprezentanţii beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale pe linia protecţiei informaţiilor clasificate.
ART. 13
(1) Formele, modalitãţile şi procedeele de pazã şi protecţie se stabilesc de cãtre comandantul/şeful unitãţii, de comun acord cu conducãtorul unitãţii beneficiare, în funcţie de executarea recunoaşterii şi a analizei de risc executate la obiectiv.
(2) Intervenţia cu efective de jandarmi se executã la obiectivele din competenţã, conform planului de intervenţie şi cooperare întocmit de cãtre unitatea de jandarmi competentã teritorial.
(3) Dispozitivele de protecţie fizicã la obiectivele cu activitãţi nucleare se stabilesc în conformitate cu normele metodologice prevãzute de Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare.
(4) În cazul unitãţilor în care paza, protecţia şi intervenţia cu efective de jandarmi se asigurã în comun cu societãţi specializate de pazã şi protecţie sau servicii publice specializate, întocmirea planului de pazã şi protecţie se face de cãtre conducãtorii unitãţilor beneficiare împreunã cu unitatea de jandarmi şi şefii acestor efective.

(5) În situaţia în care o instituţie funcţioneazã în mai multe imobile, paza şi protecţia cu efective de jandarmi se asigurã la sediul social al acesteia, iar la celelalte sedii, numai dacã sunt nominalizate într-un act normativ similar celui care a determinat instituirea pazei.
ART. 14
(1) Controlul efectivelor care asigurã paza, protecţia şi intervenţia la obiectivele a cãror pazã este asiguratã cu jandarmi revine Jandarmeriei Române.
(2) Controlul efectivelor care asigurã paza şi protecţia obiectivelor cu activitãţi nucleare, în sistem integrat de pazã şi protecţie unic condus de forţele de jandarmi, se executã trimestrial de cãtre Jandarmeria Românã şi personalul desemnat de beneficiar, conform unui plan comun de control.
ART. 15
La încheierea contractelor de prestãri de servicii cu unitãţile Jandarmeriei Române pentru paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special, beneficiarii serviciilor de pazã şi protecţie prevãzuţi la art. 6 alin. (1) din Lege au obligaţia de a prezenta documentele solicitate de cãtre unitatea de jandarmi necesare instituirii pazei.
ART. 16
(1) Personalul beneficiarului care însoţeşte transportul de bunuri şi valori asigurat prin efective de jandarmi, inclusiv conducãtorul auto, se include în compunerea echipajului şi se subordoneazã şefului echipajului.

(2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot staţiona numai în afara localitãţilor, în parcãri ori în alte locuri special amenajate, cu înştiinţarea prealabilã a unitãţii de jandarmi şi a unitãţii competente teritorial a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã.

SECŢIUNEA a 2-a
Paza cu personal din poliţia localã sau din serviciile publice destinate asigurãrii pazei obiectivelor de interes judeţean

ART. 17
(1) Paza bunurilor şi a valorilor deţinute de autoritãţile sau instituţiile publice locale ori judeţene se poate asigura şi cu personal contractual angajat al poliţiei locale sau al direcţiilor şi serviciilor judeţene de pazã, cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, calificarea şi atestarea acestor categorii de personal, precum şi la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ori la instituirea documentelor specifice.
(2) Controlul respectãrii prevederilor legale în acest domeniu de activitate se realizeazã de cãtre primar, reprezentanţii acestuia sau de conducerea poliţiei locale ori, dupã caz, de cãtre conducerea serviciilor publice destinate asigurãrii pazei obiectivelor de interes judeţean.
(3) Poliţia localã sau serviciile publice destinate asigurãrii pazei obiectivelor de interes judeţean asigurã servicii de pazã a obiectivelor, bunurilor şi valorilor ori a transporturilor de valori la obiectivele, bunurile şi valorile stabilite prin hotãrâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului judeţean.
ART. 18
Conducerea unitãţii beneficiare a serviciilor de pazã prin intermediul poliţiei locale sau serviciilor publice destinate asigurãrii pazei obiectivelor de interes judeţean are obligaţia de a notifica unitatea de poliţie competentã teritorial cu privire la instituirea sau renunţarea la aceastã formã de pazã.

SECŢIUNEA a 3-a
Paza proprie

ART. 19
Paza proprie a obiectivelor, bunurilor sau valorilor aflate în patrimoniul unitãţilor se organizeazã şi se executã cu personal de pazã calificat şi atestat potrivit legii, aflat în raporturi de muncã sau de serviciu cu respectiva unitate.
ART. 20
(1) Angajatorul are obligaţia de a echipa personalul de pazã cu uniformã, echipament de protecţie, însemne distinctive şi ecuson de identificare, precum şi de a asigura portul acestora în timpul executãrii serviciului.
(2) Personalul de pazã are obligaţia ca pe timpul executãrii serviciului sã poarte uniforma de serviciu, echipamentul de protecţie, însemnele distinctive şi ecusonul de identificare.

(3) Descrierea uniformei de serviciu, echipamentului de protecţie, însemnelor distinctive şi a ecusonului de identificare constituie anexã la planul de pazã.
(4) Uniforma de serviciu, echipamentul de protecţie şi însemnele distinctive se stabilesc de fiecare conducãtor de unitate, cu respectarea prevederilor prevãzute în anexa nr. 3.
(5) Nu se pot adopta însemne, uniforme, legitimaţii, accesorii de echipament sau denumiri similare ori asemãnãtoare cu cele ale autoritãţilor publice ale organismelor internaţionale la care România este parte.

SECŢIUNEA a 4-a
Paza în mediul rural

ART. 21
(1) Prin paza în mediul rural se asigurã paza bunurilor aflate în domeniul public sau privat al unitãţii administrative, precum şi a celor aparţinând cetãţenilor acesteia.
(2) Serviciul de pazã se realizeazã prin instituirea unor posturi fixe şi/sau patrule mobile pe raza administrativ-teritorialã a comunei, cu personal de pazã propriu al primãriei, calificat şi atestat, cu personal al poliţiei locale sau agenţi din cadrul societãţilor specializate de pazã şi protecţie.

ART. 22
(1) Planul de pazã al comunei cuprinde urmãtoarele capitole: teritoriul, populaţia, cãile de acces, obiectivele de interes local, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pazã şi de alarmare ale acestora, echipamentele de supraveghere video a cãilor de acces, dispozitivul de pazã prevãzut, echipamente de supraveghere video, consemnul general şi particular, dotarea cu uniformã, însemne distinctive, mijloace de comunicaţii şi autoapãrare. Acesta se întocmeşte anterior instituirii formei de pazã şi se actualizeazã în funcţie de modificãrile survenite.
(2) Prin dispozitivul de pazã se stabileşte numãrul de posturi fixe şi itinerarele de patrulare, perioada în care acestea funcţioneazã şi efectivele necesare.
(3) În situaţia în care paza se asigurã cu personal al poliţiei locale, planul de pazã se întocmeşte de cãtre şeful acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al unitãţii de poliţie competente teritorial, şi se aprobã de primar.
(4) Pentru executarea şi evidenţierea serviciului de pazã în mediul rural se instituie şi se utilizeazã documentele specifice prevãzute în anexa nr. 2.

SECŢIUNEA a 5-a
Paza şi protecţia prin societãţi specializate de pazã şi protecţie

ART. 23

Societãţile specializate de pazã şi protecţie sunt societãţi comerciale care au înscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativã şi coordonarea operativã a personalului angajat şi care au dobândit dreptul de a presta serviciile prevãzute de Lege, conform licenţei acordate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii.
ART. 24
În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin conducãtor al unei societãţi specializate de pazã şi protecţie se înţelege administratorul societãţii comerciale, preşedintele consiliului de administraţie sau directorul general ori executiv cu atribuţii în coordonarea operativã a personalului de pazã.
ART. 25
(1) În vederea obţinerii licenţei de funcţionare pentru a desfãşura activitãţi de pazã şi protecţie, reprezentantul legal al societãţii trebuie sã depunã la inspectoratul de poliţie judeţean competent sau la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe bazã de opis, urmãtoarele documente:
a) cererea de acordare a licenţei de funcţionare, datatã şi înregistratã la societate;
b) regulamentul de organizare şi funcţionare, întocmit cu respectarea modelului pus la dispoziţie de Inspectoratul General al Poliţiei Române, adaptat specificului societãţii;
c) lista prevãzutã la art. 20 alin. (3) lit. b) din Lege;

d) copie certificatã de pe dovada eliberatã de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, referitoare la înregistrarea denumirii societãţii şi a însemnelor distinctive;
e) copie certificatã de pe notificarea prin care se încunoştinţeazã consiliul judeţean sau, dupã caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti despre faptul cã societatea are sediul social în zona de responsabilitate a acestora;
f) certificatul de înregistrare şi certificatul constatator, eliberate de oficiul registrului comerţului cu toate menţiunile înscrise şi/referitoare la situaţia societãţii comerciale;
g) documente privind dovada existenţei sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativã şi coordonarea operativã a personalului angajat;
h) copii certificate de pe atestatele profesionale pentru persoanele care urmeazã sã execute activitãţi de pazã şi protecţie, în situaţia în care societatea are angajate astfel de persoane;
i) documente privind dovada îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 20 alin. (10) din Lege de cãtre conducãtorul societãţii;
j) dovada achitãrii taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare prevãzute la art. 20 alin. (3) lit. e) din Lege.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. i), necesare acordãrii avizului prevãzut la art. 20 alin. (9) din Lege, sunt urmãtoarele:

a) copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetãţeniei şi a vârstei;
b) certificatul de cazier judiciar în termen de valabilitate;
c) curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
d) copie a certificatului de competenţe pentru ocupaţia “manager de securitate” sau a diplomei de licenţã – profilul ştiinţe juridice.
(3) Documentele prevãzute la alin. (1) şi (2), depuse în copie certificatã, se prezintã însoţite de documentele originale, care dupã confruntare se restituie reprezentantului legal.
(4) Persoanele juridice strãine care solicitã obţinerea licenţei de funcţionare pentru a desfãşura activitãţi de pazã şi protecţie trebuie sã depunã documente similare celor prevãzute la alin. (1)-(3), traduse şi legalizate.
ART. 26
(1) Dupã depunerea tuturor documentelor prevãzute la art. 25, unitatea de poliţie competentã verificã existenţa avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii, îndeplinirea condiţiilor referitoare la buna conduitã cetãţeneascã a conducãtorului societãţii, existenţa sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativã şi coordonarea operativã a personalului angajat şi întocmeşte un raport cu propuneri corespunzãtoare, pe care îl înainteazã, împreunã cu întreaga documentaţie, Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(2) Avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii se elibereazã la cererea inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în cursul procedurii de verificare a îndeplinirii condiţiilor de acordare a licenţei. Neacordarea avizului de cãtre Serviciul Român de Informaţii nu se motiveazã în situaţia în care este fundamentatã pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţionalã a României.
(3) În vederea verificãrii îndeplinirii condiţiei referitoare la buna conduitã cetãţeneascã, organele de poliţie competente efectueazã investigaţii şi verificãri la domiciliu sau reşedinţã, locurile de muncã anterioare, precum şi în evidenţele poliţiei sau ale altor instituţii. Prin buna conduitã cetãţeneascã se înţelege comportamentul conform normelor de convieţuire socialã, care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege şi care nu lezeazã drepturile şi interesele celorlalţi membri ai comunitãţii cu care un anumit individ interacţioneazã la un moment dat.
ART. 27
(1) Avizul prevãzut la art. 20 alin. (9) din Lege se acordã în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile prevãzute de Lege, numai împreunã cu licenţa de funcţionare prevãzutã la art. 20 alin. (2) din Lege sau ulterior obţinerii acesteia. Avizul îşi înceteazã valabilitatea în momentul pierderii calitãţii de conducãtor al societãţii specializate de pazã şi protecţie sau neîndeplinirii oricãreia dintre condiţiile care au stat la baza acordãrii acestuia.
(2) Licenţa prevãzutã la art. 20 alin. (2) din Lege se acordã în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile prevãzute de Lege, are valabilitate de 3 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoitã la fiecare 3 ani, numai în intervalul de valabilitate.
(3) Societãţile comerciale care au deţinut licenţã şi nu au obţinut reînnoirea acesteia pot solicita eliberarea unei noi licenţe urmând procedura de licenţiere iniţialã, fãcând dovada cã nu mai activeazã în domeniu şi cã îndeplinesc condiţiile de licenţiere.
(4) Dupã eliberarea licenţei de funcţionare, Inspectoratul General al Poliţiei Române înscrie datele de identificare şi contact ale societãţii comerciale în evidenţa informatizatã constituitã potrivit art. 62 alin. (7) din Lege, denumitã în continuare Registrul naţional al societãţilor licenţiate, accesibil publicului pe pagina web a Poliţiei Române.
ART. 28

(1) Reînnoirea licenţelor de funcţionare a societãţilor specializate de pazã şi protecţie se solicitã cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.
(2) În vederea reînnoirii licenţei de funcţionare, reprezentantul legal al societãţii specializate de pazã şi protecţie are obligaţia depunerii în termenul prevãzut de alin. (1) la inspectoratul de poliţie judeţean sau, dupã caz, la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cãruia/cãreia îşi are sediul social a urmãtoarelor documente:
a) cererea de reînnoire;
b) licenţa în original;
c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu situaţia la zi a societãţii comerciale, în formã extinsã;
d) certificatul de cazier judiciar al conducãtorului societãţii, aflat în termen de valabilitate;
e) certificatul de înregistrare a mãrcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci eliberat societãţii pentru clasele corespondente activitãţilor licenţiate, aflat în perioada de valabilitate;
f) declaraţie pe propria rãspundere cu privire la contractele în derulare, personalul angajat şi atestat şi dotarea tehnico-materialã a societãţii, conform modelului postat pe site-ul poliţiei.
ART. 29
Inspectoratul General al Poliţiei Române acordã reînnoirea licenţei dacã societatea îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) are ca obiect principal de activitate pazã şi protecţie şi se aflã în funcţiune;
b) funcţioneazã la sediile declarate şi înregistrate;
c) conducãtorul societãţii specializate de pazã şi protecţie este avizat şi îndeplineşte în continuare condiţiile prevãzute în art. 20 alin. (10) din Lege;
d) deţine mijloacele tehnico-materiale în vederea desfãşurãrii activitãţii pentru care a fost licenţiatã;
e) personalul de pazã angajat este calificat şi atestat profesional, cu excepţia celui angajat în condiţiile art. 41 alin. (2);
f) este respectat termenul de depunere a documentaţiei complete pentru solicitarea reînnoirii licenţei;

g) se menţine avizul Serviciului Român de Informaţii;
h) conducãtorul societãţii a pus la dispoziţia organelor de poliţie competente documentele, datele şi informaţiile solicitate de acestea în exercitarea atribuţiilor prevãzute de Lege sau de prezentele norme metodologice;
i) personalul de pazã nu a fost implicat în fapte repetate de furt din unitãţile asigurate cu pazã de cãtre societatea specializatã de pazã şi protecţie. Reprezintã fapte repetate sãvârşirea a cel puţin douã infracţiuni de furt cu complicitatea personalului de pazã.
ART. 30
Societãţile specializate de pazã şi protecţie pot presta serviciile licenţiate dacã conducãtorul societãţii deţine avizul poliţiei, iar personalul folosit este calificat şi atestat profesional pentru activitãţile respective.
ART. 31
(1) Conducãtorii societãţilor specializate de pazã şi protecţie au obligaţia de a asigura desfãşurarea activitãţii societãţilor specializate de pazã şi protecţie în sediile principale sau secundare, înregistrate la oficiul registrului comerţului şi notificate organelor de poliţie competente teritorial.
(2) Conducãtorul societãţii specializate de pazã şi protecţie are obligaţia de a comunica în termen de 15 zile inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, dupã caz, pe raza cãruia/cãreia aceasta îşi are sediul social, orice modificare privind schimbarea adresei sediilor principale sau secundare, a datelor de contact sau a altor date legate de organizarea şi funcţionarea societãţii.

(3) Semestrial, pânã la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societãţii are obligaţia sã informeze, în scris, inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti despre activitãţile desfãşurate, conform modelului publicat pe pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române. Pentru punctele de lucru, informarea se depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cãruia/cãreia s-au desfãşurat activitãţile respective.
ART. 32
Conducãtorii societãţilor specializate de pazã şi protecţie au obligaţia de a înfiinţa un registru special, dupã modelul prevãzut în anexa nr. 2j), în care consemneazã în ordine cronologicã contractele de prestãri de servicii, în termen de 5 zile de la data încheierii acestora.
ART. 33
(1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de cãtre personalul de pazã, conducãtorul societãţii trebuie sã asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.
(2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de pazã este coordonatã de cãtre un şef de turã pe schimb, care efectueazã instruirea şi repartizarea în posturi a personalului de pazã, preluând atribuţiile unui post de pazã în caz de nevoie.
(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu pazã şi protecţie printro societate specializatã, conducãtorul societãţii specializate trebuie sã desemneze un şef de obiectiv care sã asigure relaţionarea permanentã cu beneficiarul serviciilor de pazã şi sã dispunã mãsuri de eficientizare a serviciului prestat, precum şi controlul personalului din subordine.
(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de pazã se realizeazã zilnic, cel puţin o datã pe schimb, de cãtre personalul cu atribuţii de control anume desemnat, consemnându-se despre aceasta în registrul de control.

(5) Şeful de turã sau de obiectiv, dupã caz, executã instruirea agenţilor de pazã cu prevederile consemnelor generale şi particulare şi rãspunde de modul de executare a serviciului de cãtre aceştia.
ART. 34
(1) În vederea evidenţierii executãrii serviciului de pazã, conducãtorul societãţii specializate de pazã şi protecţie are obligaţia de a asigura documentele necesare specifice prevãzute în anexa nr. 2, iar şeful de obiectiv, de a verifica completarea corespunzãtoare a acestora.
(2) Toate evenimentele produse în obiectivele asigurate de societatea specializatã de pazã şi protecţie se înregistreazã şi se analizeazã lunar de conducerea societãţii.
ART. 35
(1) Planul de protecţie reprezintã documentul operativ, avizat de poliţie, în baza cãruia se desfãşoarã activitãţile specifice de gardã de corp.
(2) Planul de protecţie se întocmeşte de conducerea societãţii specializate de pazã şi protecţie cu consultarea beneficiarului şi se depune, spre avizare, la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cãruia/cãreia are domiciliul sau reşedinţa persoana cãreia i se asigurã protecţie, cu 5 zile înainte de începerea activitãţii contractate.
(3) Prin planul de protecţie se stabilesc în principal datele de identificare ale persoanei cãreia i se asigurã protecţia, date privind ameninţãrile posibile şi necesitatea protecţiei, dispozitivul de protecţie, limitele traseelor de deplasare, mijloacele de transport folosite, personalul abilitat care executã activitãţile de protecţie, consemnul general şi particular al personalului gardã de corp, modul de acţiune în diferite situaţii, legãtura şi cooperarea cu autoritãţile cu atribuţii în domeniu.

ART. 36
(1) Copia procesului-verbal prin care se constatã şi se sancţioneazã nerespectarea prevederilor art. 24, 40, art. 41^1 alin. (2) şi art. 42 din Lege se înainteazã de cãtre organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliţie judeţean sau, dupã caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cãrui/cãrei razã teritorialã se aflã sediul social al societãţii specializate de pazã şi protecţie.
(2) Unitãţile de poliţie prevãzute la alin. (1) ţin evidenţa sancţiunilor contravenţionale care atrag suspendarea, pe o perioadã de la o lunã la 3 luni, a dreptului societãţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal şi au obligaţia de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condiţiilor de suspendare prevãzute de lege.
(3) Suspendarea dreptului de a încheia noi contracte şi de a angaja personal pentru executarea acestora se dispune prin dispoziţie a şefului inspectoratului de poliţie judeţean sau, dupã caz, a directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza cãruia/cãreia persoana juridicã îşi are sediul social, pe baza unui referat motivat în care sunt menţionate faptele constatate şi prevederile legale încãlcate, precum şi durata de suspendare propusã, în funcţie de gravitatea faptelor comise.
(4) Dupã dispunerea mãsurii, aceasta se comunicã societãţii în cauzã, Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciului Român de Informaţii şi Inspectoratului Teritorial de Muncã, precizându-se în mod clar durata suspendãrii, data de la care intervine mãsura, precum şi obligaţiile ce revin conducãtorului societãţii în aceastã perioadã.
(5) Mãsura suspendãrii se publicã pe pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
ART. 37
(1) Anularea licenţei de funcţionare a societãţii specializate de pazã şi protecţie, în cazurile prevãzute la art. 62 alin. (1) din Lege sau ca urmare a retragerii avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii, se dispune de cãtre Inspectoratul General al Poliţiei Române sau, dupã caz, de cãtre instanţa de judecatã.

(2) Inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, dupã caz, sesizat/sesizatã de sãvârşirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenţei, în termen de 15 zile de la sesizare, efectueazã cercetãri şi stabileşte împrejurãrile comiterii faptei.
(3) Actul de constatare a situaţiei care atrage anularea licenţei, documentele care au stat la baza constatãrii, originalul licenţei de funcţionare şi raportul unitãţii de poliţie privind propunerea de anulare a licenţei se înainteazã Inspectoratului General al Poliţiei Române, care se pronunţã în termen de 10 zile de la data sesizãrii.
(4) În cazurile prevãzute la art. 62 alin. (1) lit. c) şi d) din Lege, anularea licenţei se dispune dupã rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti de condamnare a fãptuitorului.
(5) Mãsura anulãrii licenţei se comunicã societãţii specializate de pazã şi protecţie în cauzã, inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti care a fãcut propunerea, Serviciului Român de Informaţii, precum şi oficiului registrului comerţului pe raza cãruia funcţioneazã societatea, pentru înscrierea menţiunii.
(6) Mãsura anulãrii licenţei de funcţionare poate fi atacatã în justiţie, potrivit legii, de cãtre societatea sancţionatã, iar pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti societatea specializatã de pazã şi protecţie beneficiazã de toate drepturile privind încheierea de contracte de servicii şi angajarea de personal.
(7) Mãsura anulãrii licenţei de funcţionare a societãţii specializate de pazã şi protecţie se publicã pe pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
ART. 38
(1) La cererea conducãtorului societãţii specializate, precum şi în situaţia în care licenţa nu este reînnoitã, Inspectoratul General al Poliţiei Române actualizeazã în mod corespunzãtor informaţiile din Registrul naţional al societãţilor licenţiate.

(2) Cererea prevãzutã la alin. (1) se depune la inspectoratul de poliţie judeţean, respectiv la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cãruia/cãreia societatea specializatã de pazã şi protecţie îşi are sediul social sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române, împreunã cu originalul licenţei.
ART. 39
În situaţia pierderii, distrugerii sau furtului licenţei de funcţionare, organele de poliţie elibereazã, la cerere, un duplicat al acesteia.
ART. 40
Modelul licenţei de funcţionare este prevãzut în anexa nr. 4.

CAP. III
Selecţia, atestarea, angajarea, pregãtirea şi dotarea personalului de pazã şi gardã de corp

SECŢIUNEA 1

Selecţia, atestarea şi angajarea personalului de pazã şi gardã de corp

ART. 41
(1) Conducãtorii unitãţilor şi conducãtorii societãţilor specializate de pazã şi protecţie au obligaţia încadrãrii personalului cu atribuţii de pazã sau gardã de corp doar din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile privind pregãtirea profesionalã şi atestarea, prevãzute la art. 41 alin. (1) din Lege, cu excepţia situaţiei prevãzute la art. 40 alin. (3) din Lege.
(2) În vederea angajãrii în condiţiile prevãzute la art. 40 alin. (3) din Lege, persoanele care îndeplinesc condiţiile legale dau o declaraţie pe propria rãspundere cu privire la faptul cã nu au mai fost angajate ca personal de pazã sau gardã de corp.
(3) Pentru obţinerea avizului Serviciului Român de Informaţii, unitãţile prevãzute la art. 40 alin. (2) din Lege înainteazã acestei instituţii adresa de solicitare a avizului însoţitã de copia certificatã a documentelor de identitate pentru fiecare persoanã angajatã în vederea executãrii serviciului de pazã. Neacordarea avizului de cãtre Serviciul Român de Informaţii nu se motiveazã în situaţia în care este fundamentatã pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţionalã a României.
ART. 42
Verificarea cunoaşterii limbii române de cãtre cetãţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European se face de cãtre angajator pe baza unui interviu şi a unei probe scrise.
ART. 43

Certificatul de competenţe profesionale prevãzut la art. 41 alin. (5) din Lege se obţine la cerere şi este eliberat de centrele de evaluare a competenţelor profesionale autorizate conform legii şi cuprinde întreaga arie ocupaţionalã.
ART. 44
(1) Ocupaţia de bazã în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi gardã de corp este “agent de securitate” şi se dobândeşte prin absolvirea cursului de calificare de bazã “agent de securitate” şi promovarea examenului în acest sens.
(2) Poliţiştii care fac parte din comisiile de examinare constituite potrivit dispoziţiilor art. 41^1 din Lege sunt selectaţi din rândul celor cu experienţã de minimum 2 ani în domeniul sistemelor de securitate.
(3) Tematica programelor de formare profesionalã de bazã şi perfecţionare este prevãzutã în anexa nr. 5.
(4) Pentru a îmbunãtãţi cunoştinţele acumulate anterior, angajatorii sunt obligaţi sã asigure pregãtirea continuã a personalului de execuţie pânã la şeful de turã inclusiv, în limita a cel puţin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesionalã autorizaţi, în baza tematicii-cadru stabilite anual de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi aprobate de Autoritatea Naţionalã pentru Calificãri. Rãspunderea pentru desfãşurarea pregãtirii continue revine conducãtorului societãţii sau, dupã caz, responsabilului cu pregãtirea din cadrul societãţii.
(5) Personalul de pazã care a absolvit pânã la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice cursul de calificare pentru ocupaţia de agent pazã şi ordine – cod nomenclator 5169.1.1 este asimilat absolvenţilor cursului de calificare profesionalã de bazã.
ART. 45

Pentru ocupaţiile agent control acces, agent de securitate incinte, agent gardã de corp, agent de intervenţie pazã şi ordine şi agent transport valori se organizeazã cursuri de specializare, la care pot participa doar absolvenţii cursului de calificare de bazã.
ART. 46
(1) Copia procesului-verbal prin care se constatã contravenţia prevãzutã la art. 60 lit. e) din Lege, pentru încãlcarea de cãtre personalul de pazã ori gardã de corp a obligaţiilor şi atribuţiilor prevãzute la art. 48-50 din Lege, se înainteazã de cãtre organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliţie judeţean sau, dupã caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cãrui/cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana sancţionatã.
(2) Unitãţile de poliţie prevãzute la alin. (1) ţin evidenţa sancţiunilor contravenţionale care impun retragerea atestatului personalului de pazã sau gardã de corp şi au obligaţia de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condiţiilor de retragere a atestatului prevãzute de lege.
(3) Retragerea atestatului personalului de pazã sau gardã de corp se dispune de cãtre conducerea inspectoratului de poliţie judeţean sau, dupã caz, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cãrui/cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana sancţionatã, dupã caz, pe baza:
a) actului prin care s-a dispus începerea urmãririi penale pentru o infracţiune în legãturã cu serviciul sau o infracţiune cu intenţie;
b) procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii contravenţionale neatacat cu plângere în termenul legal sau, dupã caz, a hotãrârii judecãtoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea împotriva procesului-verbal;
c) documentelor ce atestã pierderea aptitudinilor fizice sau de declarare a iresponsabilitãţii.

(4) Mãsura retragerii atestatului se înscrie în baza de date informatizatã şi este comunicatã în termen de 10 zile unitãţii angajatoare, persoanei în cauzã şi emitentului atestatului.
ART. 47
Certificatul de absolvire pentru ocupaţia “manager de securitate” se elibereazã de cãtre furnizorii de formare profesionalã autorizaţi potrivit legii, dupã absolvirea cursurilor de specializare organizate pe baza unei tematici-cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi aprobate de Autoritatea Naţionalã pentru Calificãri.
ART. 48
În situaţia pierderii, distrugerii sau furtului atestatului, organele de poliţie elibereazã, la cerere, un duplicat al acestuia.
ART. 49
Modelul atestatului profesional este prevãzut în anexa nr. 6A.

SECŢIUNEA a 2-a

Dotarea şi folosirea însemnelor şi a mijloacelor de apãrare

ART. 50
(1) Angajatorii au obligaţia dotãrii personalului de pazã şi gardã de corp cu ecusoane de identificare, potrivit art. 43 din Lege.
(2) Cu excepţia situaţiei în care personalul de pazã şi gardã de corp nu deţine atestat profesional, fiind angajat în condiţiile art. 41 alin. (2), în ecusonul de identificare se menţioneazã seria şi numãrul atestatului profesional.
(3) Ecusonul se poartã în partea stângã superioarã a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea datelor de identificare.
(4) Modelul ecusonului de identificare este prevãzut în anexa nr. 6B.
ART. 51
Mijloacele din dotare pot fi folosite, în condiţiile legii, în caz de legitimã apãrare sau stare de necesitate, precum şi pentru apãrarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale persoanelor, a avutului public şi privat şi oprirea acţiunilor violente ale elementelor turbulente.

ART. 52
(1) Personalul de pazã şi gardã de corp, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi dotat cu arme de foc, în condiţiile legii, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray iritant-lacrimogen, dispozitive cu electroşocuri omologate şi certificate de instituţii abilitate, precum şi mijloace de comunicaţii.
(2) Pentru asigurarea pazei şi securitãţii obiectivelor pãzite, personalul de pazã poate fi dotat cu animale de serviciu, respectiv cai şi câini, special dresaţi şi antrenaţi, conform prevederilor planului de pazã şi/sau regulamentului de organizare şi funcţionare al societãţii specializate de pazã şi protecţie.
(3) Este interzisã dotarea personalului de pazã sau gardã de corp ori folosirea de cãtre acesta a cagulelor, mãştilor pentru acoperirea feţei sau a cãtuşelor metalice.
(4) Sunt interzise montarea sau folosirea de mijloace de semnalizare luminoasã ori acusticã, precum şi inscripţionarea, contrar prevederilor legale, a autovehiculelor utilizate de personalul societãţilor specializate de pazã şi protecţie.
ART. 53
(1) Bastoanele din cauciuc sau tip tomfe pot fi folosite atunci când procedeele de luptã corp la corp nu au dat rezultatele scontate ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate în alt mod.
(2) Sunt interzise dotarea personalului de pazã şi gardã de corp, precum şi folosirea de cãtre acesta a bastoanelor confecţionate din alte materiale decât cauciucul.

ART. 54
Pentru împiedicarea şi oprirea acţiunii persoanelor agresive care atacã personalul de pazã şi gardã de corp sau alte persoane pot fi folosite spray-urile lacrimogene de micã capacitate, de maximum 100 ml.

CAP. IV
Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special

ART. 55
(1) Transportul bunurilor şi valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale şi pietre preţioase, se efectueazã cu mijloace de transport anume destinate.
(2) Prin mijloace de transport anume destinate se înţelege:
a) autovehicule blindate şi semiblindate care, prin construcţie, dotare şi exploatare, au rolul de a asigura rezistenţa la acţiunea armelor de foc pentru protecţia personalului însoţitor şi rezistenţa la efracţie a compartimentului de valori;

b) autovehicule special amenajate având compartimentul de valori rezistent la efracţie, fixat de caroserie şi prevãzut cu încuietori acţionate din panoul de control al conducãtorului auto.
ART. 56
(1) Autovehiculele blindate sunt autovehicule care au protecţie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului şi valorilor. Aceste autospeciale trebuie atestate de un certificat în care se menţioneazã clasele de rezistenţã la acţiunea armelor de foc, având cel puţin FB3 pentru blindaj, respectiv BR3 pentru geamuri, iar clasa de rezistenţã la efracţie a compartimentului de valori de cel puţin nivel 3, conform standardelor europene aplicabile.
(2) Autovehiculele semiblindate au protecţie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului, având clasele de rezistenţã sub clasele prevãzute la alin. (1), atestate de un certificat.
(3) Compartimentul de valori al autovehiculelor blindate şi semiblindate este prevãzut cu o singurã uşã, care este asiguratã cu închidere centralizatã a maşinii şi cu douã încuietori mecanice sigure.
(4) Certificarea elementelor folosite la blindajul autovehiculelor prevãzute la alin. (1) se realizeazã de un organism abilitat în acest sens.
ART. 57
(1) Derularea transporturilor bunurilor şi valorilor se realizeazã cu respectarea urmãtoarelor cerinţe minime:

a) transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare de peste 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigurã cu mijloace de transport blindate şi se realizeazã, dupã caz, cu jandarmi sau agenţi ai unei societãţi specializate de pazã şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc letale, în condiţiile legii;
b) transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsã între 100.000 şi 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigurã cu mijloace de transport blindate sau semiblindate şi se realizeazã, dupã caz, cu jandarmi ori agenţi ai unei societãţi specializate de pazã şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc letale, în condiţiile legii;
c) transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsã între 10.000 şi 100.000 euro ori echivalentul în lei se asigurã cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, însoţite cu personal de pazã propriu calificat şi atestat ori agenţi ai unei societãţi specializate de pazã şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc, în condiţiile legii.
(2) Pentru bunurile şi valorile în cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul în lei nu este obligatorie organizarea transportului de valori, în condiţiile legii.
(3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere a valorilor transportate, transportatorul ori beneficiarul contractului de transport, potrivit înţelegerii dintre pãrţi, trebuie sã deţinã poliţã de asigurare valabilã în raport cu bunurile sau valorile transportate.
ART. 58
(1) Planul de pazã al transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi al transporturilor cu caracter special cuprinde în anexã traseele şi adresele sediilor la/de la care se predau/preiau bunurile sau valorile monetare.
(2) În cazul în care adresele sediilor prevãzute la alin. (1) suferã modificãri ori se adaugã puncte de colectare/remitere, actualizarea planului se face prin depunerea anexelor refãcute la unitatea de poliţie care a avizat planul de pazã.

(3) Modificãrile prevãzute la alin. (2) se notificã unitãţii de poliţie care a avizat planul de pazã al transportului, înainte sã devinã operabile.
ART. 59
(1) Planul de pazã al transportului cuprinde elementele prevãzute la art. 26 alin (2) din Lege şi se depune la unitatea teritorialã de poliţie, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii activitãţii de transport.
(2) Actualizarea planului de pazã al transportului se face numai în situaţia modificãrii dispozitivului de pazã sau a regulilor de efectuare a pazei, precum şi în cazul schimbãrii prestatorului ori a autovehiculelor prevãzute în planul de pazã.
ART. 60
(1) Unitatea de poliţie competentã teritorial analizeazã planul de pazã al transporturilor şi acordã avizul de specialitate în cel mult 15 zile de la data înregistrãrii solicitãrii.
(2) Avizul poliţiei pentru planul de pazã se retrage când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza acordãrii.
ART. 61

(1) În vederea asigurãrii securitãţii personalului şi a valorilor transportate, autovehiculele blindate şi semiblindate se echipeazã cu dispozitive tehnice de pazã, localizare şi supraveghere, precum şi sisteme de alarmare şi de comunicaţii care sã asigure legãtura cu dispeceratul de monitorizare şi alertare a poliţiei sau jandarmeriei, dupã caz.
(2) Autovehiculele special amenajate se doteazã cu dispozitive tehnice de pazã şi alarmare pe compartimentul de valori, precum şi cu mijloace de comunicaţii, iar sistemul de alarmã se conecteazã la un centru de monitorizare şi intervenţie avizat de poliţie.
(3) Prin monitorizare se înţelege posibilitatea tehnicã de stabilire, în orice moment, a poziţiei autospecialei şi a direcţiei de deplasare şi de semnalare a stãrii de pericol în caz de necesitate, precum şi de înregistrare a parametrilor vectorilor de deplasare.
(4) Monitorizarea şi localizarea autovehiculelor de transport blindate şi semiblindate se fac prin dispecerat cu operator care deserveşte o platformã tehnicã special destinatã.
ART. 62
Pentru protecţia bancnotelor transportate pot fi folosite soluţii alternative care asigurã posibilitatea de neutralizare a acestora în caz de efracţie sau la deschidere neautorizatã şi descurajarea agresãrii personalului însoţitor.
ART. 63
(1) Personalul care asigurã paza transportului de valori se doteazã cu arme de foc şi, dupã caz, cu bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene, precum şi mijloace de protecţie individualã.

(2) Mijloacele din dotarea efectivã se stabilesc în funcţie de bunurile şi valorile transportate, prin planul de pazã.
(3) Membrii echipajului unui vehicul care nu este blindat, dar care este amenajat şi utilizat pentru transportul bancnotelor, bijuteriilor sau metalelor preţioase se doteazã cu mijloace de protecţie individualã, de autoapãrare şi intervenţie.
ART. 64
În cazul transporturilor produselor cu caracter special efectuate cu 3 sau mai multe autovehicule de transport, precum şi în cazul transporturilor de materii nucleare ori radioactive, unitãţile de jandarmi pun la dispoziţie, contra cost, autovehicule inscripţionate şi dotate cu mijloace de semnalizare acusticã şi luminoasã.
ART. 65
(1) Vagoanele care transportã produse cu caracter special se doteazã cu dispozitive tehnice de pazã şi alarmare conectate la vagonul corp de gardã.
(2) Vagonul corp de gardã trebuie sã asigure condiţii de siguranţã şi dotare pentru odihnã, igienã, încãlzire, iluminare, servirea mesei, depozitarea armamentului, muniţiei şi mijloacelor de protecţie şi intervenţie.
(3) Navele de transport al produselor cu caracter special şi cele destinate transportului efectivelor de jandarmi se prevãd cu sisteme de localizare, echipamente de navigaţie pe timp de noapte cu radar, sondã cu ultrasunete, dispozitive optice în infraroşu, dispozitive acustice de semnalizare.

(4) Navele destinate transportului efectivelor de jandarmi trebuie sã asigure viteze de deplasare mai mari decât cele ale eşalonului de transport.
ART. 66
(1) Transportul valorilor monetare aparţinând unitãţilor se poate efectua fãrã utilizarea mijloacelor de transport, în mod excepţional, numai pentru valorile prevãzute la art. 57 alin. (1) lit. c), atunci când nu este posibilã realizarea acestuia cu mijloacele de transport prevãzute de lege, în urmãtoarele cazuri:
a) valorile monetare sunt transferate în acelaşi imobil sau complex comercial;
b) locurile de depozitare sau distribuire sunt situate la o distanţã de pânã la 300 metri.
(2) Pentru efectuarea transportului valorilor în condiţiile prevãzute la alin. (1) se asigurã protecţia persoanei cu personal de pazã dotat cu mijloace de protecţie şi autoapãrare sau folosirea genţilor securizate de transport certificate, prevãzute cu sisteme de neutralizare a bancnotelor.
(3) Pentru protecţia factorilor poştali aflaţi în serviciul de distribuire a unor sume de bani, conducerea companiei are obligaţia sã asigure dotarea necesarã care sã previnã sustragerea bancnotelor deţinute, prin sistemele prevãzute la alin. (2) sau alte mãsuri similare pentru descurajarea agresiunilor asupra personalului de serviciu.

CAP. V

Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei

SECŢIUNEA 1
Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei

ART. 67
(1) Asocierea mãsurilor şi a mijloacelor de siguranţã prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protecţie şi a sistemelor de detecţie, supraveghere şi alarmare se face în baza analizei de risc la efracţie, elaboratã în condiţiile art. 2.
(2) Deţinãtorul sistemelor de supraveghere are obligaţia afişãrii în unitate a unor semne de avertizare cu privire la existenţa acestora.
(3) Conducãtorii unitãţilor au obligaţia folosirii mijloacelor de protecţie mecanofizicã şi a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau naţionale în vigoare de cãtre organisme acreditate din ţarã ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European.
(4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit închis are obligaţia punerii la dispoziţia organelor judiciare, la solicitarea scrisã a acestora, a înregistrãrilor video şi/sau audio în care este surprinsã sãvârşirea unor fapte de naturã penalã.

ART. 68
(1) Sunt supuse avizãrii poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate urmãtoarelor categorii de obiective:
a) unitãţi de interes strategic şi obiective aparţinând infrastructurilor critice;
b) unitãţi sau instituţii de interes public;
c) instituţii de creditare, unitãţi poştale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unitãţi profilate pe activitãţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase;
d) magazine de arme şi muniţii;
e) staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor;
f) sãli de exploatare a jocurilor de noroc;

g) centre de procesare;
h) casierii furnizori şi servicii de utilitãţi;
i) obiective industriale;
j) depozite;
k) instalaţii tehnologice.
(2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se fac cu respectarea normelor tehnice prevãzute în anexa nr. 7.
ART. 69
(1) Proiectul sistemului de alarmare se depune de cãtre beneficiar spre avizare la inspectoratele judeţene de poliţie ori la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cãrora/cãreia se aflã obiectivul, înainte de începerea lucrãrilor de execuţie.

(2) Avizul proiectului se acordã de personalul de specialitate al poliţiei, în termen de 15 zile de la depunere, în urmãtoarele situaţii:
a) sunt îndeplinite cerinţele minime prevãzute în anexa nr. 1;
b) componenţa, calitatea şi funcţionalitatea sistemelor asigurã detecţia pãtrunderii neautorizate, supravegherea şi înregistrarea video, precum şi transmiterea la distanţã a semnalelor tehnice şi de alarmare;
c) proiectul sistemului de alarmare a fost elaborat cu respectarea condiţiilor prevãzute în anexa nr. 7.
ART. 70
(1) Proiectele sistemelor de alarmare se elaboreazã de personalul tehnic al societãţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, cu competenţe profesionale specifice, cu respectarea cerinţelor din prezentele norme metodologice şi a normativelor tehnice specifice.
(2) La întocmirea proiectului, personalul tehnic de specialitate este obligat sã prevadã doar componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate în conformitate cu standardele naţionale sau europene de profil şi în concordanţã cu gradul de siguranţã impus de caracteristicile obiectivului protejat.
(3) Proiectantul sistemului de securitate rãspunde pentru respectarea prezentelor norme metodologice în faza de proiect, iar societatea care instaleazã sistemul de securitate este rãspunzãtoare de implementarea şi respectarea proiectului de execuţie.

(4) Orice modificare în faza de instalare a sistemului de securitate se face dupã consultarea proiectantului sistemului de securitate, iar ulterior punerii în funcţiune a sistemului, dupã consultarea unui proiectant autorizat.
ART. 71
(1) Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori înlocuirea de componente, care nu afecteazã cerinţele iniţiale, se materializeazã prin actualizarea proiectului cu fişe modificatoare ori prin completarea manualã pe proiectul existent, în cazul unor modificãri minore, certificate de proiectant.
(2) Modificãrile prevãzute la alin. (1) nu sunt supuse avizului poliţiei.
(3) Modificarea sistemului prin diminuarea componentelor prevãzute în proiectul avizat de cãtre poliţie se supune unui nou aviz.
ART. 72
Participarea specialistului poliţiei la punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare se face la cererea beneficiarului, pentru aplicaţiile avizate.
ART. 73

(1) Elementele de protecţie mecanofizicã destinate asigurãrii securitãţii la efracţie a valorilor pot fi folosite dacã acestea deţin documente de certificare a conformitãţii cu standardele europene sau naţionale de profil, care sã ateste clasa de rezistenţã la efracţie la atac manual ori de rezistenţã la acţiunea armelor de foc.
(2) Nivelul de rezistenţã al acestor produse se aliniazã în funcţie de valorile protejate, conform anexei nr. 1.

SECŢIUNEA a 2-a
Licenţierea şi funcţionarea societãţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei. Reînnoirea licenţei

ART. 74
Societãţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei sunt societãţi comerciale care au înscris ca obiect de activitate unul sau mai multe dintre urmãtoarele coduri CAEN: 4321, 7112 sau 8020, au un sediu înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativã şi coordonarea operativã a personalului angajat şi au dobândit dreptul de a presta serviciile prevãzute de Lege, conform licenţei acordate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.
ART. 75
În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin conducãtor al unei unitãţi specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei se înţelege administratorul societãţii comerciale, preşedintele consiliului de administraţie, directorul general ori executiv cu atribuţii în domeniul proiectãrii, instalãrii sau întreţinerii sistemelor tehnice de securitate.

ART. 76
(1) În vederea obţinerii licenţei de funcţionare pentru a desfãşura activitãţi de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei şi/sau servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al societãţii depune la inspectoratul de poliţie judeţean competent sau la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe bazã de opis, urmãtoarele documente:
a) documentele prevãzute la art. 25 alin. (1) lit. a), f), g) şi h);
b) regulamentul de organizare şi funcţionare, care cuprinde: organigrama societãţii comerciale, din care sã rezulte organizarea activitãţii în domeniul pentru care se cere licenţierea, mijloacele tehnice din dotare şi procedurile de lucru specifice activitãţii pentru care se solicitã licenţierea sau, atunci când existã implementat un sistem de management al calitãţii, procedurile de lucru pentru domeniul în care se solicitã licenţierea;
c) documente privind dovada îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 20 alin. (10) din Lege de cãtre conducãtorul societãţii.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. c), necesare acordãrii avizului prevãzut de art. 20 alin. (9) din Lege, sunt:
a) documentele prevãzute la art. 25 alin. (2) lit. a)-c);
b) copie certificatã de pe certificatul de competenţe pentru ocupaţia “proiectant sisteme de securitate”, “inginer sisteme de securitate” ori “tehnician sisteme de securitate”;

c) declaraţie pe propria rãspundere cu privire la cunoaşterea obligaţiei pãstrãrii confidenţialitãţii datelor şi informaţiilor obţinute în procesul muncii, potrivit art. 32 din Lege.
ART. 77
Prevederile art. 25 alin. (3) şi (4), art. 26 şi 27 se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 78
(1) Societãţile comerciale licenţiate sau autorizate sã desfãşoare activitãţi în domeniul sistemelor electronice de securitate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European au obligaţia notificãrii Inspectoratului General al Poliţiei Române la semnarea contractului cu derulare în totalitate sau în parte pe teritoriul României, iar începerea execuţiei se face dupã obţinerea acordului autoritãţii.
(2) În cazul în care societatea comercialã prevãzutã la alin. (1) nu deţine licenţa sau autorizaţia prevãzutã la alin. (1), aceasta trebuie sã urmeze procedurile de licenţiere prevãzute de legislaţia din România.
(3) Documentaţia de notificare cuprinde: datele de identificare ale persoanei juridice şi ale conducãtorului societãţii comerciale prevãzute la alin. (1), autorizaţia sau licenţa deţinutã, autoritatea emitentã care sã facã dovada abilitãrii.
ART. 79

Licenţierea persoanelor fizice autorizate în baza actelor normative care stabilesc organizarea şi desfãşurarea unor activitãţi economice de cãtre persoane fizice se realizeazã în aceleaşi condiţii precum cele prevãzute pentru societãţile comerciale.
ART. 80
Societãţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei pot presta serviciile licenţiate dacã conducãtorul acestora deţine avizele poliţiei şi Serviciului Român de Informaţii, iar personalul tehnic de specialitate este calificat şi avizat pentru activitãţile respective. Avizul negativ al Serviciului Român de Informaţii nu se motiveazã în situaţia în care este fundamentat pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţionalã a României.
ART. 81
Conducãtorii societãţilor specializate în sisteme de alarmare au obligaţia de a consemna în registrul special contractele încheiate, în termen de 5 zile de la încheierea acestora, în ordine cronologicã.
ART. 82
Pentru verificarea lucrãrilor executate, conducãtorul societãţii specializate în sisteme de alarmare trebuie sã asigure controlul acestora prin personal desemnat.
ART. 83

În vederea evidenţierii lucrãrilor executate, conducãtorul societãţii specializate în sisteme de alarmare are obligaţia sã înfiinţeze şi sã asigure documentele specifice prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 84
Semestrial, pânã la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societãţii specializate în sisteme de alarmare are obligaţia sã informeze, în scris, inspectoratul de poliţie judeţean pe raza cãruia îşi are sediul societatea sau, dupã caz, Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti despre activitãţile desfãşurate, conform modelului publicat pe pagina de web a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
ART. 85
(1) Conducãtorii şi personalul tehnic al societãţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare şi al mijloacelor de protecţie mecanofizice sunt obligaţi sã pãstreze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întreţinere.
(2) Personalul de conducere şi cel tehnic din cadrul societãţilor specializate care a încetat raporturile de serviciu nu are dreptul sã intervinã în sistemele executate de societate ori sã divulge informaţiile referitoare la sistemele instalate sau avute în întreţinere.
ART. 86
La solicitarea beneficiarului, dupã îndeplinirea clauzelor contractuale, conducerea societãţii instalatoare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei sau care a asigurat mentenanţa acestuia are obligaţia predãrii în termen de 15 zile a tuturor codurilor valabile, a software-ului şi a documentaţiei aferente, pe bazã de proces-verbal.

ART. 87
(1) Reînnoirea licenţelor de funcţionare a societãţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei se solicitã cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.
(2) În vederea reînnoirii licenţei de funcţionare, conducãtorul societãţii specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei are obligaţia depunerii, în termenul prevãzut la alin. (1), la inspectoratul judeţean de poliţie sau, dupã caz, Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cãruia/cãreia îşi are sediul social a urmãtoarelor documente:
a) documentele prevãzute la art. 28 alin. (2), cu excepţia certificatului de înregistrare a mãrcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci;
b) certificatul de cazier judiciar pentru personalul tehnic angajat;
c) declaraţie pe propria rãspundere cu privire la contractele executate şi în derulare, încadrarea organigramei şi existenţa personalului de specialitate, precum şi dotarea tehnico-materialã a societãţii.
ART. 88
Inspectoratul General al Poliţiei Române acordã reînnoirea licenţei numai dacã:

a) societatea are unul dintre obiectele de activitate prevãzute la art. 74 şi se aflã în funcţiune;
b) personalul tehnic este avizat şi are competenţe specifice în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
c) societatea funcţioneazã la sediile declarate şi înregistrate;
d) conducãtorul societãţii specializate de pazã şi protecţie este avizat şi îndeplineşte în continuare condiţiile stabilite la art. 20 alin. (10) din Lege;
e) societatea deţine mijloacele tehnico-materiale în vederea desfãşurãrii activitãţii pentru care a fost licenţiatã;
f) este respectat termenul de depunere a documentaţiei complete pentru solicitarea reînnoirii licenţei;
g) se menţine avizul Serviciului Român de Informaţii;
h) conducãtorul societãţii a pus la dispoziţia organelor de poliţie competente documentele, datele şi informaţiile solicitate de acestea în exercitarea atribuţiilor prevãzute de Lege sau de prezentele norme metodologice.

ART. 89
(1) Copia procesului-verbal prin care se constatã şi se sancţioneazã nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (6) şi (7), art. 30 şi art. 34 alin. (2) din Lege se înainteazã de cãtre organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliţie judeţean sau, dupã caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cãrui/cãrei razã teritorialã se aflã sediul social al societãţii specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei.
(2) Prevederile art. 36-40 se aplicã în mod corespunzãtor.

CAP. VI
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

ART. 90
(1) Societãţile specializate de pazã şi protecţie, precum şi cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei pot înfiinţa dispecerate de zonã pentru prestarea serviciilor de monitorizare şi intervenţie, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.
(2) Unitãţile pot organiza dispecerate pentru monitorizarea unitãţilor proprii, cu asigurarea programãrii sistemelor locale şi a intervenţiilor prin societãţile specializate în sisteme de alarmare, respectiv pazã şi protecţie, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.

(3) Unitãţile de jandarmi şi poliţia localã pot organiza dispecerate de monitorizare la care se conecteazã numai sistemele de alarmare din obiectivele asigurate cu pazã de structura respectivã.
(4) Conectarea şi programarea centralelor abonaţilor la staţia de dispecerizare a structurilor prevãzute la alin. (3), precum şi inspecţia tehnicã periodicã a echipamentelor monitorizate se fac de personalul tehnic al societãţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei.
(5) Intervenţia la evenimente se realizeazã numai prin personal calificat al societãţilor specializate de pazã şi protecţie, al Jandarmeriei Române sau al poliţiei locale, potrivit competenţelor.
ART. 91
Prin asigurarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se înţelege:
a) realizarea conexiunii sistemului de alarmare aflat în obiectiv cu o staţie de dispecerizare care asigurã recepţionarea semnalelor furnizate de centrala de alarmã a sistemului local şi interogarea stãrii sistemului local;
b) verificarea periodicã a conexiunii cu obiectivul;
c) preluarea cu operativitate a semnalelor recepţionate de cãtre operatorii staţiei de dispecerizare şi verificarea veridicitãţii alarmei prin dirijarea la faţa locului a echipajelor de intervenţie sau prin verificare tehnicã de la distanţã;

d) sesizarea autoritãţilor competente în funcţie de situaţie, când s-a stabilit cã autorii au sãvârşit fapte penale ori contravenţionale;
e) asigurarea mentenanţei periodice a sistemului de alarmã, a sistemului de transmitere a alarmei şi a centrului de monitorizare;
f) asigurarea intervenţiilor tehnice pentru eliminarea disfuncţionalitãţilor echipamentelor tehnice.
ART. 92
În funcţionare, dispeceratele de monitorizare asigurã preluarea directã a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea şi alertarea echipajelor de intervenţie, astfel încât sã fie respectaţi timpii contractuali asumaţi şi cei maximali stabiliţi prin prezentele norme metodologice.
ART. 93
(1) Pentru a dobândi dreptul de a presta servicii de monitorizare şi intervenţie, operatorii economici trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sã deţinã staţia de dispecerizare necesarã recepţionãrii semnalelor de la sistemele abonaţilor, în conformitate cu standardele europene sau naţionale în vigoare;

b) sã aibã personal angajat şi avizat pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului;
c) sã dispunã de un sediu înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativã şi coordonarea operativã a personalului angajat care sã corespundã standardelor europene sau naţionale în vigoare în privinţa organizãrii şi funcţionãrii unui centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor;
d) sã deţinã echipamentele de comunicaţii şi canal de date tip voce în conexiune on-line cu echipajele mobile de intervenţie;
e) sã deţinã autoturismele şi sã aibã agenţi de intervenţie pazã şi ordine pentru verificarea alarmelor şi intervenţia la evenimente;
f) sã deţinã tehnica necesarã pentru înregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu echipajele, beneficiarul şi autoritãţile, precum şi pentru stocarea acestora pe o perioadã de 30 de zile;
g) sã deţinã poliţã de asigurare valabilã pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare şi intervenţie;
h) sã aibã proceduri de lucru asumate prin regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului.
(2) Pentru avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare, solicitantul trebuie sã depunã la inspectoratul judeţean de poliţie competent teritorial documentaţia prin care sã facã dovada îndeplinirii condiţiilor prevãzute la alin. (1), iar, cu ocazia verificãrilor efectuate de poliţişti la locul de funcţionare, sã facã dovada existenţei lor.

ART. 94
Societatea care asigurã serviciile de monitorizare şi beneficiarul au obligaţia de a lua mãsuri pentru preîntâmpinarea urmãtoarelor situaţii:
a) sesizarea în mod eronat a autoritãţilor pentru intervenţia la obiectivele monitorizate;
b) nesesizarea efracţiei sau a stãrii de pericol ori sesizarea tardivã, din motive imputabile societãţii prestatoare sau beneficiarului;
c) declanşarea de alarme false repetate datoratã neasigurãrii condiţiilor de exploatare şi mentenanţã corespunzãtoare a sistemelor de alarmã.
ART. 95
Avizul dat regulamentului de organizare şi funcţionare al dispeceratului se retrage când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza acordãrii acestuia.
ART. 96

Prestatorii serviciilor de monitorizare şi operatorii economici care au organizat dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei au obligaţia transmiterii semestrial, pânã la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, a unor informãri cu privire la activitãţile desfãşurate cãtre unitatea de poliţie competentã teritorial, conform modelului difuzat de poliţie.
ART. 97
Prestatorii serviciilor de monitorizare şi operatorii economici au obligaţia de a asigura timpii de intervenţie asumaţi contractual, fãrã a depãşi 15 minute în localitãţile urbane, respectiv 30 de minute în cele rurale, şi de a lua, pânã la intervenţia organelor judiciare, primele mãsuri necesare conservãrii urmelor infracţiunii şi a mijloacelor materiale de probã.
ART. 98
(1) Dispozitivul echipelor de intervenţie se dimensioneazã în funcţie de numãrul de abonaţi, repartizarea şi dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabiliţi.
(2) Repartizarea echipajelor mobile de intervenţie pe abonaţi şi zone se face prin anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 99
(1) Cu ocazia controalelor efectuate de poliţie pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind mãsurile de asigurare a securitãţii unitãţilor, personalul abilitat pentru efectuarea controlului încheie un proces-verbal de constatare, în care se înscriu mãsurile şi termenele de remediere a deficienţelor.
(2) La stabilirea termenelor de remediere a deficienţelor constatate cu ocazia unui control, organele de poliţie au în vedere volumul şi natura mãsurilor care trebuie întreprinse pentru intrarea în legalitate a unitãţii respective; termenele stabilite pentru remedierea deficienţelor nu pot depãşi 60 de zile şi pot fi prelungite, la solicitarea unitãţilor controlate prevãzute la art. 2 alin. (1) din Lege, pentru motive întemeiate, cu cel mult 30 de zile.
(3) Controalele care vizeazã verificarea mãsurilor de securitate a unitãţilor se efectueazã prin personal de specialitate, pe baza unor delegaţii nominale cu duratã şi tematicã determinate, aprobate de conducerea unitãţii de poliţie.
(4) Conducãtorii unitãţilor rãspund de soluţionarea în termen a mãsurilor stabilite în procesul-verbal prevãzut la alin. (1).
ART. 100
Anexele nr. 1-5, 6A, 6B şi 7 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1

la normele metodologice

Cerinţe minimale de securitate, pe zone
funcţionale şi categorii de unitãţi

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Conducãtorii unitãţilor deţinãtoare de bunuri şi valori au obligaţia de a identifica şi stabili zonele funcţionale, corespunzãtor activitãţii desfãşurate, şi de a adopta mãsuri necesare asigurãrii protecţiei vieţii, integritãţii persoanelor şi siguranţei valorilor.
(2) Zonele funcţionale pentru care este necesarã adoptarea unor mãsuri de securitate sunt:

a) zona de acces în unitate şi zona perimetralã;
b) zona de tranzacţionare;
c) zona de depozitare;
d) zona de expunere;
e) zona de transfer;
f) zona de procesare;
g) zona echipamentelor de securitate;
h) zona de tranzacţii cu automate bancare.

ART. 2
(1) Prin zona de acces în unitate se înţelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrãrii sau ieşirii persoanelor. Cãile de acces pot fi dedicate clienţilor, angajaţilor, transferului valorilor sau mixte. Zona perimetralã reprezintã limita fizicã a construcţiei, constituitã din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereţi, vitraje sau ferestre.
(2) Zona de tranzacţionare reprezintã spaţiul în care operatorii manipuleazã valorile monetare sau bunurile în relaţia cu clienţii.
(3) Zona de depozitare reprezintã spaţiul special amenajat pentru pãstrarea în siguranţã a valorilor monetare ori a bunurilor.
(4) Zona de expunere reprezintã spaţiul amenajat pentru prezentarea cãtre public, în condiţii de siguranţã, a bunurilor sau valorilor.
(5) Zona de transfer reprezintã spaţiile prin care se vehiculeazã valorile între locul de depozitare şi alte zone interioare sau exterioare în cazul transportului.
(6) Zona de procesare reprezintã spaţiul special destinat şi amenajat pentru prelucrarea, numãrarea şi pregãtirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.
(7) Zona echipamentelor de securitate reprezintã spaţiul restricţionat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasãrii, funcţionãrii sau monitorizãrii unor astfel de echipamente.

(8) Zona de tranzacţii cu automate bancare reprezintã spaţiul în care clienţii pot face operaţiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existenţa unui operator.
ART. 3
(1) Structura subsistemului de alarmare la efracţie este alcãtuitã din: centrala de alarmã cu tastaturile de operare, elementele de detecţie, echipamentele de avertizare şi semnalizare şi alte componente specifice acestui tip de aplicaţii. Rolul funcţional al subsistemului este de a detecta pãtrunderea în spaţiile protejate a persoanelor neautorizate şi de a sesiza stãrile de pericol din unitate.
(2) Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centralã, care gestioneazã punctele de control, unitãţile de comandã, cititoarele, încuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acţionare a uşilor, şi are rolul de restricţionare a accesului neautorizat în spaţiile protejate.
(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componenţã camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare şi posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observãrii/recunoaşterii/identificãrii persoanelor.
ART. 4
Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligaţi sã încheie contracte de întreţinere periodicã cu societãţi licenţiate, care sã ateste funcţionarea sistemului conform parametrilor tehnici.
ART. 5

(1) Protecţia mecanofizicã cuprinde elementele care asigurã delimitarea fizicã în scopul protejãrii vieţii şi integritãţii personalului operator sau restricţionãrii accesului neautorizat la valori.
(2) Gradul de siguranţã/rezistenţã al elementelor de protecţie mecanofizice utilizate în unitãţi se stabileşte proporţional cu cuantumul valorilor protejate şi nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase de nivel mediu, definitã de standardele europene/naţionale de profil.
ART. 6
(1) Suprafeţele vitrate exterioare pânã la o înãlţime de 3 metri trebuie sã asigure rezistenţa la atacuri manuale, conform standardelor europene sau naţionale în domeniu, iar cele cu ferestre vor fi prevãzute cu gratii metalice care sã asigure întârzierea pãtrunderii în unitate ori se vor realiza cu deschidere limitatã de maximum 10 cm.
(2) Uşile exterioare trebuie sã fie rezistente la atacuri manuale, în scopul întârzierii pãtrunderii în unitate, având cel puţin clasa 1 de rezistenţã prevãzutã de standardul european sau naţional în vigoare.
(3) Operaţiunile cu numerar în zonele de tranzacţionare la unitãţile financiar-bancare se pot efectua în spaţii amenajate, în care personalul este separat de clienţi prin elemente de protecţie rezistente la acţiunea armelor de foc şi sertar de preluare indirectã a valorilor, sau prevãzute cu seifuri/dulapuri de casierie cu deschidere temporizatã ori prin maşini de reciclare a numerarului.
(4) Seifurile/Dulapurile de casierie cu temporizare se utilizeazã prin programarea unor timpi de deschidere de minimum 10 minute pentru sertarul de depozitare a numerarului.
(5) Automatele bancare, respectiv distribuitoarele automate de numerar, maşinile de schimb valutar, maşinile de reciclare a numerarului, şi maşinile, cum ar fi distribuitoarele de numerar destinate casierilor, se prevãd cu seifuri certificate, cu clasã de rezistenţã la efracţie determinatã, şi se ancoreazã conform instrucţiunilor producãtorului. În mod similar, seifurile/dulapurile de casierie cu temporizare trebuie sã fie certificate, cu nivel de rezistenţã la efracţie determinat, şi se ancoreazã conform instrucţiunilor producãtorului.

CAP. II
Cerinţe minime pe categorii de unitãţi

ART. 7
Unitãţile care nu efectueazã operaţiuni cu numerar nu au obligaţia încadrãrii în cerinţele minime stabilite.
ART. 8
Cerinţele minime pentru unitãţile de interes strategic şi obiectivele aparţinând infrastructurilor critice sunt urmãtoarele:
a) sistemul de alarmare la efracţie va asigura detecţie perimetralã la nivelul gardului de protecţie a obiectivului, pentru semnalarea pãtrunderii neautorizate cãtre personalul de pazã aflat în serviciu;
b) obiectivul se protejeazã prin asigurarea pazei fizice.

ART. 9
(1) Din punctul de vedere al mãsurilor de siguranţã, instituţiile de creditare din categoria bãncilor trebuie sã respecte prezentele cerinţe minimale de securitate.
(2) Subsistemul de detecţie a efracţiei trebuie sã asigure protejarea cãilor de acces în unitate, suprafeţelor vitrate exterioare, camerei tehnice şi a spaţiilor cu valori şi asigurã semnalarea stãrilor de pericol în zonele de lucru cu clienţii şi în spaţiile cu valori.
(3) Subsistemul de detecţie a efracţiei se programeazã cu partiţii (arii virtuale) distincte pentru spaţiile cu valori, pentru a permite activarea inclusiv pe timpul programului şi utilizarea numai de cãtre personalul autorizat al unitãţii.
(4) În situaţia existenţei pazei umane permanente, se programeazã partiţii pentru efectuarea serviciului de pazã: uşa de acces, traseele de patrulare interioare şi accesul la grupul sanitar.
(5) În cazul în care nu existã pazã fizicã permanentã, sistemul de alarmare se conecteazã la un dispecerat de monitorizare şi intervenţie.
(6) Zonele de depozitare se protejeazã prin folosirea detectorilor cu principii diferite de funcţionare.
(7) Personalul de conducere şi cel din zonele de tranzacţionare trebuie sã dispunã de elemente de semnalare a stãrii de pericol la ameninţare, care transmit alarma în mod silenţios.

(8) Pentru situaţiile de jaf se prevede un buton de panicã, conectat pe zonã programatã cu avertizare sonorã, care se va acţiona imediat dupã pãrãsirea locului faptei de cãtre autor şi realizeazã semnalizarea opticã în exteriorul unitãţii a stadiului producerii evenimentului.
(9) Sistemele de alarmare la efracţie aferente spaţiilor de depozitare a valorilor monetare trebuie sã asigure dezactivarea temporizatã şi folosirea codurilor de armare/dezarmare cu semnalarea stãrii de pericol (coduri duress) la distanţã în caz de ameninţare.
(10) Subsistemul de control al accesului trebuie sã asigure restricţionarea accesului neautorizat cel puţin în spaţiile de manipulare a valorilor şi echipamentelor de securitate.
(11) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie sã asigure preluarea de imagini din zona de acces, atât din exterior, cât şi din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de vehiculare şi acces în spaţiul de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadã de 20 de zile.
(12) Imaginile înregistrate în zona de acces trebuie sã asigure identificarea persoanelor, iar pentru celelalte zone sã permitã recunoaşterea.
(13) Pentru asigurarea protecţiei mecanofizice a sediilor instituţiilor de creditare trebuie sã se utilizeze elemente certificate pentru cel puţin clasa minimã de rezistenţã recomandatã de standardele europene sau naţionale din domeniu, dupã cum urmeazã:
a) uşile exterioare destinate transferului de valori trebuie sã prezinte rezistenţã la efracţie şi sã fie prevãzute cu sistemul de control al deschiderii din interior;
b) la unitãţile cu personal redus, expuse riscurilor de jaf, poate fi asigurat un acces controlat.

ART. 10
(1) Instituţiile de creditare din categoria organizaţiilor cooperatiste şi instituţiile financiare nebancare ce deruleazã activitãţi cu numerar au obligaţia de a asigura securitatea personalului şi a valorilor monetare pe timpul manipulãrii, depozitãrii şi transportului.
(2) Cerinţele pentru sistemele de securitate destinate acestor unitãţi sunt similare cu cele prevãzute la art. 9, cu excepţia celor menţionate la alin. (8)-(12) şi alin. (13) lit. b).
ART. 11
(1) Societãţile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar au obligaţia implementãrii prezentelor cerinţe minimale de securitate la punctele de schimb valutar.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efracţie trebuie sã se asigure semnalizarea şi transmiterea la distanţã a stãrilor de pericol, a pãtrunderii prin efracţie în spaţiul protejat şi a forţãrii seifului.
(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie sã asigure preluarea imaginilor din zona clienţilor şi a seifului, precum şi stocarea imaginilor pe o perioadã de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie sã aibã calitatea necesarã recunoaşterii persoanelor din spaţiul clienţilor.
(4) Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, în cazul în care nu existã instituitã paza fizicã permanentã.

(5) Pereţii, uşa şi ghişeul compartimentului casierului trebuie sã asigure protecţia la acţiunea armelor de foc şi preluarea indirectã a valorilor, iar valorile monetare se pãstreazã şi se depoziteazã conform plafoanelor stabilite, în seifuri certificate, cu grad de rezistenţã la efracţie determinat, ancorate conform instrucţiunilor producãtorului.
(6) Accesul pe timpul programului de lucru în unitãţi care au spaţiu de lucru cu publicul este permis prin controlul deschiderii uşii din interior, iar operaţiunile cu numerar se efectueazã în condiţii de siguranţã, cu uşa ghişeului închisã şi asiguratã.
(7) Punctele de schimb valutar din incinta spaţiilor comerciale pot funcţiona fãrã amenajarea compartimentului blindat, cu condiţia folosirii seifului/dulapului de casierie cu temporizare şi a avertizãrii corespunzãtoare.
ART. 12
(1) Asigurarea securitãţii personalului, valorilor şi a bunurilor deţinute de casele de amanet, unitãţile profilate pe activitãţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase ori magazinele de comercializare a armelor şi muniţiilor se realizeazã prin adoptarea prezentelor cerinţe minimale de securitate.
(2) Cerinţele pentru sistemele de alarmare destinate acestor unitãţi sunt similare cu cele prevãzute la art. 11 alin. (2)-(4).
(3) Valorile monetare şi/sau bunurile amanetate ori deţinute cu orice titlu se depoziteazã în seifuri certificate, cu clasã de rezistenţã la efracţie determinatã, ancorate conform cerinţelor producãtorului.
(4) Bunurile destinate comercializãrii se expun pe timpul programului în spaţii delimitate prin vitraje şi elemente rezistente la atacuri manuale şi asigurate cu încuietori.

ART. 13
(1) Mãsurile de securitate destinate unitãţilor poştale trebuie sã fie conforme cu prezentele cerinţe minimale de securitate.
(2) Subsistemul de detecţie a efracţiei trebuie sã protejeze cãile de acces în unitate şi spaţiile cu valori şi semnaleazã stãrile de pericol în zonele de lucru cu clienţii şi în spaţiile de depozitare a valorilor.
(3) Subsistemul de control al accesului trebuie sã asigure restricţionarea accesului neautorizat cel puţin în spaţiile de depozitare a valorilor şi, dupã caz, în cele de manipulare.
(4) La unitãţile din localitãţile urbane trebuie sã se asigure preluarea imaginilor din zona clienţilor şi a seifului prin subsistemul de televiziune cu circuit închis, precum şi stocarea imaginilor pe o perioadã de 20 de zile. Imaginile înregistrate vor avea calitatea necesarã recunoaşterii persoanelor din spaţiul clienţilor.
(5) În situaţia în care obiectivele din aceastã categorie nu au pazã fizicã permanentã, sistemul de alarmare împotriva efracţiei se conecteazã la un dispecerat de monitorizare a alarmelor şi intervenţie.
(6) Valorile monetare sau de altã naturã se depoziteazã în seifuri, case de bani sau dulapuri de securitate certificate, cu clasã de rezistenţã la efracţie determinatã, ancorate conform cerinţelor producãtorului, dupã caz.
(7) Ghişeele pentru operaţiuni cu numerar se doteazã cu seifuri/dulapuri de casierie cu temporizare, programate conform precizãrilor prevãzute la art. 6 alin. (4), cu excepţia celor din mediul rural.

ART. 14
(1) În staţiile de comercializare a carburanţilor/combustibililor se asigurã prezentele cerinţe minime de securitate.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efracţie trebuie sã se asigure sesizarea stãrilor de pericol la adresa persoanelor şi se protejeazã spaţiile cu valori.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie sã asigure preluarea de imagini din zonele de lucru cu numerar, de depozitare şi de la pompele de distribuţie, asigurând stocarea acestora pe o perioadã de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie sã aibã calitatea necesarã identificãrii numerelor autovehiculelor în zona pompelor, respectiv recunoaşterii persoanelor care acced în spaţiul staţiei.
(4) În situaţia în care obiectivele din aceastã categorie nu au pazã fizicã permanentã, sistemul de alarmare împotriva efracţiei se conecteazã la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.
(5) Staţiile cu program permanent şi cele amplasate la periferia localitãţii sau în zone izolate se doteazã cu seif de depozitare, în care se pot introduce valori fãrã deschiderea uşii seifului, certificat, cu clasã de rezistenţã la efracţie determinatã, care trebuie ancorat de pardosealã ori perete, conform instrucţiunilor producãtorului. Cheile seifului nu se ţin de cãtre personalul de serviciu, aspect adus la cunoştinţa clienţilor prin afişarea semnalizãrii respective.
ART. 15
(1) În spaţiile comerciale cu suprafeţe mai mari de 500 mý mãsurile de securitate adoptate trebuie sã corespundã prezentelor cerinţe minimale de securitate.

(2) Subsistemul de alarmare la efracţie trebuie sã asigure protejarea cãilor de acces, a zonelor cu valori, locurilor de depozitare şi sesizarea stãrilor de pericol la adresa persoanelor.
(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie sã se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrãrilor şi ieşirilor, spaţiilor de procesare, depozitare şi de transfer al valorilor, precum şi din spaţiile amenajate pentru parcare. Imaginile înregistrate trebuie sã aibã calitatea necesarã recunoaşterii persoanelor din spaţiul clienţilor.
(4) Pentru menţinerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este obligatorie asigurarea pazei fizice.
ART. 16
(1) În sãlile şi incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptând spaţiile în care funcţioneazã mai puţin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru bingo în sistem TV, precum şi în spaţiile în care se desfãşoarã activitãţi conexe, care presupun încasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de câştiguri, se asigurã prezentele cerinţe minimale de securitate.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efracţie trebuie sã se asigure sesizarea stãrilor de pericol la adresa persoanelor şi protejarea spaţiilor cu valori.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie sã asigure preluarea de imagini din zonele de casierie, de depozitare a valorilor şi exteriorul intrãrii în unitate, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadã de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie sã aibã calitatea necesarã pentru recunoaşterea persoanelor care acced în spaţiul respectiv.
(4) Valorile monetare sau de altã naturã se depoziteazã în seifuri certificate, cu clasã de rezistenţã la efracţie determinatã, ancorate conform instrucţiunilor producãtorului.

(5) În situaţia în care obiectivele din aceastã gamã nu au pazã fizicã permanentã, sistemul de alarmare împotriva efracţiei se conecteazã la un dispecerat de monitorizare a alarmelor şi intervenţie.
ART. 17
(1) Casieriile furnizorilor de utilitãţi se amenajeazã pentru a se asigura securitatea persoanelor şi a valorilor manipulate şi depozitate.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efracţie trebuie sã se asigure sesizarea stãrilor de pericol la adresa persoanelor şi protejarea spaţiilor cu valori.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie sã asigure preluarea de imagini din zonele de intrare, de lucru cu numerar, de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadã de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie sã aibã calitatea necesarã pentru recunoaşterea persoanelor care acced în spaţiul respectiv.
(4) Valorile monetare sau de altã naturã se depoziteazã în seifuri certificate, cu clasã de rezistenţã la efracţie determinatã, fixate conform instrucţiunilor producãtorului.
(5) Operaţiunile cu numerar se desfãşoarã potrivit cerinţelor prevãzute la art. 6 alin. (3).
(6) În situaţia în care obiectivele din aceastã gamã nu au pazã fizicã permanentã, sistemul de alarmare împotriva efracţiei se conecteazã la un dispecerat de monitorizare a alarmelor şi intervenţie.
ART. 18
(1) Pentru asigurarea securitãţii automatelor destinate tranzacţiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare, se vor respecta prezentele cerinţe minimale cu privire la securitatea electronicã şi protecţia mecanofizicã.
(2) Subsistemul de detecţie a efracţiei trebuie sã semnaleze deschiderea neautorizatã a uşilor automatului bancar şi acţiunea de forţare a acestuia.
(3) Automatele bancare destinate tranzacţiilor cu numerar din sediile bancare trebuie sã fie supravegheate video în zona clienţilor şi în zona destinatã alimentãrii.
(4) Sistemul de detecţie a efracţiei destinat protejãrii automatelor de tranzacţii cu numerar aflate în exteriorul sediilor bancare trebuie sã fie conectat la un dispecerat de monitorizare avizat.
(5) Operaţiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectueazã dupã asigurarea uşilor de acces în incintele în care funcţioneazã, fãrã prezenţa persoanelor neautorizate.
ART. 19
Pentru centrele de procesare a numerarului, mãsurile de securitate vor cuprinde, suplimentar faţã de mãsurile prevãzute la art. 9, paza fizicã înarmatã, protecţia mecanofizicã şi supravegherea electronicã perimetralã a imobilului şi obiectivului.

ANEXA 2
la normele metodologice

Documentele specifice executãrii şi evidenţierii
serviciului de pazã prin forţe şi mijloace civile şi modelele acestora

ART. 1
În efectuarea serviciului de pazã, personalul este obligat sã consemneze, potrivit atribuţiilor care îi revin, activitãţile desfãşurate, folosind urmãtoarele documente:
a) registrul buletinul posturilor;
b) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului, folosit la fiecare post de pazã;

c) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului înarmat, folosit în posturile prevãzute cu pazã înarmatã;
d) registrul de evidenţã a accesului persoanelor;
e) registrul de evidenţã a accesului autovehiculelor, dacã este cazul;
f) registrul de evidenţã a accesului pe cãile ferate uzinale, dacã este cazul;
g) registrul de evidenţã a mişcãrii armamentului pãstrat la camera de armament;
h) registrul de control;
i) registrul de evenimente;
j) registrul special pentru pãstrarea evidenţei contractelor de prestãri de servicii.
ART. 2
În situaţia utilizãrii sistemului de televiziune cu circuit închis pentru înregistrarea accesului autovehiculelor, registrul prevãzut la art. 1 lit. e) nu este obligatoriu. Perioada de stocare a imaginilor înregistrate este similarã perioadei de pãstrare a registrului.
ART. 3
Conducãtorul societãţii specializate în sisteme de alarmare are obligaţia sã înfiinţeze şi sã completeze registrul special pentru pãstrarea evidenţei contractelor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2k).
ART. 4
Societãţile specializate în sisteme de alarmare şi beneficiarii au obligaţia înfiinţãrii, completãrii şi pãstrãrii la obiectiv a jurnalului de service al sistemului de alarmare împotriva efracţiei, utilizând modelul prevãzut în anexa nr. 2l).
ART. 5
Modelele documentelor specifice folosite în serviciul de pazã sunt prevãzute în anexele nr. 2a)-2l).

ART. 6
Anexele nr. 2a)-2l) fac parte integrantã din prezenta anexã.

Anexa 2a)

– Model –
Registrul buletinul posturilor

ORGANIZAREA
serviciului de pazã în ziua de …… la obiectivul ……..

┌────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │Numãrul şi felul│Orele de executare│ Numele şi prenumele │    Semnãturã    │
│crt.│  postului   │ a serviciului  │ personalului de pazã ├────────────┬───────────┤
│  │        │         │care executã serviciul│La intrarea │La ieşirea │
│  │        │         │    în post    │  în post │ din post │
├────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────┼───────────┤
├────┤        │         │           │      │      │
├────┤        │         │           │      │      │
├────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────┼───────────┤
├────┤        │         │           │      │      │
├────┤        │         │           │      │      │
├────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────┼───────────┤
├────┤        │         │           │      │      │
├────┤        │         │           │      │      │
├────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────┼───────────┤
├────┤        │         │           │      │      │
├────┤        │         │           │      │      │
└────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴────────────┴───────────┘

 

Anexa 2b)

– Model –
Registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului

PROCES-VERBAL
Încheiat astãzi, …., ora …., la postul nr. ….. din obiectivul …… .
Noi, agenţii de pazã ……. şi ……, am procedat primul la predarea şi

secundul la primirea postului dupã cum urmeazã:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Am predat, Am primit,
────────── ──────────

………….. ………….

Anexa 2c)

– Model –
Registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului înarmat

PROCES-VERBAL
Încheiat astãzi, …., ora …., la postul nr. …. de la obiectivul …. .
Noi, agenţii de pazã ……… şi ………, am procedat primul la predarea
şi secundul la primirea postului dupã cum urmeazã:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
S-a predat arma ……, model ….., seria …. nr. …., cu ….. cartuşe
şi accesoriile aferente.
Menţiuni cu privire la starea tehnicã a armamentului şi muniţiei:

Am predat, Am primit,
────────── ──────────
…………. …………..

Anexa 2d)

– Model –

REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a accesului persoanelor la obiectivul ……

┌────┬───────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
│Nr. │          │Seria şi numãrul│     │      │      │     │
│crt.│Numele şi prenumele│  actului de  │Destinaţia│Ora sosirii│Ora plecãrii│Observaţii│
│  │          │  identitate  │     │      │      │     │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│  │          │        │     │      │      │     │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│  │          │        │     │      │      │     │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│  │          │        │     │      │      │     │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│  │          │        │     │      │      │     │
└────┴───────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┘

Anexa 2e)

– Model –
REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a accesului autovehiculelor la obiectivul …….

┌────┬────────┬───────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬────────┬────────────┬────────────┐
│Nr. │    │Numele şi prenumele│ Seria şi │     │    │    │      │      │
│crt.│Nr. auto│conducãtorului auto│ numãrul │Destinaţia│ Ora │ Ora  │Nr. avizului│ Observaţii │
│  │    │ sau delegatului │actului de│     │sosirii│plecãrii│sau facturii│      │
│  │    │          │identitate│     │    │    │      │      │
├────┼────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┼────────────┤
│  │    │          │     │     │    │    │      │      │
├────┼────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┼────────────┤
│  │    │          │     │     │    │    │      │      │
├────┼────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┼────────────┤
│  │    │          │     │     │    │    │      │      │
├────┼────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┼────────────┤
│  │    │          │     │     │    │    │      │      │
└────┴────────┴───────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴────────┴────────────┴────────────┘

 

Anexa 2f)

– Model –

REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a accesului pe cãile ferate uzinale la obiectivul ……….

┌────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │  Ora  │ Specificaţia │ Numãrul │Existenţa │  Numãrul şi │ Ora  │     │
│crt.│ sosirii │din scrisoarea│vagonului/│sigiliului│seria scrisorii│plecãrii│Observaţii│
│  │     │ de trãsurã │vagoanelor│şi starea │  de trãsurã │    │     │
├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
│  │     │       │     │     │        │    │     │
├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
│  │     │       │     │     │        │    │     │
├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
│  │     │       │     │     │        │    │     │
├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────┼──────────┤
│  │     │       │     │     │        │    │     │
└────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴───────────────┴────────┴──────────┘

 

Anexa 2g)

– Model –

REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a mişcãrii armamentului

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este urmãtoarea:

N – numele şi prenumele;
O – obiectivul la care se aflã armamentul

┌────┬────────────┬───────┬────────┬─────┬──────────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┬──────────┐
│Nr. │      │ Nr. de│Data şi │   │     │ Data şi │   │ Semnãtura │   │     │
│crt.│Denumirea şi│cartuşe│ ora  │ N │Semnãtura │  ora  │ N │ persoanei │ O │Observaţii│
│  │ seria armei│alocate│primirii│   │de primire│restituirii│   │cãreia i se│   │     │
│  │      │    │    │   │     │      │   │ restituie │   │     │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼──────────┤
│  │      │    │    │   │     │      │   │      │   │     │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼──────────┤
│  │      │    │    │   │     │      │   │      │   │     │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼──────────┤
│  │      │    │    │   │     │      │   │      │   │     │
├────┼────────────┼───────┼────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼──────────┤
│  │      │    │    │   │     │      │   │      │   │     │
└────┴────────────┴───────┴────────┴─────┴──────────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴──────────┘

 

Anexa 2h)

– Model –

REGISTRU DE CONTROL la
obiectivul …………

┌────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Data şi ora controlului │ Numele, prenumele şi funcţia │ Constatãri │
│crt.│             │               │       │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┤
│  │             │               │       │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┤
│  │             │               │       │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┤
│  │             │               │       │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┤
│  │             │               │       │
└────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────┘

Anexa 2i)

– Model –
Registru de evenimente

RAPORT DE EVENIMENT
Nr. ….. din ….

Subsemnatul (Subsemnaţii), ....... (numele şi prenumele) ...................
................................................................................
...............................................................................,
în calitate de .... (agent de pazã, controlor de acces etc.) ..................
aflat (aflaţi) în serviciul de pazã la ..... (societatea comercialã, instituţia)
........ postul nr. ....., am constatat cã:
  Astãzi, ....., la ora ......, numitul (numiţii) ............................
................................................................................
................................................................................
.............................................., a (au) fost surprins (surprinşi)
în timp ce ..... (se vor descrie fapta comisã, bunurile recuperate şi mãsurile
luate în legãturã cu acestea) ..................................................
................................................................................
................................................................................
  Cazul a fost sesizat la ....(se vor indica instituţia şi persoana sesizatã).
.......... .

         Semnãtura
       ...............

 

Anexa 2j)

– Model –

REGISTRU SPECIAL
pentru pãstrarea evidenţei contractelor de prestãri de servicii
la S.C. …….

Semnificaţia coloanei D din tabelul de mai jos este urmãtoarea:
D – data încetãrii raporturilor contractuale şi motivul.

┌────┬───────────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┬────┬───────┐
│Nr. │Data şi numãrul│Obiectul contractului│      │Beneficiarul│ Numãrul de │Numãr de│  │    │
│crt.│ contractului │(pazã, gardã de corp,│  Durata  │ (denumirea │  posturi │personal│  │Obser- │
│  │ de prestãri │ transport de valori)│contractului│ şi adresa) │ prevãzute │de pazã │ D │ vaţii │
│  │ de servicii │           │      │      │pe schimburi│ alocat │  │    │
├────┼───────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────┼───────┤
│  │        │           │      │      │      │    │  │    │
├────┼───────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────┼───────┤
│  │        │           │      │      │      │    │  │    │
├────┼───────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────┼───────┤
│  │        │           │      │      │      │    │  │    │
├────┼───────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────┼───────┤
│  │        │           │      │      │      │    │  │    │
└────┴───────────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────┴───────┘

Anexa 2k)

– Model –

REGISTRU SPECIAL
pentru pãstrarea evidenţei contractelor la S.C. ……..

┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬──────────────┬───────┐
│  │ Data şi  │ Obiectul │      │      │ Subsisteme │    │ Nr. şi data │    │
│Nr. │ numãrul  │contractului│Obiectul de │Beneficiarul│ componente │ Avizul │ documentului │    │
│crt.│contractului│(proiectare,│ activitate │ (denumirea │(antiefracţie,│poliţiei│de efectuare │Obser- │
│  │de prestãri │ instalare, │ şi adresa │ şi adresa) │TVCI, control │    │ a recepţiei │ vaţii │
│  │de servicii │întreţinere)│obiectivului│      │  acces)  │    │  de cãtre  │    │
│  │      │      │      │      │       │    │reprezentantul│    │
│  │      │      │      │      │       │    │  poliţiei  │    │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼───────┤
│  │      │      │      │      │       │    │       │    │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼───────┤
│  │      │      │      │      │       │    │       │    │
└────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴──────────────┴───────┘

Anexa 2l)

– Model –

JURNAL DE SERVICE
al sistemului de alarmare împotriva efracţiei de la S.C. …….
Obiectivul …………….. Adresa ………………………..

Proiectant S.C. ……………. Instalator S.C. ………………..
Licenţa ……./T/… … …. Licenţa ………./T/…. …. …..

Personalul care a realizat instalarea şi punerea în funcţie:
1. ………………….., Aviz poliţie …… din … … ….
2. ………………….., Aviz poliţie …… din … … ….
Personalul care a realizat întreţinerea:
1. ………………….., Aviz poliţie …… din … … ….
2. ………………….., Aviz poliţie …… din … … ….

Modalitatea de sesizare a telefon ……….
evenimentelor: fax ………………
e-mail …………………

┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│  │       Beneficiarul         │  Societatea licenţiatã care asigurã întreţinerea │
│  │                      │   sistemului de alarmare împotriva efracţiei   │
├────┼─────────┬───────────┬───────────┬─────────┼───────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┤
│  │     │      │      │     │    │      │ Numele şi │     │     │
│  │     │      │      │     │    │Societatea │ prenumele │     │     │
│  │     │      │ Persoana │     │Data şi│  care  │persoanelor │     │     │
│Nr. │ Data şi │Evenimentul│ care a  │Semnãtura│ ora │realizeazã │  care  │ Mod de │Semnãtura│
│crt.│  ora  │ tehnic  │ sesizat │     │inter- │intervenţia│ realizeazã │remediere│     │
│  │sesizãrii│      │evenimentul│     │venţiei│ tehnicã │intervenţia,│     │     │
│  │     │      │      │     │    │      │nr. avizelor│     │     │
│  │     │      │      │     │    │      │ poliţiei │     │     │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│  │     │      │      │     │    │      │      │     │     │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┘

ANEXA 3
la normele metodologice

Descrierea, culoarea şi modelul uniformelor
de serviciu ale personalului de pazã propriu

ART. 1
(1) Uniformele de serviciu sau de protecţie se stabilesc de cãtre fiecare angajator, astfel încât, prin croialã şi culoare, acestea sã nu prezinte o asemãnare evidentã cu articolele de echipament ale autoritãţilor publice, de naturã sã creeze confuzii.
(2) Descrierea articolelor de echipament este cuprinsã în anexa la planul de pazã al unitãţii şi se aprobã de unitatea de poliţie competentã odatã cu avizarea acestuia.
(3) Orice modificare ulterioarã a articolelor de echipament este supusã aprobãrii poliţiei prin refacerea anexei la planul de pazã.
(4) Articolele de îmbrãcãminte se inscripţioneazã vizibil, pe partea din spate, cu denumirea societãţii şi sintagma “PAZA” sau “SECURITY”, înãlţimea caracterelor fiind de minimum 100 mm. Aceeaşi inscripţionare se aplicã şi pe coifurã.
ART. 2
Articolele de echipament care alcãtuiesc uniforma de serviciu şi echipamentul de protecţie sunt urmãtoarele:
A. uniforma de serviciu:
1. coifurã:
– şapcã;
– şepcuţã;
– cãciulã;
– beretã (basc);
– fes;
2. îmbrãcãminte:
– sacou;
– bluzon;
– geacã;
– vestã;

– bluzã de protecţie împotriva frigului;
– pantalon;
– îmbrãcãminte groasã (scurte matlasate sau îmblãnite, hanorace, impermeabile de ploaie, şube, haine de piele etc.);
3. lenjerie:
– cãmaşã;
– cãmaşã- bluzã cu mânecã lungã sau scurtã;
– tricou;
4. încãlţãminte:

– pantofi;
– bocanci;
– ghete;
5. echipament divers:
– cravatã;
– fular;
– centurã;
– curea;
B. echipamentul de protecţie:
– combinezon;
– salopete;
– cizme de cauciuc.

ANEXA 4
la nomele metodologice

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│                ROMÂNIA                    │
│                                       │
│       MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR            │
│       INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE            │
│                                       │
│           DIRECŢIA DE ORDINE PUBLICĂ               │
│                                       │
│         L I C E N Ţ Ă D E F U N C Ţ I O N A R E          │
│                                       │
│            Nr. ........ din .........              │
│                                       │
│                                       │
│   În conformitate cu art. ..... din Legea nr. 333/2003 privind paza    │
│obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificãrile │
│şi completãrile ulterioare, în baza Deciziei nr. ....., constatãm cã sunt  │
│îndeplinite condiţiile de aprobare a dreptului ca Societatea Comercialã .....│
│............................................................................,│
│cu sediul social în ............, înmatriculatã la oficiul registrului    │
│comerţului cu codul unic ......... şi înregistratã sub nr. de ordine .......,│
│sã efectueze urmãtoarele activitãţi: ........................................│
│.............................................................................│
│.............................................................................│
│                                       │
│                                       │
│  DIRECTOR         Loc     Perioadã de valabilitate ..........│
│   L.S.          timbru    Nr. dosar ....................   │
│               sec                       │
│                                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA 5
la normele metodologice

Tematica programelor de formare profesionalã de bazã şi perfecţionare
ART. 1
Planurile tematice pentru ocupaţia de bazã “agent de securitate” vor cuprinde urmãtoarele unitãţi de competenţã:
A. Unitãţi de competenţã generale:
1. aplicarea normelor de sãnãtate şi securitate în muncã;
2. aplicarea normelor de protecţia mediului;
3. menţinerea unor relaţii de muncã eficace;
B. Unitãţi de competenţã specifice:
1. gestionarea resurselor materiale din dotarea postului;
2. completarea documentelor specifice serviciului de securitate;
3. asigurarea ordinii de securitate în obiectiv;
4. rezolvarea incidentelor de securitate;
5. asigurarea informãrii operative privind ordinea de securitate în obiectiv;
6. controlul accesului în obiectiv;
7. asigurarea securitãţii incintelor;
8. desfãşurarea intervenţiei la alarmã.
ART. 2
Pentru ocupaţiile “agent control acces”, “agent de securitate incinte”, “agent gardã de corp”, “agent de intervenţie pazã şi ordine” şi “agent transport valori”, planurile tematice se vor elabora cu respectarea standardelor ocupaţionale specifice şi a tematicii-cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi aprobate de Autoritatea Naţionalã pentru Calificãri.

ANEXA 6A
la normele metodologice

Modelul atestatului profesional

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│                   │                    │
│       ROMÂNIA         │        ROMÂNIA         │
│   MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI    │    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI   │
│      ŞI INTERNELOR       │       ŞI INTERNELOR      │
│INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI   │INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI   │
│ROMÂNE                │ROMÂNE                 │
│INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI │INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI │
│...............            │..............             │
│(D.G.P.M.B.)             │(D.G.P.M.B.)              │
│                   │                    │
│Seria .....              │Seria .....              │
│Nr. .....               │Nr. .....               │
│                   │       ATESTAT          │
│                   │                    │
│  Domnul/Doamna ........, nãscut(ã) │  În baza prevederilor art. 41 din  │
│în anul ...., luna ....., ziua ....., │Legea nr. 333/2003 privind paza obi-  │
│în ......, CNP ........., a absolvit │ectivelor, bunurilor, valorilor şi   │
│cursurile de calificare în perioada ..│protecţia persoanelor, cu modificãrile │
│...., organizate de ...... din .......│şi completãrile ulterioare, domnul   │
│localitatea ........., fiind     │(doamna) ....., nãscut(ã) în anul .... │
│ATESTAT(Ă) pentru exercitarea ocupa- │luna ......, ziua ....., în      │
│ţiei de agent de securitate.     │localitatea ......., CNP. ........., a │
│                   │absolvit cursurile de calificare    │
│                   │profesionalã în perioada ......, orga- │
│                   │nizate de ...... din localitatea .....,│
│Data eliberãrii ................   │fiind ATESTAT(Ă) pentru exercitarea  │
│Nr. de înregistrare ............   │ocupaţiei de agent de securitate.   │
│                   │                    │
│                   │     L.S.             │
│     Semnãtura titularului    │                    │
│     .....................    │Data eliberãrii ................    │
│                   │Nr. de înregistrare ............    │
│                   │                    │
│                   │    Semnãtura titularului      │
│                   │    .....................      │
│                   │                    │
│                   │                    │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

ANEXA 6B
la normele metodologice

Modelul ecusonului folosit de personalul de pazã

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       │
│  DENUMIREA SOCIETĂŢII                           │
│              ECUSON Nr. ......                │
│                                       │
│ DOMNUL/DOAMNA .......................... ESTE ANGAJAT(Ă) AL(A) SOCIETĂŢII  │
│ NOASTRE ÎN FUNCŢIA DE .................ŞI DEŢINE ATESTATUL PROFESIONAL   │
│ SERIA ...... Nr. ...... ELIBERAT DE ............ .             │
│                                       │
│              DIRECTOR                     │
│             NUMELE ÎN CLAR                   │
│            SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA                 │
│                                       │
│                                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA 7
la normele metodologice

Norme tehnice privind proiectarea, instalarea, modificarea,
monitorizarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor de
alarmare împotriva efracţiei

ART. 1
Prezentele norme tehnice se aplicã cu ocazia proiectãrii, instalãrii, modificãrii, monitorizãrii şi întreţinerii sistemelor de alarmare împotriva efracţiei de cãtre personalul societãţilor licenţiate şi pe timpul utilizãrii de cãtre beneficiar.
ART. 2
Configuraţia sistemelor de protecţie mecanofizice şi de alarmare împotriva efracţiei se stabileşte în baza analizei de risc şi a cerinţelor minimale de securitate prevãzute în anexa nr. 1 la normele metodologice.
ART. 3
Proiectarea aplicaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se realizeazã în scopul asigurãrii detecţiei şi semnalizãrii pãtrunderii neautorizate, restricţionãrii accesului, supravegherii video şi înregistrãrii imaginilor din zonele de interes, precum şi al transmiterii semnalelor cãtre dispeceratele de monitorizare.
ART. 4
(1) Pentru obţinerea avizului poliţiei, beneficiarul va depune cererea şi proiectul sistemului tehnic la unitatea de poliţie competentã.
(2) Cererea de solicitare a beneficiarului va cuprinde adresa obiectivului vizat, numãrul de telefon/fax, obiectul de activitate, termenul de realizare şi societatea care executã lucrarea.
ART. 5
(1) Proiectul instalaţiei sistemului de alarmare în caz de efracţie se elaboreazã cu respectarea normativelor pentru instalaţiile de curenţi slabi şi a structurii-cadru prevãzute în prezentele norme tehnice, urmãrindu-se ca din caracteristicile proiectãrii, instalãrii, funcţionãrii şi întreţinerii sistemelor de alarmã în caz de efracţie sã rezulte aplicaţii cu sisteme care genereazã un numãr minim de alarme false.
(2) Aplicaţiile cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se prevãd în funcţie de natura şi caracteristicile spaţiului în care se realizeazã instalarea şi de obligaţia de a fi conectate sau neconectate la un dispecerat de monitorizare, cu respectarea standardelor europene şi naţionale de profil ori a altor reglementãri tehnice din statele membre ale Uniunii Europene, Turcia sau state membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb care oferã un nivel echivalent de siguranţã.
(3) Structura-cadru a proiectului tehnic este urmãtoarea:
a) date generale, în care se precizeazã denumirea, titularul, obiectul de activitate şi adresa obiectivului, precum şi elaboratorul proiectului;
b) descrierea generalã a lucrãrilor, în care se menţioneazã amplasamentul obiectivului, subsistemele componente, amenajãrile şi elementele mecanofizice existente, sursele de alimentare cu energie electricã şi reţele de comunicaţii disponibile;
c) memorii tehnice pentru fiecare subsistem component, prin care se justificã modul în care soluţiile tehnice alese rãspund cerinţelor cadrului legal, în concordanţã cu concluziile analizei de risc la securitate fizicã;
d) caietele de sarcini pentru execuţia lucrãrilor, procurarea materialelor şi echipamentelor, recepţii, teste, probe, verificãri, puneri în funcţie şi exploatarea subsistemelor. Prin caietele de sarcini se descriu elementele tehnice şi calitative menţionate în piesele desenate, se prezintã informaţii, precizãri şi prescripţii complementare planşelor, se detaliazã caracteristicile şi calitãţile materialelor folosite, se descriu lucrãrile care se executã, calitatea şi modul de realizare, se stabilesc responsabilitãţi pentru calitãţile materialelor şi ale lucrãrilor, se prevãd mãsurile şi responsabilitãţile privind exploatarea şi buna funcţionare a sistemelor. Caietele de sarcini cuprind breviarele de calcul prin care se justificã dimensionarea echipamentelor şi a elementelor componente, nominalizeazã planşele aferente proiectului, descriu execuţia lucrãrilor, stabilesc standardele europene sau naţionale de profil, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale şi execuţie, precum şi condiţiile de recepţie;
e) listele cu cantitãţile de echipamente şi materiale, care cuprind denumirea, tipul, cantitatea, producãtorul şi furnizorul;
f) tabelul de descriere a zonelor protejate, care va preciza elementul de detecţie alocat, indicativul alocat elementului, care trebuie sã coincidã cu cel utilizat în planşele desenate, partiţia din care face parte, zona protejatã şi modul de programare a zonei;
g) fişele tehnice ale echipamentelor din componenţa fiecãrui subsistem;
h) piesele desenate, care cuprind:
1. planşa de încadrare în zonã, în care se nominalizeazã şi strãzile adiacente;
2. planşe distincte pentru fiecare subsistem component, întocmite la o scarã convenabilã, în care se figureazã amplasarea fiecãrui echipament şi element component, utilizând simboluri standardizate sau de firmã, traseele de cabluri aferente subsistemelor, precum şi tabloul de alimentare cu energie electricã.
ART. 6
(1) Proiectele se întocmesc cu respectarea urmãtoarelor cerinţe:
a) un exemplar se predã beneficiarului pe bazã de proces-verbal, iar un altul se pãstreazã la proiectant, în format scris ori electronic, în regim de confidenţialitate;
b) se atribuie un cod şi se numeroteazã filele, cu specificarea numãrului total de file, în antetul sau subsolul cãrora se vor trece codul proiectului, denumirea proiectantului şi expresia “document confidenţial”.
(2) Proiectantul ţine evidenţa proiectelor întocmite într-un registru anume destinat, iar accesul la acestea este permis numai personalului autorizat, cu atribuţii profesionale în legãturã cu obiectivul în cauzã.
ART. 7
Echipamentele componente utilizate în sistemele de securitate trebuie sã fie fabricate conform standardelor europene prevãzute la art. 5 şi certificate de laboratoare acreditate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.
ART. 8
Executarea instalaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se face cu respectarea proiectelor avizate de poliţie.
ART. 9
(1) La punerea în funcţiune, instalatorul are obligaţia asigurãrii suportului tehnic şi a instruirii persoanelor desemnate de beneficiar pentru utilizarea corectã a sistemului, aspect materializat prin încheierea unui document.
(2) Dupã punerea în funcţiune a subsistemului de televiziune cu circuit închis, beneficiarul are obligaţia pãstrãrii software-ului necesar funcţionãrii pe toatã durata de viaţã a echipamentului şi/sau perioada de arhivare a imaginilor.
ART. 10
(1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei, firma executantã predã în mod obligatoriu beneficiarului utilizator urmãtoarele documente:
a) proiectul şi avizul poliţiei;
b) instrucţiunile de utilizare a sistemului de alarmare;
c) software-ul necesar funcţionãrii fiecãrui echipament instalat şi documentele care atestã instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;
d) jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracţiei.
(2) În jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracţiei se consemneazã toate persoanele care au participat la instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, iar ulterior evenimentele tehnice survenite în funcţionare, în ordine cronologicã.
(3) Pãstrarea jurnalului se face de cãtre beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licenţiate care asigurã service-ul.
(4) Este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor intervenţiilor tehnice în sistem, inclusiv de programare, menţionându-se data şi ora apariţiei defectului, data şi ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul acestora, semnãtura specialistului şi a beneficiarului.
(5) Reviziile tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectaţi, iar frecvenţa acestora se stabileşte de beneficiar, în funcţie de riscurile la adresa securitãţii fizice şi a mediului ambient, însã cel puţin o revizie pe semestru.
ART. 11
Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efracţiei au obligaţia individualizãrii codurilor de acces în sistem ale personalului utilizator şi a schimbãrii periodice a acestora.
ART. 12
(1) Personalul tehnic implicat în activitatea de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei înştiinţeazã beneficiarul despre eventualele vicii de funcţionare.
(2) Societãţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei cu obligaţii contractuale de asigurare a întreţinerii sau a garanţiei sistemelor trebuie sã dispunã de un serviciu tehnic adecvat pentru a remedia defecţiunile semnalate în cel mult 24 de ore de la primirea sesizãrii beneficiarului.
ART. 13
În situaţia în care sistemul necesitã modificãri ca urmare a reconfigurãrii sau a schimbãrii destinaţiei spaţiilor, în sensul diminuãrii numãrului componentelor prevãzute în proiectul avizat iniţial, beneficiarul depune la unitatea de poliţie proiectul adaptat pentru eliberarea unui nou aviz.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


+ 1 = 5