HOTĂRÂRE nr. 1164 din 11 noiembrie 1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor

0
1339

HOTARÂRE nr. 1164 din 11 noiembrie 1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor

 

Publicata în Monitorul Oficial cu numarul 303 din data de 22 noiembrie 1996

Guvernul României hotaraste:

Art. 1.-
Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor este unitatea specializata din compunerea Corpului Pompierilor Militari, abilitata sa efectueze, la nivel national:

-studii si experimentari în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;

-operatiuni necesare eliberarii agrementului tehnic pentru produsele, procedeele si echipamentele destinate apararii împotriva incendiilor;

-certificarea sistemelor de alarma împotriva efractiei;

-specializarea personalului de pompieri si atestarea cadrelor tehnice ale institutiilor si agentilor economici cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

Art. 2.-
Pentru realizarea obiectului activitatii pe care o desfasoara, potrivit legii, Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor are urmatoarele atributii principale:

a) efectueaza studii si experimentari de interes national în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si colaboreaza, dupa caz, cu institute de cercetare-proiectare sau cu agenti economici de profil;

b) asigura, în laboratoare si poligoane de profil, testarea combustibilitatii si comportarii la foc a materialelor, studierea si experimentarea produselor, procedeelor si echipamentelor destinate apararii împotriva incendiilor, în vederea asigurarii cerintelor de siguranta la foc, precum si a sistemelor de alarma împotriva efractiei;

c) verifica, la cererea producatorilor, furnizorilor ori a utilizatorilor, interni sau externi, calitatea produselor si a echipamentelor destinate apararii împotriva incendiilor si a sistemelor de alarma împotriva efractiei, ce urmeaza a fi fabricate, livrate sau utilizate, confirmând prin buletine de analiza, încercare sau experimentare, parametrii calitativi reali;

d) executa încercări si analize fizico-chimice si elaboreaza studii tehnice de specialitate necesare agrementarii tehnice a produselor, procedeelor si echipamentelor destinate apararii împotriva incendiilor si a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora, fabricate în tara ori importate;

e) elaboreaza metodologia pentru clasificarea combustibilitatii materialelor si substantelor, precum si pentru testarea comportarii la foc a unor produse, în corelatie cu prescriptiile tehnice nationale si europene;

f) efectueaza studii si face propuneri de norme, masuri si mijloace pentru asigurarea protectiei muncii si a securitatii personalului de pompieri;

g) acorda, la cerere, asistenta tehnica si consultatii de specialitate persoanelor fizice si juridice în domeniul utilizarii produselor, procedeelor si echipamentelor destinate apararii împotriva incendiilor si a sistemelor de alarma împotriva efractiei;

h) organizeaza cursuri pentru specializarea personalului Corpului Pompierilor Militari, iar la cerere, organizeaza, potrivit legii, cursuri pentru formarea, atestarea si specializarea pompierilor civili, a cadrelor tehnice si a altor specialisti cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, eliberând, dupa caz, certificate, brevete, atestate sau diplome;

i) atesta persoanele fizice si juridice pentru prestarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare, precum si a celor de verificare, întreținere si reparare a autospecialelor, utilajelor, instalatiilor si a altor mijloace tehnice destinate prevenirii si stingerii incendiilor;

j) participa la autorizarea si acreditarea laboratoarelor si poligoanelor de încercări la foc, testari si experimentari în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, care functioneaza la agentii economici si la alte institutii;

k) participa la realizarea unor programe comune cu Societatea Româna de Protectie Împotriva Incendiilor (SORPINC), Societatea de Medicina de Urgenta si Catastrofa din România si cu alte organisme similare din tara si din strainatate, vizând problematica specifica activitatii pompierilor militari;

l) executa, la cerere, constatari tehnico-stiintifice si participa, împreuna cu politia, ori, dupa caz, cu alte organe abilitate prin lege, la stabilirea cauzelor producerii incendiilor si a conditiilor care au favorizat dezvoltarea si propagarea acestora sau la efectuarea de analize si de experimente tehnice pentru fundamentarea unor ipoteze si concluzii;

m) executa testari si demonstratii practice în poligoanele, laboratoarele, statiile si standurile de testare ale marilor unitati si unitatilor din compunerea Corpului Pompierilor Militari, cu acordul si sprijinul comandantilor acestora si, dupa caz, în colaborare cu alte institutii sau agenti economici interesati;

n) desfasoara activitati de standardizare în cadrul comitetelor tehnice de profil ale caror secretariate le asigura si participa, prin specialistii proprii, la elaborarea sau revizuirea standardelor si normativelor din domeniile de activitate conexe;

o) studiaza, din punct de vedere ecologic, efectele incendiilor si ale utilizarii substantelor de stingere si de termoprotectie asupra mediului;

p) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
Art. 3.-
Activitatea de agrementare tehnica în domeniul apararii împotriva incendiilor si activitatea de certificare a sistemelor de alarma împotriva efractiei, exercitate în temeiul art. 1 si al art. 2 lit. d), se desfasoara pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului de interne si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si, respectiv, prin ordin al ministrului de interne.

Normele metodologice se publica în Monitorul Oficial al României.

Art. 4.-
Pentru produsele agrementate potrivit art. 3, producatorii sau, dupa caz, importatorii au dreptul sa înscrie pe ambalajul sau pe eticheta produsului respectiv sigla unitatii verificatoare si anume: C.S.E.S. – P.S.I.

Art. 5.-
Lista produselor care au obtinut agrementul tehnic se aduce la cunostinta celor interesati prin publicatiile de specialitate ale Corpului Pompierilor Militari.

Art. 6.-
Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor desfasoara activitati de colaborare cu institute, laboratoare si organisme cu obiect de activitate similar din alte tari.

Art. 7.-
Fondurile necesare înzestrării cu aparatura, standuri de testare si încercări, echipamente si alte mijloace si substante, precum si pentru îndeplinirea atributiilor prevazute în prezenta hotărâre se asigura în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului de Interne, prin Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Art. 8.-
Personalul Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor se compune din militari si salariati civili si se asigura din efectivele Corpului Pompierilor Militari.

Art. 9.-
Regulamentul de organizare si functionare a Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor se aproba prin ordin al ministrului de interne.

PRIM-MINISTRU,
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:

Ministru de stat, ministrul finantelor,
Florin Georgescu

Ministru de interne,
Doru Ioan Taracila

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


8 − 2 =