ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI DE PORT- ARMĂ PROCEDURA DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE PENTRU PROCURARE, DEŢINERE, PORT ŞI FOLOSIRE A ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR LETALE SI NELETALE

0
6004

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI DE PORT- ARMĂ

PROCEDURA DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE PENTRU PROCURARE, DEŢINERE, PORT ŞI FOLOSIRE A ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR LETALE SI NELETALE

 

În vederea autorizării procurării armelor letale, cetăţenii români sau străinii cu domiciliul ori reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau după caz, au reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:

a. cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);

b. actul de identitate al solicitantului, original şi copie;

c. un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una din afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, purta şi folosi arme şi muniţii letale, şi este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;

d. certificat de cazier judiciar;

e. aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

f. certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi copie;

g. două fotografii color cu dimensiunea 4×5 cm;

h. dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;

i. abrogat;

j. carnetul de membru vânător, în original şi copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizaţie vânătorească legal constituită, afiliată la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România – pentru arme lungi cu destinaţia – vânătoare sau după caz, tir sportiv sau biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii acesteia;

k. carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport sau legitimaţie de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, în original şi copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimat, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

l. adeverinţă care atestă, în cazul cetăţeanului român, faptul că titularul are calitatea prevăzută la art. 14 alin.(2) lit. a) şi b) din Legea 295/2004, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare şi pază în scopul portului şi folosirii acesteia.

 

În vederea autorizării procurării armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, arme cu aer comprimat şi cu bilă de cauciuc, cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 58 alin. (2) din Lege:

a) cerere-tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1; cererea de armă letală

b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;

d) certificat de cazier judiciar;

e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

f) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

g) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; aceleaşi ca pentru armele letale

– Termenul de eliberare al autorizaţiei de procurare este 30 de zile lucrătoare, iar valabilitatea autorizaţiei este de 90 de zile, termen ce poate fi prelungit o singură dată pentru aceeaşi perioadă ;

– Pentru fiecare armă din categoria E este permisă cumpărarea a 100 bucăţi muniţie;

– Intrarea în România cu arme din categoria E este interzisă, exceptând cazurile de participare la concursuri de tir sportiv sau atunci când un colecţionar de arme român face invitaţie.

Persoanele fizice care deţin înscrise în certificatul de deţinător arme dintre cele prevăzute la categoria E din anexa Legii, la data intrării în vigoare a O.U. nr. 26 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, precum şi cele care obţin documentul după intrarea în vigoare a actului normativ, au obligaţia ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a O.U. nr. 26 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, respectiv 17 martie 2008 să se prezinte la organul de poliţie care îi are în evidenţă, în vederea obţinerii permisului de armă.

Pentru obţinerea permisului de armă posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 58 alin. (2) din Lege:

a) cerere de eliberare a permisului de armă;

b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;

d) certificat de cazier judiciar;

e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

f) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

g) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;

h) certificatul de deţinător al armelor neletale în care sunt înscrise armele pentru care se solicită eliberarea permisului;

Dacă solicitantul este titular al dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire al armelor letale, acesta va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie, C.I. în original şi copie, dovada achitării taxelor pentru înscrierea armei în permis (10 RON) şi certificatul de deţinător.

După expirarea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a O.U. nr. 26 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, persoanele care nu s au prezentat la structura de poliţie competentă in vederea preschimbării Certificatului de Deţinător raman numai cu dreptul de deţinere al armelor înscrise in respectivul document .

In vederea redobândirii dreptului de port şi folosire al armelor neletale supuse autorizării titularii Certificatelor de Deţinător se vor prezenta structurile de poliţie competente cu o solicitare însoţită de documentele prevăzute la literele a) – h)

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


6 − 2 =