HOTĂRÂRE Nr. 1010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la Art. 69 din Legea nr. 333/2003

0
2345

Hotararea Guvernului Romaniei
nr. 1010 din 25 iunie 2004
pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69
din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,valorilor si protectia
persoanelor
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 10 august 2004
In temeiul Art. 108 din Constitutie, republicata, si al Art. 69 din Legea nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, Guvernul Romaniei
adopta prezenta hotarare.
Art. 1 – Se aproba Normele metodologice privind eliberarea, reinnoirea, suspendarea
si anularea licentelor de functionare pentru societatile specializate de paza si protectie,
avizarea conducatorilor si atestarea agentilor de paza, prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2 – Se aproba Normele metodologice privind eliberarea, reinnoirea, suspendarea
si anularea licentelor de functionare pentru societatile specializate in sisteme de alarmare
impotriva efractiei, avizarea conducatorilor si a personalului tehnic al acestora, prevazute in
anexa nr. 2.
Art. 3 – Se aproba Normele tehnice privind proiectarea si realizarea sistemelor
tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei, prevazute in anexa nr. 3.
Art. 4 – Se aproba Documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului
de paza si modelele acestora, prevazute in anexa nr. 4.
Art. 5 – Se aproba Documentele pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de
pregatire si a cursurilor de calificare pentru personalul de paza si garda de corp, prevazute
in anexa nr. 5.
Art. 6 – Nerespectarea prevederilor normelor metodologice si tehnice prevazute la
Art. 1 – 3 atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala.
Art. 7 – (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neintroducerea sau nerespectarea modelelor stabilite pentru documentele specifice
necesare executarii si evidentei serviciului de paza, prevazute in anexa nr. 4.
b) neefectuarea inscrierilor in registrul special pentru pastrarea evidentei contractelor
in ordine cronologica, in maximum 5 zile de la incheierea acestora, conform Art. 22 alin.
(3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor;
c) nefolosirea in serviciu a ecusonului de identificare de catre personalul de paza sau
garda de corp;
d) dotarea personalului de paza ori folosirea de catre acesta a cagulelor, mastilor de
protectie a fetei ori a catuselor;
e) nerespectarea regulamentelor proprii de organizare si functionare de catre
conducatorii societatilor specializate in sisteme de alarma, cu privire la angajarea,
pregatirea si controlul personalului de specialitate;
f) nerespectarea prevederilor Art. 1 alin. (3) din normele tehnice prevazute in anexa
nr. 3;
g) infiintarea dispeceratelor de zona fara avizarea regulamentului de organizare si
functionare de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, ori nerespectarea
prevederilor acestuia;
h) neinformarea imediata a unitatii de politie teritoriale cu privire la producerea
situatiilor care pot avea urmari asupra ordinii publice si sigurantei persoanelor si cu privire
la evenimentele negative inregistrate in legatura cu serviciul de paza.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000
lei la 10.000.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti,
jandarmi, precum si de catre primari sau imputerniciti ai acestora, conform competentelor
ce le revin, potrivit legii.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
Art. 8 – Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
ANEXA 1
NORME METODOLOGICE – privind eliberarea, reinnoirea, suspendarea si anularea
licentelor de functionare pentru societatile specializate de paza si protectie, avizarea
conducatorilor si atestarea agentilor de paza
CAP.1
Eliberarea si reinnoirea licentelor de functionare pentru societatile specializate de
paza si protectie
SECTIUNEA 1 – Eliberarea licentelor de functionare pentru societatile specializate
de paza si protectie, care solicita licenta dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Art. 1 – Societatile specializate de paza si protectie, denumite in continuare societati,
se infiinteaza in conditiile legii si functioneaza cu avizul prealabil al Serviciului Roman de
Informatii, in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane.
Art. 2 – (1) Pentru obtinerea licentei de functionare, conducatorii societatilor trebuie
sa depuna la inspectoratul judetean de politie sau la Directia Generala de Politie a
Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul social societatea,
urmatoarele documente:
a) cerere adresata Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia Politiei de
Ordine Publica, prin care se solicita licentierea pentru cel putin unul dintre obiectele de
activitate prevazute de lege, inregistrata si datata, din care sa rezulte denumirea societatii,
adresa sediului social/administrativ, telefon, fax;
b) aviz de principiu eliberat de inspectoratul judetean de politie sau, dupa caz, de
catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala va
functiona societatea, referitor la obiectul de activitate, denumirea societatii, avizarea
asociatului/asociatilor si personalului de conducere, obtinut inaintea inmatricularii acesteia
la oficiul registrului comertului, aviz care ramane valabil pentru licentiere. Verificarile in
vederea avizarii vor fi extinse si asupra sotului, sotiei sau persoanei cu care coabiteaza
asociatul/asociatii si personalul de conducere, sub aspectul cunoasterii preocuparilor
acestora, modului de comportare in societate si antecedentelor penale;
c) documentele de constituire a societatii potrivit legislatiei comerciale si certificatul
constatator de la oficiul registrului comertului;
d) copii ale documentelor de identitate, studii si curriculum vitae ale asociatilor si
administratorilor;
e) certificate medicale si de atestare psihologica eliberate de unitati autorizate, care sa
certifice capacitatile si disponibilitatile conducatorilor societatii pentru exercitarea
atributiilor ce le revin;
f) documente din care sa rezulte ca personalul de conducere poseda pregatire
corespunzatoare atributiilor ce ii revin, respectiv atestate de absolvire a unor cursuri de
calificare sau adeverinte din care sa rezulte ca a profesat minimum un an in domeniul pazei
obiectivelor, bunurilor si valorilor. Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului
profesional persoanele care fac dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationala;
g) declaratie pe propria raspundere, autentificata, a asociatului/asociatilor cu privire
la disponibilitatea financiara a societatii de a asigura dotarea cu uniforma si mijloace
individuale de autoaparare si prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de
transport, de comunicatii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoastere si
identificare, a sistemelor de alarma impotriva efractiei, a sistemelor de cronometrare si
numarare, a centralelor de supraveghere, a dispeceratelor, a tehnicii de calcul si a softului
utilizat, a armamentului, a altor mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societatii in
functie de obiectul de activitate;
h) declaratii pe propria raspundere ale asociatilor/administratorilor ca nu au facut
parte din structuri de informatii straine, organizatii secrete transnationale si nu au colaborat
cu acestea;
i) prezentarea dovezilor de inregistrare cu denumirea societatii si a insemnelor
distinctive inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, impreuna cu plansele
fotografice ale acestora, si a notificarii prin care se incunostinteaza consiliul judetean sau,
dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti de faptul ca societatea va avea sediul
in zona de responsabilitate a acestora;
j) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obtinerea licentei de functionare;
k) regulamentul de organizare si functionare al societatii in domeniul pazei
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor care va avea urmatoarea structura:
I. dispozitii generale;
II. structura organizatorica a societatii;
III. conditii de angajare, cu respectarea legislatiei muncii si a prevederilor Legii nr.
333/2003;
IV. pregatirea personalului si controlul acestuia in serviciu;
V. atributiile personalului societatii, pe categorii: asociat, administrator, director
executiv, sef de compartiment, sef de punct de lucru, sef de obiectiv, sef de tura, agent de
paza, agent de insotire transport bunuri si valori, garda de corp, servicii de consultanta;
VI. dotarea personalului cu mijloace de protectie si autoaparare, in conformitate cu
prevederile legale;
VII. dispozitii finale, care sa prevada: precizari cu privire la colaborarea, in limitele
legii, cu autoritatile publice competente, pentru a sesiza evenimentele negative in legatura
cu serviciul de paza, precum si informatiile ce vizeaza siguranta nationala a Romaniei;
angajarea de a nu face concurenta neloiala si a nu implica personalul in actiuni ilegale;
obligatia de a comunica in termen de 15 zile Inspectoratului General al Politiei Romane si
serviciului politiei de ordine publica competent teritorial modificarile produse in
organizarea, structura, adresa sediului, telefonul sau faxul societatii ori incetarea sau
intreruperea activitatii; obligatia de a informa trimestrial serviciul de specialitate teritorial
de politie despre activitatea desfasurata.
(2) Persoanele angajate trebuie sa transmita de indata conducatorilor firmei datele si
informatiile obtinute care vizeaza siguranta nationala si sa comunice modul si imprejurarile
in care au intrat in posesia lor. Conducatorii au obligatia de a informa, la randul lor,
Serviciul Roman de Informatii sau alte autoritati cu atributii in domeniul sigurantei
nationale si de a pune la dispozitia acestora suporturile pe care sunt fixate datele respective.
Se interzic copierea, multiplicarea sau transmiterea acestor date si informatii de catre cel
care intra in posesia lor, precum si comunicarea, sub orice forma, altor persoane fizice sau
juridice neautorizate.
(3) Documentele prevazute la alin. (1) se prezinta in xerocopie, in 4 exemplare.
Art. 3 – Licenta de functionare se acorda numai in situatia in care toti conducatorii
societatii sau reprezentantii persoanelor juridice indeplinesc conditiile prevazute de lege si
au obtinut avizul Politiei si Serviciului Roman de Informatii. Neacordarea avizului de catre
Serviciul Roman de Informatii nu se motiveaza in situatia in care este fundamentata pe date
si informatii ce privesc siguranta nationala a Romaniei.
SECTIUNEA a 2-a – Eliberarea licentelor de functionare pentru societatile
specializate de paza si protectie autorizate pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
333/2003
Art. 4 – (1) Pentru obtinerea licentei de functionare a societatilor autorizate pana la
intrarea in vigoare a Legii nr. 333/2003, conducatorii acestora vor depune in termenul
prevazut de lege, la inspectoratele judetene de politie sau la Directia Generala de Politie a
Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul social, urmatoarele
documente:
a) cererea prin care se solicita eliberarea licentei;
b) copie a certificatului constatator, eliberat de oficiul registrului comertului, privind
situatia actuala a societatii;
c) dovada cu activitatile in derulare si numarul de angajati, cu precizarea numarului
celor care au obtinut certificatul de calificare; d) certificat de inmatriculare, de tip nou, de la
oficiul registrului comertului;
e) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii,
prezentarea mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoastere si identificare a
dispeceratelor si centrelor de supraveghere, a sistemelor de alarma folosite impotriva
efractiei, a tehnicii de calcul si a softului utilizat, a armamentului si altor mijloace tehnice
din dotare;
f) prezentarea dovezilor de inregistrare cu denumirea societatii si a insemnelor
distinctive la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, impreuna cu planse fotografice ale
acestora;
g) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obtinerea licentei de functionare;
h) regulamentul propriu de organizare si functionare reactualizat in conditiile
prevazute in sectiunea 1;
i) regulamentul propriu de organizare si functionare si autorizatia in baza careia a
functionat, in original, in vederea retragerii;
j) certificatul de cazier fiscal si dovada achitarii taxelor si impozitelor;
k) declaratii pe propria raspundere ale asociatilor/administratorilor ca nu au facut
parte din structuri de informatii straine, organizatii secrete transnationale si nu au colaborat
cu acestea;
l) prezentarea notificarii prin care se incunostinteaza consiliul judetean sau, dupa caz,
Consiliul General al Municipiului Bucuresti despre faptul ca societatea are sediul in zona
de responsabilitate a acestora.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se prezinta in xerocopie, in 4 exemplare.
Art. 5 – (1) Licenta de functionare se acorda numai in situatia in care toti conducatorii
societatii sau reprezentantii persoanelor juridice indeplinesc conditiile prevazute de lege si
au obtinut avizul din partea organelor de politie.
(2) Pentru societatile care nu au activitate in derulare ori structura de personal
conform regulamentelor proprii nu se acorda licenta de functionare.
(3) Societatile care si-au incetat sau intrerupt activitatea pentru care au fost licentiate,
pe o perioada mai mare de 6 luni, vor depune licentele la serviciile politiei de ordine
publica teritoriale, pentru a fi pastrate in evidenta pasiva pana la reluarea activitatii.
Art. 6 – Dupa expirarea termenului prevazut de Art. 70 din Legea nr. 333/2003,
autorizatiile eliberate in perioada 1996 – 2003 sunt nule de drept.
SECTIUNEA a 3-a – Reinnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate
de paza si protectie
Art. 7 – Societatile pot solicita, prin inspectoratul judetean de politie sau, dupa caz,
prin Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Inspectoratului General al
Politiei Romane – Directia Politiei de Ordine Publica reinnoirea la fiecare 3 ani a licentei de
functionare, prezentand in acest sens urmatoarele documente:
a) cererea prin care se solicita reinnoirea licentei;
b) dovada activitatilor aflate in derulare si numarul de angajati;
c) cazierul fiscal si dovada achitarii taxelor si impozitelor;
d) dovada achitarii taxei de licentiere;
e) prezentarea listei cu materialele si tehnica ce face parte din dotarea societatii, in
functie de obiectul de activitate;
f) copie a certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comertului privind
situatia actuala a societatii;
g) licenta in original.
Art. 8 – In cazul eliberarii si reinnoirii licentelor societatilor, avizul Serviciului
Roman de Informatii este obligatoriu.
Art. 9 – Societatile care solicita eliberarea ori reinnoirea licentei pot avea ca obiect de
activitate numai activitatile prevazute de Legea nr. 333/2003.
Art. 10 – Reinnoirea licentelor se poate solicita cu cel putin 5 luni inaintea expirarii
termenului de valabilitate.
CAP 2
Suspendarea dreptului societatilor specializate de paza si protectie de a incheia noi
contracte si de a angaja personal
Art. 11 – Unitatea din care face parte agentul care constata savarsirea uneia dintre
contraventiile prevazute la Art. 60 lit. g) din Legea nr. 333/2003, care atrage suspendarea
pe o perioada de la o luna la 3 luni a dreptului societatii sanctionate de a incheia noi
contracte si de a angaja personal, comunica despre aceasta, dupa achitarea sanctiunii
contraventionale aplicate sau dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care sa
respins contestatia impotriva procesului-verbal de contraventie, serviciului politiei de
ordine publica din cadrul inspectoratului judetean de politie in a carui raza teritoriala se afla
sediul social al societatii care tine evidenta acestora sau Directiei Generale de Politie a
Municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea dispunerii masurilor legale.
Art. 12 – La inregistrarea a cel putin doua astfel de contraventii in interval de 3 luni,
serviciul politiei de ordine publica din cadrul inspectoratelor de politie judetene sau
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza raportului cu
sanctiunile aplicate si motivatia acestora, dispune, in functie de gravitatea faptelor,
suspendarea dreptului societatii sanctionate de a incheia noi contracte si de a angaja
personal pe o perioada de la o luna la 3 luni, comunicand masura Inspectoratului General al
Politiei Romane, Serviciului Roman de Informatii, oficiului registrului comertului,
inspectoratului teritorial de munca, precum si societatii in cauza, data de la care incepe sa
curga termenul de suspendare si durata acesteia.
CAP. 3
Anularea licentelor de functionare a societatilor specializate de paza si protectie
Art. 13 – (1) In cazul in care se constata savarsirea uneia dintre faptele prevazute de
Art. 62 din Legea nr. 333/2003, retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de
Informatii ori neprezentarea pentru reinnoirea licentei in termenul prevazut de lege,
Inspectoratul General al Politiei Romane sau, dupa caz, instanta de judecata va dispune
anularea licentei.
(2) Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului
Bucuresti, dupa caz, sesizat/sesizata de savarsirea uneia dintre faptele care atrag anularea
licentei, in termen de 30 de zile, va efectua cercetari si va stabili imprejurarile comiterii
faptei. In caz de confirmare, dosarul impreuna cu licenta si regulamentul de organizare si
functionare ale societatii vor fi inaintate, cu raport motivat, la Inspectoratul General al
Politiei Romane, care in termen de 10 zile va dispune.
Art. 14 – (1) Masura anularii licentei se comunica societatii sanctionate, Serviciului
Roman de Informatii, inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a
Municipiului Bucuresti care a facut propunerea si la oficiul registrului comertului teritorial.
(2) Licentierea societatilor carora le-a fost anulata licenta se poate solicita la un an
dupa ramanerea definitiva a masurii.
(3) Pierderea ori deteriorarea licentei de functionare se publica in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a III-a.
CAP.4
Avizarea conducatorilor societatilor specializate de paza si protectie
Art. 15 – Conducatorii societatilor numiti dupa licentierea acestora depun la
inspectoratele judetene de politie sau la Directia Generala de Politie a Municipiului
Bucuresti, pe raza carora isi au sediul societatile, urmatoarele documente:
a) cerere prin care se solicita avizarea, inregistrata si datata, din care sa rezulte
denumirea societatii, adresa sediului social sau administrativ, telefon, fax;
b) copii ale documentelor de identitate, studii, pregatire si curriculum vitae ale
asociatului sau asociatilor, precum si ale persoanelor care urmeaza sa asigure conducerea
operativa a activitatilor de paza, indeplinind functii de administrator, director executiv ori
alte functii similare;
c) documente din care sa rezulte calitatea sau functia pe care urmeaza sa o detina in
societate;
d) declaratiile pe propria raspundere ca nu a facut parte din structuri de informatii
straine, organizatii secrete transnationale si nu a colaborat cu acestea;
e) certificatul de cazier judiciar.
Art. 16 – Conditiile de avizare prevazute de lege sunt cumulative, iar neindeplinirea
uneia dintre acestea determina neacordarea avizului.
Art. 17 – Avizul este obligatoriu, iar termenul de emitere al acestuia este de 30 de zile
si se comunica persoanelor mentionate, fara ca avizul negativ sa fie motivat.
Art. 18 – Avizul este obligatoriu si pentru directorii sucursalelor si ai punctelor de
lucru.
CAP. 5
Avizarea si atestarea personalului de paza si garda de corp
Art. 19 – Avizarea se solicita de catre conducatorul unitatii angajatoare sau al unitatii
care organizeaza cursurile de calificare, prezentand subunitatii de politie pe a carei raza
teritoriala domiciliaza cel in cauza urmatoarele documente:
a) cerere, datata si inregistrata din partea unitatii angajatoare sau care organizeaza
cursurile de calificare, prin care se solicita avizarea;
b) copie de pe actul de identitate;
c) fisa medicala din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si psihic
pentru serviciul de paza;
d) copie de pe ultimul act de studii;
e) certificatul de cazier judiciar.
Art. 20 – In raport cu importanta bunurilor si valorilor ce urmeaza a fi protejate,
precum si pentru protectia persoanelor si a celor care executa serviciul de garda de corp,
personalul de paza poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe,
pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mica si alte mijloace de aparare autorizate
de legislatia in vigoare, dupa avizarea planului de paza sau de transport bunuri si valori ori
a planului de protectie.
Art. 21 – Documentele pentru obtinerea avizului politiei pentru portarma se depun la
serviciile politiei de ordine publica din inspectoratele judetene de politie sau din Directia
Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, situatie in care se depun
documentele prevazute la Art. 19, precum si rezultatul testarii psihologice efectuate la un
laborator autorizat.
Art. 22 – (1) Pentru persoanele care urmeaza sa execute serviciul de paza la unitati
care detin secrete de stat sau care desfasoara activitati de interes strategic se solicita, pe
langa avizul politiei, si avizul sectiei judetene a Serviciului Roman de Informatii.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) prezinta si declaratii pe propria raspundere ca nu
au facut parte din organizatii secrete transnationale, servicii de informatii sau structuri
militare ori paramilitare straine, ca nu au fost pregatite de acestea pentru desfasurarea unor
activitati specifice si ca nu au participat la conflicte militare externe.
Art. 23 – (1) Angajatorul elibereaza ordinul de serviciu pentru portarma, care se
vizeaza anual de catre serviciul politiei de ordine publica din cadrul inspectoratelor
judetene de politie sau de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa
caz.
(2) Ordinul de serviciu pentru portarma trebuie sa cuprinda: numele de familie si
prenumele personalului de paza, seria si numarul actului de identitate, functia detinuta,
seria si calibrul armei, cantitatea de munitie, semnatura conducatorului persoanei juridice si
stampila, spatii pentru fotografie si viza anuala a organelor de politie sau a Jandarmeriei
Romane, dupa caz.
Art. 24 – Avizul favorabil poate fi retras cand nu mai sunt indeplinite conditiile care
au stat la baza emiterii acestuia si se comunica societatii in cauza.
Art. 25 – Atestarea personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor,
bunurilor si valorilor si de garda de corp se face dupa obtinerea avizului din partea
organelor de politie si absolvirea cursurilor de calificare, cu o durata minima de 90 de zile,
contra cost, in conditiile stabilite de autoritatea publica ce raspunde de ocuparea si formarea
profesionala.
Art. 26 – Cursurile de calificare pentru personalul de paza pot fi organizate de
Jandarmeria Romana, Serviciul de Protectie si Paza, corpurile gardienilor publici,
societatile specializate de paza si protectie, precum si de persoanele juridice care au inscris
ca obiect de activitate codul CAEN 8042, care dispun de formatori calificati si poseda baza
materiala si documentara necesara.
Art. 27 – Dupa sustinerea examenului si obtinerea certificatului de absolvire a
cursului de calificare profesionala, absolventului i se elibereaza de catre Inspectoratul
General al Politiei Romane prin inspectoratele judetene de politie sau Directia Generala de
Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, atestatul in baza caruia poate exercita profesia
de agent de paza sau garda de corp.
Art. 28 – In cazul persoanelor atestate profesional, care urmeaza a fi dotate cu
armament, se solicita avizul serviciilor de ordine publica judetene sau al Directiei Generale
de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, unde se depune rezultatul testarii psihologice
efectuate la un laborator autorizat si cazierul judiciar.
Art. 29 – Pentru agentii de paza atestati, veniti din alte societati, angajatorul solicita
certificatul de cazier judiciar.
Art. 30 – Modelul licentei de functionare este prevazut in anexa nr. 1A*).
Art. 31 – Modelul atestatului in baza caruia personalul de paza exercita profesia de
agent de paza sau garda de corp este prevazut in anexa nr. 1B*).
ANEXA 2
NORME METODOLOGICE
privind eliberarea, reinnoirea, suspendarea si anularea licentelor de functionare
pentru societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei, avizarea
conducatorilor si a personalului tehnic al acestora
CAP. 1
Eliberarea si reinnoirea licentelor de functionare pentru societatile specializate in
sisteme de alarmare impotriva efractiei
SECTIUNEA 1 – Functionarea societatilor specializate in sisteme de alarmare
impotriva efractiei, care solicita licenta dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Art. 1 – Societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei, denumite
in continuare societati, functioneaza in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al
Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, valabila pe o
perioada de 3 ani.
Art. 2 – Pentru obtinerea licentei de functionare, conducatorul societatii depune la
inspectoratul judetean de politie ori la Directia Generala de Politie a Municipiului
Bucuresti, dupa caz, in a carui raza teritoriala isi are sediul social, urmatoarele documente:
a) cerere de eliberare a licentei de functionare, din care sa rezulte activitatile
solicitate, adresa si telefoanele sediului social si administrativ;
b) documentele de constituire si functionare ale societatii, in xerocopii, respectiv:
actul constitutiv, incheierea judecatorului-delegat de autorizare a constituirii si certificatul
de inmatriculare cu codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului. Obiectul de
activitate al societatii trebuie sa cuprinda codurile CAEN: 7420 pentru proiectare, 4531
pentru instalare, 3162 pentru productie si 4534 pentru intretinere, in functie de activitatile
solicitate, cu exceptia instalarii care este conditionata de intretinere;
c) documentele conducatorilor societatii, constand in: actul de identitate, ultima
diploma de studii si curriculum vitae, sens in care este necesar ca cel putin o persoana sa
aiba pregatire in domeniu pentru a fi testata profesional de unitatea de politie competenta;
d) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu situatia
actualizata a societatii, cu exceptia celor nou-infiintate;
e) declaratii pe propria raspundere ale asociatilor/administratorilor ca nu au facut
parte din organizatii secrete transnationale, servicii de informatii ori structuri militare sau
paramilitare straine, ca nu au fost pregatite de acestea pentru desfasurarea unor activitati
specifice si ca nu au participat la conflicte militare externe;
f) certificat de cazier fiscal;
g) dovada achitarii taxei de licentiere;
h) regulamentul de organizare si functionare, avand structura urmatoare: dispozitii
generale, structura organizatorica a societatii, conditii de angajare a personalului, pregatirea
si controlul personalului, dotarea societatii, modul de derulare a activitatilor licentiate si
dispozitii finale.
Art. 3 – (1) Licenta de functionare se acorda numai in situatia in care toti conducatorii
societatii, definiti in norme, au obtinut avizul politiei si Serviciului Roman de Informatii.
(2) Avizul negativ al Serviciului Roman de Informatii nu se motiveaza in situatia in
care este fundamentat pe date si informatii ce privesc siguranta nationala a Romaniei.
(3) In cazul in care sunt asociati persoane juridice se anexeaza documentele de
autorizare si constituire ale acestora si ale reprezentantului legal, care trebuie sa obtina
avizele mentionate. Aceleasi conditii sunt necesare si in cazul societatilor cu capital strain.
Art. 4 – Cu ocazia licentierii se aproba regulamentul de organizare si functionare si se
elibereaza licenta de functionare valabila pe o perioada de 3 ani.
Art. 5 – Licentierea persoanelor fizice autorizate in baza Legii nr. 507/2002 privind
organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice se realizeaza
similar ca la societatile comerciale cu prezentarea autorizatiei eliberate de primarii in locul
actului constitutiv, avand declarate activitatile de instalare si intretinere de sisteme de
alarmare. Persoanele fizice licentiate au dreptul de a executa numai lucrari pentru locuinte,
anexe ale acestora si alarme auto, care nu necesita intocmirea de proiecte supuse avizarii
politiei.
Art. 6 – Societatile cu obiect de activitate in domeniul sistemelor de alarmare
impotriva efractiei, infiintate dupa intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice,
vor solicita inspectoratului judetean de politie ori Directiei Generale de Politie a
Municipiului Bucuresti, dupa caz, avizul de principiu pentru conducatori, inaintea
inregistrarii la oficiul registrului comertului, aviz care ramane valabil pentru licentiere.
SECTIUNEA a 2-a – Eliberarea licentelor de functionare pentru societatile
specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei, autorizate pana la data intrarii in
vigoare a Legii nr. 333/2003
Art. 7 – Pentru eliberarea licentelor de functionare, societatile autorizate in baza Legii
nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor, in termen de 6
luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, trebuie sa depuna la
inspectoratul judetean de politie ori la Directia Generala de Politie a Municipiului
Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are sediul social, urmatoarele documente:
a) cerere de solicitare pentru eliberarea licentei, din care sa rezulte activitatile
solicitate, adresa si telefoanele sediului social si administrativ;
b) originalele autorizatiei eliberate de politie si regulamentul aprobat, in vederea
anularii acestora;
c) certificatul de inmatriculare cu codul unic de inregistrare la oficiul registrului
comertului;
d) certificatul de cazier fiscal si dovada achitarii taxelor si impozitelor;
e) certificatul constatator de la oficiul registrului comertului cu situatia actualizata a
societatii;
f) avizele conducatorilor societatii, eliberate de politie;
g) declaratii pe propria raspundere ale asociatilor/administratorilor ca nu au facut
parte din organizatii secrete transnationale, servicii de informatii ori structuri militare sau
paramilitare straine, ca nu au fost pregatite de acestea pentru desfasurarea unor activitati
specifice si ca nu au participat la conflicte militare externe;
h) dovada activitatii in derulare, in special cu privire la contracte de instalare si
intretinere si la personalul de specialitate avizat;
i) lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate si de provenienta ale
acestora, precum si cu caracteristicile si parametrii de functionare;
j) lista lucrarilor executate;
k) dovada achitarii taxei de licentiere.
Art. 8 – Pentru societatile care nu au activitate in derulare ori structura de personal
conform regulamentului propriu nu se acorda licenta de functionare.
Art. 9 – Autorizatiile de functionare ale societatilor care nu se incadreaza in termenul
prevazut de lege pentru obtinerea licentei sunt nule de drept, acestea nemaiavand dreptul sa
desfasoare activitati in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei.
SECTIUNEA a 3-a – Reinnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate
in sisteme de alarmare impotriva efractiei
Art. 10 – Solicitarea reinnoirii licentei de functionare a societatii se realizeaza cu 5
luni inaintea expirarii termenului de valabilitate a acesteia.
Art. 11 – Pentru prelungirea licentei de functionare a societatilor se prezinta la
inspectoratul judetean de politie ori la Directia Generala de Politie a Municipiului
Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi au sediul social, urmatoarele documente:
a) cerere de solicitare a prelungirii licentei, din care sa rezulte activitatile solicitate,
adresa si telefoanele sediului social si administrativ;
b) certificatul de inmatriculare cu codul unic de inregistrare la oficiul registrului
comertului;
c) certificat de cazier fiscal;
d) certificatul constatator de la oficiul registrului comertului cu situatia actualizata a
societatii;
e) avizele conducatorilor societatii, eliberate de politie;
f) dovada achitarii taxelor si impozitelor;
g) dovada activitatii in derulare, in special cu privire la contracte de instalare si
intretinere si la personalul de specialitate avizat si incadrat in munca;
h) declaratie pe propria raspundere a asociatilor/administratorilor ca nu au facut parte
din organizatii secrete transnationale, servicii de informatii ori structuri militare sau
paramilitare straine, ca nu au fost pregatiti de acestea pentru desfasurarea unor activitati
specifice si ca nu au participat la conflicte militare externe;
i) dovada achitarii taxei de licentiere;
j) lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate si de provenienta ale
acestora, precum si cu caracteristicile si parametrii de functionare;
k) lista lucrarilor executate.
Art. 12 – Prelungirea licentei de functionare se poate acorda numai daca societatea
indeplineste cumulativ conditiile stabilite la Art. 11 lit. e) – i) si a fost obtinut avizul
Serviciului Roman de Informatii.
Art. 13 – Intreaga documentatie pentru obtinerea licentei si reinnoirea acesteia se
depune in copie, in 4 exemplare.
CAP. 2
Suspendarea dreptului societatii specializate in sisteme de alarmare impotriva
efractiei de a incheia noi contracte si de a angaja personal
Art. 14 – Unitatea din care face parte agentul care constata savarsirea uneia dintre
contraventiile prevazute la Art. 60 lit. g) si h) raportat la prevederile Art. 28 alin. (6) si (7),
Art. 30, 31 si ale Art. 34 alin. (2) din Legea nr. 333/2003, care atrage suspendarea, pe o
perioada de la o luna la 3 luni, a dreptului societatii sanctionate de a incheia noi contracte si
de a angaja personal, va comunica despre aceasta, dupa achitarea sanctiunii
contraventionale aplicate sau ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care s-a
respins contestatia impotriva procesului-verbal de contraventie, serviciului politiei de
ordine publica din inspectoratul judetean de politie in a carui raza teritoriala se afla sediul
social al societatii, care tine evidenta acestora, respectiv Directiei Generale de Politie a
Municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea dispunerii masurilor legale.
Art. 15 – La inregistrarea a cel putin doua astfel de contraventii in interval de 3 luni,
serviciul politiei de ordine publica din cadrul inspectoratelor judetene de politie sau
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza raportului cu
sanctiunile aplicate si motivatia acestora, dispune, in functie de gravitatea faptelor,
suspendarea dreptului societatii de a incheia noi contracte si de a angaja personal, pe o
perioada de la o luna la 3 luni, comunicand masura Inspectoratului General al Politiei
Romane, Serviciului Roman de Informatii, oficiului registrului comertului, inspectoratului
teritorial de munca, precum si societatii in cauza, data de la care incepe sa curga termenul
de suspendare si durata acesteia.
CAP. 3
Anularea licentelor de functionare ale societatilor specializate in sisteme de alarmare
impotriva efractiei
Art. 16 – (1) In cazul in care se constata savarsirea uneia dintre faptele prevazute de
Art. 62 din Legea nr. 333/2003, retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de
Informatii ori neprezentarea pentru reinnoirea licentei in termenul prevazut de lege,
Inspectoratul General al Politiei Romane sau, dupa caz, instanta de judecata va dispune
anularea licentei.
(2) Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului
Bucuresti, dupa caz, sesizat/sesizata de savarsirea uneia dintre faptele care atrag anularea
licentei, in termen de 30 zile, va efectua cercetari si va stabili imprejurarile comiterii faptei.
In caz de confirmare, dosarul impreuna cu licenta si regulamentul de functionare ale
societatii vor fi inaintate, cu raport motivat, la Inspectoratul General al Politiei Romane,
care in termen de 10 zile va dispune.
Art. 17 – Masura anularii licentei se comunica societatii sanctionate, Serviciului
Roman de Informatii, inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a
Municipiului Bucuresti care a facut propunerea si la oficiul registrului comertului teritorial.
Art. 18 – (1) Licentierea societatilor carora aceasta le-a fost anulata se poate solicita
dupa un an de la ramanerea definitiva a masurii de anulare.
(2) Pierderea ori deteriorarea grava a licentei se va publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a III-a.
CAP. 4
Avizarea conducatorilor de societati si a personalului tehnic
Art. 19 – Conducatorii de societati sunt persoanele fizice implicate operativ in
activitatea societatii, avand o functie de conducere, respectiv: administratori, asociati,
directori.
Art. 20 – Asociatii ori actionarii care nu sunt implicati in societate vor da declaratie
pe propria raspundere despre aceasta, nefiind necesar avizul Politiei si Serviciului Roman
de Informatii.
Art. 21 – Conditiile de avizare a conducatorilor societatii sunt cele stabilite pentru
societatile specializate de paza si protectie la Art. 20 alin. (9) si (10) din Legea nr.
333/2003, iar pentru personalul tehnic, cele prevazute pentru personalul de paza in Art. 39
din aceeasi lege.
Art. 22 – Retragerea avizelor pentru conducatorii societatilor si personalul tehnic se
face cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii acestora ori
conducatorii societatilor si personalul tehnic au savarsit abateri in legatura cu serviciul,
pentru care legislatia muncii prevede desfacerea contractului de munca, situatie in care
avizul politiei este nul de drept.
CAP. 5
Avizarea functionarii dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare
impotriva efractiei
Art. 23 – Pentru avizarea dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarma
impotriva efractiei, solicitantul va depune la inspectoratul judetean de politie sau la Directia
Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in xerocopie, in 3 exemplare,
urmatoarele documente:
a) cerere de avizare, inregistrata si datata, adresata Inspectoratului General al Politiei
Romane;
b) regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului de monitorizare a
sistemelor de alarma impotriva efractiei;
c) copie de pe licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane;
d) polita de asigurare pentru evenimente;
e) contract de prestari de servicii incheiat intre societatea specializata de paza si
protectie care asigura interventia si cea care realizeaza instalarea si conectarea la dispecerat
a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, daca este cazul, ambele necesitand a fi
licentiate;
f) documentele de achizitionare a echipamentelor.
Art. 24 – (1) Regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului de
monitorizare a alarmelor cuprinde, in principal, urmatoarele capitole:
a) datele de identificare a societatii;
b) serviciile pe care le presteaza;
c) structura organizatorica a dispeceratului, cu specificarea dispozitivului de
interventie si a numarului de echipaje auto folosite pe schimb;
d) descrierea echipamentelor folosite, mentionandu-se: tipul si caracteristicile
echipamentelor, numarul de linii telefonice disponibile pentru transmisia de date, semnalele
monitorizate, iar pentru echipamentul radio se va preciza tipul de legatura cu obiectivul
uni/bidirectional, autonomia energetica, avize si autorizatii pentru functionarea in reteaua
de radiocomunicatii date si voce;
e) modul de transmitere a alarmelor pe categorii de obiective;
f) atributiile, pregatirea si dotarea personalului pe categorii;
g) obligatiile ce revin personalului de conducere si categoriilor de angajati ai
dispeceratului pentru respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003;
h) modul de inregistrare a evenimentelor si arhivarea acestora;
i) principiul realizarii confirmarii tehnice a timpului de interventie.
(2) In anexa la regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului se prezinta
plansele foto cu autovehiculele folosite la interventie, vedere fata, lateral si spate.
Art. 25 – Avizarea se solicita dupa achizitionarea echipamentelor.
Art. 26 – Anularea licentelor societatilor atrage de drept retragerea avizului acordat
dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei.
ANEXA 3
NORME TEHNICE – privind proiectarea si realizarea sistemelor tehnice de protectie
si de alarmare impotriva efractiei
CAP. 1
Dispozitii generale
Art. 1 – (1) Prezentele norme tehnice se aplica cu ocazia proiectarii, instalarii si
utilizarii sistemelor tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei.
(2) Prezentele norme tehnice se adreseaza atat societatilor licentiate specializate sa
execute astfel de lucrari, cat si beneficiarilor de sisteme tehnice de protectie si de alarmare,
avand caracter obligatoriu.
(3) Aplicatiile cu sisteme de alarmare impotriva efractiei se proiecteaza, se instaleaza
si se utilizeaza cu respectarea prezentelor norme tehnice.
Art. 2 – Configuratia sistemelor tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei
se stabileste in functie de importanta valorilor umane si materiale si a nivelului de risc
evaluat.
Art. 3 – (1) Echipamentele si elementele componente ale acestor sisteme se utilizeaza
in conformitate cu prevederile legii.
(2) In vederea certificarii componentelor sistemelor de alarmare impotriva efractiei
se infiinteaza in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane Laboratorul de incercari
pentru clasificarea acestora si stabilirea clasei de securitate in care se incadreaza, denumit
in continuare Laborator.
(3) Conditiile de incadrare, organizare si functionare a Laboratorului se aproba prin
ordin al ministrului administratiei si internelor.
Art. 4 – Sunt supuse avizarii proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei
destinate: unitatilor financiar-bancare, institutiilor de interes public, cazinourilor, caselor de
schimb valutar si amanet, spatiilor comerciale mari, magazinelor de arme si munitii,
statiilor de comercializare a produselor petroliere, detinatorilor de produse ori substante
toxice, unitatilor speciale si altor obiective cu aglomerari de persoane ori valori insemnate.
CAP. 2
Echipamentele componente ale sistemelor tehnice de protectie si de alarmare
impotriva efractiei
Art. 5 – (1) Sistemele tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei
realizeaza securitatea mecanica si electronica a obiectivului protejat.
(2) Configurarea sistemelor se realizeaza prin asocierea de elemente de protectie
mecanica si echipamente electronice, astfel incat impreuna sa se completeze si sa realizeze
gradul de siguranta corespunzator nivelului de risc evaluat.
(3) Securitatea mecanica consta in amenajari realizate cu elemente de protectie care
au rolul de a asigura conditii sigure de natura sa nu pericliteze viata sau integritatea
persoanelor, respectiv a valorilor.
(4) Securitatea electronica se realizeaza prin instalarea de echipamente care asigura:
detectarea patrunderii neautorizate in zonele protejate, controlul accesului, controlul
sustragerii de bunuri si supravegherea video.
Art. 6 – Structura subsistemului antiefractie este alcatuita din: centrala de alarma cu
tastaturile de operare, telecomenzi, elementele de detectie si echipamentele de avertizare si
semnalizare.
Art. 7 – Subsistemul de control acces cuprinde unitatea centrala care gestioneaza
punctele de control, unitatile de comanda, cititoarele, broastele sau yalele electromagnetice
de actionare a usilor.
Art. 8 – Subsistemul de televiziune cu circuit inchis are in componenta camerele
video, echipamentele de multiplexare, vizualizare si stocare a imaginilor.
Art. 9 – Protectia mecano-fizica se asigura cel putin in spatiile in care se depoziteaza
si se manipuleaza valori.
Art. 10 – Clasele de siguranta a mijloacelor mecano-fizice folosite vor fi stabilite de
laboratorul acreditat si autorizat, cu respectarea prevederilor standardelor romanesti sau
europene.
CAP. 3
Reguli de proiectare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei
Art. 11 – (1) Proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei se intocmesc de
personalul tehnic avizat al societatilor licentiate in acest sens, cu respectarea prezentelor
norme tehnice.
(2) Proiectarea aplicatiilor cu sisteme de alarmare impotriva efractiei se realizeaza cu
respectarea normelor in domeniu si a celor proprii unitatilor, tinandu-se seama de gradul de
protectie stabilit de conducerea unitatilor in functie de valorile ce trebuie protejate,
existenta si situarea zonelor vitale, caile de acces, circulatia personalului propriu si a
clientilor, amenajarile mecano-fizice realizate, tipul pazei, amplasarea dispozitivului de
paza si departarea fata de echipajul specializat de interventie cu care unitatea are contract
de prestari de servicii.
Art. 12 – Proiectele de executie ce urmeaza a fi avizate se prezinta la serviciul politiei
de ordine publica al inspectoratului judetean de politie pe a carui raza teritoriala se afla
obiectivul sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, si vor
cuprinde urmatoarele documente:
a) cererea de avizare a beneficiarului, care contine: adresa beneficiarului si a
obiectivului ce urmeaza a fi protejat, numarul de telefon/fax, obiectul proiectului si
termenul de realizare, societatea care executa lucrarea si numarul licentei emise de
Inspectoratul General al Politiei Romane, personalul care a intocmit, a verificat si a aprobat
proiectul si seful de lucrare, cu numerele avizelor eliberate de politie;
b) planul cuprinzand amplasamentul si imprejurimile obiectivului la care urmeaza sa
se execute lucrarea de instalare a sistemului de alarmare impotriva efractiei, cu denumirea
strazilor si a cladirilor cu care se invecineaza;
c) elemente privind constructia: tipul constructiei, dimensiunile incaperilor, precum
si destinatia acestora, toate fiind realizate la o scara convenabila. La cladirile vechi sau la
cele care se reamenajeaza, in mod obligatoriu, trebuie sa se faca referire la materialele de
constructie, grosimea peretilor exteriori, a plafoanelor si pardoselilor, precum si a peretilor
camerelor unde se pastreaza valori. Pentru suprafetele vitrate, ferestrele si usile de acces se
precizeaza modul de protejare cu mijloace mecano-fizice si clasa de siguranta a acestora.
La tipul constructiei se mentioneaza daca aceasta este veche, noua, reamenajata sau in
constructie;
d) prezentarea tabelara a structurii sistemului de alarma impotriva efractiei propus
pentru instalare: denumirea si tipul elementelor, numarul acestora, denumirea firmei
producatoare, furnizorul, avize de calitate;
e) descrierea zonelor protejate prin sistemul de alarmare impotriva efractiei,
elementul de detectie alocat, modul de programare al zonei si partitia din care face parte
(prezentare tabelara), iar notarea elementelor de detectie din structura sistemului de
alarmare impotriva efractiei trebuie sa se regaseasca in desenele proiectului;
f) specificarea locului de amplasare a centralei de alarmare impotriva efractiei si a
tastaturilor de comanda, precum si a echipamentelor de control acces si de televiziune cu
circuit inchis;
g) calculul energetic al sistemului, din care sa rezulte autonomia acestuia in cazul
scoaterii din functiune a retelei de tensiune;
h) datele tehnice de catalog ale elementelor sistemului de alarmare impotriva
efractiei, performante, domenii de utilizare, descrierea functionala, posibilitati de
programare si alte facilitati, cu anexarea prospectelor producatorului;
i) modul de asigurare a garantiei, service-ului si interventiei in cazul defectarii
sistemului de alarmare impotriva efractiei. Termenul maxim de remediere a defectiunilor
sistemelor de alarmare impotriva efractiei instalate in obiectivele de importanta este de
maximum 12 ore in localitatea firmei instalatoare, respectiv de 24 de ore in alte localitati;
j) jurnalul de cabluri;
k) documentele de certificare pentru echipamentele utilizate, emise de un laborator
acreditat conform legii;
l) desenele obiectivului, cu amplasarea elementelor componente ale sistemului, care
se intocmesc la o scara convenabila, folosindu-se simboluri standardizate.
Art. 13 – (1) Proiectele se intocmesc cu respectarea urmatoarelor cerinte:
a) intocmirea in doua exemplare, din care unul se va preda beneficiarului pe baza de
proces-verbal, iar celalalt se va pastra de proiectant in regimul documentelor secrete de
serviciu, cu respectarea legii;
b) inregistrarea proiectelor de catre proiectant, atribuirea unui cod si numerotarea
filelor, cu specificarea numarului total de file, in antetul sau subsolul carora se vor trece
codul si denumirea firmei proiectante;
c) realizarea paginii de titlu, cu mentionarea obiectivului si a personalului care a
intocmit documentatia.
(2) Accesul la proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei este permis numai
personalului autorizat, care are atributii profesionale in legatura cu acesta.
CAP. 4
Reguli ce trebuie respectate la producerea echipamentelor componente ale sistemelor
de alarmare impotriva efractiei
Art. 14 – Producerea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate
electronica se realizeaza numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Romane, cu
indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa fie conforme cu standardele romanesti sau internationale;
b) sa asigure functiile proiectate si aprobate.
Art. 15 – Nu este permisa modificarea produselor fara acordul producatorului si al
organelor de politie.
CAP. 5
Reguli privind amplasarea echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare
impotriva efractiei
Art. 16 – (1) Centrala de alarma se amplaseaza intr-un loc mai putin frecventat de
angajatii unitatii si inaccesibil persoanelor straine.
(2) Tastatura de comanda a sistemului de alarmare impotriva efractiei se amplaseaza
la distanta fata de centrala si cat mai aproape posibil de zona intrarii, pentru reducerea
perioadei de temporizare declarate zonei de intrare, durata fiind stabilita la cel mai scurt
timp posibil (maximum 10 secunde).
(3) La obiectivele protejate cu sisteme, unde exista paza umana, in spatiul postului de
paza se instaleaza tastatura cu caractere alfanumerice pentru receptionarea mesajelor in clar
si in mod silentios pentru situatiile de amenintare cu arma.
(4) Detectoarele de prezenta vor supraveghea cu prioritate valorile protejate si caile
posibile de patrundere dinspre exterior si se fixeaza astfel incat sa nu permita modificarea
zonei supravegheate.
(5) Toate elementele componente ale sistemului se protejeaza electronic impotriva
interventiei neautorizate si se monteaza conform prospectului producatorului.
(6) Traseele de cabluri ale sistemului se realizeaza prin tubulatura sau jgheab aparent
de mascare.
(7) Semnalizarea starii de alarmare impotriva efractiei se realizeaza atat local, prin
intermediul a cel putin doua avertizoare acustice, dintre care unul de exterior cu
autoalimentare si flash luminos, cat si la distanta.
(8) Sirenele se amplaseaza la o inaltime maxima permisa de spatiu pentru a ingreuna
anihilarea lor, iar cea exterioara, intr-o pozitie vizibila din strada principala limitrofa.
(9) Comunicatoarele utilizate pentru conectarea sistemului local la dispeceratul de
monitorizare, care sunt situate in alta parte decat in centrala, se supravegheaza prin
detectoare de prezenta si se amplaseaza in locuri mai putin accesibile.
Art. 17 – (1) Este interzisa instalarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei fara
sursa de rezerva care sa asigure autonomia energetica in caz de cadere a retelei de tensiune.
(2) Sursa principala de alimentare a sistemului trebuie sa fie reteaua electrica de
tensiune, iar cea de rezerva: acumulatorii ori grupuri generatoare, care sa poata asigura
functionarea normala a acestuia minimum 24 de ore, cu 30 de minute in starea de avertizare
sonora. In cazul obiectivelor amplasate in zone izolate din mediul rural, sursa de alimentare
de rezerva trebuie sa asigure o autonomie de 72 de ore. In situatia existentei grupului
generator, dimensionarea acumulatorilor se face numai pentru perioada de pornire a
grupului.
(3) Pentru echipamentele de televiziune cu circuit inchis se va asigura o autonomie la
inregistrare de cel putin 15 minute de la caderea retelei de tensiune.
(4) Racordarea la reteaua electrica de tensiune a sistemului de alarmare impotriva
efractiei se realizeaza printr-un circuit separat de alti consumatori de energie electrica, iar
tabloul electric respectiv va fi protejat electronic prin sistemul de alarma.
Art. 18 – Prin subsistemul de control acces se va limita patrunderea persoanelor
neautorizate in spatiile protejate: casierie, informatica, dispecerat paza, acces spre tezaur.
Art. 19 – (1) Amplasarea camerelor de luat vederi in zonele de acces in unitate
trebuie sa asigure o imagine de detaliu pentru memorarea tuturor persoanelor care au intrat
in unitate, vedere din fata si o imagine pentru zona de lucru cu publicul.
(2) Spatiul care nu este permanent iluminat si este supravegheat prin camere TV se
prevede cu proiector in infrarosu.
(3) In situatiile in care nu exista dispecerat local, videorecorderul sau inregistratorul
digital se amplaseaza intr-un spatiu bine protejat, asigurat si incuiat corespunzator, pentru
eliminarea posibilitatii sustragerii casetelor video sau a inregistratorului digital, in special
in timpul producerii unui eveniment.
CAP. 6
Activitatea de instalare si utilizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei
Art. 20 – (1) Instalarea echipamentelor poate incepe dupa obtinerea avizului de la
organul de politie competent, pentru proiectul aplicatiei.
(2) Executantul asigura respectarea proiectului avizat.
Art. 21 – (1) Beneficiarul sistemului de alarmare impotriva efractiei are obligatia
schimbarii periodice a codurilor de utilizare a echipamentelor si ori de cate ori a fost sesizat
ca unuia dintre utilizatori i-a fost deconspirat codul si sa verifice periodic functionarea
sistemului.
(2) La receptia de terminare a lucrarilor si punerea in functiune a obiectivelor
importante, beneficiarul are obligatia de a solicita la inspectoratul judetean de politie
participarea specialistului in sisteme de alarmare impotriva efractiei, care verifica
respectarea proiectului avizat si eficacitatea sistemului.
(3) Instalatorul asigura instruirea personalului utilizator apartinand beneficiarului,
ocazie cu care va fi incheiat un document in acest sens.
CAP. 7
Asigurarea intretinerii si service-ului sistemelor de alarmare impotriva efractiei
Art. 22 – (1) Sistemele de alarmare impotriva efractiei se verifica si se intretin
periodic de personalul firmei instalatoare sau, dupa caz, de firma care asigura service-ul.
(2) Beneficiarii sistemelor supuse avizarii sunt obligati sa incheie contract de service
cu societati licentiate, cu respectarea timpului de interventie la deranjamente care nu trebuie
sa depaseasca 12 ore in localitate, respectiv 24 de ore pentru societatile cu sediul in afara
localitatii obiectivului, si de remediere in maximum 24 de ore.
Art. 23 – (1) La finalizarea sistemului de alarmare impotriva efractiei firma
executanta preda in mod obligatoriu beneficiarului utilizator urmatoarele documente:
a) proiectul sistemului de alarmare impotriva efractiei si avizul organului de politie;
b) documentatia echipamentelor instalate si instructiuni de utilizare a sistemului;
c) documentele care atesta instruirea profesionala a personalului utilizator;
d) jurnalul sistemului de alarmare impotriva efractiei.
(2) In jurnalul sistemului de alarmare impotriva efractiei se consemneaza toate
persoanele care au participat la instalarea si punerea in functiune a sistemului de alarmare
impotriva efractiei si apoi evenimentele tehnice survenite in functionarea sa.
(3) Pastrarea jurnalului se face de catre beneficiarul utilizator, la acesta avand acces
personalul abilitat al firmei licentiate care asigura service-ul.
(4) In jurnal se mentioneaza evenimentele care au influentat functionarea sistemului
de alarmare impotriva efractiei si verificarile tehnice periodice, consemnandu-se: data si
ora aparitiei defectului, data si ora remedierii, componentele reparate ori inlocuite,
persoanele care au executat lucrarea, semnatura.
(5) Verificarile tehnice periodice includ toate operatiunile necesare pentru mentinerea
operationala si in stare de functionare a sistemului de alarmare impotriva efractiei,
urmarindu-se daca sistemul este functional in totalitatea sa, daca elementele de detectie au
suferit deteriorari, deplasari ori mascari care reduc din zona supravegheata si asigura
transmiterea la distanta a semnalelor.
Art. 24 – La solicitarea beneficiarului societatea care a instalat sistemul sau a asigurat
intretinerea acestuia are obligatia predarii, pe baza de proces-verbal, a codurilor de
programare a centralelor si a documentatiei aferente.
CAP. 8
Activitatea de monitorizare a sistemelor de alarmare
Art. 25 – (1) Beneficiarii sistemelor de alarmare impotriva efractiei se pot conecta la
dispeceratele de monitorizare a alarmelor avizate de politie.
(2) Prin monitorizarea unui sistem de alarmare impotriva efractiei trebuie sa se
asigure transmiterea catre centrul de monitorizare a cel putin 5 tipuri de semnale, precum si
interogarea starii sistemului conectat, la anumite intervale de timp, in functie de categoria
obiectivului.
Art. 26 – (1) In functie de categoria obiectivelor monitorizate, echipamentele
dispeceratelor vor asigura verificarea starii sistemului conectat, in urmatoarele conditii:
a) obiective rezidentiale – cel putin o data la 24 de ore;
b) obiective comerciale – cel putin o data la 12 ore;
c) obiective financiar-bancare – cel putin o data la 3 ore;
d) obiective strategice – cel putin o data pe ora.
(2) Este interzisa conectarea pe linie telefonica a obiectivelor cu retea de
telecomunicatii vulnerabila, fara acordul beneficiarului.
(3) Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnica a timpului de sosire
a agentilor la obiectiv pentru determinarea exacta a duratei de interventie la evenimentul
inregistrat.
(4) Organizarea dispeceratelor de zona se realizeaza prin monitorizarea sistemelor de
alarmare impotriva efractiei ale obiectivelor din localitatea unde functioneaza centrul si
zonele limitrofe, asigurandu-se o interventie la eveniment in timp util.
CAP. 9
Sistemele de alarmare impotriva efractiei, destinate unitatilor financiar-bancare
SECTIUNEA 1 – Reguli privind conceptia sistemelor de alarmare impotriva efractiei
Art. 27 – La conceptia structurii sistemului de alarmare impotriva efractiei se au in
vedere urmatoarele:
a) se aloca distinct cate o zona sau adresa in centrala de alarmare impotriva efractiei
fiecarui element de detectie, cu exceptia cazurilor in care pentru o incapere s-au prevazut
mai multe detectoare;
b) se organizeaza partitii in centrala de alarmare impotriva efractiei pentru zonele
antetezaur-tezaur, postul de paza, oficiul de calcul, traseele personalului de paza spre
grupul sanitar, usile de acces sau pentru alte compartimente stabilite de factorii de decizie
ai unitatii;
c) alocarea in mod obligatoriu de tastaturi pentru partitia tezaurului si postului de
paza, aceasta din urma fiind de tip alfanumeric;
d) butoanele si pedalele de panica trebuie sa fie cu retinere si deblocare cu cheie
(memorare mecanica), iar la casierie butoanele se dubleaza cu pedale;
e) butonul de panica destinat personalului de paza trebuie sa fie mobil;
f) asigurarea transmisiei semnalelor de alarma persoanelor autorizate.
SECTIUNEA a 2-a – Echipamentele utilizate si functiile acestora de alarmare
impotriva efractiei
Art. 28 – (1) Echipamentele sistemului antiefractie pot fi utilizate in aplicatiile
sistemelor de securitate din institutiile financiar-bancare daca indeplinesc conditiile
prevazute la alin. (2) si la Art. 29 si 30.
(2) Centrala de alarmare impotriva efractiei trebuie sa dispuna de urmatoarele
facilitati:
a) memorarea de evenimente in timp real, cu posibilitatea vizualizarii si listarii
acestora;
b) numar corespunzator de zone pentru alocarea elementelor de detectie din fiecare
spatiu supravegheat; fac exceptie elementele din aceeasi incapere;
c) partitionarea zonelor pentru asigurarea individualizarii anumitor spatii ori trasee;
d) tastatura alfanumerica detasabila pentru montare la distanta;
e) coduri de utilizare pentru individualizarea acestora;
f) comunicator pentru transmitere la distanta.
Art. 29 – (1) Echipamentele din cadrul subsistemului de televiziune cu circuit inchis
pot fi utilizate in aceste aplicatii daca sunt de inalta rezolutie, in conformitate cu
standardele europene, dispun de compensarea automata a luminii si cuprind ca parte
componenta obligatorie inregistrarea permanenta a imaginilor din zonele supravegheate.
(2) Compactarea datelor in vederea inregistrarii simultane a tuturor imaginilor
preluate de camerele video se va realiza cu echipamente care permit prelucrarea individuala
a imaginilor de pe fiecare camera inregistrata, cu afisarea datei si orei.
(3) Inregistrarea imaginilor se realizeaza cu ajutorul videorecorderelor ori
echipamentelor digitale de inregistrare si redare care corespund cerintelor tehnice din
prezentele norme tehnice, asigurandu-se ca inregistrarile sa cuprinda data, ora si imagini
clare pentru recunoasterea persoanelor si a miscarilor acestora in spatiul supravegheat.
(4) Programarea echipamentelor de inregistrare a imaginilor trebuie sa asigure o
inregistrare continua, in timp real, in spatiile accesibile clientilor si cu detectie de miscare
in celelalte zone, iar cand se utilizeaza un inregistrator de lunga durata, pe o caseta se
inregistreaza o perioada de 24 de ore.
(5) Camerele TV trebuie sa fie de format 1/2 inch ori 1/3 inch, cu obiectiv
interschimbabil pentru alegerea unei largimi si profunzimi adecvate a imaginilor, in functie
de zona supravegheata, urmarindu-se ca din imaginile inregistrate sa se poata realiza
identificarea persoanelor.
(6) Pentru vizualizarea imaginilor multiplexate se prevad monitoare TV cu diagonala
mai mare de 14 inch.
(7) Arhivarea imaginilor inregistrate se realizeaza pe o perioada de 30 de zile.
Art. 30 – Echipamentele de inregistrare si redare trebuie sa dispuna de urmatoarele
facilitati:
a) sa asigure inregistrarea imaginilor de pe fiecare camera;
b) sa dispuna de facilitarea copierii unor imagini selectate;
c) calitatea imaginii sa permita identificarea persoanelor;
d) sa fie dedicate acestor aplicatii, sa fie omologate si sa prezinte siguranta in
functionare.
Art. 31 – (1) In situatia producerii de evenimente, casetele ori suporturile cu imaginile
inregistrate se pastreaza pana la solutionarea cazului, iar pentru cele de competenta politiei,
casetele se pun la dispozitie organelor de cercetare, la solicitarea scrisa a acestora.
(2) Instalatorul sistemului de alarmare impotriva efractiei este obligat sa puna la
dispozitie organului de cercetare logistica necesara pentru prelucrarea imaginilor stocate.
Art. 32 – Echipamentele din componenta subsistemului de control acces trebuie sa
asigure urmatoarele functii:
a) memorarea in timp real a accesarilor punctelor de control, intr-o memorie proprie
indestructibila, pe o perioada de minimum 30 de zile;
b) monitorizarea usilor, semnalizarea in caz de ramanere a usii in pozitie deschisa si
alarmare pentru deschidere neautorizata, fara confirmare;
c) corelare de functii cu data si ora.
Art. 33 – Clasele de siguranta ale elementelor de protectie mecano-fizice se stabilesc
in functie de valorile protejate si de nivelul de risc evaluat.
Art. 34 – (1) Ferestrele exterioare situate pana la o inaltime de 3 m trebuie sa fie fixe
si sa asigure intarzierea patrunderii in unitate.
(2) Usile exterioare destinate transferului de valori se actioneaza numai din interior.
(3) Casieria in sistem inchis trebuie sa asigure protectia persoanelor la actiunea
armelor de foc.
(4) Casieria in sistem deschis trebuie sa fie dotata cu distribuitoare de numerar cu
deschidere temporizata.
(5) Distribuitoarele automate de numerar se fixeaza astfel incat sa asigure o rezistenta
la smulgere de minimum 800 daN.
CAP. 10
Structura minima a sistemului de alarmare impotriva efractiei pe categorii de
obiective
SECTIUNEA 1 – Unitatile financiar-bancare
Art. 35 – Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronica are
urmatoarea componenta:
a) subsistemul antiefractie: va proteja punctele de acces in unitate si spatiile cu
valori. Echipamentele trebuie sa asigure memorarea in timp real, pe o durata de cel putin 30
de zile, a evenimentelor, partitionarea pentru zonele de acces, valori si trasee de patrulare,
posibilitatea transmiterii semnalelor la dispecerat.
Zonele de importanta se protejeaza prin detectori cu principii diferite de functionare,
inclusiv cu senzori tip “capcana” neprecizati in proiect.
De asemenea, personalul de conducere si din zonele cu riscuri trebuie sa dispuna de
elemente de semnalare a pericolului si de coduri personalizate de acces in sistem;
b) subsistemul de control acces: limiteaza accesul persoanelor neautorizate in spatiile
importante, memoreaza in timp real, pentru minimum 30 de zile, accesarile punctelor de
control si permite deschiderea din interior in caz de calamitati;
c) subsistemul de televiziune cu circuit inchis supravegheaza zonele de acces in
unitate, imagine frontala – vedere de detaliu, zonele de lucru cu publicul si de vehiculare a
valorilor, inclusiv bancomatele.
Art. 36 – (1) Ferestrele sau/si vitrajele exterioare situate pana la o inaltime de 3 m se
prevad cu geamuri rezistente la atacuri manuale, avand clasa de rezistenta corespunzatoare
Standardului european EN 356, daca nu sunt protejate prin alte elemente de securitate
mecanica.
(2) Usile exterioare destinate zonelor de valori trebuie sa aiba una dintre clasele de
rezistenta prevazute de Standardul european ENV 1627.
(3) Camerele, containerele si dulapurile de date trebuie sa aiba clasa de rezistenta
conform tipurilor de purtatori de date, conform Standardului european SR EN 1047.
(4) Ghiseele de casierie se certifica si trebuie sa aiba cel putin clasa minima de
rezistenta prevazuta de standardele europene EN 1063 si EN 1522.
(5) Tezaurul, seifurile, inclusiv ale distribuitoarelor automate de numerar, trebuie sa
aiba cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de Standardul european SR EN 1143,
nivelul de rezistenta stabilindu-se in functie de valorile protejate.
SECTIUNEA a 2-a – Sisteme de alarmare impotriva efractiei, destinate obiectivelor
comerciale: supermarketuri, marketuri, cash and carry, spatii comerciale mari
Art. 37 – (1) Sistemul de alarmare impotriva efractiei cuprinde: subsistem
antiefractie, televiziune cu circuit inchis si control acces.
(2) Subsistemul antiefractie trebuie sa asigure protejarea cailor de acces in spatiul
obiectivului si a zonelor cu valori, precum si memorarea in timp real a evenimentelor pe o
durata de 30 de zile.
(3) In situatiile in care exista vitrina pentru supravegherea acestora trebuie sa se
prevada detectoare de geam spart.
(4) Echipamentele din structura televiziunii cu circuit inchis trebuie sa asigure
inregistrarea imaginilor pe cel putin 30 de zile si sa fie protejate impotriva agresorilor.
Art. 38 – (1) Suprafetele vitrate unde sunt expuse valori trebuie sa prezinte cel putin
gradul de rezistenta minim prevazut de Standardul european EN 2356.
(2) Seifurile trebuie sa aiba cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de
Standardul european SR EN 1143.
(3) Spatiile de depozitare si de prelucrare a valorilor monetare trebuie sa asigure
protectia impotriva efractiei, avand cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de
Standardul european ENV 1627.
SECTIUNEA a 3-a – Sistemele de alarmare impotriva efractiei, destinate caselor de
schimb valutar, amanet, magazinelor de comercializare a armelor si munitiilor si casieriilor
colectoare
Art. 39 – (1) Sistemele de alarmare impotriva efractiei pentru case de schimb valutar,
amanet, magazinele de comercializare a armelor si munitiilor si casieriile colectoare trebuie
sa aiba in componenta: echipamente antiefractie, control acces, televiziune cu circuit inchis
si protectie mecanica.
(2) Echipamentele trebuie sa asigure: memorarea evenimentelor in timp real, pe o
perioada de 20 de zile, transmiterea la distanta, protejarea casei de bani cu senzori de
vibratii si a spatiului de amplasare a acesteia cu detectoare cu principii diferite de
functionare, cel putin doua detectoare, tastatura montata la distanta si coduri de utilizare
individualizate.
(3) Echipamentele din structura televiziunii cu circuit inchis trebuie sa fie montate
disimulat, sa fie protejate mecanic impotriva agresorilor si sa asigure inregistrarea
imaginilor din zona clientilor si a intrarii pe o perioada de minimum 10 zile.
Art. 40 – (1) Peretii despartitori ai casei de schimb/amanet trebuie sa aiba rezistenta
mecanica corespunzatoare claselor prevazute de Standardul european ENV 1627.
(2) Ghiseele de schimb trebuie sa fie prevazute cu geam antiglont si sertar cu
preluare indirecta a valorilor si sa asigure protectia la actiunea armelor de foc,
corespunzatoare Standardului european EN 1522.
(3) Seifurile trebuie sa aiba cel putin clasa minima de rezistenta prevazuta de
Standardul european SR EN 1143, iar cele sub 1.000 kg trebuie sa fie fixate in zid ori in
pardoseala.
Art. 41 – In situatia in care obiectivele din aceasta gama nu au paza umana
permanenta, sistemul de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat de
monitorizare a alarmelor.
SECTIUNEA a 4-a – Sistemele de alarmare impotriva efractiei, destinate institutiilor
de utilitate publica
Art. 42 – Prin subsistemul antiefractie se protejeaza spatiile unde se detin bunuri,
valori ori documente clasificate.
Art. 43 – Supravegherea video se realizeaza in zonele de acces si in spatiile destinate
publicului.
Art. 44 – Arhivarea imaginilor inregistrate se pastreaza minimum 30 de zile.
SECTIUNEA a 5-a – Sistemele de alarmare impotriva efractiei pentru spatiile
destinate manifestarilor culturale ori sportive: stadioane, sali de sport, sali de spectacole
Art. 45 – Subsistemul antiefractie trebuie sa protejeze zonele cu valori, asigurand si
sesizarea starilor de pericol a persoanelor.
Art. 46 – Caile de acces, holurile, precum si zona tribunelor destinate spectatorilor se
supravegheaza video.
Art. 47 – Arhivarea imaginilor inregistrate se va pastra minimum 10 zile.
SECTIUNEA a 6-a – Sistemele de alarmare impotriva efractiei pentru spatiile de
depozite cu diverse destinatii, statiile de comercializare a produselor petroliere
Art. 48 – Subsistemul antiefractie trebuie sa protejeze zonele cu valori, asigurand si
sesizarea starilor de pericol a persoanelor.
Art. 49 – Caile de acces, holurile, precum si zona pompelor de distributie se
supravegheaza video, asigurandu-se identificarea numerelor autovehiculelor si persoanelor
din zona.
Art. 50 – Arhivarea imaginilor inregistrate se va pastra minimum 20 de zile.
CAP. 11
Dispozitii finale
Art. 51 – Modificarile si completarile sistemelor de alarmare impotriva efractiei se
vor efectua numai de firme licentiate, dupa obtinerea avizului politiei, acestea urmand a fi
anexate proiectului initial.
Art. 52 – Modernizarea ori inlocuirea echipamentelor componente ale sistemelor de
securitate se va executa la expirarea duratei medii de buna functionare a produselor ori
cand nu mai indeplinesc conditiile de functionare.
ANEXA 4
DOCUMENTELE SPECIFICE – necesare executarii si evidentei serviciului de paza
si modelele acestora
Art. 1 – Documentele specifice necesare in vederea executarii si evidentei serviciului
de paza sunt:
a) registrul buletinul posturilor – pentru obiective la care sistemul de paza este format
din 3 sau mai multe posturi de paza, situatie in care se vor numi unul sau mai multi sefi de
tura, sef de obiectiv ori sef de serviciu, dupa caz, din partea beneficiarului, in cazul pazei
proprii, sau din partea prestatorului de servicii, in cazul societatilor specializate de paza si
protectie care vor coordona activitatile specifice si vor colabora cu conducerea unitatii
pazite, impreuna cu care stabilesc masurile cele mai eficiente;
b) registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea serviciului, folosit la fiecare
post de paza;
c) registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea armamentului, folosit in
posturile de paza inarmate;
d) registrul de evidenta acces persoane;
e) registrul de evidenta acces autovehicule, daca este cazul;
f) registrul de evidenta acces cai ferate uzinale – C.F.U., daca este cazul;
g) registrul de evidenta a miscarii armamentului pastrat la camera de armament;
h) registrul de control, in care se consemneaza controalele efectuate de reprezentantii
beneficiarului si ai prestatorului;
i) registrul unic de control, in care se consemneaza controalele efectuate de lucratorii
de politie sau de jandarmerie, dupa caz;
j) registrul de evenimente;
k) registrul special pentru pastrarea evidentei contractelor.
Art. 2 – (1) Documentele folosite in serviciul de paza, cu exceptia celor prevazute la
Art. 1 lit. g) si k), se numeroteaza si se inregistreaza la secretariatul unitatii pazite.
(2) Registrul special pentru pastrarea evidentei contractelor si registrul de evidenta a
miscarii armamentului folosit in serviciu se numeroteaza si se inregistreaza anual la
serviciile politiei de ordine publica din cadrul inspectoratelor judetene de politie sau al
Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
Art. 3 – Modelele documentelor specifice folosite in serviciul de paza sunt cele
prevazute in anexele nr. 4 a) – 4 k)*, care fac parte integranta din prezenta anexa.
ANEXA 5
DOCUMENTELE – pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire si a
cursurilor de calificare pentru personalul de paza si garda de corp
Art. 1 – (1) Personalul de paza si garda de corp care a obtinut avizul organelor de
politie sau de jandarmerie, dupa caz, sa detina si sa foloseasca in interesul serviciului arme
de foc si munitii are obligatia de a executa activitati de pregatire profesionala specifica
privind modul de detinere si uzul de arma.
(2) Pregatirea se executa de catre conducerea persoanei juridice, pe baza tematicii pe
care o intocmeste anual, aprobata de organele de politie sau de jandarmerie, dupa caz.
Art. 2 – Pregatirea profesionala specifica pentru personalul de paza neinarmat se
realizeaza prin convocari lunare, pe baza unei tematici anuale, avizata de conducerea
persoanei juridice.
Art. 3 – Planurile de invatamant si planurile tematice ale disciplinelor cursurilor de
calificare pentru ocupatiile de agent de paza si ordine – cod 5169.1.1 din Nomenclatorul
calificarilor se avizeaza de Inspectoratul General al Politiei Romane, Comandamentul
National al Jandarmeriei Romane sau Serviciul de Protectie si Paza, dupa caz.
Art. 4 – In vederea avizarii, solicitantii depun la institutiile mentionate la Art. 3
urmatoarele documente:
a) statutul sau actul constitutiv al societatii specializate de paza si protectie sau al
persoanei juridice, din care sa rezulte ca au inscris in obiectul de activitate aceasta prestatie
conform codului CAEN 8042;
b) planurile de invatamant si planurile tematice conform anexei nr. 5A*), care face
parte integranta din prezenta anexa;
c) lista nominala cu formatorii, impreuna cu C.V.-urile si copiile actelor de studii ale
fiecaruia;
d) documentele din care sa rezulte ca organizatorul are asigurata baza materiala
necesara desfasurarii unui curs de pregatire: spatii pentru orele de curs, pentru pregatirea
fizica si asigurarea executarii sedintelor de tragere cu armamentul;
e) lista documentelor de invatamant aflate la dispozitie.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


+ 2 = 8